ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ

Δημιουργ?α Ιστοσελ?δων

Περιεχ?μενα

Πω? θα βρε?τε του? π?ρου? και τι? γν?σει? για να δημιουργ?σετε μ?νοι σα? μια ιστοσελ?δα που θα ε?ναι σχεδιαστικ? ?μορφη και θα προσελκ?σει χιλι?δε? ν?ου? πελ?τε?

Η μ?δα του do it yourself ? στα ελληνικ? του φτι?ξτο μ?νο σου καλ? κρατε? και στην Ελλ?δα αλλ? και στι? μεγαλ?τερε? π?λει? ?πω? την Αθ?να.

Σ?μερα πολλο? ν?οι και παλιο? επιχειρηματ?ε? του ?ντερνετ στρ?φονται στο να κατασκευ?σουν μ?νοι του? μια ιστοσελ?δα και να δημιουργ?σουν ?να απλ? site προβολ?? για την επιχε?ρηση του? ? το επ?γγελμα του?. Σε μερικ?? περιπτ?σει? το απλ? site μπορε? να μεταμορφωθε? σε ?να τερ?στιο και πολ?πλοκο e-shop με δεκ?δε? προ??ντα και κωδικο??.

?λε? οι μεγ?λε? επιχειρ?σει? στο ?ντερνετ, αλλ? και τα μεγ?λα site δημιουργο?νται με μ?α ιδ?α και ?να μικρ? β?μα.

Αν θ?λετε να δημιουργ?σετε και σει? τη δικ? σα? ιστοσελ?δα ? να δημιουργ?σετε ?να ε?χρηστο eshop με σκοπ? να πουλ?σετε τα προ??ντα σα? ηλεκτρονικ?, τ?τε φ?λοι μου θα πρ?πει να διαβ?σετε το παρακ?τω ?ρθρο, πιστε?ω ?τι θα βρε?τε πολλ?? χρ?σιμε? πληροφορ?ε? και λ?σει? στα ερωτ?ματα που σα? απασχολο?ν.

Δημιουργ?α Site: Πω? ξεκιν?ω;

Τα β?ματα για τη δημιουργ?α μια? ιστοσελ?δα? σε WordPress με το Genesis Theme Framework ε?ναι τα παρακ?τω:

 1. Αγορ? του ον?ματο? χ?ρου
 2. Αγορ? ελληνικο? πακ?του φιλοξεν?α?
 3. Εγκατ?σταση του WordPress
 4. Εγκατ?σταση του Genesis Theme Framework
 5. Επιλογ? και εγκατ?σταση του κατ?λληλου Genesis Child Theme
 6. Παραμετροπο?ηση του Child Theme
 7. Προσθ?κη των απαρα?τητων προσθ?των στο WordPress
 8. Σ?νδεση των λογαριασμ?ν social media
 9. Δημιουργ?α των πρ?των backlink

Αυτ? τα εννι? βασικ? β?ματα ε?ναι ?λη η διαδικασ?α κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? μα? ? του ηλεκτρονικο? μα? καταστ?ματο? με τη βο?θεια του WordPress. Μπορε? κ?ποια απ? αυτ? να χωριστο?ν σε περισσ?τερα, αλλ? η βασικ? ακολουθ?α τη? δημιουργ?α? εν?? site παραμ?νει ο ?διο?, ?τι και να γ?νει.

Θα πρ?πει να σα? επισημ?νω, ?τι ω? SEO blog ?χουμε π?ντα ω? στ?χο την καλ?τερη ορατ?τητα τη? ιστοσελ?δα? μα? απ? τη Google και για αυτ? κρ?νουμε ? ακολουθο?με μια διαδικασ?α με β?ση π?ντα το SEO και τι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google.

Επειδ? το SEO Design αποτελε? κοιν? παρονομαστ? ?λων των πραγμ?των και των ενεργει?ν που κ?νουμε, ?σω? να απορρ?πτουμε εκ των προτ?ρων μερικ? πρ?γματα ? να τα αποφε?γουμε εντελ??.

Τι αποφε?γουμε πριν ξεκιν?σουμε τη δημιουργ?α site;

Απορρ?πτουμε απ? σχεδιαστικ? ?ποψη το parallax design και τα μονοσ?λιδα site. Αυτ? ε?ναι περισσ?τερο landing pages παρ? ιστοσελ?δε? με προοπτικ? να εμφαν?ζονται στη Google. Τα landing pages ? σελ?δε? προσγε?ωση? σ?μφωνα με τη Google ε?ναι σελ?δε? εγγραφ?? ? π?ληση? εν?? προ??ντο? ? υπηρεσ?ε? στο ?ντερνετ.

