ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

content-marketing-services-greece

Το Content Marketing ω? η καλ?τερη στρατηγικ? SEO

Τα τελευτα?α χρ?νια η τεχνολογ?α ?χει αλλ?ξει του? καν?νε? του παιχνιδιο?. Πλ?ον ?λοι οι αγοραστ?? ε?ναι υποψιασμ?νοι για το τι θα αγορ?σουν, π?τε θα το αγορ?σουν και σε τι τιμ?. Βλ?πετε ?λε? οι πληροφορ?ε? που χρει?ζεται ?να? υποψ?φιο? πελ?τη? σα? βρ?σκονται εκε? ?ξω στο ?ντερνετ.

Συγκριτικ? τεστ, αγγελ?ε?, β?ντεο, οδηγο? προ??ντων και αξιολογ?σει? των ?διων των καταναλωτ?ν βοηθ?νε τον τελικ? αγοραστ? να βρει και να αποφασ?σει μ?νο? του τι θα αγορ?σει πριν καν το αγορ?σει.

?ταν φτ?νει κ?ποιο? στο σημε?ο να κ?νει κλικ στο eshop σα?, ?χει ?δη πειστε? για το προ??ν ? την υπηρεσ?α που παρ?χετε εσε?? και δεν χρει?ζεται να κ?νετε κ?τι για να τον πε?σετε. Ο λ?γο? που ?χει πειστε? απ? μ?νο? του -? σχεδ?ν μ?νο? του- λ?γεται content marketing ? μ?ρκετινγκ περιεχομ?νου στα ελληνικ?.

Για να δε?τε για ποιο λ?γο το χρει?ζεστε και τι μπορε? να κ?νει για την δικ? σα? επιχε?ρηση το content marketing, διαβ?στε παρακ?τω.

Γιατ? χρειαζ?μαστε το content marketing;

Η αγορ? που ζο?με σ?μερα και εργαζ?μαστε ?ε?ναι λ?γο πιο διαφορετικ? απ? αυτ? που υπ?ρχε ?ταν ξεκιν?σαμε τη ζω? μα?. Οι πωλητ?? και οι ιδιοκτ?τε? καταστημ?των λιανικ?? ?τανε τ?τε οι ειδικο? και τα μεγ?λα brands και οι μεγ?λε? εταιρε?ε? ξ?δευαν εκατομμ?ρια ευρ? σε διαφημ?σει? για να βρο?νε υποψ?φιου? πελ?τε? που χρει?ζονταν τι? υπηρεσ?ε? του?.

Σ?μερα οι ρ?λοι ?χουν αντιστραφε?, ο αγοραστ?? ε?ναι πλ?ον ο ειδικ?? και ε?ναι ο ?διο? που με δικ? του πρωτοβουλ?α αναζητ? πληροφορ?ε? σχετικ? με προ??ντα και υπηρεσ?ε? που θ?λει να αγορ?σει.

Τα στατιστικ? μιλ?νε απ? μ?να του?:

 • Ο μ?σο? αγοραστ?? ακολουθε? το παραδοσιακ? καν?λι πωλ?σεων σε ποσοστ? 60%-90% πριν ακ?μα συναντ?σει κ?ποιον πωλητ? ? καλ?σει κ?ποιον υπ?λληλο για να αγορ?σει κ?τι.
 • Το 81% των αγοραστ?ν κ?νουν ?ρευνα αγορ?? πριν καν μπο?νε σε κ?ποιο φυσικ? κατ?στημα.
 • Οι καταναλωτ?? περν?νε κατ? μ?σο ?ρο 79 ημ?ρε? το χρ?νο κ?νοντα? απλ?? και μ?νο ?ρευνα αγορ?? στο ?ντερνετ πριν καν ψων?σουν.

Τι ε?ναι το content marketing τελικ?;

Η απ?ντηση σε αυτ? το ανερχ?μενο πελατοκεντρικ? περιβ?λλον ε?ναι μια: Περιεχ?μενο ? Content Marketing.

Η τεχνολογ?α το μ?νο που κατ?φερε ?ταν να επιταχ?νει και να διευκολ?νει τη συλλογ? πληροφορι?ν για ?να θ?μα ? μια πιθαν? αγορ?.

