ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

online-poll

Blogging Marathon: Τι ?μαθα μετ? απ? 100 μ?ρε? blogging

Η παραγωγ? περιεχομ?νου και το blogging γενικ?τερα ε?ναι η καλ?τερη στρατηγικ? SEO για να ξεκιν?σει το blog σα? να αποκτ?σει μια πρ?τη επισκεψιμ?τητα και να ζωνταν?ψει.

Χωρ?? το περιεχ?μενο δεν υπ?ρχει κ?νηση.

Το 2012 ε?χα γραφτε? στην empower network που υποσχ?ταν να με κ?νει να βγ?λω λεφτ? απ? το ?ντερνετ μ?σω του blogging. H συνταγ? του? ?τανε απλ?. Να γρ?φω ?να ?ρθρο τη μ?ρα στο blog μου για 100 τουλ?χιστον ημ?ρε?. ?τσι θα ?φερνα κ?σμο στο site μου και κ?ποιο απ? αυτο?? θα γιν?τανε πελ?τε? μου.

Περιττ? να σα? πω ?τι μετ? απ? 100 ημ?ρε? το σ?στημα δεν δο?λεψε καθ?λου καλ? και ?τανε παταγ?δη? αποτυχ?α. Δεν ?βγαλα ο?τε ?να ευρ?, ?μω? ?μαθα πολ? καλ? το blogging!

Η αποτυχ?α ε?ναι η β?ση τη? επιτυχ?α? και το μυστικ? ε?ναι να μην τα παρατ??. Δ?ο χρ?νια μετ? θ?λω να μοιραστ? μαζ? σα? την εμπειρ?α μου και να σα? πω τι ?μαθα μετ? απ? 100 μ?ρε? συνεχο?? blogging. Σε εκατ? μ?ρε? ?γραψα 100 ?ρθρα αντ?στοιχα. Αυτ? θα πει μαραθ?νιο? blogging.

?πω? και στι? επιχειρ?σει? ?τσι και στο ?ντερνετ δεν πρ?πει να ε?στε καλο? στο sprint αλλ? στον μαραθ?νιο και στην αντοχ?.

Τι ε?ναι το blogging

Πριν σα? περιγρ?ψω τι πραγματικ? αποκ?μισα μετ? απ? 100 ημ?ρε? συνεχο?? blogging θα ?θελα να σα? δ?σω ?ναν ορισμ? για το τι ε?ναι το blogging.

Σ?μφωνα με το ?γκυρο ηλεκτρονικ? blog Mashable, το blogging ε?ναι μια αλληλεπιδραστικ? μορφ? δημοσ?ευση? περιεχομ?νου σε στυλ ημερολογ?ου στο ?ντερνετ. Το διασημ?τερο λογισμικ? για blogging στο ?ντερνετ ε?ναι το WordPress.

Περισσ?τερο το blogging ε?ναι μια συζ?τηση με τον κ?σμο ?που ο καθ?να? μπορε? να πει την ?ποψη του για ?να θ?μα ? να συνεισφ?ρει με κ?ποιο σχ?λιο στη συζ?τηση. ?ρα χρει?ζεται να ?χετε και κ?ποιο κοιν? για να ε?ναι πετυχημ?νο το blog σα?. Χωρ?? αυτ? δεν θα ε?ναι πετυχημ?νο το blog σα?.

Τι ?μαθα μετ? απ? 100 μ?ρε? blogging

?μαθα να βγα?νω πρ?το? στη Google

Στην αρχ? ξεκ?νησα δειλ? δειλ? να βγα?νω με τα πρ?τα blog μου σε WordPress για δι?φορε? φρ?σει? με λ?ξει? κλειδι? χαμηλο? ανταγωνισμο? στα αγγλικ?. Μετ? οι φρ?σει? κλειδι? πολλαπλασι?στηκαν και ?ρθε να προστεθε? και το YouTube με το Vimeo.

Κατ?λαβα πω? λειτουργε? ο αλγ?ριθμο? τη? Google και τι χρει?ζεται να κ?νω για να κερδ?ζω σιγ? σιγ? τον ανταγωνισμ? και να πετυχα?νω ?λο και καλ?τερε? θ?σει? στη Google και στην Bing, τη μοναδικ? ανταγωνιστικ? μηχαν? αναζ?τηση? με ελληνικ? αποτελ?σματα.