Αποφε?γουμε τα γραφικ? σε flash, εφ?σον υπ?ρχει η HTML5. Δεν θα ?θελα να αναφερθ? στο γεγον?? ?τι το Flash και τα Flash sites δεν ?χουν αποτ?πωμα στη Google. Παλαι?τερα, γιν?ταν πανυγ?ρι με τα flash sites και τα εισαγωγικ? γραφικ? σε τεχνολογ?α flash, ?ταν η χρυσ? εποχ? του γραφ?στα, ?χι τ?ρα ?τι δεν χρειαζ?μαστε του? γραφ?στε?, αλλ? δεν χρειαζ?μαστε πλ?ον το Flash.

Λαμβ?νουμε υπ?ψη μα? το γεωγραφικ? SEO, αγορ?ζοντα? ελληνικ? web hosting με ελληνικ? server για τα sites που απευθ?νονται στην Ελληνικ? αγορ?, και Γερμανικ? server, ?που τοποθετε?τε γεωγραφικ? στο κ?ντρο τη? Ευρ?πη?.

Την ?δια φιλοσοφ?α ακολουθο?με και στο ?νομα χ?ρου. Προτιμ?με ον?ματα χ?ρου με ελληνικ? κατ?ληξη σε .gr για την ελληνικ? αγορ? και .com για τι? ξ?νε?, διεθν?? αγορ??. Για τι? εθνικ?? αγορ?? και τα πολ?γλωσσα site προτιμ?με τα αντ?στοιχα εθνικ? domain names με τι? αν?λογε? καταλ?ξει?, ?πω? .de, .fr, co.uk κτλ.

Αποφε?γουμε δια ροπ?λου τα domain names με κατ?ληξη αγν?στου ταυτ?τητα? ?πω? το .eu. ?χι ?τι δεν δουλε?ουν αλλ? δεν ε?ναι το ?διο ανταγωνιστικ? με τα αντ?στοιχα .com, .net και .org.

Θα πρ?πει και για λ?γου? μ?ρκετινγκ να εμπν?ει εμπιστοσ?νη η ιστοσελ?δα μα? και αυτ? φα?νεται και απ? την κατ?ληξη του ον?ματο? χ?ρου? που ?χουμε επιλ?ξει. Σ?μερα, μετ? την απελευθ?ρωση των καταλ?ξεων στα domain names, υπ?ρχουν πολλ?? επιλογ?? και σε περ?πτωση που ε?ναι κατειλημμ?νο κ?ποιο ?νομα χ?ρου που θα θ?λαμε ? δεν προλ?βαμε, να αισθανθο?με παρακινημ?νοι να προλ?βουμε να κατοχυρ?σουμε κ?ποιο ?λλο που ε?ναι ελε?θερο και α? ?χει παρ?ξενη κατ?ληξη.

Δεν λ?ω ?τι δεν υπ?ρχουν πολλ?? αναγνωρισμ?νε? και αξι?πιστε? ιστοσελ?δε? με παρ?ξενε? ? αστε?ε? καταλ?ξει? του τ?που .io ? .me. ?μω? πρ?κειται για ιστοσελ?δε? εταιρει?ν στο ?ντερνετ που ?χουν επενδ?σει εκατομμ?ρια για την υποδομ? του? και για να χτ?σουν το ?νομα του?.

Πολλ? ν?α venture capitals ?χουν επενδ?σει πολλ? εκατομμ?ρια δολ?ρια σε τ?τοιου ε?δου? start ups και το ?νομα, μπροστ? στο πολ? δυνατ? SEO και πολ? καλ? προ??ν που διαθ?τουν ?παιζε δε?τερο ρ?λο.

?μω?, φαντ?ζομαι πω? εσε?? δεν ?χετε ετοιμ?σει κ?ποιο επιχειρηματικ? πλ?νο και δεν ?χετε σκοπ? να σηκ?σετε εκατομμ?ρια απ? τα επενδυτικ? κεφ?λαια στην Ζυρ?χη και στο Λονδ?νο, οπ?τε α? αρκεστο?με σε ?να καλ? και απλ? ελληνικ? domain name των 25 €, για αρχ? και βλ?πουμε.

