ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

google-remarketing

Αυξ?στε τι? πωλ?σει? σα? με το Google Remarketing

Το επαναληπτικ? marketing ? Remarketing ?χει ω? στ?χο να φ?ρει π?σω στο site σα? τον επισκ?πτη που ?φυγε με ?δεια χ?ρια. Το remarketing ?χει ω? στ?χου?:

  • Την α?ξηση τη? απ?δοση? τη? επ?νδυσ?? (ROI)
  • Την μεγιστοπο?ηση των εσ?δων απ? το site, e-shop, blog
  • Την α?ξηση στον αριθμ? των εγγραφ?ν στην email list σα?
  • Την α?ξηση του conversion rate, του ποσοστο? μετατροπ?? επισκεπτ?ν σε πελ?τε?
  • Tη με?ωση του bounce rate και την α?ξηση τη? θ?ση? σα? στη Google και στο SEO γενικ?τερα
  • Το αποτελεσματικ? Personal Branding ? Branding

Προσωπικ?, πιστε?ω στο remarketing, ?μω? ε?μαι δ?σπιστο? γενικ?τερα για τα αποτελ?σματα του δικτ?ου προβολ?? διαφημ?σεων τη? Google, επειδ? ?σε? φορ?? και να το ?χω δοκιμ?σει, ο?τε μια φορ? δεν μου ?φερε αποτελ?σματα. Συγγν?μη Google, αλλ? αυτ? ε?ναι η αλ?θεια.

?να ?λλο εργαλε?ο remarketing ε?ναι οι διαφημ?σει? στο facebook και στο twitter, μ?σω των Sponsored stories. ?μω? και αυτ?? δεν ε?χαν ποτ? τα επιθυμητ? αποτελ?σματα για μ?να μ?χρι στιγμ??.

Ο σκοπ?? που γρ?φω αυτ? το ?ρθρο δεν ε?ναι για να σα? προτρ?ψω ? να σα? αποτρ?ψω να χρησιμοποι?σετε το remarketing, αλλ? για να σα? κ?νω να σκεφτε?τε που θα ξοδ?ψετε τα λεφτ? σα?. Μ?πω? πρ?πει να κ?νετε SEO ? να επενδ?σετε στο remarketing;

Θυμηθε?τε ?τι στο ?ντερνετ και στι? επιχειρ?σει? ?λα ?χουν εναλλακτικ? κ?στο?.

Remarketing: Πω? δουλε?ει;

Ο διαφημιζ?μενο? με το remarketing ?χει την δυνατ?τητα να προσεγγ?σει ξαν? του? χρ?στε? που επισκ?φθηκαν το website του αλλ? δεν ολοκλ?ρωσαν κ?ποια ουσιαστικ? εν?ργεια ?πω? αγορ?, τηλ?φωνο ? εγγραφ? στο newsletter. Το σημαντικ?τερο ?μω? ε?ναι ?τι, ο διαφημιζ?μενο? θα προσελκ?σει την συγκεκριμ?νη κατηγορ?α χρηστ?ν με μην?ματα προσωποποιημ?να, με στ?χο να επιστρ?ψουν στο site, να συνεχ?σουν την εν?ργεια που δεν ολοκλ?ρωσαν και να αυξηθο?ν οι μετατροπ?? των επισκεπτ?ν σε πελ?τε?.

Α? υποθ?σουμε ?τι βρ?σκεστε στο αγαπημ?νο σα? e-shop με φ?τα xenon και ?χετε εντοπ?σει ?να ζευγ?ρι φ?τα xenon για αγορ?, αλλ? αποφασ?ζετε να το ψ?ξετε λ?γο ακ?μα και να συγκρ?νετε τιμ??. Και ξαφνικ? συναντ?τε μ?α διαφ?μιση εικ?να? απ? το αγαπημ?νο σα? e-shop, με το ζευγ?ρι με τα φ?τα xenon που κοιτο?σατε πριν και αναφ?ρει ?κπτωση -30%!

?σω? να σκεφτε?τε ?τι αυτ? ε?ναι σημαδιακ? και οι συμπτ?σει? πα?ζουν καταλυτικ? ρ?λο στη ζω? μα?. Εγ? σκ?φτομαι την σπατ?λη χρημ?των, κ?ποιο? ?λλο? θα σκεφτε? κ?τι ?λλο.

Η Remarketing διαδικασ?α ε?ναι απλ?: Ο διαφημιζ?μενο? τοποθετε? ?να μικρ? απ?σπασμα html κ?δικα που του παρ?χει το Google Adwords, σε ?λε? τι? σελ?δε? του website του, για να καταγρ?φει τα cookies των επισκεπτ?ν.

Στην συν?χεια, δημιουργε? και επεξεργ?ζεται λ?στε? επαναληπτικο? marketing. Με αυτ?ν τον τρ?πο, το Google Adwords προβ?λει τον διαφημιζ?μενο στου? χρ?στε? με το cookie, ?ταν αυτο? επισκ?πτονται τα site του Δ?κτυου Εμφ?νιση? Google. ?τσι, η διαφ?μιση, κατ? κ?ποιον τρ?πο, ?ακολουθε?? τον χρ?στη.

Το μ?νο που χρει?ζεται λοιπ?ν, ε?ναι η σωστ? τεχνολογ?α και τα κατ?λληλα δεδομ?να για να προσεγγ?σει ο διαφημιζ?μενο? το κοιν? που τον ενδιαφ?ρει, την κατ?λληλη στιγμ?.