Στο β?ντεο google domination ?δειξα πω? εκμεταλλευ?μενο? το Google caffeine update κατ?φερα να πετυχα?νω μεγ?λο ε?ρο? κατ?ταξη? στα αποτελ?σματα τη? Google, αφο? ε?χα δι?φορα ?ρθρα και σελ?δε? απ? το blog μου να καταλαμβ?νουν απ? την ?βδομη ω? την 15η θ?ση στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των τη? Google.

Αυτ? οφε?λεται κυρ?ω? και στο Google Dance αλλ? και στο Google Sandbox Mode για κ?θε ν?ο site.

Τα πειρ?ματα με την Google και το αλγ?ριθμ? τη? συνεχ?στηκαν τ?σο απ? ?ποψη SEO, social media, traffic και πολλ? ?λλα. Και θα συνεχιστο?ν κ?θε φορ? που αλλ?ζει η Google τον αλγ?ριθμο τη?, δηλαδ? επ? ?πειρον.

Απ?κτησα καλ?? επιχειρηματικ?? συν?θειε? στο ?ντερνετ

?να απ? τα παρ?πλευρα οφ?λη του μαραθ?νιου δημοσιε?σεων στο blog μου ?τανε να αποκτ?σω καλ?? επιχειρηματικ?? συν?θειε? στο ?ντερνετ ?πω? ε?ναι η παραγωγ? περιεχομ?νου, οι καθημεριν?? δημοσιε?σει?, το χτ?σιμο τη? email list.

Το πρ?το πρ?γμα που κ?νω μ?λι? ξυπν?σω το πρω? ε?ναι να γρ?ψω το πρ?το μου ?ρθρο και αμ?σω? να το δημοσιε?σω.

Ε?ναι πολ? σημαντικ? να αποκτ?σετε συν?θειε? πετυχημ?νου και να ασκε?τε καθημεριν? αυτ?? τι? συν?θειε? ?σο καλ?τερα γ?νεται.

 

Πω? να ξεκιν?σετε το blogging marathon

Το να ξεκιν?σετε το δικ? σα? blog ?σω? να ?τανε για μερικο?? παιδικ? ?νειρο που αν το κ?νουν λ?θο? μπορε? να καταλ?ξει σε εφι?λτη! ?να απ? τα παιδικ? μου ?νειρα ?τανε να γ?νω συγγραφ?α? best seller και ?τσι βρ?κα μια δι?ξοδο με το γρ?ψιμο ? αλλι?? το blogging!

Για να σα? βοηθ?σω να ξεκιν?σετε το δικ? σα? blog σε WordPress, σα? δ?νω τι? παρακ?τω συμβουλ?? επιτυχ?α? για να κερδ?σετε στον δικ? σα? blogging marathon!

1. Δημιουργ?στε ?να παραγωγικ? περιβ?λλον εργασ?α?

Εξαφαν?στε ?λα τα ?κια. Παιδ?κια, κινητ?κια, φωτ?κια, φαγητ?κια κτλ.

Καθαρ?στε το περιβ?λλον εργασ?α? σα?, ανο?ξτε τον υπολογιστ? σα? με ?ναν μ?νο στ?χο. Να γρ?ψετε ?να καλ? post 2.500 λ?ξεων. Η ελαφρ? κλασικ? μουσικ? βοηθ?ει να π?τε στο επ?πεδο ?λφα και να χαλαρ?σετε. Εγ? προτιμ?ω τον Tchaikovsky ?ταν γρ?φω.

Μπορε? να μην πι?σετε το ?ρθρο των 2.500 λ?ξεων με την πρ?τη, ο?τε εγ? πι?νω π?ντα τι? 2.500 χιλι?δε? λ?ξει?, ?μω? ?χω μ?σα στο blog μου και επικ? ?ρθρα με 7.500 λ?ξει? αλλ? και μικρ?τερα δευτερε?οντα ?ρθρα των 1.000 λ?ξεων. Κ?θε ?να εξυπηρετε? το σκοπ? του.

