ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

CALL TO ACTION

Call to action: Πω? να αυξ?σετε τα κλικ ?ω? και 400%

Τι ε?ναι το call to action; Σ?γουρα ?λοι μα? ?χουμε επισκεφτε? πολ?χρωμε? ιστοσελ?δε? με χρωματιστ? ?ντονα κουμπ?κια να αναβοσβ?νουν που να μα? λ?νε κ?ντε κλικ εδ?, αγορ?στε αυτ? ? κ?ντε κ?τι ?λλο.

Το call to action ε?ναι αυτ? το κε?μενο ? το κουμπ?κι που θα παραπ?μπει τον χρ?στη να αναλ?βει δρ?ση και να κ?νει κ?τι. Για παρ?δειγμα να γραφτε? στην λ?στα με τα emails, να ενεργοποι?σει τι? ειδοποι?σει? τη? ιστοσελ?δα? μα?, να αγορ?σει ?να ν?ο προ??ν ? να συμπληρ?σει μια φ?ρμα επικοινων?α?.

Τι χρει?ζεται ?μω? για να φτι?ξουμε ?να σωστ? call to action που να ενεργοποιε? τον επισκ?πτη τη? ιστοσελ?δα? μα? να κ?νει κλικ π?νω σε αυτ?;

Παρακ?τω σα? δ?νω 7 χρυσ?? συμβουλ?? που με ?χουν βοηθ?σει και εμ?να ?λα αυτ? τα χρ?νια στο επαγγελματικ? blog μου αλλ? και σ?γουρα θα σα? βοηθ?σουν και εσ?? ?μα τι? αξιοποι?σετε για να αυξ?σετε τι? μετατροπ?? και την επισκεψιμ?τητα κατ? 400% ? και περισσ?τερο.

1 Δημιουργ?στε ?να ξεκ?θαρο CALL TO ACTION

?σο πιο σωστ? στημ?νο ε?ναι το call to action τ?σο πιο αποτελεσματικ?. ?μω? αρχικ? θα πρ?πει το call to action να ε?ναι απλ? και κατανοητ? στον πολ? κ?σμο που δεν σα? γνωρ?ζει εσ?? σαν εταιρε?α και την ιστοσελ?δα σα?.

Θα πρ?πει να ξ?ρετε σε ποιου? απευθ?νεστε και ποια ε?ναι η αγορ? στ?χο σα?. Ποιο ε?ναι το μ?σο μορφωτικ? του? επ?πεδο, ποιε? ε?ναι οι αν?γκε? του?. Τι θ?λουν να δουν και να ακο?σουν;

Η επιλογ? των χρωμ?των στο call to action πα?ζει πολ? μεγ?λο ρ?λο. Καλ?τερα να χρησιμοποι?σετε λ?γα χρ?ματα που να ταιρι?ζουν. Ο μινιμαλισμ?? στα γραφικ? βοηθ?ει τον χρ?στη να αναλ?σει και να καταλ?βει αυτ? που βλ?πει σε ελ?χιστο χρ?νο, εν? τα πολλ? γραφικ? και τα φορτωμ?να call to actions κ?νουν τον χρ?στη να παραλ?ει απ? την αν?λυση.

2 Εστιαστε?τε σε ?να Call To Action κ?θε φορ?

Θα πρ?πει να ?χετε σε κ?θε σελ?δα προορισμο? τη? ιστοσελ?δα? σα? ?να call to action κ?θε φορ? ?στε να δ?νετε στον χρ?στη τη? ιστοσελ?δα? σα? και υποψ?φιο πελ?τη να ?χει μ?νο μια επιλογ? στο τι να κ?νει και ?χι περισσ?τερε? απ? μια.

Ο εγκ?φαλο? μα? μπορε? να εστιαστε? μ?νο σε ?να πρ?γμα κ?θε φορ? και ?τσι ε?ναι αρκετ? δ?σκολο να κ?νει πολλ? πρ?γματα ταυτ?χρονα.

Για παρ?δειγμα, ?μα θ?λετε κ?ποιο? επισκ?πτη? σα? να δει? μια συγκεκριμ?νη προσφορ?, τ?τε θα πρ?πει τοποθετ?σετε το call to action τη? συγκεκριμ?νη? προσφορ? στην πρ?τη θ?ση τη? ιστοσελ?δα? σα?, στην αρχικ? ιστοσελ?δα στο slider ? στο π?νω μ?ρο? τη? σελ?δα? προορισμο?.

Επ?ση? μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε και ?να pop up παρ?θυρο. ?μω? καλ? θα ?ταν να υπ?ρχει ?να call to action κ?θε φορ? γιατ? περισσ?τερα απ? ?να δημιουργο?ν σ?γχυση στον τελικ? χρ?στη.