Το Remarketing ? επαναληπτικ? μ?ρκετινγκ ?χει να κ?νει με την στ?χευση στη συγκεκριμ?νη αγορ? στ?χο σα?.

Remarketing και ΑdWords

Η μ?θοδο? Remarketing ε?ναι διαθ?σιμη στο Δ?κτυο Εμφ?νιση? Google μ?σω του Adwords και πολλο? ε?ναι οι marketers που την χαρακτηρ?ζουν ω? την πλ?ον ?ξυπνη και αποτελεσματικ? μ?θοδο online στ?χευση?.

?μω? ?χει και τα πλεονεκτ?ματα, αλλ? και τα μειονεκτ?ματα τη?. Μερικ? απ? τα μειονεκτ?ματα τη? στα Adwords συγκεκριμ?να ε?ναι:

  • Κακ? γεωγραφικ? στ?χευση, τα Google Adwords δεν μπορο?ν να στοχε?σουν σε τοπικ? αποτελ?σματα, τουλ?χιστον ?χι ακ?μα.
  • Κακ?? διαχωρισμ?? υποψ?φιων πελατ?ν με ?δη υπ?ρχοντε? πελ?τε?.
  • Υψηλ? ?ω? και απαγορευτικ? κ?στο?.

Εκτ?? απ? τα Google Adwords, υπ?ρχουν και ?λλα διαφημιστικ? δ?κτυα που μπορο?ν να σα? βοηθ?σουν στο ReMarketing ?πω? τα Facebook Ads, το Twitter Ads και ?λλα.

Στην περ?πτωση του Facebook, μπορε?τε να στοχε?σετε γεωγραφικ? σε πιο εξειδικευμ?να μερ?δια αγορ?? και να πετ?χετε καλ?τερα αποτελ?σματα, εν? το κ?στο? του Like ? τη? προβολ?? του Sponsored story ε?ναι αισθητ? χαμηλ?τερο απ? την Google. ?μω? και τα Facebook ads ?χουν τα μειονεκτ?ματ? του?, ?πω? και τα πλεονεκτ?ματα του?.

?λλα γνωστ? δ?κτυα remarketing εκτ?? τη? Google και του Facebook που ?μω? δεν ?χουν τ?ση μεγ?λη διε?σδυση στην ελληνικ? αγορ? ε?ναι:

Mυστικ? επιτυχ?α? στο Remarketing

Θυμηθε?τε ?τι στο google remarketing, το απ?σπασμα html κ?δικα τοποθετε?ται σε ?λε? τι? σελ?δε? του site σα? για να συγκεντρ?σετε ?λου? του? χρ?στε? που σα? επισκ?φτηκαν. Συμβουλευθε?τε την Βο?θεια Google AdWords για να επικολλ?σετε σωστ? το απ?σπασμα κ?δικα.

Δημιουργ?στε ?ξυπνε? λ?στε? Remarketing με γν?μονα του? διαφημιστικο?? σα? στ?χου? για να αυξ?σετε την ποιοτικ? επισκεψιμ?τητα στο site σα?. Για παρ?δειγμα, μπορε? να σα? ενδιαφ?ρει να προσελκ?σετε του? χρ?στε? που ε?δαν την σελ?δα με τι? προσφορ?? και δεν αγ?ρασαν και να αποκλε?σετε απ? την ν?α Remarketing καμπ?νια του? χρ?στε? που μετατρ?πηκαν σε πελ?τε? σα?.

Το κλειδ? για μ?α επιτυχημ?νη καμπ?νια remarketing ε?ναι η παραμετροπο?ηση, οπ?τε προσελκ?σετε ξαν? το κοιν? που εγκατ?λειψε το site σα? παρουσι?ζοντα? στοχευμ?να μην?ματα. Δημιουργ?στε ελκυστικ?? διαφημ?σει? εικ?να? ? κειμ?νου, καταχωρ?στε ειδικ?? προσφορ?? και θα προσεγγ?σετε με διαφορετικ? τρ?πο και του? χρ?στε? που εγκατ?λειψαν το καλ?θι αγορ?ν του? και του? χρ?στε? που επισκ?φθηκαν μ?νο την αρχικ? σα? σελ?δα και δεν ?καναν κλικ πουθεν?.

Π?ντα ?λα περιστρ?φονται γ?ρω απ? την σχετικ?τητα, συνεπ?? οδηγε?στε το κοιν? σα? στην κατ?λληλη σελ?δα προορισμο?, θα σα? βοηθ?σει να αυξ?σετε τα conversions.

Διαχειριστε?τε αποτελεσματικ? τι? λ?στε? Google Remarketing και αναλ?στε την ανταπ?κριση του κοινο? σα?. Τελικ?, ποιο ε?ναι το ποσοστ? (%) των χρηστ?ν που επ?στρεψαν στο website σα?, αφο? ε?χαν εγκαταλε?ψει τα καλ?θια των αγορ?ν του?;

Ε?ναι σημαντικ?? ο αριθμ?? των conversions που προ?ρχονται απ? την Remarketing καμπ?νια; Συγκρ?νετε τα δεδομ?να με την καμπ?νια στο Δ?κτυο Αναζ?τηση? και επαναπροσδιορ?στε την στρατηγικ? σα?, ?που εσε?? κρ?νετε απαρα?τητο.

 

ReMarketing Πηγ??:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看