To multitasking σα? κ?νει χαζ?τερου? και ?χι εξυπν?τερου?. Σ?μφωνα με πρ?σφατη ?ρευνα, ?σοι ασχολο?νται με πολλ? πρ?γματα ταυτ?χρονα? δεν αποδ?δουν σε τ?ποτα. Τα IQ tests ?δειξαν ?τι ?ταν κ?ποιο? διενεργε? το τεστ και συγχρ?νω? ασχολε?ται και με κ?τι ?λλο η επιδ?σει? του στο test π?φτουν στο ?διο επ?πεδο με κ?ποιον που το ?κανε υπ? την επ?ρεια μαριχου?να?.

2. Επιλ?ξτε ?να θ?μα και κ?ντε την ?ρευνα αγορ?? σα? γ?ρω απ? αυτ?

Για να μπορ?σετε να γρ?ψετε για ?να θ?μα θα πρ?πει πρ?τα να γ?νεται ειδικ?? σε αυτ? και να μελετ?σετε ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερο.

Κ?θε φορ? πριν γρ?ψω κ?τι ξεκιν?ω με μια μικρ? ?ρευνα στο ?ντερνετ για να μ?θω ακριβ?? τι υπ?ρχει στο ?ντερνετ σχετικ? με αυτ? το θ?μα. ?μα υπ?ρχουν πολλ? ?ρθρα και β?ντεο σημα?νει ?τι το θ?μα αυτ? μετρ?ει και ε?ναι δημοφιλ??. Ο κ?σμο? θ?λει να μ?θει και περισσ?τερα για αυτ? και διψ?ει για γν?ση, για β?ντεο και για podcast.

Στο τ?λο? κ?θε ?ρθρου β?ζω και τι? απαρα?τητε? πηγ?? για ?σου? θ?λουν να εμβαθ?νουν παραπ?νω. Αυτ? ?χει διπλ? ρ?λο, να δ?σει κ?ποια απαρα?τητα εξερχ?μενα links για τη Google και να δ?σει και περισσ?τερε? πηγ?? σε ?σου? θ?λουν να δο?νε ?ντω? περισσ?τερα.

3. Γρ?ψτε ?να επικ? ?ρθρο 2.500 λ?ξεων με φωτογραφ?ε?, εξερχ?μενα και εσωτερικ? links

Το καλ?τερο μ?γεθο? ?ρθρων απ? ?ποψη SEO για να νικ?σετε τον ανταγωνισμ? και να ε?στε στην πρ?τη δεκ?δα τη? Google ε?ναι αυτ? με 2.500 λ?ξει?. Υπ?ρχουν και ?ρθρα με 1.500 λ?ξει? που βγα?νουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, αλλ? εδ? μιλ?με για τα ιδανικ?τερα ?ρθρα απ? ?ποψη? μεγ?θου?.

Στη συν?χεια, θα πρ?πει η γλ?σσα σα? να ε?ναι απλ? και ?χι επιτηδευμ?νη. ?σο πιο ?μεσο και απλ? ε?ναι το ?φο? που χρησιμοποιε?τε τ?σο πιο πολ? κ?σμο θα αγγ?ξετε.

Σ?μφωνα π?λι με ?λλη ?ρευνα σε επ?πεδο πανεπιστημ?ων, η δημοφιλ?στερη ιστοσελ?δα αμερικ?νικου πανεπιστημ?ου ε?χε γλ?σσα επιπ?δου 3η? γυμνασ?ου.

Τα ?λλα πανεπιστ?μια που ε?χαν πιο ακαδημα?κ? ?φο? ?τανε δυσν?ητα για το υποψ?φιο κοιν? του Πανεπιστημ?ου που συν?θω? ε?ναι ν?οι 14 -18 ετ?ν ?ταν ψ?χνουν να βρουν το τι θα σπουδ?σουν.

Μια φωτογραφ?α ε?ναι τελε?ω? απαρα?τητη για το ?ρθρο σα?. Δ?ο ακ?μα καλ?τερα. ?τσι θα φα?νεται και ?μορφο το post σα? ?ταν θα το δημοσιε?ετε στο Facebook και στα ?λλα social media.

