ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Ε?στε ?τοιμοι να γρ?ψετε το επ?μενο ?ρθρο για το blog σα?. Γνωρ?ζετε καλ? ?τι το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι?? και η καλ?τερη στρατηγικ? για να βγε?τε πρ?το? στη Google και να νικ?σετε τον ανταγωνισμ? ε?ναι να γρ?ψετε μερικ? απ?στευτα ?ρθρα για το blog σα?.

Διαβ?ζετε για πολλοστ? φορ? την κ?θε πρ?ταση, τον τ?τλο που πριν τον αποφασ?σετε ?σω? απορρ?ψατε 20 ?λλε? ιδ?ε?… και ελ?γχετε το call to action που ?χετε β?λει για κ?θε διαφ?μιση και λ?ξη κλειδ? που προωθε?τε. Πατ?τε Ενημ?ρωση και ξεφυσ?τε με ανακο?φιση!

?πειτα απ? λ?γε? ημ?ρε? ?μω? που κοιτ?τε τα στατιστικ? σα?, παρατηρε?τε ?τι τελικ? τα αποτελ?σματα δεν ?ταν αυτ? που περιμ?νατε, τα στατιστικ? σα? ε?ναι σχεδ?ν απογοητευτικ? και δεν ε?χατε τα αποτελ?σματα που θα θ?λατε. Το bounce rate ?χει φτ?σει το 60% και για να γρ?ψετε το επ?μενο καταπληκτικ? ?ρθρο για το blog σα? ε?ναι πλ?ον? μ?α μεγ?λη πρ?κληση…

Στην πραγματικ?τητα, ?μω?, ο στ?χο? σα? δεν ε?ναι τ?σο δ?σκολο?. Χρει?ζεται απλ?? να ακολουθ?σετε κ?ποιε? απλ?? τεχνικ?? τι? οπο?ε? θα δο?με παρακ?τω.

Πριν προχωρ?σετε στη δημιουργ?α εν?? blog post, αναρωτηθε?τε: εσε?? οι ?διοι, περιμ?νετε περισσ?τερο να διαβ?σετε σα? ?να blog post απ? κ?ποιο καλ? σα? φ?λο ? απ? μ?α μεγ?λη επιχε?ρηση; Και ποιο απ? τα δ?ο απολαμβ?νετε περισσ?τερο να διαβ?ζετε;

Η απ?ντηση που θα δ?σετε στον εαυτ? σα? θα σα? κατευθ?νει σχετικ? με τον τ?νο που θ?λετε εσε?? να υιοθετ?σετε ?ταν απευθ?νεστε σε ?ναν μεγ?λο αριθμ? ανθρ?πων, εν δυν?μει καταναλωτ?ν, που επιδι?κετε να σα? φ?ρουν κ?ρδη. Ε?ν θ?λετε οι παραλ?πτε? σα? να προσμ?νουν τα blog post σα?, αρχικ? θα σα? συμβουλε?αμε να αρχ?σετε να του? προσεγγ?ζετε περισσ?τερο ω? φ?λο? παρ? ω? πωλητ??.

Blog Post Μικρ?? συμβουλ?? για μεγ?λα αποτελ?σματα

  1. Αφ?στε το ?νομ? σα? και το βιογραφικ? σα? να φανε? στο πεδ?ο του συγγραφ?α. Β?λτε σε πρ?τη γραμμ? τη φ?μη σα?, δ?νοντα? προσωπικ? χροι? στο μ?νυμ? σα?. Αυτ? θα ενισχ?σει το κ?ρο? σα? και το SEO σα?.

2. Γρ?ψτε σε δε?τερο ενικ? πρ?σωπο, σαν να στ?λνατε το μ?νυμ? σα? σε ?να μ?νο ?τομο, ενισχ?οντα? τον προσωπικ? τ?νο στην προσ?γγισ? σα?. Προσ?ξτε ?μω? να μην το παρακ?νετε, δεν ε?παμε να παραγνωριστε?τε!

3. Μη σπαταλ?τε το χρ?νο των αναγνωστ?ν σα?. Δημοσιε?εται ?ρθρα μ?νο ?ταν ?χετε κ?τι πραγματικ? σημαντικ? ? και δελεαστικ? να του? μεταφ?ρετε.