Τι ε?ναι ?μω? το content marketing;

Το content marketing ε?ναι η διαδικασ?α δημιουργ?α? υψηλ?? ποι?τητα? περιεχομ?νου για τον τελικ? χρ?στη -και ?χι για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?- με σκοπ? να προσελκ?σει, ενημερ?σει και να αιχμαλωτ?σει την προσοχ? του υποψ?φιου κοινο? σα?.

Καταναλωτ?? και υποψ?φιοι αγοραστ?? χτεν?ζουν ?δη καθημεριν? το ?ντερνετ για απαντ?σει? που πιθαν?ν η εταιρε?α σα? ? το eshop σα? μπορε? να προσφ?ρει.

Η διαδικασ?α που τοποθετε?τε την εταιρε?α σα? ? την φ?ρμα σα? στην αγορ? στ?χο σα? λ?γεται positioning ? τοποθ?τηση στο μ?ρκετινγκ. Π?? το ξ?ρω; Μ?λλον ?χω σπουδ?σει μ?ρκετινγκ στο Λονδ?νο για μερικ? χρ?νια.

Ποια τα πλεονεκτ?ματα του content marketing;

Τα πλεονεκτ?ματα του content marketing στην κατασκευ? ιστοσελ?δων ε?ναι πολλ?:

 • Α?ξηση του brand awareness (αναγνωρισιμ?τητα του brand σα?): ?λοι οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα? ψ?χνουν στο ?ντερνετ για απαντ?σει? στα προβλ?ματα του?. ?μα σε κ?θε του? ερ?τηση που υποβ?λλουν στι? μηχαν?? αναζ?τηση? για παρ?δειγμα, ποιο ε?ναι το πιο οικονομικ? αυτοκ?νητο; εμφαν?ζεται η ιστοσελ?δα τη? εταιρε?α? σα?, τ?τε μ?λλον αυξ?νεται η ?κθεση και η αναγνωρισιμ?τητα σα?.
 • Α?ξηση τη? προτ?μηση? αγορ?? (brand preference): To content marketing βοηθ?ει να τοποθετηθε?τε ω? ειδικο? στη βιομηχαν?α σα?, στον κλ?δο σα? και σα? βοηθ?ει να βελτι?σετε την εικ?να σα?.
 • Μεγαλ?τερη κ?λυψη καταναλωτ?ν με χαμηλ?τερο κ?στο?: Το content marketing δεν ε?ναι μια βραχυπρ?θεσμη στρατηγικ?, γιατ? με την π?ροδο του χρ?νου μια ολ?κληρη τεχνικ? ηλεκτρονικ? βιβλιοθ?κη θα συσσωρευτε? στην ιστοσελ?δα σα? και θα συνεχ?σει να σα? φ?ρνει βροχ? ν?ου? υποψ?φιου? αγοραστ??. (sales leads)
 • Α?ξηση τη? ορατ?τητα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?: Το content marketing βασ?ζεται στη στρατηγικ? στ?χευση? long tail keywords που ε?ναι λιγ?τερο ανταγωνιστικ? απ? τι? βασικ?? λ?ξει? κλειδι? του κλ?δου σα? ?μω? σα? παρ?χουν καλ?τερη στ?χευση στην υποψ?φια αγορ?? σα?.

Καλ?τερα να βγα?νετε για 10 ? για 100 λ?ξει? κλειδι? στη Google;

content_marketing_organic_keywords

Πολλο? υποψ?φιοι πελ?τε? μου στο SEO και στι? υπηρεσ?ε? SEO που παρ?χει η εταιρε?α μου π?φτουν στην παγ?δα του ανταγωνισμο? με ?λλα sites με τι? βασικ?? λ?ξει? κλειδι? που συν?θω? μετρο?νται στα δ?χτυλα των 2 χερι?ν.

Αυτ? η κοντ?φθαλμη αντιμετ?πιση τη? στρατηγικ? SEO λ?γεται SEO Myopia επειδ? οι ?διοι στοχε?ουν στο δ?ντρο και ?τσι χ?νουν ?λο το δ?σο?.

?μα κοιτ?ξετε στην π?νω εικ?να, τ?ρμα κ?τω δεξι? αναγρ?φεται η ποσ?τητα των organic keywords με τα οπο?α εμφαν?ζεται η ιστοσελ?δα μου στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και ε?ναι συνολικ? 152.