‘Οταν θα γ?νετε γνωστο? και δι?σημοι σαν τον Billy Gates, τ?τε θα μπορε?τε στο παιχν?δι τη? δημιουργ?α? site να υπαγορε?ετε του? δικο?? σα? ?ρου?.

Δημιουργ?α πολ?γλωσσου site και SEO

Στην περ?πτωση που θ?λουμε να ?χουμε παραπ?νω απ? μ?α γλ?σσα στην ιστοσελ?δα μα?, θα πρ?πει να ?χουμε για κ?θε γλ?σσα και ξεχωριστ? ιστοσελ?δα και ξεχωριστ? εγκατ?σταση WordPress στην γλ?σσα τη? αγορ?? που απευθυν?μαστε.

Για κ?θε εγκατ?σταση WordPress θα πρ?πει να ?χουμε και ?να βασικ? domain name, αν?λογα με τη γλ?σσα και να αποφε?γουμε τα subdomains του τ?που el.site.gr για τα ελληνικ? πχ και en.site.gr για τα αγγλικ? κτλ.

?λοι γνωρ?ζουν ?τι ποτ? ?να subdomain ?σο ισχυρ? SEO και να ?χει δεν μπορε? να ξεπερ?σει το αντ?στοιχο SEO απ? ?να κ?ριο domain name.

Ε?ναι πολ? σημαντικ? θ?μα να ?χετε ?να ξεκ?θαρο ?νομα χ?ρου που να μην ε?ναι τρεν?κι και να ?χετε ?σο το δυνατ?ν πιο σ?ντομα URLs με τι? λ?ξει? κλειδι? στην ιστοσελ?δα σα?. Οι πολλ?? τελε?ε?, υποσελ?δε?, υποκατηγορ?ε? και υποον?ματα απλ?? δυσχερα?νουν την ορατ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? και των εσωτερικ?ν σελ?δων του site σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Α? προχωρ?σουμε ?μω? με την δημιουργ?α site και στο πρ?το β?μα, που ε?ναι η αγορ? του domain name.

1. Αγορ? του ον?ματο? χ?ρου

Στην αγορ? του ον?ματο? χ?ρου, θα πρ?πει να κ?νουμε αρχικ? την ?ρευνα αγορ?? και μετ? να αποφασ?σουμε με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι? τι ε?δου? ?νομα χ?ρου θα πρ?πει να επιλ?ξουμε. Σε περ?πτωση ?που ?χουμε ?δη ?να brand name, θα πρ?πει να κατοχυρ?σουμε ?να domain name με β?ση το brand name μα?.

Για παρ?δειγμα, ?μα ε?μαστε η bosch, εννοε?ται και θα πρ?πει να κατοχυρ?σουμε το ?νομα bosch ? παρ?γωγο του.

Θα μπορο?σαμε να επιλ?ξουμε και domain name με το ?νομα τη? φ?ρμα? ? τη? εταιρε?α? μα? ?πω? bosch-bataries κτλ. Σε κ?θε περ?πτωση, το domain name ε?ναι καταλυτικ?? παρ?γοντα? για την πορε?α τη? ιστοσελ?δα? μα? και επειδ? θα μα? συντροφε?ει για πολλ? χρ?νια, θα πρ?πει να ε?μαστε ιδια?τερα προσεκτικο? στην επιλογ? του.

Α? μην ξεχν?με ?τι η παλαι?τητα του ον?ματο? χ?ρου και η αγορ? παλαιωμ?νων domain name τα οπο?α μεταφ?ρουν ακ?μα pagerank και backlinks απ? τι? προηγο?μενε? ιστοσελ?δε? ε?ναι ο πιο δυνατ?? παρ?γοντα? SEO που θα μα? βοηθ?σει να νικ?σουμε τον ανταγωνισμ? και να βγο?με πρ?τοι στη Google.

Προσωπικ? ?χω συνεργασ?α με την TopHost, αυτ? δεν σημα?νει ?μω? ?τι δεν υπ?ρχουν και ?λλε? αξι?πιστε? εταιρε?ε? για κατοχ?ρωση ον?ματο? χ?ρου.

Μια τελευτα?α συμβουλ?: Αποφ?γετε ?πω? ο δι?λο? το λιβ?νι τη? εταιρε?ε? κατοχ?ρωση? domain name του εξωτερικο? ?πω? την Godaddy και την Bluehost. Και οι δ?ο αυτ?? εταιρε?ε? κολοσσο? ?πω? και πολλ?? ?λλε? γιγαντ?θηκαν με black hat SEO πρακτικ?? στηριγμ?νε? στην πλ?τη των πελατ?ν του?.