4. Να ε?στε ειλικρινε?? και να ε?στε ο εαυτ?? σα?. Επιτρ?ψτε στου? εν δυν?μει αναγν?στε? του blog post? σα? να γνωρ?ζουν εξ αρχ?? ?τι κ?νοντα? εγγραφ? για τι? ενημερ?σει? σα? πρ?κειται να λαμβ?νουν και προωθητικ? μην?ματα. Π?? αλλι?? θα ζ?σετε και θα συντηρ?σετε το blog σα?;

5. Φανε?τε χρ?σιμοι. Μη στ?λνετε μην?ματα στου? αναγν?στε? σα? μ?νο ?ταν θ?λετε κ?τι απ? εκε?νου?. Για παρ?δειγμα να σα? βοηθ?σουν με μια ν?α ?ρευνα για το site σα?. Να ε?στε γενναι?δωροι προσφ?ροντα? πληροφορ?ε? για θ?ματα που του? ενδιαφ?ρουν ? και ?σω? προβληματ?ζουν, ?πω? ?λλωστε κ?νουν και οι πραγματικο? φ?λοι.

6. Μ?θετε το target group σα?! Κρατ?στε λ?στε? αναγνωστ?ν αν?λογα με τη θεματολογ?α των blog post που στ?λνετε. Αυτ? θα σα? βοηθ?σει να στ?λνετε π?ντα στο κοιν? σα? περιεχ?μενο συναφ?? με τα ενδιαφ?ροντ? του?.

7. Κρατ?στε ημερολ?γιο με τη θεματολογ?α των blog posts σα?. Η τακτικ? συγγραφ? των ?ρθρων σα? ε?ναι μ?α μορφ? δ?σμευση? απ? την πλευρ? σα? προ? το κοιν? σα?. Ε?ν περ?σει καιρ?? απ? μ?α ενημ?ρωση μ?χρι την επ?μενη, τ?τε κινδυνε?ετε να σα? ξεχ?σουν οι πελ?τε? σα? και να μη δ?σουν την απαρα?τητη σημασ?α ?ταν του? ξαναπροσεγγ?σετε ? ακ?μα και να προσθ?σουν το email σα? στα ανεπιθ?μητα μην?ματ? του?.

Επ?ση?, το ημερολ?γιο θα σα? βοηθ?σει να αποφ?γετε την επαν?ληψη κ?ποιου θ?ματο?, επομ?νω? και την πιθαν?τητα να θεωρ?σουν οι αναγν?στε? σα? ?τι του? βομβαρδ?ζετε με περιεχ?μενο χωρ?? να σκεφτε?τε πρ?τα τι του? στ?λνετε. Αφιερ?στε χρ?νο να οργαν?σετε τι? ενημερ?σει? σα?, να τι? σχεδι?σετε σωστ? και να τι? στε?λετε στη σωστ? στιγμ?.

8. Το timing μετρ?ει. Δ?στε β?ση στην ημ?ρα και ?ρα που θα δημοσιε?σετε τα ?ρθρα σα? και κρατ?στε τη σταθερ?. Συν?θω? τα υψηλ?τερα ποσοστ? αν?γνωση? και χαμηλ?τερα bounce rates ε?ναι στα μ?σα τη? εβδομ?δα? απ? Τρ?τη ?ω? Π?μπτη και τι? μεσημεριαν?? ?ρε? 14:00-18:00, καθ?? η ανταπ?κριση του κοινο? ε?ναι μεγαλ?τερη.

Η μεγ?λη αλ?θεια ε?ναι, ?μω?, ?τι ?σο ενδιαφ?ρον και προσωπικ? να ε?ναι ?να blog post, ε?κολα μπορε? να περ?σει απαρατ?ρητο και? χωρ?? τελικ? ο τελικ?? αναγν?στη? να επενδ?σει χρ?νο να ανακαλ?ψει το περιεχ?μεν? του. Για να εξασφαλ?σετε ?τι οι παραλ?πτε? των emails σα? τα ανο?γουν και τα διαβ?ζουν, ?σω? θα πρ?πει να αναρωτηθε?τε πρ?τα: εσε?? οι ?διοι π?σα blog posts θεωρε?τε ενδιαφ?ροντα καθημεριν?? και π?σα απ? αυτ? τελικ?? διαβ?ζετε;

Η συγγραφ? ?ρθρων και η δημιουργ?α περιεχομ?νου λ?γεται και Copywriting!

 

Blog Marketing: Φτι?ξτε ?ναν ελκυστικ? τ?τλο

Ε?ν το πρ?το που θα σα? περν?ει απ? το μυαλ? με αυτ? την ερ?τηση ε?ναι ο ρ?λο? που πα?ζει ο τ?τλο? του μην?ματο? και π?? μπορε? αυτ?? να γ?νει ελκυστικ??, τα παρακ?τω tips θα σα? φανο?ν χρ?σιμα.

