ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

seo-periexomeno-arthro-pylonas

Δημιουργ?στε Απ?στευτο Περιεχ?μενο: Το ?ρθρο Πυλ?να?

Για να οικοδομ?σετε ?να επιτυχημ?νο blog με καταπληκτικ? περιεχ?μενο θα πρ?πει να ?χετε ω? κ?ρια μ?ριμνα σα? στη δημιουργ?α του blog ?? e-shop ? εταιρικ? ιστοσελ?δα τα ?ρθρα πυλ?νε? ? πυλωνικ? ?ρθρα. Η ?ννοια του ?ρθρου πυλ?να δεν ε?ναι ν?α, καθ?? ?χουν αναφερθε? σε αυτ? το guest post στο Problogger π?σω στον Φεβρου?ριο του 2006:

Γρ?ψτε τουλ?χιστον π?ντε μεγ?λα ??ρθρα-πυλ?νε?? στη σελ?δα σα?. ?να ?ρθρο πυλ?να? ε?ναι συν?θω? ?να ε?δο? φροντιστ?ριου με σκοπ? να διδ?ξει κ?τι το ακροατ?ρι? σα?. Σε γενικ?? γραμμ?? ε?ναι περισσ?τερο απ? 500 λ?ξει? και να ?χουν στα μ?ρη του? πολ? πρακτικ?? συμβουλ??. Αυτ? το ?ρθρο που διαβ?ζετε αυτ? τη στιγμ? θα μπορο?σε να θεωρηθε? ?να ?ρθρο πυλ?να?, δεδομ?νου ?τι ε?ναι πολ? πρακτικ? και ?να καλ? “π??-να κ?νετε κ?τι ” μ?θημα. Αυτ? το ?φο? του ?ρθρου ?χει μακροπρ?θεσμα κ?νηση, μ?νει π?ντα αειθαλ?? και επ?καιρο ( δεν ε?ναι ε?δηση ??? εξαρτ?μενη απ? το χρ?νο ) και προσφ?ρει πραγματικ? αξ?α στον τελικ? αναγν?στη. ?σο πιο πολλ? ?ρθρα πυλ?νε? που ?χετε στο blog σα? τ?σο το καλ?τερο.

Τι ε?ναι ?να ?ρθρο πυλ?να? ;

?να ?ρθρο πυλ?να? ε?ναι ?να μεγ?λο ?ρθρο περιεχ?μενου, ε?ναι το στ?ριγμα του blog σα?. Το ?ρθρο πυλ?να? ?ε?ναι περ?που 5,000 ?ω? 10,000 λ?ξει? , ?καλ?πτει κ?θε κατηγορ?α ? τη σελ?δα του blog σα? και αυτ? ε?ναι το πλα?σιο για την κατασκευ? των ?λλων δευτερευουσ?ν ??ρθρων γ?ρω του.

Μ?σω τη? διασ?νδεση? του δημιουργε? ?να τερ?στιο αντ?κτυπο στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και η κυκλοφορ?α προ? τη σελ?δα σα? αυξ?νεται κατακ?ρυφα. Το ?ρθρο πυλ?να? ε?ναι αειθαλ??, μακροπρ?θεσμο και υψηλ?? ποι?τητα? και συνοδε?εται απ? β?ντεο και φωτογραφ?ε?.

 

?ρθρο πυλ?να? και ο καν?να? των επτ?

Δεν ε?ναι τυχα?ο που οι σοφο? τη? αρχαι?τητα? ?τανε επτ?.

Η βασικ? αρχ? τη? αρχιτεκτονικ?? του ?ρθρου πυλ?να ε?ναι να οδηγ?σει του? επισκ?πτε? σα? να διαβ?σουν επτ? θ?σει? blog ? επτ? ?ρθρα στη σελ?δα σα?, ? να ξαναδιαβ?σουν επτ? μετ?, ? να επισκεφτο?ν το blog σα? χωρ?? να αναπηδο?ν ?ξω απ? αυτ? (bounce rate) για επτ? φορ?? .

Ο καν?να? των επτ? ε?ναι ?να απ? τα παλαι?τερα ?ννοιε? στο μ?ρκετινγκ . Ο καν?να? των επτ? λ?ει απλ? ?τι ο υποψ?φιο? αγοραστ?? θα πρ?πει να ακο?σει ? να δει αυτ? το μ?νυμα, τουλ?χιστον επτ? φορ?? πριν αγορ?σει κ?τι απ? εσ?? .

Γιατ?; Ο κ?ριο? λ?γο? : δεν σα? ξ?ρουν, ?πω? και δεν ?χουν κερδ?σει την εμπιστοσ?νη σα?. Οι ψυχολ?γοι λ?νε ?τι θα πρ?πει κ?ποιο? να ?εκτ?θενται στον υποψ?φιο πελ?τη ?τουλ?χιστον επτ? φορ?? πριν σα? θεωρ?σει ω? οικε?ο ? με ?μπιστο πρ?σωπο .

