ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ηλεκτρονικ?-εμπ?ριο

Το Cluetrain Manifesto: το τ?λο? του εμπορ?ου ?πω? το ξ?ρατε

Για πρ?τη φορ? πλ?ρω? μεταφρασμ?νο απ? μ?να για ?λου? του? ?λληνε? και για ?λο τον κ?σμο.

Τι ε?ναι το Cluetrain Manifesto?

Το Cluetrain Manifesto ε?ναι ?να επιχειρηματικ? βιβλ?ο παρ? το συβιλικ? του τ?τλο που παραπ?μπει στο κομουνιστικ? μανιφ?στο. ?χει να κ?νει πιο πολ? με την επικοινων?α και την αλλαγ? στην καταναλωτικ? συμπεριφορ? και τι? ανθρ?πινε? σχ?σει? την εποχ? τη? κοινωνικ?? δικτ?ωση? και του ?ντερνετ.

Το Cluetrain manifesto, το κε?μενο των 95 θ?σεων που συν?γραψαν οι Rick Levine,?Christopher Locke,?Doc Searls, και?David Weinberger το 1999 και που ε?ναι το βασικ? κε?μενο θ?σεων για τα social media, αποτελε? αφετηρ?α για κ?θε ν?ο επιχειρηματ?α του ?ντερνετ!

Περιλαμβ?νει 95 θ?σει? – αρχ?? οι οπο?ε? αποτελο?ν προφητικ? το τι θα γ?νει στην αγορ? και στο ηλεκτρονικ? εμπ?ριο τα επ?μενα χρ?νια. Διαβ?στε τι? θ?σει? και τι? τ?σει? καλ?, ενημερωθε?τε και επωφεληθε?τε των εξελ?ξεων.

Κ?ντε σ?μερα τη δικ? σα? ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση ? ηλεκτρονικ? κατ?στημα.

Συνεχ?? ν?ε? ?ννοιε? μα? βομβαρδ?ζουν ?πω? το social shopping, το social commerce, το facebook commerce ? f-commerce και διαφορ? ?λλα νεολογ?ματα που δεν τα καταλαβα?νουμε ακ?μα, αλλ? τα χρησιμοποιο?με καθημεριν?.

Περ?ληψη: Η ανθρωπ?τητα γ?νεται εξυπν?τερη μ?σω του Διαδικτ?ου

Μια ισχυρ? παγκ?σμια συζ?τηση ?χει αρχ?σει.

Μ?σω του Διαδικτ?ου, οι ?νθρωποι ανακαλ?πτουν και ?χουν εφε?ρει ν?ου? τρ?που? για να μοιραστο?ν τι?? γν?σει? του? με εκτυφλωτικ? ταχ?τητα. Ω? ?μεσο αποτ?λεσμα, οι αγορ?? γ?νονται ?λο και πιο ?ξυπνε? και πιο γρ?γορα ?λο και πιο ?ξυπνε? απ? ?τι οι περισσ?τερε? εταιρε?ε?.

Οι αγορ?? αυτ?? ε?ναι συζητ?σει?.

Τα μ?λη του? να επικοινωνο?ν στη γλ?σσα που ε?ναι φυσικ?, ανοικτ?, ειλικριν??, ?μεση, αστε?α και συχν? συγκλονιστικ?. Ε?τε εξηγο?ν ? να διαμαρτ?ρονται, αστε?α ? σοβαρ?, η ανθρ?πινη φων? ε?ναι αναμφισβ?τητα γν?σια. Δεν μπορε? να πλαστογραφηθε?.

Οι περισσ?τερε? εταιρε?ε?, απ? την ?λλη πλευρ?, μ?νο που ξ?ρουν π?? να μιλ?σουν στο χαλαρωτικ?, σοβαρ? μον?τονο τη? δ?λωση? αποστολ?? σαν διαφημιστικ? φυλλ?διο, και κ?θε φορ? που τι? καλε?τε στο τηλ?φωνο σα? γει?νουν με το σ?μα κατειλημμ?νου. Το ?διο παλι? ?φο?, ?δια παλι? ψ?ματα. Δεν υπ?ρχει αμφιβολ?α ?τι οι δικτυωμ?νε? αγορ?? δεν ?χουν καν?να σεβασμ? για τι? επιχειρ?σει? που αδυνατο?ν ? δεν επιθυμο?ν να μιλ?σουν στην γλ?σσα των αγορ?ν.

Αλλ? το να μ?θει? να μιλ?? σε μια ανθρ?πινη φων? δεν ε?ναι κ?ποιο τ?χνασμα, ο?τε οι απρ?σωπε? εταιρε?ε? θα μα? πε?σουν ?τι ε?ναι ανθρ?πινε? για να ακο?νε του? πελ?τε?. Αυτ? θα γ?νει μ?νο, ?ταν εξουσιοδοτο?ν πραγματικ? ανθρ?πινα ?ντα να μιλ?σουν για λογαριασμ? του?.

