ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

Δε?τε πω? θα καταφ?ρετε να αυξ?σετε το τζ?ρο και τα ?σοδα σα? απ? το ?ντερνετ σε απλ? ελληνικ?

Αν ?χετε ιστοσελ?δα ? ηλεκτρονικ? κατ?στημα στο ?ντερνετ και δεν κ?νετε καθ?λου πωλ?σει? ? δεν χτυπ?ει το τηλ?φωνο για να λ?βετε παραγγελ?ε? τ?τε κ?τι ?χετε κ?νει λ?θο?. ?να? απ? του? ουσιαστικ?τερου? λ?γου? που φτι?χνει κ?ποιο? ?να eshop ? ?να website ε?ναι ακριβ?? για να αυξ?σει τα ?σοδα του ?μεσα.

Μπορε? κ?ποιοι να κ?νουν μια ιστοσελ?δα για να αποκτ?σουν φ?μη ? να γ?νουν γνωστο? ?πω? για παρ?δειγμα ?να? υποψ?φιο? βουλευτ?? ? ?να? καθηγητ?? πανεπιστημ?ου. ?μμεσα ?μω? και οι μη κερδοσκοπικο? οργανισμο? θ?λουν να πετ?χουν του? ?διου? στ?χου? με μια επιχειρηματικ? ιστοσελ?δα, να αποκτ?σουν κοιν?, επισκ?πτε? και κατ? συν?πεια ψηφοφ?ρου?, υποστηρικτ?? ? πελ?τε?.

?μα λοιπ?ν το να σταυρ?σετε πελ?τη απ? το ?ντερνετ ε?ναι για σα? ?πιαστο ?νειρο, τ?τε θα πρ?πει να διαβ?σετε παρακ?τω αυτ? το ?ρθρο.

Πω? γ?νονται οι πωλ?σει? μ?σω ?ντερνετ;

Η διαδικασ?α των πωλ?σεων μ?σω ?ντερνετ ε?ναι μια σχετικ? απλ? διαδικασ?α. Αναζητ?ει κ?ποιο? το προ??ν ? την υπηρεσ?α σα? στο ?ντερνετ, στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και η ιστοσελ?δα σα? εμφαν?ζεται πρ?τη ? στην πρ?τη σελ?δα των αποτελεσμ?των αναζ?τηση?.

Ο υποψ?φιο? πελ?τε? μετ? κ?νει κλικ στο αποτ?λεσμα αναζ?τηση? και εισ?ρχεται στην ιστοσελ?δα σα?. Συν?θω? η σελ?δα εισ?δου στο site σα? δεν ε?ναι η αρχικ? αλλ? η σελ?δα με το σχετικ? προ??ν ? υπηρεσ?α που εμφαν?στηκε στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Στατιστικ? ?χει παρατηρηθε? ?τι το 90% των νεοεισερχομ?νων υποψ?φιων πελατ?ν στην ιστοσελ?δα σα? φθ?νει σε ?λλε? υποσελ?δε? πληκτρολογ?ντα? στη Google φρ?σει? κλειδι?, ερωτ?σει? ? πολλ?? λ?ξει? κλειδι? μαζ?. Για παρ?δειγμα ε?ναι πιθαν?τερο μπορε? κ?ποιο? να πληκτρολογ?σει mercedes cla diesel αθηνα παρ? mercedes cla που στην ουσ?α ε?ναι μια αδι?φορη πωλ?σεων λ?ξη κλειδ?.

Στο τρ?το β?μα, ο επισκ?πτη? ?ρχεται σε πρ?τη επαφ? με την ιστοσελ?δα σα? και ?χετε ακριβ?? 2 ?ω? 7 δευτερ?λεπτα για να τον πε?σετε να γ?νει πελ?τη? σα?. Αν στα 2 με 7 δευτερ?λεπτα δεν φορτ?σει η ιστοσελ?δα σα? ? δεν βρει αυτ? που ακριβ?? ψ?χνει τ?τε θα φ?γει και θα π?ει στο επ?μενο αποτ?λεσμα αναζ?τηση? απ? τη Google ? τι? ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Η πρ?τη επαφ? του υποψ?φιου πελ?τη με την ιστοσελ?δα σα? ε?ναι καθοριστικ? για την π?ληση μια? υπηρεσ?α? ? εν?? προ??ντο?. Και επειδ? ?χετε μ?νο 7 δευτερ?λεπτα ? και λιγ?τερο για να τον κ?νετε να αγορ?σει απ? εσ?? θα πρ?πει να ε?στε πολ? προσεχτικο? με δ?ο πρ?γματα:

  1. Την ταχ?τητα φ?ρτωση τη? ιστοσελ?δα? σα? -ξεχ?στε τι? ιστοσελ?δε? ?ργα τ?χνη? ? πυροτεχν?ματα
  2. Την πλο?γηση στην ιστοσελ?δα για να βρει κ?ποιο? ε?κολα αυτ? που ψ?χνει

?μα καταφ?ρετε να ρυθμ?σετε με τ?τοιο τρ?πο αυτ? τα δ?ο πρ?γματα τ?τε θα ?χετε πετ?χει υψηλ? ποσοστ? μετατροπ?ν επισκεπτ?ν σε πελ?τε? και θα κ?νετε πολλ?? πωλ?σει? απ? την ιστοσελ?δα σα?.

?μα ?μω? δεν χτυπ?ει καν?να τηλ?φωνο ? δεν πα?ρνετε καμ?α παραγγελ?α, σημα?νει ?τι ?χετε χ?σει το παιχν?δι των μετατροπ?ν.

Συν?θω? θα πρ?πει να κ?νουμε κ?ποιε? αλλαγ?? ? προσαρμογ?? στην ιστοσελ?δα μα? ? το ηλεκτρονικ? μα? μαγαζ? για να αυξ?σουμε τι? πωλ?σει? μα?. Παρακ?τω μπορε?τε να δε?τε ποιε? ε?ναι αυτ?? οι αλλαγ?? που χρει?ζονται να γ?νουν και π?σο? χρ?νο? ? κ?πο? απαιτε?ται για να ευδοκιμ?σουν.

7 Βελτι?σει? για να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? σα?

1. Βρε?τε τι? λ?ξει? κλειδι? που οδηγο?ν σε πωλ?σει?

Η πρ?θεση του χρ?στη π?σω απ? τι? λ?ξει? κλειδι? και την αναζ?τηση στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι ?ντω? ?να μυστ?ριο. ?μω? σε αυτ? το μυστ?ριο θα ρ?ξουμε φω? γιατ? το ?ντερνετ ε?ναι ?να? μαθηματικ?? κ?σμο?, ?λα καταγρ?φονται και τ?ποτε δεν παραμ?νει μυστικ?.

Το ζητο?μενο λοιπ?ν εδ? ε?ναι ?τι για να βελτι?σετε το SEO σα? θα πρ?πει να βελτι?σετε τι? λ?ξει? σα? κλειδι? και να βρε?τε αυτ?? οι οπο?ε? φ?ρνουν λεφτ?. Αυτ?? ε?ναι τα λεγ?μενα money keywords.

Αφο? εντοπ?σετε τι? λ?ξει? κλειδι? τα οπο?α φ?ρνουν λεφτ? ? με τι? οπο?ε? ?ρχονται οι καλ?τεροι πελ?τε? στο site σα?, τ?τε θα πρ?πει να δημιουργ?σετε αν?λογο περιεχ?μενο και να το δημοσιε?σετε στα social media για να π?ρετε τα πρ?τα σα? backlink και τον πρ?το σα? κ?σμο.

Η στρατηγικ? τοποθ?τηση των λ?ξεων κλειδι?ν στο τ?τλο, στο url, στι? κεφαλ?δε?, στο εναλλακτικ? κε?μενο των φωτογραφι?ν, στι? ετικ?τε?, στην περιγραφ? και στα meta keywords ε?ναι ?σω? ο καλ?τερο? τρ?πο? για να δε?ξετε στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?τι η σελ?δα σα? ε?ναι σχετικ? με την αναζ?τηση που ?χει κ?νει ο χρ?στη? στο ?ντερνετ.

2. Δημιουργ?στε μια ξεκ?θαρη πρ?ταση πωλ?σεων

Το να ε?στε ξεκ?θαρο? απ? την αρχ? για το τι πουλ?τε στο site σα? ? για το τι θ?λετε να κ?νει ο επισκ?πτη? αμ?σω? μ?λι? επισκ?πτεται την ιστοσελ?δα σα? ε?ναι ?σω? το απλο?στερο πρ?γμα στον κ?σμο και ?μω? τ?σο δ?σκολο να το βρε?τε σε site που μ?λι? τ?ρα ξεκιν?νε στο ?ντερνετ.