Ο αριθμ?? των συνολικ?ν organic keywords προβλ?πεται να αυξηθε? εκθετικ? εφ?σον συνεχ?σω να δημιουργ? συνεχ?? καινο?ριο περιεχ?μενο για το αγοραστικ? κοιν? μου, ?λου? εσ?? δηλαδ? με ν?ε? λ?ξει? κλειδι?.

Εσε?? τι θα προτιμο?σατε; Να ?χετε μια ιστοσελ?δα που να βγα?νει για 5 με 10 λ?ξει? κλειδι? ? να ?χετε μια ιστοσελ?δα πλο?σια σε περιεχ?μενο που να βγα?νει στην πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση? για 100 ? ακ?μα και για 1.000 λ?ξει? κλειδι?;

Η ιστορ?α του content marketing

?μω? το content marketing δεν ε?ναι μια ιστορ?α τη? τελευτα?α? δεκαετ?α? ? τη? εποχ?? των μηχαν?ν αναζ?τηση?, αλλ? προ?π?ρχε πολλ? χρ?νια πριν ?πω? και προ?π?ρχαν μερικ?? απ? τι? πιο μεγ?λε? εταιρε?ε? στον κ?σμο.

Στο παρακ?τω β?ντεο θα δε?τε ?τι το content marketing ε?ναι μια κλασσικ? στρατηγικ? μ?ρκετινγκ?που υπ?ρχε στο παρελθ?ν, υπ?ρχει στο παρ?ν και θα υπ?ρχει και στο μ?λλον και σε αυτ? το συμπ?ρασμα ?χουν καταλ?ξει π?ρα πολλο? ειδικο? του μ?ρκετινγκ και του ?ντερνετ παγκοσμ?ω?.

Το Marketing?ε?ναι αδ?νατο χωρ?? κορυφα?ο περιεχ?μενο

?σχετα με το τι ε?δου? στρατηγικ? μ?ρκετινγκ ακολουθε?τε σ?μερα, το content marketing θα πρ?πει να αποτελε? μ?ρο? τη? συνολικ?? στρατηγικ?? μ?ρκετινγκ. Το ποιοτικ? και μοναδικ? περιεχ?μενο ε?ναι μ?ρο? ?λων των ειδ?ν μ?ρκετινγκ που υπ?ρχουν στο ?ντερνετ:

 • Social media marketing: Το τι θα δημοσιε?σετε στα social media ε?ναι ?να θ?μα και για να ?χετε κ?τι να δημοσιε?σετε θα πρ?πει να ?χετε περιεχ?μενο.
 • SEO: Οι μηχαν?? αναζ?τηση? επιβραβε?ουν την συστηματικ? δημοσ?ευση ποιοτικο? περιεχομ?νου.
 • Public Relations: Οι πετυχημ?νε? δημ?σιε? σχ?σει? καθ?? και οι δημοσιε?σει? τ?που ?χουν ω? θ?ματα πρ?γματα που αφορο?ν του? υποψ?φιου? αγοραστ??.
 • PPC: Ακ?μα και για να δουλ?ψει μια καμπ?νια adwords ? μια καμπ?νια pay per click, χρει?ζεστε οπωσδ?ποτε κ?ποιο περιεχ?μενο να δε?ξετε.
 • Inbound marketing: Το inbound marketing ? το ελκυστικ? μ?ρκετινγκ βασ?ζεται και αυτ? στο μοναδικ? περιεχ?μενο για να φ?ρει καρπο??.
 • Content strategy: H στρατηγικ? περιεχομ?νου ε?ναι μ?ρο? τη? στρατηγικ?? μ?ρκετινγκ ?πω? το blogging, email marketing και newsletters, video marketing.

Η προ?θηση στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι αδ?νατη χωρ?? μοναδικ? και κορυφα?ο περιεχ?μενο

Το ?διο πρ?γμα που συμβα?νει με το μ?ρκετινγκ και το περιεχ?μενο, ισχ?ει και στο SEO ? στην βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Δεν γ?νεται να ανεβο?με στην Google και γενικ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? μ?νο με τη δημιουργ?α backlinks ? social media signals, χωρ?? να ?χουμε καθ?λου περιεχ?μενο στην ιστοσελ?δα μα?. Θα πρ?πει οπωσδ?ποτε να ?χουμε μια ιστοσελ?δα πλο?σια σε περιεχ?μενο ?στε ?ταν μπα?νει ο επισκ?πτη? για πρ?τη φορ? στο site μα? να μ?νει χωρ?? να φε?γει γιατ? θα βρ?σκει αυτ? που ?ψαχνε.