9. Αποκαλ?ψτε ?να μ?ρο? του περιεχομ?νου. Αν οι αναγν?στε? καταλ?βουν απ? τον τ?τλο ?τι θα μ?θουν κ?τι ενδιαφ?ρον, θα του? δ?σετε κ?ποια ευχ?ριστη ? σημαντικ? πληροφορ?α ? ακ?μα κ?ποια συμβουλ? για να βελτι?σουν την επαγγελματικ? του? πορε?α, θα του? δημιουργηθε? η περι?ργεια να διαβ?σουν περισσ?τερα. Επ?ση? δημιουργ?στε μια αλληλουχ?α ?ρθρων ? σπ?στε ?να βασικ? ?ρθρο σε 3 μ?ρη.

10. Χρησιμοποι?στε δυνατ?? λ?ξει? σε σ?ντομε? φρ?σει?, που θα κιν?σουν το ενδιαφ?ρον, αλλ? αποφ?γετε τι? επιτηδευμ?νε? φρ?σει? και την παρ?ξενη ? ξ?λινη γλ?σσα. ?να περ?εργο ?ρθρο δημοσιε?τηκε προχθ?? απ? ?ναν πολιτευτ? με τ?τλο: Ποιοι δεν θ?λουν την αν?πτυξη του δευτερογεν? τομ?α τη? περιοχ?? μα? και κ?νουν κεκρυμμ?νη αντιπολ?τευση! Πολ? ?κυρο!

  1. Συμπεριλ?βετε αριθμο??. Οι αριθμο? β?ζουν το περιεχ?μενο σε ?να πλα?σιο στο μυαλ? του αναγν?στη και ?χει παρατηρηθε? ?τι ?ταν κ?ποιο? διαβ?ζει ?ναν τ?τλο ? ?να μεγ?λο κε?μενο, το μ?τι του “σταματ?” στου? αριθμο??. Επ?ση?, οι “μη-στρογγυλο?” αριθμο? φα?νεται να κινο?ν την περι?ργεια ακ?μα περισσ?τερο.

Και αισ?ω? φτ?σατε στο σημε?ο, ?που οι τελικο? ενδιαφερ?μενοι, οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα? ?χουν ξεχωρ?σει το blog post σα? και ?χουν αρχ?σει να το διαβ?ζουν. Τ?ρα, π?? του? κρατ?τε μαζ? σα? ?στε να διαβ?σουν το περιεχ?μενο που εσε?? με τ?ση προσοχ? και σκ?ψη ?χετε συνθ?σει;

12. Μη μακρηγορε?τε. Γρ?ψτε τι? πληροφορ?ε? που θ?λετε να συμπεριλ?βετε και μετ? διαβ?στε το κε?μεν? σα? με καθαρ? μ?τι και περιορ?στε ?ποια πληροφορ?α θεωρε?τε περιττ?. Φροντ?στε η κ?θε πρ?τασ? σα? να ?χει ν?ημα και να δ?νει αξ?α στο γενικ? κε?μενο.

  1. Κ?ντε ερωτ?σει?. Φανταστε?τε ?τι ?χετε μ?α προσωπικ? συζ?τηση με τον κ?θε πελ?τη σα? ξεχωριστ?. Σε αυτ? την περ?πτωση, δεν θα προ?κυπταν και μ?α-δ?ο ερωτ?σει?;

14. Μην αυτοματοποιε?τε του? χαιρετισμο?? σα?. Με συνηθισμ?νε? και τυποποιημ?νε?? εκφρ?σει? ?πω? Ευχαριστο?με!, Καλ? αν?γνωση! θα χ?σετε την αμεσ?τητα με τον αναγν?στη. Προσπαθ?στε να προσθ?σετε ?να δικ? σα? στοιχε?ο, για παρ?δειγμα μ?α ?κφραση που σα? χαρακτηρ?ζει!