Εν? πολλο? τ?τοιοι ?νθρωποι εργ?ζονται ?δη για τι? επιχειρ?σει? σ?μερα , οι περισσ?τερε? εταιρε?ε? αγνοο?ν την ικαν?τητ? του? να παρ?χουν πραγματικ? γν?ση, επιλ?γοντα? αντ ‘αυτο? να χρησιμοποιο?ν στε?ρε? στερε?τυπε? ε?θυμε? κουβ?ντε?? που προσβ?λλουν τη νοημοσ?νη των αγορ?ν στην κυριολεξ?α. Οι ?νθρωποι ε?ναι π?ρα πολ? ?ξυπνοι για να τσιμπ?σουν.

Ωστ?σο, οι εργαζ?μενοι λαμβ?νουν υπ?ψη τι? υπερσυνδεδεμ?νε? αγορ??. Οι εταιρε?ε? πρ?πει να ακο?σουν προσεκτικ? και του? δ?ο. Κυρ?ω?, θα πρ?πει να βγο?με απ? το κλουβ? του?, ?στε οι εργαζ?μενοι να μπορε? να συνομιλ?σει ?μεσα με τι? online αγορ??.

Εταιρικ? firewalls ?χουν κρατ?σει του? ?ξυπνου? εργαζ?μενου? ?ξω απ? τι? ?ξυπνε? αγορ?? και αντ?στροφα. Πρ?κειται να προκαλ?σει πραγματικ? π?νο κ?ποιο? για να γκρεμ?σει αυτο?? του? το?χου? κ?τω. Αλλ? το αποτ?λεσμα θα ε?ναι ?να ν?ο ε?δο? συνομιλ?α?. Και αυτ? θα ε?ναι η πιο πραγματικ? συνομιλ?α που ?χουν εμπλακε? ποτ? επιχειρ?σει?!

Οι ηλεκτρονικ?? Αγορ??

Συνδεδεμ?νοι Αγορ?? …
Οι δικτυωμ?νε? αγορ?? αρχ?ζουν να αυτοοργαν?νονται γρηγορ?τερα απ? τι? εταιρε?ε? που τι? ?χουν υπηρετ?σει παραδοσιακ? . Χ?ρη στο Διαδ?κτυο, οι αγορ?? γ?νονται ?λο και καλ?τερα ενημερωμ?νε?, πιο ?ξυπνε? και πιο απαιτητικ?? απ? τι? ιδι?τητε? που λε?πουν απ? τι? περισσ?τερε? επιχειρηματικ?? οργαν?σει?.

Οι ?νθρωποι τη? Γη?

?νθρωποι τη? Γη?
Ο ουραν?? ε?ναι ανοικτ?? για τα αστ?ρια. Σ?ννεφα κυλ?νε μ?ρα και ν?χτα. Οι ωκεανο? ανεβα?νουν και π?φτουν. ?, τι μπορε? να ?χετε ακο?σει, αυτ?? ε?ναι ο κ?σμο? μα?, αυτ?? ε?ναι ο τ?πο? μα?. ?, τι σα? ?χουν πει, πετ?ξτε τι? σημα?ε? σα? για να ε?στε ελε?θεροι. Η καρδι? μα? συνεχ?ζεται για π?ντα . Οι ?νθρωποι τη? Γη? , να θυμ?στε .

Ομαδοπο?ηση των Θ?σεων του Cluetrain Manifesto

Εν?τητε?:

 • 1 – 6 : ?Η ανθρ?πινη επικοινων?α στα πλα?σια τη? αγορ???
 • ?????? 7 : ?Η κυριαρχ?α των hyperlinks και η ανατροπ? τη? υπ?ρχουσα?? δομ?? ?
 • 8 – 13: ?Η σχ?ση μεταξ? των ν?ων αγορ?ν και των εταιρει?ν?
 • 14 – 25: ?Συνειδητοπο?ηση τη? ν?α? πραγματικ?τητα? και προσαρμογ? των εταιρει?ν σε αυτ?ν?
 • 26 – 40: ?Θ?σει? που πρ?πει να υιοθετ?σουν οι εταιρε?ε? προκειμ?νου να εισ?λθουν στη ν?α αγορ??
 • 41 – 52: ?Τα intranets αποτελο?ν τον κ?δικα επικοινων?α? στι? ν?ε? αγορ???
 • 53 – 71: ?Συνεργασ?α Internet και Intranets στη ν?α αγορ??
 • 72 – 95: ?Αλλαγ?? και προσδοκ?ε? για την ν?α αγορ??

 

Οι 95 θ?σει? που θα αλλ?ξουνε τον κ?σμο, και εσ??

ηλεκτρονικ?-εμπ?ριο

 1. Οι αγορ?? ε?ναι συνομιλ?ε? .

2.? Οι αγορ?? αποτελο?νται απ? ανθρ?πινα ?ντα , δεν δημογραφικ?? τομε?? .