Επ?ση? μετ? το Cafeine update το 2012, ε?ναι σχεδ?ν υποχρεωτικ? για να ανεβε?τε στι? μηχαν?? αναζ?τηση? να δημιουργε?τε φρ?σκο περιεχ?μενο ?πω? ?ρθρα στο blog σα? τουλ?χιστον ?να την εβδομ?δα.

Το φρ?σκο περιεχ?μενο, τα εκτεν? ?ρθρα για το αντικε?μενο σα?, τα σχ?λια και τα β?ντεο ε?ναι ?λα παρ?γοντε? SEO για να μπορ?σετε να κερδ?σετε θ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Το φρ?σκο περιεχ?μενο δεν αρκε? απ? μ?νο του για να κερδ?σετε τι? πρ?τε? θ?σει? των μηχαν?ν αναζ?τηση?. Χρει?ζεστε κ?τι περισσ?τερο απ? φρ?σκο περιεχ?μενο ? ?ρθρα που ?σω? κ?ποιοι να σκεφτε?τε να αναθ?σετε σε κ?ποιον φοιτητ? ? σε κ?ποιον copywriter ? να μπε?τε στον πειρασμ? να αγορ?σετε.

Το περιεχ?μενο και οι σελ?δε? του site σα? θα πρ?πει να ε?ναι καλογραμμ?να, να ?χουν ω? στ?χο να κ?νουν τον επισκ?πτη να σα? π?ρει τηλ?φωνο ? να αγορ?σει απ? το eshop σα? και προπαντ?? θα πρ?πει να ε?ναι μοναδικ? και να ?χουν β?θο?.

Π?σο μεγ?λο θα πρ?πει να ε?ναι το περιεχ?μενο κ?θε σελ?δα? ? ?ρθρου;?

Σ?μφωνα με στατιστικ?? ?ρευνε? το β?λτιστο μ?γεθο? μια? σελ?δα? που βγα?νει σταθερ? στην πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση? ε?ναι 2.000 λ?ξει?. Β?βαια υπ?ρχουν και ?ρθρα ? σελ?δε? που ε?ναι και 2.500 λ?ξει? ? περισσ?τερο αλλ? και λιγ?τερο.

?μω? εσε?? θα πρ?πει να??πα?ρνετε τον στατιστικ? μ?σο ?ρο και να?βασ?ζεστε σε στοιχε?α και δεδομ?να ?ταν πρ?κειται να δημιουργ?σετε περιεχ?μενο για την ιστοσελ?δα σα?.

Το εκτεν?? και μεγ?λο μ?κο? των ?ρθρων και σελ?δων θα σα? βοηθ?σει να πετ?χετε ?ναν διπλ? σκοπ?:

 • Να ελκ?σετε κ?σμο που θα μπει στην ιστοσελ?δα σα? και θα διαβ?σει το ?ρθρο σα? ? τι? πληροφορ?ε? που ?χετε παραθ?σει
 • Να πι?σετε περισσ?τερε? λ?ξει? κλειδι? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? για κ?θε σελ?δα περιεχομ?νου

Πω? να σχεδι?σετε κορυφα?ο περιεχ?μενο

Ο σχεδιασμ?? περιεχομ?νου ?χει να κ?νει με περισσ?τερα πρ?γματα απ? το να επιλ?ξετε χρ?ματα και φωτογραφ?ε? και να γρ?ψετε κε?μενα. Ο σχεδιασμ?? του περιεχομ?νου ?χει να κ?νει περισσ?τερο με την συνολικ? στρατηγικ? μ?ρκετινγκ και στρατηγικ? SEO που θα ακολουθ?σετε για να προωθ?σετε την ιστοσελ?δα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και να κερδ?σετε ν?ου? πελ?τε?.