Μ?νο ?σοι πραγματικ? ξ?ρουν τι θ?λουν οι πελ?τε? του? και τι πραγματικ? θ?λουν οι ?διοι απ? του? πελ?τε? του? να ?χουνε δημιουργ?σει μια ξεκ?θαρη πρ?ταση πωλ?σεων.

Μια παρατ?ρηση που ?θελα να κ?νω ε?ναι ?τι θα πρ?πει να εστι?σετε σε μ?νο μια λειτουργ?α στην αρχ? που θα επιτελε? το site σα? και να φροντ?σετε να την κ?νετε καλ?. Θα πρ?πει να επιλ?ξετε αν το site σα? θα ε?ναι blog? ? e-shop γιατ? και τα δ?ο μαζ? δεν γ?νεται να ε?ναι.

?σο πιο ξεκ?θαρο θα φα?νεται στον επισκ?πτη το μ?νυμα πωλ?σεων που ?χει η ιστοσελ?δα σα?, τ?σο πιο πολλ?? πωλ?σει? θα κ?νετε. ?ταν λ?με ξεκ?θαρο εννοο?με ?τι μπορε? σε μ?α σελ?δα χωρ?? περισπασμο?? και χωρ?? πολλ? γραφικ? να βρει την περιγραφ? του προ??ντο? σα? ? τη? υπηρεσ?α? που παρ?χετε, σχετικ?? φωτογραφ?ε?, αξιολογ?σει? πελατ?ν ?μα υπ?ρχουν, και ?λε? οι τεχνικ?? πληροφορ?ε? που χρει?ζονται για να π?ρει κ?ποιο? μια απ?φαση αγορ??.

Τ?τοιε? πληροφορ?ε? μπορε? να ε?ναι τα τεχνικ? χαρακτηριστικ?, η εγγ?ηση, η ποι?τητα, η συχν?τητα service και η τιμ?.

Πολ? σημαντικ? ρ?λο πα?ζει η λειτουργικ?τητα στο στ?σιμο και την οργ?νωση σε μ?α ιστοσελ?δα ?λων των παραπ?νω. Θα πρ?πει λοιπ?ν να προσ?ξετε π?ρα πολ? τα παρακ?τω πρ?γματα:

  • Π?σο ευαν?γνωστα ε?ναι τα γρ?μματα, η γραμματοσειρ? και τα κε?μενα που ?χετε γρ?ψει
  • Π?σο κεν? χ?ρο αφ?νετε σε ?λη την ιστοσελ?δα και μ?λιστα κοντ? στι? κρ?σιμε? πληροφορ?ε?
  • ?χετε σε περ?οπτη θ?ση το τηλ?φωνο και την διε?θυνση τη? επιχε?ρηση? σα?;
  • Μ?πω? διακ?πτεται η ρο? του χρ?στη απ? banners, pop ups και ενοχλητικ?? διαφημ?σει?;

Η εμπειρ?α στο μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ και στην κατασκευ? ιστοσελ?δων θα σα? βοηθ?σει να πετ?χετε ε?κολα το καλ?τερο αποτ?λεσμα στην μετατροπ? των επισκεπτ?ν σε πελ?τη, για αυτ? θα πρ?πει π?ντα να ζητ?τε τη γν?μη του ειδικο?.

3. Κ?ντε split testing

Ε?τε ?χετε ποσοστ? μετατροπ?ν 2% ε?τε ?χετε 5%, μ?σω του split testing θα μπορο?σατε να βελτι?σετε αυτ? το ποσοστ?. Προσωπικ? ?χω δει και ποσοστ? μετατροπ?ν που να αγγ?ζουν το 15% σε site ?πω? το δικ? μου. Το split testing δεν ε?ναι ?λλο απ? το να δοκιμ?σετε δ?ο διαφορετικ?? εκδοχ?? τη? ?δια? προσφορ?? ? ιστοσελ?δα? κτλ.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερε? πληροφορ?ε? για το split testing, αλλ? ?μα ε?στε στο ξεκ?νημα στο ?ντερνετ ? δεν αισθ?νεστε αρκετ? εξοικειωμ?νοι με την τεχνολογ?α για να κ?νετε τ?τοια τεστ, τ?τε θα μπορο?σατε να αλλ?ζατε λ?γο το site σα? και μετ? να παρατηρο?σατε τι? διαφορ?? στην επισκεψιμ?τητα ? στο αγοραστικ? ενδιαφ?ρον των επισκεπτ?ν.