 1. Οι συνομιλ?ε? μεταξ? των ανθρ?πων ακο?γονται απ? ?νθρωπο. ?χουν διεξαχθε? σε μια ανθρ?πινη φων? .
 2. Ε?τε στην παροχ? πληροφορι?ν, στι? απ?ψει? , στι? προοπτικ?? , που διαφωνο?ν με επιχειρ?ματα ? στα χιουμοριστικ? αν?κδοτα, η ανθρ?πινη φων? ε?ναι συν?θω? ανοιχτ?, φυσικ?, ασυγκρ?τητη.

5.Οι ?νθρωποι αναγνωρ?ζουν ο ?να? τον ?λλον ω? τ?τοια απ? τον ?χο τη? φων??.

 1. Το Διαδ?κτυο δ?νει τη δυνατ?τητα στι? συνομιλ?ε? μεταξ? των ανθρ?πων που απλ? δεν ?ταν δυνατ?ν στην εποχ? των μ?σων μαζικ?? ενημ?ρωση?.
 2. Οι Υπερ-συνδ?σει? ?χουν ανατρ?ψει ιεραρχ?α .
 3. Στι?? διασυνδεδεμ?νε?? αγορ?? και μεταξ? διασυνδεδεμ?νων εργαζ?μενων, οι ?νθρωποι μιλο?ν μεταξ? του? με ?να ισχυρ? ν?ο τρ?πο.
 4. Αυτ?? οι δικτυωμ?νε? συνομιλ?ε? ?χουν δυνατ?τητα ισχυρ?ν ν?ων μορφ?ν κοινωνικ?? οργ?νωση? και ανταλλαγ?? γν?σεων που ζυμ?νονται απ? αυτ??.
 5. Ω? αποτ?λεσμα, οι αγορ?? γ?νονται ?λο και πιο ?ξυπνε?, πιο ενημερωμ?νε?, πιο οργανωμ?νε?. Η συμμετοχ? σε μια δικτυωμ?νη αγορ? αλλ?ζει ριζικ? του? ανθρ?που?.
 6. Οι ?νθρωποι σε δικτυωμ?νε? αγορ?? ?χουν καταλ?βει ?τι πα?ρνουν πολ? καλ?τερη πληροφ?ρηση και υποστ?ριξη απ? τον ?να ? τον ?λλο απ? ?τι απ? του? προμηθευτ??. Τ?σε? πολλ?? εταιρικ?? ρητορε?ε? σχετικ? με την προσθ?κη αξ?α? σε εμπορευματοποιημ?να προ??ντα .
 7. Δεν υπ?ρχουν μυστικ? . Η δικτυωμ?νη αγορ? γνωρ?ζει περισσ?τερα απ? ?τι οι εταιρε?ε? κ?νουν για τα δικ? του? προ??ντα. Και αν η ε?δηση ε?ναι καλ? ? κακ?, θα το πει ο καθ?να?.
 8. Τι συμβα?νει στι? αγορ?? συμβα?νει και μεταξ? των εργαζομ?νων . ?να μεταφυσικ? κατασκε?ασμα που ονομ?ζεται ” Η Εταιρε?α ” ε?ναι το μ?νο πρ?γμα που στ?κεται μεταξ? των δ?ο.
 9. Οι εταιρε?ε? δεν μιλο?ν την ?δια φων?, ?πω? αυτ? των ν?ων δικτυωμ?νων συνομιλι?ν. Στο κοιν? στ?χο? του?, οι εταιρε?ε? ακο?γονται κο?φιε?, επ?πεδε?, κυριολεκτικ? απ?νθρωπε?.
 10. Σε μ?λι? λ?γα χρ?νια , η σημεριν? ομογενοποιημ?νη ?φων?? των επιχειρ?σεων – ο ?χο? των δηλ?σεων αποστολ?? και φυλλαδ?ων, θα φα?νεται σαν σκηνοθετημ?νο? και τεχνητ?? , ?πω? η γλ?σσα του γαλλικο? δικαστηρ?ου του 18ου αι?να .

16.?δη, οι εταιρε?ε? που μιλο?ν στη γλ?σσα του γηπ?δου, η παρουσ?αση τσ?ρκο – , δεν μιλ?νε πλ?ον σε καν?ναν .