Απ? που να πρωτοξεκιν?σω; Doorway pages σε παρκαρισμ?να hosting που κινδυνε?ουν με τιμωρ?α απ? τη Google, σκοτειν?? πρακτικ?? για προπαραγγελ?α ?δη κατοχυρωμ?νων ονομ?των χ?ρου και πλειστηριασμο? ονομ?των που ?ληξαν και ?τανε ξεχασμ?να απ? του? ιδιοκτ?τε? του? ?τανε μερικ? μ?νο απ? τα πιο δημοφιλ? κ?λπα.

Σε ?λε? τι? περιπτ?σει?, μην δελεαστε?τε απ? δ?θεν προσφορ?? κατοχ?ρωση? ον?ματο? χ?ρου με 1€ ? δωρε?ν πακ?τα φιλοξεν?α? με κ?θε domain name, θα βρεθε?τε σ?ντομα μπλεγμ?νοι στην μ?γγενη που λ?γεται μα?ρη λ?στα του web hosting και σε καμ?α περ?πτωση δεν θα βρε?τε το δ?κιο σα? στην ?λλη ?κρη του Ατλαντικο?.

Π?? το ξ?ρω; Γιατ? υπ?ρξα και γω ?να απ? τα θ?ματα αυτ?ν των εταιρει?ν.

Αφο? λοιπ?ν εξαντλ?σαμε το θ?μα domain name, α? π?με στο επ?μενο β?μα που δεν ε?ναι ?λλο απ? το πακ?το φιλοξεν?α?.

2. Αγορ? ελληνικο? πακ?του φιλοξεν?α?

Η φιλοξεν?α στην Ελλ?δα ταιρι?ζει με τη λα?κ? ρ?ση, παπο?τσι απ? τον τ?πο σου και α? ε?ναι μπαλωμ?νο. Προ? Θεο? ?μω?, η φιλοξεν?α σε ελληνικ? datacenter δεν ε?ναι και τ?σο ?σχημη ιδ?α για πολλο?? λ?γου?.

Προσωπικ? συνεργ?ζομαι με την TopHost την οπο?α και συνιστ? για ελληνικ? και ξ?να datacenter. Δεν σημα?νει ?μω? ?τι δεν υπ?ρχουν και ?λλε? Ελληνικ?? εταιρε?ε? εξ?σου καλ?? ?πω? η TopHost. Δεν ξ?ρω κ?ποια προσωπικ? για να σα? προτε?νω, θεωρ? ?μω? ?τι θα υπ?ρχουν και ?λλε? σωστ?? εταιρ?ε? φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων.

Οι λ?γοι που προτιμ? ελληνικ? εταιρε?α φιλοξεν?α? ε?ναι οι παρακ?τω:

SEO

To Γεωγραφικ? SEO ?χει να κ?νει με τη θ?ση του server ?που φιλοξενε?τε η ιστοσελ?δα σα?. Ειδικ? για τι? κινητ?? συσκευ?? και ?μα ελ?γξετε το κινητ? σα? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση?, θα δε?τε ?τι επηρε?ζονται κατ? πολ? απ? τη θ?ση που βρ?σκεται ο server που γ?νεται η φιλοξεν?α? τη? ιστοσελ?δα? σα?. Ευνοο?νται π?ντα τα εγγ?τερα site και ειδικ? τα site που επηρε?ζονται απ? το τοπικ? SEO, ?πω? καφετ?ριε?, βενζιν?δικα, φροντιστ?ρια, κ?ντρα διασκ?δαση? κτλ.

?μεση τεχνικ? υποστ?ριξη

Ε?τε τηλεφωνικ? ε?τε με email στη γλ?σσα μα? τα ελληνικ?. Η κλ?ση στην Ελλ?δα ε?ναι με αστικ? χρ?ωση, φανταστε?τε κ?θε φορ? που υπ?ρχε κ?ποιο πρ?βλημα στο site σα? ? να ?τανε επε?γουσα αν?γκη να ?πρεπε να καλ?σετε σε στην Αμερικ? ? σε κ?ποιο τηλεφωνικ? κ?ντρο στην Βομβ?η ?που ?να? ανειδ?κευτο? Ινδ?? με 30 δολ?ρια το μ?να θα σα? απαντο?σε με σπαστ? αγγλικ? σε κ?θε σα? απορ?α σχετικ? με το τι σημα?νει στην πραγματικ?τητα φιλοξεν?α στο εξωτερικ?.