  1. Μ?θετε απ? του? καλ?τερου?! Εγγραφε?τε σε μεγ?λα, αναγνωρισμ?να sites για να λαμβ?νετε τι? ενημερ?σει? του? και μελετ?στε το στυλ που ακολουθο?ν. Σ?γουρα θα βρε?τε ?τι υπ?ρχουν τακτικ?? του? που μπορε?τε να υιοθετ?σετε κι εσε??, προσαρμ?ζοντ?? τε? σ?μφωνα με το δικ? σα? περιεχ?μενο και κοιν?.
  2. Σιγουρ?ψτε ?τι τα blog post σα? διαβ?ζονται απ? smartphones και tablets. Ζο?με στην εποχ? που τα blogs φτ?νουν στου? τελικο?? αναγν?στε? του? χωρ?? γεωγραφικ? εμπ?δια και τα περισσ?τερα ανο?γονται σχεδ?ν αποκλειστικ? απ? κινητ?? συσκευ?? και ε?ν το blog post? σα? δεν ε?ναι mobile optimized , ?ρευνε? δε?χνουν ?τι οι χρ?στε? αν δεν ?χουν δει το περιεχ?μενο, δε θα μπουν στον κ?πο να γυρ?σουν σε αυτ? αργ?τερα, ανο?γοντ?? το απ? κ?ποιο desktop.

 

Blog Marketing: Ξεχωρ?στε απ? τον Ανταγωνισμ?

Ακολουθ?ντα? τι? παραπ?νω συμβουλ??, θα φτ?σετε στο στ?διο που θα ?χετε μ?α πιστ? β?ση πελατ?ν και αναγνωστ?ν που πλ?ον του? γνωρ?ζετε και σα? γνωρ?ζουν και σε αυτ? το σημε?ο θα μπορε?τε με σιγουρι? να επικεντρωθε?τε στην προ?θηση των υπηρεσι?ν σα? μ?σα απ? τα blog post σα?. Tο blog marketing ω? μ?α β?σιμη πηγ? εσ?δων, θα πρ?πει να ξεχωρ?σετε απ? τον ανταγωνισμ? και την αγορ?, με τη βο?θεια κ?ποιων τελευτα?ων tips:

17. Μη βιαστε?τε να πουλ?σετε. Πρ?τα πρ?πει οι υποψ?φιοι πελ?τε? να σα? δουν ω? φ?λο. ?σο πιο ?μπιστη πηγ? πληροφορ?α? και ενημ?ρωση? σα? θεωρο?ν, τ?σο πιο ε?κολα θα αγορ?σουν κ?τι που του? προτε?νετε εσε??. Αυτ? λ?γεται personal branding και η τεχνικ? αυτ? ε?ναι γνωστ? ω? positioning ? τοποθ?τηση στα ελληνικ?. Το positioning ?χει να κ?νει με την τοποθ?τησ? σα? στα μ?τια των υποψ?φιων πελατ?ν σα? ω? ειδικο? για την αγορ? σα?. ?τσι θα αυξηθε? η αξιοπιστ?α σα? και θα ?ρθουν οι πελ?τε? σε σα? αντ? να τρ?χετε εσε?? σε αυτο??! Αυτ? λ?γεται και μαγνητικ? μ?ρκετινγκ ? inbound marketing.

18. Εστι?στε στα πλεονεκτ?ματα. Μην επιδι?κετε να πε?σετε το κοιν? σα? να περ?σει κατευθε?αν σε κ?ποια αγορ?. Δ?στε β?ση στα πλεονεκτ?ματα που η προσφορ? θα ?χει για τον τελικ? χρ?στη, τον?στε τα και αφ?στε τον ?διο τον καταναλωτ? να αποφασ?σει να πραγματοποι?σει την αγορ?.

19.Τοποθετ?στε πολλαπλ? links σε κ?θε blog post, ?στε να αυξ?σετε τι? πιθαν?τητε? να κ?νουν click οι πελ?τε? σα? στα ?λλα ?ρθρα και σελ?δε? πωλ?σεων του site σα?.

  1. Τοποθετ?στε ?να καθαρ? call to action, σε περ?οπτη θ?ση. Να ε?στε ξεκ?θαροι σχετικ? με τα επ?μενα β?ματα που πρ?πει να κ?νουν οι αναγν?στε? σα? για να προχωρ?σουν στην επιθυμητ? για εσ?? εν?ργεια, δηλαδ? στην αγορ?, και υπενθυμ?στε του? σε αυτ? το σημε?ο γιατ? θα επωφεληθο?ν απ? τι? υπηρεσ?ε? ? το επαναστατικ? προ??ν που προωθε?τε!