 1. Οι εταιρε?ε? που νομ?ζουν ?τι οι διασυνδεδεμ?νε? ηλεκτρονικ?? αγορ?? ε?ναι οι ?διε? με τι? οπο?ε? μιλο?σαν μ?σω τηλε?ραση? π?φτουν θ?ματα μια? κακ?γουστη? φ?ρσα?!
 2. Οι εταιρε?ε? που δεν αντιλαμβ?νονται οι αγορ?? του? ε?ναι πλ?ον δικτυωμ?νε? πρ?σωπο – με-πρ?σωπο, εξυπν?τερε? , ω? αποτ?λεσμα και ?χουν εμπλακε? σε β?θο? συνομιλ?ε? μεταξ? του?, ?χουν χ?σει μια σημαντικ? ευκαιρ?α.
 3. Οι εταιρε?ε? μπορο?ν πλ?ον να επικοινωνο?ν με τι? αγορ?? του? ?μεσα. Αν δεν τα καταφ?ρουν, θα μπορο?σε να ε?ναι η τελευτα?α του? ευκαιρ?α.
 4. Οι εταιρε?ε? πρ?πει να συνειδητοποι?σουν ?τι οι αγορ?? του? βρ?σκουν τα ποιο γελο?α πρ?γματα. Σε αυτ??.
 5. Οι εταιρε?ε? πρ?πει να διαφωτιστο?ν και να π?ρουν τον ευατ? του? λιγ?τερο σοβαρ?. Θα πρ?πει να αποκτ?σουν μια α?σθηση του χιο?μορ.
 6. Αποκτ? α?σθηση του χιο?μορ δεν σημα?νει ?τι β?ζω κ?ποια αστε?α σχετικ? στην εταιρικ? ιστοσελ?δα. Αντ?θετα, απαιτε? μεγ?λε? αξ?ε?, λ?γο ταπειν?τητα, καθαρ?? κουβ?ντε?, και μια πραγματικ? ?ποψη .
 7. Οι εταιρε?ε? που προσπαθο?ν να τοποθετ?σουν τον εαυτ? του?? πρ?πει να τοποθετηθο?ν. Ιδανικ?, θα πρ?πει να σχετ?ζονται με κ?τι που η αγορ? του? νοι?ζεται πραγματικ? για αυτ?.
 8. Πομπ?δη? δηλ?σει? – ” Ε?μαστε σε θ?ση να γ?νουμε ο αποκλειστικ?? π?ροχο? του XYZ? προ??ντο?” – δεν αποτελο?ν θ?ση.
 9. Οι εταιρε?ε? πρ?πει να κατ?βουν απ? το Γυ?λινο Π?ργο του? και να μιλ?σουν με του? ανθρ?που? με του? οπο?ου? ελπ?ζουν να δημιουργ?σουνε σχ?σει? .
 10. Οι Δημ?σιε? Σχ?σει? δεν σχετ?ζεται με το κοιν?. Οι εταιρε?ε? φοβο?νται π?ρα πολ? τι? αγορ?? του?.
 11. Μιλ?ντα? σε μια γλ?σσα που ε?ναι μακριν?, ?χαρη, αλαζονικ?, χτ?ζουν τε?χη για να κρατ?σουμε τι? αγορ?? στο κ?λπο.
 12. Τα περισσ?τερα προγρ?μματα μ?ρκετινγκ? βασ?ζονται στον φ?βο ?τι η αγορ? μπορε? να δει τι πραγματικ? συμβα?νει στο εσωτερικ? τη? εταιρε?α?.
 13. Ο Elvis ε?πε το καλ?τερο : ?Δεν μπορο?με να συνεχ?σουμε μαζ? με ?ποπτα μυαλ? . “
 14. Η εμπιστοσ?νη στη μ?ρκα ε?ναι η εταιρικ? ?κδοση του να π?με σταθερ?, αλλ? η δι?λυση αυτ?? τη? σταθερ?τητα? ε?ναι αναπ?φευκτη και ?ρχεται γρ?γορα. Επειδ? ε?ναι δικτυωμ?νε?, οι ?ξυπνε? αγορ?? ε?ναι σε θ?ση να επαναδιαπραγματευθο?ν τη σχ?ση του? με την εταιρε?α με εκτυφλωτικ? ταχ?τητα .
 15. Οι δικτυωμ?νε? αγορ?? μπορο?ν να αλλ?ξουν προμηθευτ?? εν μ?α νυκτ?. Οι δικτυωμ?νοι εργ?τε? τη? γν?ση? μπορο?ν να αλλ?ξουν του? εργοδ?τε? του? στη δι?ρκεια του γε?ματο?. Οι δικ?? σα? πρωτοβουλ?ε? επιχειρηματικο? αδυνατ?σματο? μα? δ?δαξε να θ?σουμε το ερ?τημα : ” Εταιρικ? Π?στη;? Τι ε?ναι αυτ?; “
 16. Στι? εξυπνε? αγορ?? θα βρε?τε του? προμηθευτ?? οι οπο?οι μιλο?ν τη δικ? του? γλ?σσα .