Δεν ε?ναι και τ?σο τραγικ? ?σο το περιγρ?φω, αρκε? να μην σου τ?χει!

3. Εγκατ?σταση του WordPress

Το WordPress ε?ναι ?να λογισμικ? ανοιχτο? κ?δικα για την δημιουργ?α site και την δημιουργ?α eshop. Σ?μφωνα με την επ?σημη ελληνικ? ιστοσελ?δα του WordPress, το WordPress ε?ναι ?να σ?γχρονο σ?στημα διαδικτυακ?ν δημοσιε?σεων και διαχε?ριση? περιεχομ?νου.

Με ?λλα λ?για, ?να μ?σο για να φτι?ξετε ?ναν ιστ?τοπο (site) ? ιστολ?γιο (blog) ωρα?α και απλ? και να δημοσιε?ετε κ?θε ε?δου? περιεχ?μενο: ?ρθρα, σκ?ψει?, φωτογραφ?ε?, β?ντεο, πληροφορ?ε? για προ??ντα και υπηρεσ?ε? – ?,τι θ?λετε!

Ο μ?νο? περιορισμ?? ε?ναι η φαντασ?α σα?. Θα πρ?πει να τον?σω ?τι το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι?? απ? ?ποψη βελτιστοπο?ηση στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και το περιεχ?μενο ειδικ? ?ταν ε?ναι μοναδικ? και προσφ?ρεται δωρε?ν, τιμ?ται π?ρα πολ? απ? τη Google.

Το WordPress διατ?θεται δωρε?ν και ε?ναι ελε?θερο λογισμικ? ανοιχτο? κ?δικα. Μπορε?τε να κατεβ?σετε εδ? την πιο πρ?σφατη Ελληνικ? ?κδοση του WordPress

Μπορε?τε να μ?θετε περισσ?τερα στο ?ρθρο: Τι ε?ναι το WordPress και γιατ? πρ?πει να το χρησιμοποι?σετε;

4. Εγκατ?σταση του Genesis Theme Framework

Στην πολ? μεγ?λη κοιν?τητα προγραμματιστ?ν του WordPress, υπ?ρχουν π?ρα πολλ? WordPress Frameworks για να ξεκιν?σετε το δικ? σα? προσωπικ? θ?μα και να το προσαρμ?σετε στι? αν?γκε? και προτιμ?σει? σα?.

Επειδ? ?μω? κατ? κ?ριο επ?γγελμα δεν ε?μαστε προγραμματιστ??, αλλ? επιχειρηματ?ε? στο ?ντερνετ, θα ?τανε προτιμ?τερο να αποκτ?σουμε ?να ?ριμο θ?μα και ?να Theme Framework που θα μα? γλιτ?σει πολλ?? ?ρε? εργασ?α? και προγραμματισμο?.

To Genesis Framework ε?ναι ?να απ? τα καλ?τερα τ?τοια γονικ? θ?ματα που ε?ναι σχετικ? φθην? για τι? ?πειρε? επιλογ?? που προσφ?ρει. Μπορε?τε να αγορ?σετε εδ? το Genesis Theme Frameowork.

5. Επιλογ? και εγκατ?σταση του κατ?λληλου Genesis Child Theme

Επειδ? το Genesis Framework ?ρχεται μ?νο με ?να βασικ? child theme που ?σω? να μην μα? ικανοποι?σει ? να μην δ?νει αυτ? το θ?μα με τι? απαιτ?σει? μα?, ?σω? και να πρ?πει να προσανατολιστο?με στην αγορ? εν?? ?λλου θ?ματο? ? εν?? πακ?του θεμ?των σε Genesis.

Αν π?λι θα θ?λατε να σχεδι?σετε ?ναν συγκεκριμ?νο τ?πο ιστοσελ?δα? ?πω? ?να ηλεκτρονικ? κατ?στημα ? ?να forum, το σωστ?τερο ε?ναι να το επιλ?ξετε και ?να αν?λογο θ?μα που να επιτελε? αυτ?ν τον σκοπ? και να μην εγκαταστ?σετε ?να οποιοδ?ποτε θ?μα.