Δημιουργ?στε ?ρθρα πυλ?να για κ?θε κατηγορ?α στο blog σα?

Βασικ?, να δημιουργ?σετε το κ?ρια θ?μα στο?blog σα? και να κ?νετε διαχωρισμ? σε κατηγορ?ε?. Θα πρ?πει να το ?χετε ?δη κ?νει αυτ? για να δημιουργ?σετε κατηγορ?ε? για τα ?ρθρα σα?. Στη συν?χεια, γρ?ψτε ?να ?ρθρο οδηγ? για κ?τι- συν?θω? το κεντρικ? θ?μα τη? σελ?δα? σα? μεγ?θου? 5.000-10.000 λ?ξεων. Δεν υπ?ρχει ?ριο στο μ?κο? του ?ρθρου πυλ?να,το ?συντομ?τερο ?ρθρο ε?ναι ε?κολο να διαβαστε?.

Εδ? ε?ναι μερικ?? ιδ?ε? για τη δημιουργ?α ?ρθρων πυλ?να :

 • [ Κατηγορ?α ]
 • Top 101 Συμβουλ?? για [ Κατηγορ?α ]
 • Π?? να [ Κατηγορ?α ]
 • [ Κατηγορ?α ] 101
 • Ο τελευτα?ο? οδηγ?? για [ Κατηγορ?α ]
 • [ Κατηγορ?α ] για [ το ακροατ?ρι? σα? ]
 • Βασικ?? Αρχ?? [ Κατηγορ?α ]

Χρησιμοποι?στε τι? βασικ?? αρχ?? του branding και τη? προσωπικ?? προβολ?? για την δημιουργ?α του ?ρθρου πυλ?να.

Στη συν?χεια, να δημιουργ?σετε ?ρθρα για κ?θε θ?μα στο εσωτερικ? των ?ρθρων πυλ?να σα?

Μ?λι? ?χετε δημιουργ?σει μερικ? ?ρθρα στο blog σα?, ?ρθε η ?ρα να διαχωρ?σετε αυτ? τα ?ρθρα σε ?δευτερε?οντα ?που αναλ?ουν με μεγ?λη λεπτομ?ρεια το κ?θε θ?μα .

Για παρ?δειγμα, α? υποθ?σουμε ?τι ?χουμε δημιουργ?σει μια αποστολ? στο blog μα? με τ?τλο ParaMarketing, Βγ?λτε Λεφτ?. Θα ?ταν δ?σκολο να π?ρει καλ? κατ?ταξη στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?γιατ? το ” Βγ?λτε Λεφτ?” ε?ναι μια ανταγωνιστικ? λ?ξη-κλειδ? .

Τα δευτερε?οντα ?ρθρα θα συνδ?ονται ?λα με το κ?ριο πυλωνικ? ?ρθρο με αποτ?λεσμα να δ?σουν σ?ματα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? για τη σημαντικ?τητα και τη βαρ?τητα του.

Κατ? συν?πεια, θα αρχ?σει η σελ?δα σα? να ?χει τρελ? κ?νηση απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? μια και θα ?χετε αν?βει στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google.

Στρατηγικ? διασυνδ?στε τα ?ρθρα-πυλ?νε? με τα δευτεροβ?θμια ?ρθρα

Η εσωτερικ? σ?νδεση ε?ναι αρκετ? σημαντικ??σχετικ? με τη στρατηγικ? ?SEO, ?ταν οι μηχαν?? αναζ?τηση? ανιχνε?σουν και ερευτηρι?σουν τη σελ?δα σα?.

Θυμηθε?τε, ο στ?χο? μα? ε?ναι ε?ναι να οδηγ?σετε του? επισκ?πτε? σα? να διαβ?σουν επτ? θ?σει? blog ? επτ? ?ρθρα στη σελ?δα σα?, ? να ξαναδιαβ?σουν επτ? μετ?, ? να επισκεφτο?ν το blog σα? χωρ?? να αναπηδο?ν ?ξω απ? αυτ? (bounce rate) για επτ? φορ?? .να του? π?ρει για να διαβ?σετε επτ? θ?σει? blog . Συνεπ??, ο καλ?τερο? τρ?πο? για να του? κρατ?σει στην σελ?δα σα? ε?ναι αν στρατηγικ? συνδεθο?ν αυτ? τα δευτερε?οντα ?ρθρα μεταξ? του? καθ?? και με το ?ρθρο πυλ?να? με σ?νδεσμο κειμ?νου.

Σκεφτε?τε τη διασ?νδεση ω? καν?λι πωλ?σεων για να κ?νετε του? ανθρ?που? να διαβ?σουν το ?ρθρο πυλ?να.