 17. Μαθα?νοντα? να μιλο?ν με ανθρ?πινη φων? δεν ε?ναι ?να τ?χνασμα του σαλονιο?. Δεν μπορε? να ” π?ρει ” κ?ποια tony συν?δριο.
 18. Για να μιλ?σουν με ανθρ?πινη φων?, οι εταιρε?ε? πρ?πει να συμμερ?ζονται τι? ανησυχ?ε? των κοινοτ?των του? .
 19. Αλλ? πρ?τα, θα πρ?πει να αν?κουν σε μια κοιν?τητα .
 20. Οι εταιρε?ε? θα πρ?πει να αναρωτηθο?ν που οι εταιρικ?? κουλτο?ρε? του? τελει?νουν.
 21. Αν η εταιρικ? του? κουλτο?ρα τελει?σει πριν αρχ?σει η κοιν?τητα , δεν θα ?χουν καμ?α αγορ?.
 22. Οι ανθρ?πινε? κοιν?τητε? βασ?ζονται στο δι?λογο – για την ανθρ?πινη ομιλ?α για ανθρ?πινε? ανησυχ?ε?.
 23. Η κοιν?τητα του λ?γου ε?ναι η αγορ?. Με ?λλα λ?για η εκκλησ?α του δ?μου ε?ναι η αγορ?.
 24. Οι εταιρε?ε? που δεν αν?κουν σε μια κοιν?τητα του λ?γου θα πεθ?νουν.
 25. Οι εταιρε?ε? δημιουργο?ν μια θρησκε?α τη? ασφ?λεια?, αλλ? αυτ? ε?ναι σε μεγ?λο βαθμ? μια αυταπ?τη. Οι περισσ?τερε? ε?ναι λιγ?τερο προστατευμ?νε? ?ναντι των ανταγωνιστ?ν απ?? τη δικ? του? αγορ? και του? δικο?? του? εργαζομ?νου?.
 26. ?πω? και με δικτυωμ?νε? αγορ??, οι ?νθρωποι, επ?ση?, μιλ?νε ο ?να? στον ?λλο απευθε?α? στο εσωτερικ? των χαμηλ?τερων υπαλλ?λων τη? εταιρε?α? – και ?χι μ?νο για του? καν?νε? και του? κανονισμο??, αλλ? και τι? οδηγ?ε? στι? α?θουσε? συνεδρι?σεων.
 27. Αυτ?? οι συνομιλ?ε? λαμβ?νουν χ?ρα σ?μερα σε εταιρικ? intranets. Αλλ? μ?νο ?ταν οι συνθ?κε? ε?ναι κατ?λληλε?.
 28. Οι επιχειρ?σει? συν?θω? εγκαθιστ?νε intranets top-down για να διανε?μει τι? πολιτικ?? των ανθρ?πινων π?ρων και ?λλε? εταιρικ?? πληροφορ?ε? και οι εργαζ?μενοι κ?νουν ?τι μπορο?ν για να τι? αγνο?σουν.
 29. Τα Intranets φυσικ? τε?νουν να περιστρ?φονται γ?ρω απ? την πλ?ξη. Τα καλ?τερο ε?ναι χτισμ?να απ? κ?τω προ? τα π?νω απ?? μεμονωμ?να ?τομα που συνεργ?ζονται για να κατασκευ?σουν κ?τι πολ? πιο πολ?τιμο: μαι διασυνδεδεμ?νη εταιρικ? συνομιλ?α .
 30. ?να υγι?? intranet οργαν?νει του? εργαζ?μενου? με πολλ?? σημασ?ε? τη? λ?ξη?. Η επ?δρασ? τη? ε?ναι πιο ριζοσπαστικ? απ? την ημερ?σια δι?ταξη του κ?θε σωματε?ου.
 31. Αν και αυτ? φοβ?ζει τι? εταιρε?ε?, εξαρτ?νται σε μεγ?λο βαθμ? απ? ανοικτ? intranets για να μπορο?ν να παρ?γουν και κριτικ? γν?ση . Θα πρ?πει να αντισταθο?ν στον πειρασμ? να ?βελτι?σουν ? ? να ελ?γξουν αυτ?? τι? δικτυωμ?νε? συνομιλ?ε? .
 32. ?ταν τα εταιρικ? intranets δεν περιορ?ζονται απ? το φ?βο και απ? νομικ?στικου? καν?νε?, το ε?δο? τη? συζ?τηση? που ενθαρρ?νουν ακο?γεται εντυπωσιακ?, ?πω? η συζ?τηση τη? δικτυωμ?νη? αγορ?.
 33. Τα Εταιρικ? Διαγρ?μματα λειτουργο?σαν σε μια παλαι?τερη οικονομ?α ?που τα σχ?δια θα μπορο?σε να γ?νουν πλ?ρω? κατανοητ? απ? την κορυφ? με απ?τομε? πυραμ?δε? διαχε?ριση? και λεπτομερε?? εντολ?? εργασ?α? θα μπορο?σαν να βγο?νε απ? ψηλ?.