?ταν λ?με να αλλ?ξουμε λ?γο το site μα? ε?ναι θεωρητικ? πολ? ε?κολο να το λ?με. Πρακτικ? ?μω? τι σημα?νει;

Πρακτικ? αλλ?ζω σημα?νει απλοποι?. ?σο πιο απλ? και ε?κολο στην χρ?ση στο μ?σο χρ?στη κ?νετε το site σα? τ?σο πιο μεγ?λη επιτυχ?α θα ?χει στην α?ξηση τη? επισκεψιμ?τητα? και των μετατροπ?ν.

Πετ?ξτε λοιπ?ν ?λα τα περιττ?, καθαρ?στε ?λε? τι? διαφημ?σει?, αφαιρ?στε το εικον?διο που παραπ?μπει τον επισκ?πτη να κ?νει like στο facebook γιατ? δεν βοηθ?ει στο να αυξ?σει κ?ποιο? τι? πωλ?σει? του, και αναθεωρ?στε ?λα τα στοιχε?α που ?χετε εισ?γει στην ιστοσελ?δα σα?.

?λα τα μεγ?λα site ?πω? το YouTube και η Google ε?ναι πολ? απλ? στην πλο?γηση και δεν προκαλο?ν στον χρ?στη υπερπληροφ?ρηση. Η υπερπληροφ?ρηση προκαλε? παρ?λυση και κατ? συν?πεια εγκατ?λειψη του καλαθιο? αγορ?ν ? τη? σελ?δα? πωλ?σεων.

4. Απλοποι?στε την διαδικασ?α αγορ?ν

?ταν ο πελ?τη? εισ?ρχεται στο eshop σα?, αν ?χετε eshop θα πρ?πει να μπορε? να αγορ?σει με ?να κλικ. Δε?τε το eshop roloi για να καταλ?βετε τι εννο?. Στη συν?χεια, το checkout θα πρ?πει να ε?ναι σ?ντομο σε ?σο πιο λ?γα και μικρ? β?ματα και να ζητο?νται μ?νο οι τελε?ω? απαρα?τητε? πληροφορ?ε? για να ολοκληρωθε? η παραγγελ?α του πελ?τη.

Αποφ?γετε τι? πολλ?? ερωτ?σει?, τι? ?ρευνε? αγορ?? και την εγγραφ? του χρ?στη για να ψων?σει απ? το κατ?στημα σα?.

?μα δεν γ?νεται ο επισκ?πτη? να αγορ?σει με ?να κλικ ? μερικ? ελ?χιστα κλικ, δοκιμ?στε να αφαιρ?σετε απ? το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα τα β?ματα που δεν χρει?ζονται. ?σο λιγ?τερα β?ματα εμπερι?χονται στη διαδικασ?α π?ληση? τ?σε? πιο πολλ?? πωλ?σει? θα ?χετε.

5. Αυξ?στε την εμπιστοσ?νη

Η α?ξηση τη? εμπιστοσ?νη? του κοινο? προ? τη φ?ρμα σα? μπορε? να γ?νει με πολλο?? τρ?που?. Πρ?τον με την μεγαλ?τερη ?κθεση στο κοιν?. Η μαζικ? ?κθεση θα σα? κ?νει ιδια?τερα γνωστο?? σε πολ? κ?σμο και θα σα? βοηθ?σει να σα? δο?νε οι υποψ?φιοι πελ?τε? πολλ?? φορ?? πριν π?ρουν την απ?φαση να αγορ?σουν απ? εσ??.

?σο πιο πολ? γνωστ?? γ?νεται μ?σα απ? την προσωπικ? προβολ?, τ?σο πιο πολ? θα σα? εμπιστευτο?ν οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα?. Μπορε?τε να μ?θετε περισσ?τερα για την προσωπικ? προβολ? στη σχετικ? κατηγορ?α ?ρθρων στο blog μου personal branding.

6. Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα

Η α?ξηση των πωλ?σεων ε?ναι καθαρ? συν?ρτηση δ?ο παραγ?ντων: τη? επισκεψιμ?τητα? και του ποσοστο? μετατροπ?ν.

Για να αυξ?σω επομ?νω? τι? πωλ?σει? θα πρ?πει ? να αυξ?σω την επισκεψιμ?τητα ? να βελτι?σω το ποσοστ? μετατροπ?ν.

Ο πιο τραχ?? τρ?πο? α?ξηση? των πωλ?σεων ε?ναι η α?ξηση τη? επισκεψιμ?τητα?. Και η καλ?τερη επισκεψιμ?τητα ε?ναι αυτ? που ?ρχεται απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και ?χι απ? την πληρωμ?νη διαφ?μιση στο Adwords, απ? banners σε ?λλα διαφημιστικ? sites ? απ? διαφημ?σει στο facebook.