Υπ?ρχουν child themes ειδικ? διαμορφωμ?να για αυτ? τον σκοπ? και για κ?θε ε?δο? ιστοσελ?δα? που θ?λετε υπ?ρχει και το αν?λογο θυγατρικ? θ?μα στο Genesis.

6. Παραμετροπο?ηση του Child Theme

Η παραμετροπο?ηση του Child Theme ε?ναι μαι διαδικασ?α που ?σω? να απαιτ?σει και τη γν?ση βασικ?ν δεξιοτ?των στην PHP και το CSS. H PHP ε?ναι μια γλ?σσα προγραμματισμο? για τη δημιουργ?α σελ?δων web με δυναμικ? περιεχ?μενο.

To CSS ε?ναι μια γλ?σσα υπολογιστ? προορισμ?νη να αναπτ?σσει στιλιστικ? μια ιστοσελ?δα δηλαδ? να διαμορφ?νει περισσ?τερα χαρακτηριστικ?, χρ?ματα, στο?χιση και δ?νει περισσ?τερε? δυνατ?τητε? σε σχ?ση με την html και την PHP. Για μια ?μορφη και καλοσχεδιασμ?νη ιστοσελ?δα η χρ?ση τη? CSS κρ?νεται ω? απαρα?τητη.

Απαρα?τητη κρ?νεται η χρ?ση του αρχε?ου CSS το οπο?ο θα πρ?πει να ε?ναι και καλογραμμ?νο και να μην ?χει περιττ? κ?δικα μ?σα του για να μην καθυστερε? την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Ε?ναι ?ρρηκτα δεμ?νο λοιπ?ν το CSS με το SEO του site γιατ? εκτ?? απ? την ταχ?τητα φ?ρτωση?, ο τρ?πο? στησ?ματο? τη? ιστοσελ?δα? σα?, το αν θα ?χει στην πρ?τη σελ?δα Η1 κεφαλ?δε? και σε τι μεγ?θη θα εμφαν?ζονται οι φωτογραφ?ε? ε?ναι πολ? σημαντικ? για το π?σο ψηλ? θα φα?νεστε στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Για την πρ?τη παραμετροπο?ηση του Child Theme, θα πρ?πει να επιλ?ξουμε απ? το κ?ντρο διαχε?ριση? του θ?ματο? πω? θα θ?λουμε να εμφαν?ζεται. Καθ?? και απ? το μενο? προσαρμογ? απ? το admin του WordPress.

Ε?ναι σημαντικ? να παραμετροποι?σουμε το Child Theme και ?χι το γονικ? θ?μα για να αποφ?γουμε τυχ?ν απ?λεια δεδομ?νων στην επ?μενη αναβ?θμιση του Genesis.

Θα πρ?πει π?ντα να κρατ?με κ?ποιο back up των αρχε?ων μα? και ο καλ?τερο? τρ?πο? να γ?νεται αυτ? δεν ε?ναι με κ?ποιο πρ?σθετο αλλ? απ? τον ?διο τον Server που ?χουμε το Web Hosting.

Σε περ?πτωση που δεν ε?μαστε ευχαριστημ?νοι με την παραμετροπο?ηση του θ?ματο?, καλ? θα ?ταν να ζητ?σετε την παρ?μβαση εν?? πιο ειδικο?.

Μπορε?τε να ζητ?σετε μια προσφορ? για την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα? σε Genesis σ?μερα.

7. Προσθ?κη των απαρα?τητων προσθ?των στο WordPress

Τα πρ?σθετα ? τα plugins στο WordPress ε?ναι πολ? χρ?σιμα για να επεκτε?νετε τι? λειτουργ?ε? τη? ιστοσελ?δα? σα?. Υπ?ρχουν ειδικ? πρ?σθετα για Genesis για να σα? κ?νουν ευκολ?τερη τη ζω? και να σα? γλιτ?σουν απ? αρκετ?? ?ρε? παραμετροπο?ηση? με κ?δικα.

?να ?λλο θετικ? που ?χουν τα πρ?σθετα ε?ναι ?τι μπορε?τε απλ?? να τα απενεργοποι?σετε για να επαναφ?ρετε την ιστοσελ?δα σα? στην αρχικ? τη? μορφ? αν μια αλλαγ? δεν σα? αρ?σει.