 34. Σ?μερα, το οργαν?γραμμα ε?ναι υπερσ?νδεση, δεν ε?ναι ιεραρχικ? . Ο σεβασμ?? τι? πρακτικ?? γν?ση? κερδ?ζει τον σεβασμ? απ? ?τι η οργανωμ?νη αρχ?.
 35. Μορφ?? διαχε?ριση? εντολ?ν και ελ?γχου, τ?σο προ?ρχονται απ? τη γραφειοκρατ?α και ενισχ?ουν? την επιβολ? και μια γενικ? κουλτο?ρα τη? παρ?νοια? .
 36. Η παρ?νοια σκοτ?νει τη συνομιλ?α . Αυτ? ε?ναι το σημε?ο τη?. ?μω?, η ?λλειψη ανοικτ?ν συνομιλι?ν σκοτ?νει τι? εταιρε?ε?.
 37. Υπ?ρχουν δ?ο συζητ?σει? σε εξ?λιξη. ?να στο εσωτερικ? τη? εταιρε?α?. ?να στην αγορ?.
 38. Στι? περισσ?τερε? περιπτ?σει?, ο?τε η συζ?τηση πηγα?νει πολ? καλ?. Σχεδ?ν π?ντα, η αιτ?α τη? αποτυχ?α? μπορε? να εντοπιστε? σε παρωχημ?νε? αντιλ?ψει? διο?κηση? και ελ?γχου.
 39. ?σον αφορ? την πολιτικ?, οι ?ννοιε? αυτ?? ε?ναι δηλητηρι?δη?. Ω? εργαλε?α ε?ναι σπασμ?να. Ο χειρισμο? και ο ελ?γχο? συναντ?θηκε με εχθρ?τητα απ? δικτυωμ?νου? εργ?τε? τη? γν?ση? και δημιουργο?ν δυσπιστ?α στι? δικτυωμ?νε? αγορ?? .
 40. Αυτ?? οι δ?ο συζητ?σει? θ?λουν να μιλ?σουν η μ?α στην ?λλη. Μιλο?ν την ?δια γλ?σσα. Αναγνωρ?ζουν τι? φων?? ο ?να? του ?λλου .
 41. Οι ?ξυπνε? εταιρε?ε? θα βγο?με απ? το δρ?μο του? και θα βοηθ?σουν το αναπ?φευκτο να συμβε? νωρ?τερα .
 42. Ε?ν η βο?ληση για να βγο?νε απ? το δρ?μο λαμβ?νεται ω? μ?τρο του IQ , τ?τε πολ? λ?γε? εταιρε?ε? ?χουν γ?νει σοφ??.
 43. Ωστ?σο, υποσυνε?δητα, αυτ? τη στιγμ? εκατομμ?ρια ?νθρωποι σε απευθε?α? σ?νδεση τ?ρα αντιλαμβ?νονται τι? επιχειρ?σει? ω? κ?τι περισσ?τερο απ? τα γραφικ? πλ?σματα δικα?ου που ε?ναι ενεργ? στην πρ?ληψη αυτ?ν των συνομιλι?ν.
 44. Αυτ? ε?ναι αυτοκτονικ?. Οι αγορ?? θ?λουν να μιλ?σουν? στι? επιχειρ?σει? .
 45. Δυστυχ??, το μ?ρο? τη? επιχε?ρηση? που μια δικτυωμ?νη αγορ? θ?λει να σου μιλ?σει ε?ναι συν?θω? κρυμμ?νη π?σω απ? ?να προπ?τασμα καπνο? απ? παζ?ρια και μια? ψε?τικη? γλ?σσα?.
 46. Οι αγορ?? δεν θ?λουν να μιλ?σουν με χαζο?? και μαριον?τε?. Θ?λουν να συμμετ?σχουν στι? συζητ?σει? και στο τι συμβα?νει π?σω απ? το τε?χο? προστασ?α? τη? εταιρε?α? .
 47. Απ?-απ?κρυψη, π?ρτε το προσωπικ?: Ε?μαστε οι αγορ?? . Θ?λουμε να σου μιλ?σουμε .
 48. Θ?λουμε την πρ?σβαση στι? εταιρικ?? πληροφορ?ε? σα?, τα σχ?δια και τι? στρατηγικ?? σα?, καλ?τερα στον τρ?πο σκ?ψη? σα?, στην πραγματικ? γν?ση σα?. Εμε?? δεν θα συμβιβαστο?με για το φυλλ?διο των 4 χρωμ?των, για να στε?ρα και ασφυκτικ? web sites που στερο?νται ουσ?α?!
 49. Ε?μαστε, επ?ση?, οι εργαζ?μενοι που κ?νουν τι? επιχειρ?σει? σα? να περπατ?νε. Θ?λουμε να μιλ?σουμε με του? πελ?τε? ?μεσα στη δικ? μα? φων?, ?χι σε κοινοτοπ?ε? γραμμ?νο σε ?να σεν?ριο.
 50. ?πω? οι αγορ??? ?τσι και οι εργαζ?μενοι, αρρωστα?νουμε ?ταν ε?ναι να π?ρουμε τι? πληροφορ?ε? μα? απ? το τηλεχειριστ?ριο. Γιατ? χρειαζ?μαστε απρ?σωπε? ετ?σιε? εκθ?σει? και μελ?τε? ?ρευνα? αγορ?? απ? τρ?το χ?ρι για να μα? συστ?σουν μεταξ? μα?;