?σο πιο καλ?? εικ?νε? ?χετε, τ?σο πιο μεγ?λη επιτυχ?α θα ?χει και το ?ρθρο σα? στο να προσελκ?σει κ?σμο απ? το Facebook. Καθημεριν? δ?χομαι το 30% των επισκ?ψεων στην ιστοσελ?δα μου απ? το Facebook και φαντ?ζεστε ?τι μια καλ? επαγγελματικ? και προσεγμ?νη εικ?να ε?ναι ?ντω? χ?λιε? λ?ξει?.

Τ?λο? μην ξεχ?σετε να προσθ?σετε τα απαρα?τητα εξερχ?μενα και εσωτερικ? links. Πρ?πει στο ?ρθρο σα? να συνδεθε?τε με τουλ?χιστον ?λλα τρ?α ποιοτικ? και σχετικ? με το θ?μα σα? sites. Επ?ση? θα πρ?πει να κατευθ?νετε τον κ?σμο σα? να γραφτε? στη λ?στα σα? ? στο να διαβ?σει ?λλα ?ρθρα σα? μ?σα στο blog σα?.

Η εσωτερικ? διασ?νδεση των ?ρθρων σα? βοηθ?ει στο ping και στην ταχ?τερη ευρετηρ?αση του ?ρθρου απ? τη Google.

Μην αφ?νεται το περιεχ?μενο σα? στη σκι?. Προβ?λετε το με κ?θε δυνατ? ευκαιρ?α.

4. Το μυστικ? τη? επιτυχ?α? ε?ναι να χτ?σετε αναγν?στε?. ?σο περισσ?τερου? τ?σο καλ?τερα

Για αρχ? ο πρ?το? στ?χο? ε?ναι να φτ?σετε τα χ?λια ?τομα ? και περισσ?τερο ?σο πιο γρ?γορα γ?νεται. Για αυτ? θα χρειαστε?τε να χτ?σετε την email λ?στα σα? απ? την ημ?ρα 1 που ξεκιν?τε με το blogging.

Καλλιεργ?στε το κοιν? σα? και δ?στε του? π?σω ?τι χρει?ζονται. Χτ?στε σχ?σει? μαζ? του? και μ?θετε τι του? ενδιαφ?ρει περισσ?τερο. ?σο πιο πολ? δημοφιλ?? γ?νεστε στο ?ντερνετ τ?σο το καλ?τερο.

Η αξ?α του blog σα? ε?ναι αν?λογη με τον αριθμ? των συνδρομητ?ν σα? στο ?ντερνετ. Απ? του? συνδρομητ?? και του? αναγν?στε? σα? θα ?ρθουν και οι πρ?τοι πελ?τε? σα?.

Σε αυτ? θα σα? βοηθ?σει και το personal branding ? π?σο καλ? θα πουλ?σετε τον εαυτ? σα?. Δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο: ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ

5. Γρ?ψτε για τον κ?σμο και ?χι για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?

Ε?ναι λογικ? σε ?να SEO blog ?πω? το δικ? μου να εστιαζ?μαστε στο πω? θα βγο?με στην πρ?τη σελ?δα τη? Google με κ?ποια συγκεκριμ?νη λ?ξη κλειδ?. Αυτ? ?μω? εν?χει μ?σα του μια μεγ?λη δ?ση μυωπ?α? απ? ?ποψη μ?ρκετινγκ. Στην πραγματικ?τητα στο μ?ρκετινγκ αυτ? λ?γεται marketing myopia.

Ο περισσ?τερο? κ?σμο? αναζητ?ει στο ?ντερνετ ?χι συγκεκριμ?νε? λ?ξει? αλλ? φρ?σει? και κανε?? δεν ε?ναι προβλ?ψιμο? στο τι θα αναζητ?σει. Το 90% των ανθρ?πων ψ?χνουν long tail keywords. Φρ?σει? κλειδι? δηλαδ? που? για να βγε?τε πρ?το? για αυτ?? στη Google θα πρ?πει να ?χετε πι?σει τι? περισσ?τερε? υπαρκτ?? πιθαν?τητε?!

Στην αρχ? ?ταν ξεκ?νησα και γω αυτ? το blog, ?γραφα αποκλειστικ? για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Τ?ρα μετ? απ? 231 ?ρθρα και ?να χρ?νο περ?που, ?λλαξα στ?χευση.