Για να δημιουργ?σετε ?να eshop αρκε? να εγκαταστ?σετε το πρ?σθετο WooCommerce. Το WooCommerce ε?ναι το δημοφιλ?στερο πρ?σθετο για δημιουργ?α Eshop σ?μερα παγκοσμ?ω?. Συνεχ?? βγα?νουν καινο?ρια πρ?σθετα που προορ?ζονται για μεγαλ?τερη παραμετροπο?ηση του ?διου του WooCommerce.

Σε γενικ?? γραμμ??, θα χρειαστε?τε σ?γουρα τα παρακ?τω βασικ? πρ?σθετα, αν?λογα β?βαια και με το θ?μα που ?χετε επιλ?ξει:

 • Akismet
 • Jetpack
 • WordPress SEO by Yoast
 • Wordfence και
 • Google Analytics by Yoast

Στο αποθετ?ριο θεμ?των του WordPress υπ?ρχουν ?λα σχεδ?ν τα πρ?σθετα, και για να ε?μαστε σ?γουροι για την ασφ?λεια και την αξιοπιστ?α του plugin που θ?λουμε να εγκαταστ?σουμε, θα πρ?πει να εγκαταστ?σουμε μ?νο πρ?σθετα που ε?ναι στο επ?σημο site του WordPress.org

8. Σ?νδεση των λογαριασμ?ν social media

Το πρ?το β?μα για να κ?νουμε εκτ?? σελ?δα? SEO και να χτ?σουμε του? πρ?του? συνδ?σμου? που θα δε?χνουν προ? την ιστοσελ?δα μα? ε?ναι να δημιουργ?σουμε μερικο?? λογαριασμο?? social media και να δηλ?σουμε την ιστοσελ?δα μα?.

Θα πρ?πει να κ?νουμε και το αντ?στροφο, να ?χουμε σε περ?οπτη θ?ση του? λογαριασμο?? των μ?σων κοινωνικ?? δικτ?ωση? για να κ?νουμε ν?ου? φ?λου? και ακολο?θου?.

Προσοχ?, γιατ? τα social media και η δημιουργ?α φ?λων σε αυτ? δεν ε?ναι αυτοσκοπ??, αλλ? μ?σο για να αν?βουμε στη Google και μ?νο και να π?ρουμε και επισκ?πτε? στην ιστοσελ?δα μα?.

?χω διαπιστ?σει πολλ?? φορ?? ?τι απ? πρωτ?ρηδε? του χ?ρου χρησιμοποιε?τε λ?θο? το Facebook σε μεγ?λο βαθμ?. ?να? φ?λο? μου ε?χε αγορ?σει μερικ?? ομ?δε? απ? το Facebook και ε?χε μαζ?ψει σωρευτικ? 2.5 εκ. κ?σμο σε 5 μεγ?λε? ομ?δε?.

Αφο? ν?μιζε ?τι ε?χε πι?σει τον παπ? και ?τι ε?χε λ?σει το πρ?βλημα τη? ζω?? του, μια και π?στευε ?τι μ?χρι και σ?νταξη θα τον ?κοβε το Facebook για αυτ? που ?κανε, ?ρχισε να απογοητε?εται για την μη ανταπ?κριση στι? δημοσιε?σει? που ?κανε.

Μ?σα στην σ?γχυση του ?ρχισε μια να κατηγορε? το hosting ?τι δεν σηκ?νει πολλ? ?τομα ταυτ?χρονα, μ?α ?τι τον τιμ?ρησε η Google, κτλ. Π?ντα ?φταιγαν ασ?μμετροι παρ?γοντε? και ?λοι εκτ?? απ? αυτ?ν.

Το αποκορ?φωμα ?ρθε ?ταν το Facebook ?ρχισε να κλε?νει τι? μεγ?λε? ομ?δε? του, μ?α μ?α λ?γω spamming. Με κατ?πληξη ε?δε τον μικρ?κοσμο του να σβ?νει.

Εγ? το βλ?πω σαν ?να παιδ? που πα?ζει?LOL και δεν μπορε? να κερδ?σει στο LOL. Η ιδ?α ?τι πα?ζω LOL επαγγελματικ? και θ?λω να βγ?λω και λεφτ? απ? αυτ? δεν ε?ναι ?σχημη, πεν?α τ?χνα? κατεργ?ζεται.

?μω? θ?λω να πιστε?ω ?τι δεν θα πρ?πει να κλ?ψετε για το Facebook γιατ? δεν ?χετε καμ?α ιδιοκτησ?α και τα Facebook ?ρχονται και παρ?ρχονται. Θεωρ? ?τι απευθ?νομαι σε υγιε?? εν?λικε? που ?χουν μια επιχε?ρηση και θ?λουν να την επεκτε?νουν και στο ?ντερνετ.

