ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

FREE SEO DIAGONISMOS-5

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ FREE SEO ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ!

Γει? σα? φ?λοι μου, ο διαγωνισμ?? FREE SEO ε?ναι γεγον?? και ?ρθε για να φ?ρει επαν?σταση στι? υπηρεσ?ε? SEO και στην προ?θηση ιστοσελ?δων.

Ο διαγωνισμ?? θα διενεργε?ται κ?θε 20 του μην?? και ?ρα 15:00 το μεσημ?ρι, ?ρα Ελλ?δο?.

Για την συμμετοχ? σα? στον διαγωνισμ? και για να μ?θετε τι πρ?πει να κ?νετε για να κερδ?σετε, θα ενημερωθε?τε με email την προηγο?μενη μ?ρα του διαγωνισμο? FREE SEO, στι? 19 του μην?? δηλαδ?. Γι αυτ? φροντ?στε να ?χετε ?δη εγγραφε? στη λ?στα με τα email ? στο SEO NEWSLETTER και να ?χετε κ?νει επιβεβα?ωση επιτυχ??.

Τι περιλαμβ?νει η δωρε?ν υπηρεσ?α FREE SEO για ?να μ?να;

Η δωρε?ν υπηρεσ?α FREE SEO περιλαμβ?νει εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση τη? ιστοσελ?δα? σα? με τη δημιουργ?α ποιοτικ?ν backlinks για 3 λ?ξει? κλειδι? που να δε?χνουν στο site σα?. Το κ?στο? τη? υπηρεσ?α? ε?ναι 200,00€ και σε σα? παρ?χεται εντελ?? δωρε?ν και δεν απαιτε?ται κ?ποια ?λλη αγορ? προ??ντο? ? υπηρεσ?α? απ? την εταιρε?α μα?.

Μπορε?τε ?μω? ?μα θ?λετε να το συνδυ?σετε με κ?ποια ?λλη υπηρεσ?α SEO ? κατασκευ?? ιστοσελ?δα?.

Ε?ναι γεγον?? πω? για να αν?βει ?να site στη Google χρει?ζεται να ?χει backlinks απ? ?λλε? ποιοτικ?? ιστοσελ?δε? που να δε?χνουν προ? την σελ?δα προορισμο? μ?σα στο site του. Αυτ? λ?γεται βελτιστοπο?ηση εκτ?? σελ?δα? και απ? ?τι φα?νεται σ?μερα οι μηχαν?? αναζ?τηση? κατ? 80% προσμετρ?νε ακ?μα τα σωστ? backlinks για να κατατ?ξουν την ιστοσελ?δα σα?.

Για να μ?θετε περισσ?τερα για το π?σο σημαντικ? ε?ναι σ?μερα τα backlinks για να ανεβε?τε στι? μηχαν?? αναζ?τηση? μπορε?τε να δε?τε το ?ρθρο: Τι αξ?α ?χει ?να backlink για να ανεβε?τε στη Google;

Πω? μπορ? να συμμετ?χω στον διαγωνισμ?;

Τα β?ματα συμμετοχ?? στον διαγωνισμ? ε?ναι τα παρακ?τω:

Β?μα ?να: Θα πρ?πει να ?χετε μια επαγγελματικ? ιστοσελ?δα με δικ? σα? domain name

Για παρ?δειγμα: eshop σε WordPress, Joomla, Drupal, Prestashop, CScart, Opencart, Magento ? σε custom design ? ?λλο CMS και δικ? σα? ?νομα χ?ρου του τ?που www.richwerk.com κτλ.

Β?μα δ?ο: Θα πρ?πει να ?χετε γραφτε? στο SEO newsletter και να ?χετε κ?νει επιβεβα?ωση με το email σα?

Το ?διο email θα πρ?πει να χρησιμοποι?σετε και μετ? για τον διαγωνισμ?.

Β?μα τρ?α: Θα πρ?πει να γρ?ψετε ?να σχ?λιο τουλ?χιστον 10 λ?ξεων στη σελ?δα ? στο ?ρθρο που θα σα? ζητηθε?

Για να γρ?ψετε το σχ?λιο χρει?ζεστε μ?νο το ?διο email που χρησιμοποι?σατε για την εγγραφ? σα? στο SEO newsletter.

Πω? μπορ? να κερδ?σω στον διαγωνισμ?;

Ο πρ?το? που θα αφ?σει το σχ?λιο των δ?κα λ?ξεων στο ?ρθρο ? στη σελ?δα που θα σα? ζητηθε? απ? το email την προκαθορισμ?νη ?ρα –στι? 15:00 ?ρα Ελλ?δο?– θα ε?ναι και ο νικητ?? του διαγωνισμο? FREE SEO εκε?νου του μ?να και θα επικοινων?σουμε μαζ? του για να π?ρει το δ?ρο του.

Το δ?ρο θα πρ?πει να το χρησιμοποι?σει ο ?διο? για την ιστοσελ?δα του και μ?νο εντ?? δ?κα ημερ?ν απ? την στιγμ? που ?χει ανακηρυχθε? νικητ??. Το δ?ρο δεν μεταβιβ?ζεται και δεν αποθηκε?εται και σε περ?πτωση μη ?μεση? παραλαβ?? πηγα?νει αυτ?ματα στον πρ?το επιλαχ?ντα.

Για να χρησιμοποι?σει το δ?ρο του θα πρ?πει να β?λει ?να διαφημιστικ? banner του www.richwerk.com ? ?να backlink στην ιστοσελ?δα του. Αυτ? ε?ναι και ?σω? η μοναδικ? υποχρ?ωση του διαγωνιζ?μενου.

Ο λ?γο? που διενεργο?με τον διαγωνισμ? FREE SEO ε?ναι για να μπορ?σουν να γνωρ?σουν περισσ?τερε? επιχειρ?σει? τι? μοναδικ?? υπηρεσ?ε? μα? και να κερδ?σουν αρκετ?? θ?σει? στη Google και στι? ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση? με τι? βασικ?? λ?ξει? κλειδι? που επιθυμο?ν.

Για αυτ? ο νικητ?? δεν μπορε? να ξανακερδ?σει π?λι στον διαγωνισμ? FREE SEO παρ? μ?νο μ?α φορ?. Επ?ση?, δεν μπορε? κ?ποιο? να κερδ?σει ?μα δεν ?χει δικ? του ιστοσελ?δα σε δικ? του domain και επαγγελματικ? site.

Η υπηρεσ?α FREE SEO δεν απευθ?νεται σε σελ?δε? στο facebook, σε site σε blogger και σε ?λλε? free υπηρεσ?ε?.

Για οποιαδ?ποτε απορ?α, μην διστ?σετε να επικοινων?σετε μαζ? μα?.

3 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看