Δεν λ?ω πω? οι διαφημ?σει? δεν ε?ναι καλ?? ? αναγκα?ε? αλλ? η καλ?τερη ποι?τητα επισκεψιμ?τητα? ε?ναι η λεγ?μενη οργανικ? επισκεψιμ?τητα ? search traffic.

?λο το site μου ε?ναι αφιερωμ?νο σε αυτ? το πρ?γμα: την α?ξηση τη? επισκεψιμ?τητα? και την κατασκευ? ιστοσελ?δων.

Ο πιο σ?ντομο? τρ?πο? α?ξηση? τη? επισκεψιμ?τητα? ε?ναι μ?σω τη? δημιουργ?α? ν?ων εισερχ?μενων συνδ?σμων προ? την ιστοσελ?δα σα?. Αυτ? μπορε? να γ?νει ε?τε μ?σω των social media, ε?τε μ?σω τη? καταχ?ρηση? σε επαγγελματικο?? οδηγο??, με ανταλλαγ? backlink κτλ.

?λλοι τρ?πο α?ξηση? τη? επισκεψιμ?τητα? ε?ναι η δημιουργ?α εν?? καναλιο? στο YouTube, η δημιουργ?α περιεχομ?νου και η αρθρογραφ?α στο blog σα?.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για του? τρ?που? α?ξηση? τη? επισκεψιμ?τητα? στον Οδηγ? SEO.

Γενικ? ?μω? θα πρ?πει να γνωρ?ζετε ?τι ?σο πιο ποιοτικ? backlinks δημιουργ?σετε τ?σο πιο πολ? θα αυξ?σετε και την οργανικ? επισκεψιμ?τητα. Αποφ?γετε τη δημιουργ?α τεχνητ?ν backlink ? το spamming.

7. Στε?λτε το πρ?το σα? newsletter

?σω? να ?χει ?ρθει ο καιρ?? ? ε?ναι η κατ?λληλη στιγμ? να προσθ?σετε ?να newsletter στην ιστοσελ?δα σα? και να αρχ?σετε να γρ?φετε συνδρομητ?? με σκοπ? να κρατ?σετε του? επισκ?πτε? στο site σα? ? να του? κ?νετε να ?ρθουν π?σω ξαν?.

Το εβδομαδια?ο newsletter ε?ναι μαι πολ? ?ξυπνη κ?νηση και θα σα? προσδ?σει κ?ρο? και υπευθυν?τητα, επ?ση? θα σα? φ?ρει και μερικ?? εκατοντ?δε? επισκ?ψει? π?σω στην ιστοσελ?δα σα?.

Ο τρ?πο? δημιουργ?α? του newsletter ε?ναι απλ??. Γρ?φετε ?να ?ρθρο στο blog σα? και στην συν?χεια το στ?λνετε στη λ?στα σα?.

?μα δεν ?χετε ?δη blog στο site σα? ευκαιρ?α να προσθ?σετε ?να σ?μερα.

Το ξ?ρω πω? για πολλο?? απ? εσ?? η διαδικασ?α να φτι?ξω ?ναν newsletter μοι?ζει βουν? ?μω? μπορε?τε να συμβουλευτε?τε τα παρακ?τω ?ρθρα:

Θα πρ?πει να ?χετε στο νου σα? ?τι το email marketing σα? ανεβ?ζει στη Google, αφο? τα κλικ που κ?νει κ?ποιο? για να μπει απ? το email στο site σα? και να δει τι? προσφορ?? ? το ?ρθρο σα? πι?νονται απ? την Google ω? μοναδικ? κλικ και ανεβ?ζουν το Domain Authority τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Αυτ? για σ?μερα, ?μα ?χετε κ?ποια απορ?α μπορε?τε να αφ?σετε ?να σχ?λιο κ?τω απ? το ?ρθρο. Επ?ση? μπορε?τε να μοιραστε?τε αυτ? το ?ρθρο στο facebook και σε ?λα τα ?λλα social media με του? φ?λου? σα?!

Σα? ευχαριστ? που με διαβ?σατε, μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στη λ?στα μου, να π?ρετε τον οδηγ? SEO και να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? απ? την ιστοσελ?δα που ?δη ?χετε ? θα φτι?ξετε προσεχ??!

Δε?τε περισσ?τερα για την βελτ?ωση τη? ιστοσελ?δα?:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

1 Σχ?λιο. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看