9. Δημιουργ?α των πρ?των backlink

Τα backlink που δε?χνουν απ? ?λλε? ιστοσελ?δε? προ? το site μα? με τη λ?ξη κλειδ? ε?ναι ο σημαντικ?τερο? και ο πιο σ?γουρο? τρ?πο? για να σκαρφαλ?σουμε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Καν?να? τρ?πο? δεν ε?ναι καλ?τερο?, καμ?α μ?θοδο? απ? το να ?χω ?να σωστ? link στο μ?σο του κειμ?νου που να δε?χνει προ? την ιστοσελ?δα μου.

?σο πιο ποιοτικ? ε?ναι τα site τα οπο?α δε?χνουν προ? εμ?να, τ?σο πιο ψηλ? θα αν?βει και η ιστοσελ?δα μου στη Google.

Το ζητο?μενο τ?ρα ε?ναι π?? δημιουργ? το πρ?το μου backlink;

Αρχικ?, θα πρ?πει να εντοπ?σουμε ιστοσελ?δε? που δ?χονται ?ρθρα μ?σω το Guest Bloging ? που μπορο?με να ανταλλ?ξουμε backlink. Η ανταλλαγ? backlink δεν ε?ναι και ?τι καλ?τερο, αφο? η Google δ?νει προτεραι?τητα σε συνδ?σμου? εντ?? κειμ?νου και ?χι σε ?σου? ε?ναι στο υποσ?λιδο ? στα Widget, στι? πλ?γιε? μπ?ρε? δηλαδ? τη? ιστοσελ?δα?.

Θα πρ?πει οι ιστοσελ?δε? απ? τι? οπο?ε? συνδε?μαστε να ε?ναι dofollow και να ε?ναι σχετικ?? με το αντικε?μενο μα?. Αν για παρ?δειγμα ε?μαστε ιατρικ? site, θα μα? ?δινε μεγαλ?τερη ?θηση ?να ?λλο ποιοτικ? ιατρικ? site παρ? μια ιστοσελ?δα γενικο? περιεχομ?νου.

Η σχετικ?τητα δηλαδ? ε?ναι ?να? σημαντικ?? παρ?γοντα? και πα?ζει μεγ?λο ρ?λο στο SEO και στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. ?σο πιο ποιοτικο?? πρ?τα και μετ? πολλο?? συνδ?σμου? μ?σα στο κε?μενο ?χουμε με την λ?ξη κλειδ? ? τι? λ?ξει? κλειδι?, τ?σο το καλ?τερο για το site μα?.

Ξεκιν?στε με το χτ?σιμο μερικ?ν συνδ?σμων, ?στω και 10 αρχικ? και μην αναλ?νεστε στην δημιουργ?α χιλι?δων ?χρηστων backlinks απ? ειδικ? λογισμικ? αμφ?βολη? ποι?τητα?. Μην ξεχν?τε ?τι ?μα βομβαρδ?σετε την ιστοσελ?δα σα? με χιλι?δε? ?χρηστα backlinks, ?μα θα ?ρθει η ?ρα να του? αφαιρ?σετε, σε περ?πτωση τιμωρ?α? ? αποκλεισμο? απ? τη Google, θα ε?ναι εξαιρετικ? δ?σκολο να το κ?νετε χειρ?νακτα.

Σκεφτε?τε δ?ο φορ?? πριν χρησιμοποι?σετε οποιαδ?ποτε ?ποπτη τακτικ? black hat SEO που μπορε? να θ?σει σε κ?νδυνο την ιστοσελ?δα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο: Η Διαδικασ?α Χτισ?ματο? Links Β?μα Β?μα.

Σα? ευχαριστ? πολ? που διαβ?σατε μ?χρι εδ? ?λο το ?ρθρο μου, ?μα σα? αρ?σει μπορε?τε να αφ?σετε το σχ?λιο σα? παρακ?τω ? να το διαμοιρ?σετε στα κοινωνικ? μ?σα! Η γν?μη σα? μετρ?ει π?ρα πολ? για μ?να καθ?? και το like ? το tweet που θα κ?νετε, γιατ? ?τσι με βοηθ?τε να αν?βω στη Google!

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Μ?θετε περισσ?τερα για τη δημιουργ?α ιστοσελ?δων

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看