Σε γενικ?? γραμμ?? ο σχεδιασμ?? ξεκιν?ει στην αρχ? τη? κατασκευ?? τη? ιστοσελ?δα σα? ? στην αρχ? τη? προ?θηση? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Θα πρ?πει για αυτ?ν τον σκοπ? να ?χετε βρει τι? λ?ξει? κλειδι? που θ?λετε να στοχε?σετε, την στρατηγικ? μ?ρκετινγκ που ?χει το brand σα? ? που θα ακολουθ?σει το brand σα? και να διαμορφ?σετε αν?λογα τα εργαλε?α του content marketing που θα χρησιμοποι?σετε ?πω? personas, avatars, social media, call to action κτλ.

Μια δυνατ? και ολοκληρωμ?νη στρατηγικ? μ?ρκετινγκ περιλαμβ?νει μια μεγ?λη γκ?μα τ?πων περιεχομ?νων:

Blog Posts ? ?ρθρα στο blog

?να ?ρθρο την εβδομ?δα ε?ναι αρκετ? για να σα? κρατ?σει ψηλ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? αλλ? και να τον?σει το αγοραστικ? ενδιαφ?ρον των χρηστ?ν σα?.

Θα πρ?πει σε κ?θε ?ρθρο να ?χετε κ?ποια συνοχ? με τα προηγο?μενα αλλι?? θα φαντ?ζει ουρανοκατ?βατο ? ξ?νο με την ιστοσελ?δα σα?.

?μα θ?λετε να ανεβε?τε πιο γρ?γορα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? τ?τε ?να ?ρθρο την εβδομ?δα δεν ε?ναι επαρκ?? και χρει?ζεστε 2 ? και περισσ?τερα.

Στοχε?στε σε εκτεν?, λεπτομερ? και χρ?σιμα ?ρθρα και σε καμ?α περ?πτωση δεν πρ?πει να θυσι?σετε την ποι?τητα για την ποσ?τητα.

Τ?λο?, θα πρ?πει να στε?λετε τα ?ρθρα σα? στο newsletter σα? μιa φορ? τουλ?χιστον την εβδομ?δα και να τα κ?νετε διαμοιρασμ? στα social profile σα?.

Ebooks

Τα ebook ε?ναι μικρ? βιβλιαρ?κια που μπορε?τε να τα δημιουργ?σετε σε PDF ?στε να μπορε? ο χρ?στη? να τα κατεβ?σει και να τα διαβ?σει ηλεκτρονικ?. Θα πρ?πει να χρησιμοποι?σετε απλ? γλ?σσα επιπ?δου τρ?τη? γυμνασ?ου ?μα θ?λετε να πι?σετε το ευρ? κοιν?.

Το πλο?σιο γραφικ? περιβ?λλον πα?ζει σημαντικ? ρ?λο στο ebook και θα πρ?πει να δ?νετε μεγ?λη βαρ?τητα σε αυτ?.

?να παρ?δειγμα ebook που δ?νω στην ιστοσελ?δα μου δωρε?ν ε?ναι ο οδηγ?? SEO σε αντ?λλαγμα με το email σα?.

Οδηγο?? αγορ?ν

Οι οδηγο? αγορ?ν ε?ναι σχεδιασμ?νοι για να πληροφορ?σουν του? υποψ?φιου? πελ?τε? σα? για τα προ??ντα σα? και τι ε?ναι ιδανικ? για κ?θε αν?γκη απ? τι? σειρ?? προ??ντων ? υπηρεσι?ν που ?χετε.
Προσπαθε?στε να ε?στε σ?ντομοι και περιεκτικο? στον οδηγ? αγορ?ν και να αναφερθε?τε σε συγκεκριμ?να πρ?γματα ?πω? οφ?λη και πλεοντ?ματα, συκριτικ? τιμ?ν κτλ.

Infographics

Τα ινφογραφικ? ε?ναι μεγ?λα φυλλ?δια ? εικ?νε? με χρ?σιμο περιεχ?μενο για του? χρ?στε? σα?. Η παραγωγ? του? ε?ναι μ?λλον κοστοβ?ρα και χρονοβ?ρα.

‘Ενα παρ?δειγμα με infografic θα δε?τε στο ?ρθρο:?Τα 100 πιο ακριβ? keywords στο Google Adwords

Video

To video marketing ε?ναι μοναδικ? στην προ?θηση του brand σα? μ?σα απ? διαφορετικ? καν?λια ?πω? το Youtube. Πιστε?ω ?τι κ?θε εταιρε?α και κ?θε brand χρει?ζεται τουλ?χιστον ?να β?ντεο με χρ?σιμε? πληροφορ?ε? για τον αγοραστ?.