Στη συν?χεια, στο ?ρθρο πυλ?να?, θα γ?νει σ?νδεση π?σω ?για το καθ?να απ? αυτ? τα δευτερε?οντα ?ρθρα.

Η στρατηγικ? ε?ναι να κρατ?σετε του? ανθρ?που? στην ιστοσελ?δα σα? ?σο μπορε?τε.

Συνδ?στε τα ?ρθρα πυλ?να? με μια σελ?δα εγγραφ??

Η ομορφι? του καναλιο? πωλ?σεων ?ε?ναι τριπλ? :

 1. Το ?ρθρο πυλ?να? θα π?ρει ?να μερ?διο τη? κυκλοφορ?α? απ? το ?ντερνετ και τι? μηχαν??.
  Με τα δευτερε?οντα ?ρθρα να στ?λνουν κ?σμο προ? το ?ρθρο πυλ?να, οι ?νθρωποι θα πηγα?νουν π?ντα προ? το ?ρθρο πυλ?να?.

 2. Το??ρθρο πυλ?να??συνεχ?? θα π?ρει εκ ν?ου κοιν?.
  Δεδομ?νου ?τι ε?ναι ?να απ? τα καλ?τερα ?ρθρα σα?, που θα θ?λουν να μοιραστο?ν οι ?νθρωποι, θα το προτε?νουν σε ?λλου? επειδ? ?δη θα αρχ?σουν να σα? εμπιστε?ονται.

 3. Το??ρθρο πυλ?να??θα αν?βει στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.
  Περισσ?τερη κυκλοφορ?α σημα?νει περισσ?τερε? ευκαιρ?ε? για του? ανθρ?που? να συνδεθο?ν σε αυτ? και να το προτε?νουν.
  Αλλ? το μεγαλ?τερο ?φελο? σε αυτ? ε?ναι ?τι το ?ρθρο πυλ?να σα? γ?νεται μια τ?λεια ευκαιρ?α για να συλλ?ξετε email και να χτ?σετε τη λ?στα σα?.

Οι ?νθρωποι θα αρχ?σουν να μπα?νουν στη λ?στα σα? καθ?? θα διαβ?ζουν τα ?ρθρα σα?.

Αν διαβ?σουν δ?ο ? τρ?α ?ρθρα , τ?τε ?σω? .

Αν διαβ?σουν ?ξι ? επτ? , τ?τε σ?γουρα.

Οι ?νθρωποι που διαβ?ζουν τα ?ρθρα πυλ?νε? σα?, ?χετε διαβ?σει πιθαν?? πολλ? δευτερε?οντα ?ρθρα σα? και ψ?χνουν για μια ευκαιρ?α να μ?θουν περισσ?τερα απ? εσ?? .

Μπορε?τε να συλλ?ξετε emails ?ναν απ? του? δ?ο τρ?που? :

 1. Β?λτε ?να opt -in box στο τ?λο? του πυλ?να.
 2. Καλ?στε του? ανθρ?που? να δρ?σουν με ?να σ?νδεσμο σε μια σχετικ? σελ?δα εγγραφ??.

Υλοποι?στε αυτ? τη στρατηγικ? για κ?θε ?ρθρο πυλ?να σε κ?θε κατηγορ?α

Δημιουργ?στε ?να ?ρθρο πυλ?να με τα αν?λογα δευτερε?οντα ?ρθρα για κ?θε κατηγορ?α στη σελ?δα σα?. Ε?ναι σαν τη δημιουργ?α μ?νι – δικτ?ων περιεχομ?νου στο blog σα?. Και κ?θε φορ? που θα προσθ?σετε ?να ?ρθρο, το μ?νι – δικτ?ου θα γ?νεται ισχυρ?τερο και πιο πολ?τιμο.

Για να μην αναφ?ρουμε, ?λα τα ?ρθρα πυλ?νε?,?θα αρχ?σουν να αυξ?νουν τι? εισρο?? κ?νηση? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? για τι? ανταγωνιστικ?? λ?ξει?-κλειδι?.

Με τον καιρ? θα γ?νει η αξι?πιστη αρχ?, η αυθεντ?α στον τομ?α σα? και ο κ?σμο? θα ?ρθει σε σα? με τι? ερωτ?σει? του?.

Π?? μπορε?τε να δημιουργ?σετε ?να ?ρθρο πυλ?να;

Δεν υπ?ρχει ακριβ?? φ?ρμουλα για την παραγωγ? εν?? ?ρθρου που θα γ?νει ?να? πυλ?να?, ?μω? υπ?ρχουν σ?γουρα κ?ποια βασικ? χαρακτηριστικ? που μπορε?τε να εργαστε?τε. Μπορε? να εκπλαγε?τε ?ταν γρ?φετε ?ρθρα που γ?νονται πυλ?νε? , ?ταν δεν το περιμ?νετε ?? το αντ?στροφο, ?που μπορε? να αφιερ?σετε πολ? χρ?νο ?σε ?να μεγ?λο ?ρθρο και να ?χει μηδενικ? επισκεψιμ?τητα .