 51. ?πω? οι αγορ??? ?τσι και οι εργαζ?μενοι, αναρωτι?μαστε γιατ? δεν ακο?τε. Μπορε? να φα?νεται να μιλο?ν μια διαφορετικ? γλ?σσα.
 52. Τα φουσκωμ?να αυταρ?σκεια λ?για και ορολογ?α που εκσφενδον?ζεται? γ?ρω σα?- στον Τ?πο, στα συν?δρια σα?, τι ?χει να κ?νει αυτ? με μα?;
 53. ?σω? υπ?ρχετε εντυπωσι?ζοντα? του? επενδυτ?? σα? . ?σω? υπ?ρχετε εντυπωσι?ζοντα? την Wall Street. Εμ?? δεν μα? εντυπωσι?ζετε.
 54. Αν δεν μα? εντυπωσι?σετε, οι επενδυτ?? σα? πρ?κειται να κ?νουν ?να κρ?ο ντου?! Δεν το καταλαβα?νουν αυτ?; Αν το ?καναν, δεν θα σα? αφ?ναν να μιλ?σετε με αυτ?ν τον τρ?πο.
 55. Οι κουρασμ?νε? αντιλ?ψει? σα? για τι? αγορ?? μα? κ?νουν να βαρι?μαστε. Δεν αναγνωρ?ζουμε του? εαυτο?? μα? στι? προβλ?ψει? σα?, ?σω? γιατ? αν?κουμε ?δη σε κ?ποια ?λλη πρ?βλεψη.
 56. Σα? αρ?σει αυτ? η ν?α αγορ? πολ? καλ?τερα . Στην πραγματικ?τητα, εμε?? τη δημιουργο?με.
 57. Σα? προσκαλο?με να ?ρθετε, αλλ? στον κ?σμο μα?. Βγ?λετε τα παπο?τσια σα? στην π?ρτα. Αν δεν θ?λετε να ανταλλ?ξετε κ?τι μαζ? μα?, κατεβε?τε απ? αυτ? την καμ?λα !
 58. ?χουμε ανοσ?α στη διαφ?μιση. Ξεχ?στε το.
 59. Αν θ?λετε να μιλ?σουμε για εσ??, να μα? πε?τε κ?τι. Κ?ντε κ?τι ενδιαφ?ρον για αλλαγ? .
 60. ?χουμε μερικ?? ιδ?ε? για σα?: μερικ? ν?α εργαλε?α που χρειαζ?μαστε, κ?ποια καλ?τερη εξυπηρ?τηση. Πρ?γματα που θα ε?μαστε πρ?θυμοι να πληρ?σουμε. ?χετε ?να λεπτ?;
 61. Ε?στε πολ? απασχολημ?νοι στην ” επιχειρηματικ? δραστηρι?τητα ” σα? για να απαντ?σετε στο email μα?; Ω Θε? μου, συγν?μη,? θα επαν?λθουμε αργ?τερα. ?σω?.
 62. Θ?λετε να πληρ?σουμε εμε??; Θ?λουμε να πληρ?σετε με την προσοχ? σα? σε μα?.
 63. Θ?λουμε να βγε?τε απ? το τριπ?κι σα?, να βγε?τε απ? την νευρωτικ? αυτ? – συμμετοχ? σα?, να ενταχθε?τε το κ?μμα .
 64. Μην ανησυχε?τε, μπορε?τε ακ?μα να βγ?λετε χρ?ματα . Δηλαδ?, εφ’ ?σον δεν ε?ναι το μ?νο πρ?γμα στο μυαλ? σα? .
 65. ?χετε παρατηρ?σει ?τι, απ? μ?να του?, τα χρ?ματα ε?ναι μονοδι?στατα και βαρετ?; Τι ?λλο μπορο?με να πο?με;
 66. Το προ??ν σα? ?σπασε. Γιατ?; Θα θ?λαμε να ρωτ?σετε τον τ?πο που το ?κανε. Η εταιρικ? στρατηγικ? σα? δεν ?χει καν?να ν?ημα. Θα θ?λαμε να ?χουμε μια συνομιλ?α με τον CEO σα?. Τι εννοε?τε ?τι δεν ε?ναι μ?σα;
 67. Θ?λουμε να λ?βετε 50 εκατομμ?ρια απ? εμ?? τ?σο σοβαρ? ?σο πα?ρνετε μια δημοσιογρ?φο? απ? την The Wall Street Journal.
 68. Γνωρ?ζουμε κ?ποιου? ανθρ?που? απ? την εταιρε?α σα?. Ε?ναι αρκετ? τυπ?δε? σε απευθε?α? σ?νδεση. ?χετε πιο πολλο?? σα? και αυτο?? ? του? κρ?βετε; Μπορε?τε να του? αφ?σετε να βγουν ?ξω να πα?ξουν;