Podcasts

Τα podcasts ε?ναι αρχε?α ?χου και καλ?πτουν μια διαφορετικ? αν?γκη και ?να σαφ?? διαφορετικ? κοιν? που του? αρ?σει να πα?ρνουν ακουστικ? πληροφ?ρηση ?σω? γιατ? δεν υπ?ρχει ?λλο? τρ?πο?.

Με το να δημιουργ?σετε ?να podcast θα μπορ?σετε να πι?σετε ?να μικρ? ποσοστ? του κοινο? που ψ?χνει να βρει ακουστικ? βιβλ?α και θα μπορ?σετε να κερδ?σετε μερικ? πολ?τιμα backlinks απ? παρ?μοια sites με ακουστικ? περιεχ?μενο ?πω? το soundcloud.

Σελ?δε? ? ?ρθρα και λ?ξει? κλειδι?

?να πολ? σημαντικ? πρ?γμα στην προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? μα? με τον σχεδιασμ? περιεχομ?νου ε?ναι η δημιουργ?α σελ?δων και ?ρθρων.

Για ?σου? χρησιμοποιο?ν κ?ποιο CMS ?πω? το WordPress, Joomla ? κ?ποιο ?λλο custom CMS αυτ? ε?ναι σχετικ? ε?κολο να το καταλ?βουν αλλ? και να βρουν τη διαφορ? μεταξ? σελ?δων και ?ρθρων.

Υπ?ρχει ?μω? σημαντικ? διαφορ? στη χρ?ση σελ?δων και στη χρ?ση ?ρθρων.

Οι σελ?δε? φα?νεται να πηγα?νουν καλ?τερα σε β?θο? χρ?νου στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, ?τσι για?τι? βασικ?? λ?ξει? κλειδι? του κλ?δου σα? θα πρ?πει να δημιουργε?τε σελ?δε? εν? για τι? φρ?σει? κλειδι? και τα long tail keywords καλ? ε?ναι να χρησιμοποιε?τε ?ρθρα ? blog posts.

Αντ? επιλ?γου

Θεωρ? ?τι ?λοι κατανοο?ν την σημασ?α του content marketing για την προ?θηση του online brand του? και των υπηρεσι?ν και αγαθ?ν που προσφ?ρουν ηλεκτρονικ?.

Το content marketing ε?ναι μ?ρο? τη? ευρ?τερη? στρατηγικ?? μ?ρκετινγκ?εν?? brand και θα πρ?πει να εκτελε?τε με την καθοδ?γηση των ειδικ?ν του μ?ρκετινγκ στο χ?ρο.

Η παρ?βλεψη του content marketing ? η παραμ?ληση του θα ?χει ω? αποτ?λεσμα την πτ?ση τη? ιστοσελ?δα? σα? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Δε?τε περισσ?τερα για το content marketing και το SEO:

6 Σχ?λια. Leave new

 • Ευχαριστ?

  Απ?ντηση
 • Γι?ννη αν ?χει? ?να ?ρθρο 6.000 λ?ξεων, τι ε?ναι προτιμ?τερο απ? ?ποψη SEO?
  Να το σπ?σει? κσι να το δημοσιε?σει? σε δ?ο μ?ρη, η να το δημοσιε?σει? αυτο?σιο?

  Απ?ντηση
 • Σε ευχαριστ? πολ? για την απ?ντηση Γι?ννη!

  Απ?ντηση
 • Γει? σου Γι?ννη, πολ? ωρα?ο το ?ρθρο σου και οτιδ?ποτε γρ?φει? ?χει ενδιαφ?ρον. Πιστε?ω οτι η google (στο εξωτερικ? τουλ?χιστον) προτιμ?ει στην πρ?τη σελ?δα να εμφαν?ζει αποτελ?σματα απο μεγ?λα sites. ?θελα να σε ρωτ?σω αν διαγρ?ψει? ?ρθρα απο κ?ποιο site που ?χει? και ?χει? παρ?λληλα π?νω απο 6 μ?νε? να το ανανε?σει?, μπορε? να επαν?λθει ξαν? το site (και με χτ?σιμο backlinks) ? τσ?μπα κ?πο? και π?με για ?λλα; Μιλ?ω για κα? content site κα? για γενικο? ενδιαφ?ροντο?.

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看