3 Δ?στε ?να κ?νητρο

?να κ?νητρο θα α?ξαινε το ποσοστ? των κλικ π?νω στο call to action. Για παρ?δειγμα ?μα δ?σετε ?να κουπ?νι ?κπτωση? για να γραφτε? κ?ποιο? στο newsletter απ? την ιστοσελ?δα σα?, σ?γουρα θα δε?τε ?τι οι εγγραφ?? σα? θα αρχ?σουν να αυξ?νονται εκθετικ?.

Για παρ?δειγμα, στην ιστοσελ?δα μου δ?νω τον δωρε?ν οδηγ? SEO σε ?ποιον εγγραφε? για να αποκτ?σει γερ? θεμ?λια στο πω? να μπορ?σει να ανεβ?σει την ιστοσελ?δα του στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

4 Ακολουθ?στε τον καν?να 80%-20%

Ο καν?να? του Pareto, το λεγ?μενο 80-20 υπαγορε?ει ?τι το 20% των αιτι?ν οφε?λεται για το 80% των αποτελεσμ?των. Στη συγκεκριμ?νη περ?πτωση με το call to action, θα πρ?πει να ?χουμε το ιδανικ? 4-1 σε αναλογ?α με την αρχ? του Pareto.

Δηλαδ? 4 ?ρθρα πληροφ?ρηση? και ?να π?ληση?, το 80% τη? ιστοσελ?δα? θα πρ?πει να ?χει πολ?τιμε? πληροφορ?ε? και το 20% να κ?νει π?ληση. Στην περ?πτωση που κ?ποιο? ?χει eshop, αυτ? μπορε? να γ?νει ω? εξ??: 4 προ??ντα με κανονικ? τιμ? και ?να με ?κπτωση ? 4 προ??ντα κανονικ? και ?να? κρ?χτη?.

5 Μετρ?στε την αποτελεσματικ?τητα του CALL TO ACTION

Θα πρ?πει να θ?σετε μετρ?σιμου? στ?χου? μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ για να δε?τε ποιο call to action ε?ναι πιο αποτελεσματικ? και πιο ε?ναι πιο αποδοτικ?.

?τσι θα πρ?πει να δημιουργ?σετε ?να βασικ? call to action το οπο?ο να χρησιμοποι?σετε σε επαρκ?? στατιστικ? δε?γμα και χρονικ? ορ?ζοντα. Για παρ?δειγμα 2Ο.ΟΟΟ επισκ?πτε? και σε χρονικ? ορ?ζοντα εν?? μην??.

Μετρ?στε π?σα κλικ ?χετε λ?βει, το click through rate (CTA), τον τζ?ρο που ?κανε το call to action ? οτιδ?ποτε ?λλο ποιοτικ? και ποσοτικ? χαρακτηριστικ? κρ?νετε εσε?? απαρα?τητο.

6 Δοκιμ?στε εναλλακτικ? Call to Action

Εναλλακτικ? call to actions θα πρ?πει κατ?πιν να δημιουργηθο?ν και να δοκιμαστο?ν. Τα εναλλακτικ? call to action μπορε? να ε?ναι εντελ?? πρωτ?τυπα ?μα ?χουμε αντιληφθε? ?τι η αγορ? στ?χο? μα? δεν ανταποκρ?νεται στο παλι? call to action, που σημα?νει ?τι ?χει ποσοστ? κλικ κ?τω του 1% η ?τι δεν ε?ναι αυτ? που θ?λουμε να προωθ?σουμε.

?μα ?μω? το call to action μα? ε?ναι ?δη πετυχημ?νο και θ?λουμε να το βελτι?σουμε, τ?τε μπορο?με να δημιουργ?σουμε μερικ?? εκδοχ?? του και να κ?νουμε split testing.

Δ?στε τον απαρα?τητο χρ?νο για να συλλ?ξετε ?λα τα απαρα?τητα δεδομ?να που χρει?ζεται η ιστοσελ?δα σα? για να βγ?λετε τα συμπερ?σματα σα? και να καταλ?ξετε σε ποιο call to action θα χρησιμοποι?σετε κ?θε φορ?.

Αυτ? η διαδικασ?α ?σω? να χρειαστε? ?ω? και 3 μ?νε? για να ολοκληρωθε?.

7 Απλοποι?στε το CALL TO ACTION

Τ?λο?, η πιο πολ?τιμη συμβουλ? που ?χω να σα? δ?σω ε?ναι να απλοποι?σετε το call to action σα? ?στε να ?χει τα απολ?τω? βασικ? για να μπορ?σει και ο πιο απλ?? ?νθρωπο? να το καταλ?βει.

Ο καν?να? ε?ναι ?τι ?σο πιο απλ? ε?ναι ?να πρ?γμα ? μια εικ?να ? μια ?ννοια, τ?σο πιο ε?κολα γ?νεται αντιληπτ? και αποδεκτ? απ? τον κ?σμο.

Δε?τε περισσ?τερα για το Call to Action:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看