21. Β?λτε ?να υστερ?γραφο! Μπορε? να σε κ?ποιου? να φα?νεται ω? λεπτομ?ρεια ? δευτερε?ουσα? σημασ?α? στοιχε?ο, αλλ? το υστερ?γραφο αποτελε? την τελευτα?α πληροφορ?α που θα με?νει στο μυαλ? του αναγν?στη. Η πληροφορ?α αυτ? μπορε? να αφορ? στο χρονικ? ?ριο τη? προσφορ?? ? να τον?ζει τι θα χ?σει ο αναγν?στη? αν δεν εκμεταλλευθε? την προσφορ? που του προωθε?τε.

  1. Δ?στε στου? πελ?τε? σα? την επιλογ? να επικοινων?σουν μαζ? σα?! Η γν?μη του? θα σα? δ?σει την ?λλη ?ψη του νομ?σματο? για την υπηρεσ?α που προσφ?ρετε και το πιθαν?τερο ε?ναι να σα? δε?ξουν σημε?α βελτ?ωση? που δεν ε?χατε σκεφτε?. ?λλωστε σ?μφωνα με το cluetrain manifesto τα blog ε?ναι δι?λογο? με τον κ?σμο και θα πρ?πει να ?χετε π?ντα ανοιχτ? τα σχ?λια στο blog, τα σχ?λια στο facebook , τα social media και μια φ?ρμα επικοινων?α? με το τηλ?φων? σα?!
  2. Κρατ?στε στατιστικ? στοιχε?α. Τα Google Analytics θα σα? βοηθ?σουν να κατανο?σετε σε τι ε?δου? περιεχ?μενο ανταποκρ?νεται περισσ?τερο το κοιν? σα?. Συγκρ?νετε τα στατιστικ? σα? αν? post, περ?οδο ?πω? μ?ρα, μ?να, θεματολογ?α ? κατηγορ?α περιεχομ?νου που προωθε?τε και δ?στε β?ση στα? click-through rates και στι? συναλλαγ?? που τελικ? καταγρ?φετε.

24. Β?λτε μια φ?ρμα εγγραφ?? στο blog σα? και σε πολλ?? θ?σει? μ?σα στο site σα?. Δ?στε επιλογ?? στον αναγν?στη να εγγραφε? στο blog σα? με πολλο?? τρ?που?. Μην ξεχν?τε ?τι το σημαντικ?τερο εργαλε?ο πωλ?σεων ε?ναι το email marketing σ?μερα.

25. Στε?λτε το post σα? με email στη λ?στα σα?. Αυτ? μπορε? να γ?νει αμ?σω? μετ? τη δημοσ?ευση του blog post σα?, αλλ? και αργ?τερα ε?ν θ?λετε να ξαναπροωθ?σετε παλι?τερα ?ρθρα. ?τσι θα φ?ρετε ?δη υπ?ρχοντε? πελ?τε? ? συνδρομητ?? στη λ?στα σα? και θα τον?σετε το ενδιαφ?ρον του? για τι? υπηρεσ?ε? σα?.

Blog Marketing Περ?ληψη

Και τ?λο?, δεν πρ?πει να ξεχν?με για το blog marketing:

?λοι πια ?χουμε δεκ?δε? ?σω? και εκατοντ?δε? blog posts που κατακλ?ζουν καθημεριν? το inbox μα?, το facebook, τη Google και το ?ντερνετ

Οι αναγν?στε? επιλ?γουν απ? πο? θα λαμβ?νουν τα emails του? και με χαρ? τα αναμ?νουν. Θα μπορο?σε κ?ποιο? να πει ?τι κ?θε εγγεγραμμ?νο? χρ?στη? ?χει δ?σει μ?α “ψ?φο εμπιστοσ?νη?” στον αποστολ?α.

Η προσοχ? των αναγνωστ?ν ?μω? δεν πρ?πει να εκλαμβ?νεται ω? δεδομ?νη. Κ?θε φορ? που στ?λνετε μ?α ενημ?ρωση θα πρ?πει να επιβεβαι?νετε ?τι τα blog posts σα? ?χουν αξ?α. Προσπαθ?στε να ψυχολογ?σετε το κοιν? σα? και να του? περιεχ?μενο και υπηρεσ?ε?? που του? αφορ? και δε θα αγνο?σουν.

Προσεγγ?στε του? παραλ?πτε? σα? ?πω? θα ?κανε ?να? καλ?? φ?λο?, γιατ? ?τσι θα μ?θουν και εκε?νοι εσ??, θα σα? συμπαθ?σουν και θα σα? εμπιστευτο?ν.

Blog Marketing Πηγ??

Η μελ?τη δεν σκ?τωσε ποτ? καν?ναν!

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看