Το να στοχε?ει? σε συγκεκριμ?νε? λ?ξει? κλειδι? και στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι λ?θο? γιατ? αυτ? μικρα?νει το ε?ρο? τη? αναζ?τηση? σου και το πεδ?ο των λ?ξεων κλειδι?ν. Σ?ντομα θα εξαντλ?σετε το ρεπερτ?ριο σα? και θα πρ?πει να βρε?τε ν?ε? ιδ?ε? για να γρ?ψετε.

6. Προβ?λετε σε κ?θε περ?πτωση τον εαυτ? σα?

?ταν ξεκιν?τε ?να blog ε?τε προσωπικ?, ε?τε επαγγελματικ? θα πρ?πει να ?χετε στο νου σα? την εντ?πωση ?τι ?λε? οι απ?ψει? που αναφ?ρετε μ?σα ε?ναι προσωπικ??.

Αυτ?? που θα σα? διαβ?σει θ?λει να μ?θει την προσωπικ? ? την επαγγελματικ? σα? σκοπι? για τα πρ?γματα και ?χι να διαβ?σει ?λλο ?να δελτ?ο ειδ?σεων ? δελτ?ο τ?που.

Κλεμμ?να ?ρθρα και ?ρθρα χωρ?? ταυτ?τητα δεν ε?ναι και το ιδανικ? ?ταν χτ?ζεται το προσωπικ? σα? προφ?λ στο ?ντερνετ. Ο κ?σμο? θα αγαπ?σει πρ?τα εσ?? και μετ? το blog σα?.

Το να προβ?λετε τον εαυτ? σα? και να τον τοποθετ?σετε ω? τον ειδικ? μπροστ? στα μ?τια των αναγνωστ?ν σα? ε?ναι ο καλ?τερο? τρ?πο? για να χτ?σετε το κοιν? σα? στο ?ντερνετ και να αποκτ?σετε μακροχρ?νιε? σχ?σει? εμπιστοσ?νη?.

?χω γρ?ψει π?ρα πολλ? ?ρθρα για την προσωπικ? προβολ? και την αξ?α τη?. Επ?ση? στα τ?σσερα ?ρθρα για το affiliate marketing στην ουσ?α καταδυκνε?ω τι χρει?ζεται κ?ποιο? να κ?νει για να πετ?χει ω? affiliate στο ?ντερνετ.

7. Μην φοβ?στε να κ?νετε λ?θη

Θα μπορο?σα να σα? πω μην φοβ?στε να αποτ?χετε στην αρχ? ειδικ?. Αλλ? δεν μου αρ?σει η λ?ξη αποτυχ?α και η λ?ξη επιτυχ?α ? ο διαχωρισμ?? ?σπρου μα?ρου. ?λλωστε ποιο? ε?ναι πετυχημ?νο? ? αποτυχημ?νο? πραγματικ? σ?μερα;

Στην πορε?α σα? στο blogging θα πρ?πει να εστιαστε?τε σε ?να στ?χο και να μην φοβηθε?τε να περ?σετε μ?σα απ? την καμπ?λη μ?θηση?. Στην αρχ? θα π?σετε λ?γο μ?χρι να μ?θετε ?λε? εκε?νε? τι? δεξι?τητε? για να πετ?χετε στον τομ?α σα?.

Δ?στε στον εαυτ? σα? χρ?νο. Δεν μπορε?τε να βγ?λετε λεφτ? με το blogging μ?σα σε ?να μ?να ? να βγ?λετε γενικ? γρ?γορα λεφτ?. Θα χρειαστε?τε τουλ?χιστον τρει? με 6 μ?νε? για να προσαρμοστε?τε στο ν?ο σα? περιβ?λλον.

Δ?στε στον εαυτ? σα? ?σο χρ?νο χρει?ζεται για να πετ?χετε και ξεκιν?στε. Απ? τα λ?θη μαθα?νουμε και ?σο πιο πολλ? λ?θη κ?νετε και τα διορθ?σετε τ?σο πιο καλ? θα τα π?τε μετ?.

Ελπ?ζω να σα? βο?θησα να αποκτ?σετε μια πρ?τη ?ποψη για το blogging και ε?χομαι να ξεκιν?σετε το πρ?το σα? blog σε WordPress!

Blogging Marathon Πηγ??:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看