 69. ?ταν ?χουμε ερωτ?σει?, απευθυν?μαστε ο ?να? στον ?λλο για απαντ?σει?. Αν δεν ε?χατε τ?σο σφιχτ? χαλιναγωγ?σει του? ανθρ?που? σα? ?σω? να στρεφ?μασταν σε αυτο?? για απαντ?σει?.
 70. ?ταν δεν ε?στε τ?σο απασχολημ?νοι με την ” αγορ?-στ?χο σα?, ” πολλο? απ? εμ?? ε?μαστε οι ?νθρωπο? σα?. Εμε?? θα προτιμο?σαμε να μιλ?με με του? φ?λου? σε απευθε?α? σ?νδεση απ? το να παρακολουθε?τε το ρολ?ι σα?. Αυτ? θα ?χτιζε το ?νομα σα? καλ?τερα και απ? μαι ιστοσελ?δα εκατομμυρ?ων δολαρ?ων. Αλλ? εσε?? μα? λ?τε ?τι το να μιλ?τε στι? αγορ?? ε?ναι η δουλει? του μ?ρκετινγκ.
 71. θα θ?λαμε να μ?θετε τι πραγματικ? συμβα?νει εδ?. Ε?ναι πραγματικ? ?μορφο. Ε?ναι πραγματικ? λ?θο? να πιστε?εται ?τι εμε?? κρατ?με την αναπνο? μα?.
 72. ?χουμε καλ?τερα πρ?γματα να κ?νουμε απ? το να ανησυχο?με για το αν θα αλλ?ξετε ?γκαιρα για να π?ρετε την επιχε?ρησ? σα? στα χ?ρια σα?.Η επιχε?ρηση ε?ναι μ?νο ?να μ?ρο? τη? ζω?? μα?. Φα?νεται να ε?ναι ?λη δικ? σα?. Σκεφτε?τε το : ποιο? χρει?ζεται ποιον;
 73. ?χουμε πραγματικ? δ?ναμη και το ξ?ρουμε. Αν δεν μπορε?τε να δε?τε αρκετ? το φω?, κ?ποιο ?λλο παιχν?δι θα ?ρθει, που ε?ναι πιο προσεκτικ?, πιο ενδιαφ?ρον, πιο διασκεδαστικ? να πα?ξουμε με αυτ?.
 74. Ακ?μη και στη χειρ?τερη περ?πτωση, η πρωτ?γνωρη συνομιλ?α μα? ε?ναι πιο ενδιαφ?ρουσα απ? τι? πιο εμπορικ?? εκθ?σει?, πιο διασκεδαστικ? απ? ?τι οποιαδ?ποτε? κωμικ? σειρ? στην τηλε?ραση, και σ?γουρα πιο κοντιν? στη ζω? απ? τα εταιρικ? web sites που ?χουμε ?δη δει.
 75. Υποταγ? μα? στου? εαυτο?? μα? – μα? φ?λου? , ν?ου? συμμ?χου? και του? γνωστο?? μα? , ακ?μα και να χαραμ?σουμε του? συνεργ?τε? μα?. Οι εταιρε?ε? που δεν ?χουν καμ?α θ?ση σε αυτ?ν τον κ?σμο, δεν ?χουν επ?ση? καν?να μ?λλον .
 76. Οι εταιρε?ε? δαπανο?ν δισεκατομμ?ρια δολ?ρια για το Y2K . Γιατ? δεν μπορο?ν να ακο?σουν αυτ? τη β?μβα τη? αγορ?? να χτυπ?ει; Το διακ?βευμα ε?ναι ακ?μη υψηλ?τερο.
 77. Ε?μαστε τ?σο στο εσωτερικ? των εταιρει?ν ?σο και ?ξω απ? αυτ??. Τα ?ρια που διαχωρ?ζουν τι? συνομιλ?ε? μα? μοι?ζουν με το Τε?χο? του Βερολ?νου σ?μερα, αλλ? ε?ναι πραγματικ? ακριβ?? μια εν?χληση. Ξ?ρουμε ?τι ?ρχεστε κ?τω. Εμε?? π?με για να εργαστο?με και απ? τι? δ?ο πλευρ?? για να σα? π?ρει κ?τω .
 78. Με τι? παραδοσιακ?? επιχειρ?σει?, οι δικτυωμ?νε? συνομιλ?ε? μπορε? να εμφανιστε? σε σ?γχυση, μπορε? να ακο?γονται σαν σ?γχυση. Αλλ? ε?μαστε οργανωμ?νοι ταχ?τερα απ? ?τι γ?νεται. ?χουμε καλ?τερα εργαλε?α και περισσ?τερε? ν?ε? ιδ?ε?, δεν υπακο?με σε καν?νε? για να μα? επιβραδ?νουν.
 79. ?χουμε ξυπν?σει και ?χουμε διασυνδεθε? μεταξ? μα?. Σα? παρακολουθο?με . Αλλ? δεν σα? περιμ?νουμε.

Αγορ?στε το βιβλ?ο απ? το ηλεκτρονικ? βιβλιοπωλε?ο Παπασωτηρ?ου -?μα ξαναεκδωθε?-

Περισσ?τερε? πηγ?? στο Cluetrain Manifesto

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看