Εδ? ε?ναι χαρακτηριστικ?? κατηγορ?ε? του ?ρθρου-πυλ?να, το ?ρθρο που μπορε?τε να τοποθετ?σετε στο blog σα? :

1. Το ” How-To ” ?ρθρο πυλ?να?

Αυτ? ε?ναι μια βασικ? ?ννοια του ?ρθρου πυλ?να. Σκεφτε?τε για τον κλ?δο σα? και ?γρ?ψτε ?να ?ρθρο που διδ?σκει π?? να κ?νει κ?τι.

Επιλ?ξτε ?να σχετικ? θ?μα με το αντικε?μεν? σα? στο οπο?ο ε?στε καλ??.

2. Δημιουργ?στε τη δικ? σα? ?ρθρο-Αυθεντ?α

Πολλ?? βιομηχαν?ε? ?χουν βασικ?? ?ννοιε? τι? οπο?ε? οι ν?ου? αναγν?στε? δεν θα γνωρ?ζουν. Αν μια ?ννοια ε?ναι περ?πλοκη , παρ?γει ?να πυλ?να, το ?ρθρο που ορ?ζει την ?ννοια , εξηγ?ντα? με σαφ?νεια τι σημα?νει και π?? μπορε? να εφαρμοστε?.

Υπ?ρχει ?φθονο? χ?ρο? για τη δημιουργ?α εν?? ν?ου οδηγο? ? εν?? προ??ντο? ? εν?? e -learning μαθ?ματο? σχεδ?ν σε κ?θε κλ?δο. Δημιουργ?στε το δικ? σα?.

3. Δημιουργ?στε ?ναν δωρε?ν π?ρο, ?πω? μια δωρε?ν ?κθεση

Αυτ? ε?ναι ?να απ? τα πιο πιθαν? ?ρθρα πυλ?νε? στο internet marketing. ?να ?γγραφο ?πω? μια λευκ? β?βλο? ( ?να μικρ? ?γγραφο , 2-30 σελ?δε?, το οπο?α διδ?σκει π?? να κ?νει κ?ποιο? κ?τι), ? μια σειρ? ?ρθρων που συνδυ?ζονται για να δημιουργ?σουν ?να μ?θημα , ? ακ?μα και μια σειρ? απ? δωρε?ν β?ντεο ε?ναι ?να φανταστικ? ?ρθρο πυλ?να?.

Ε?ν δεν μπορε?τε να αποφασ?σετε ποια ε?ναι η καλ?τερη μ?θοδο? για τη δωρε?ν διανομ? των π?ρων σα?, η πρ?τασ? μου ε?ναι να τον προσφ?ρετε σε ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερου? τρ?που?. Κ?ντε ?να PDF διαθ?σιμο για download, δημοσιε?εστε τα ?ρθρα ξεχωριστ? και να τα διαθ?τετε και μ?σω ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου. Παρ?γετε επ?ση? ?να μ?θημα β?ντεο, που συνοδε?ει το ?ρθρο πυλ?να.

Αυτ? θα ε?ναι το β?ντεο πυλ?να?. Με αυτ?ν τον τρ?πο θα μεγιστοποι?σετε την ?κθεσ? σα? στο κοιν? και θα καλ?ψετε το ευρ?τερο δυνατ? υποψ?φιο πελατολ?γιο.

Το σημαντικ? πρ?γμα με το ?ρθρο πυλ?να? ε?ναι να δημιουργηθε? μια ολοκληρωμ?νη ?λα σε ?να λ?ση σε ?να κοιν? πρ?βλημα.

Μην ξεχ?σετε να εγγραφε?τε στι? απ?στευτε? και σο?περ ενημερ?σει? τη? σελ?δα? μου. Στα πεδ?α π?νω και κ?τω απ? αυτ? το ?ρθρο.

?ρθρο-πυλ?να?

 

Διαβ?στε περισσ?τερα για το περιεχ?μενο πυλ?να?

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

5 Σχ?λια. Leave new

 • Καλησπ?ρα Γι?ννη,

  Αρχικ? να πω ?τι τα ?ρθρα σου ε?ναι ολοκληρωμ?να και με τα διαρκ? link που ?χει? μ?σα, “ταξ?δευσα” αρκετ?? ?ρε? μ?σα στο site σου διαβ?ζοντα?.

  Ε?ν κατ?λαβα καλ? στη σελ?δα πυλ?να χοντρικ? προσθ?τουμε το ¨ποιοι ε?μαστε” – τι? καλ?τερε? λ?ξει? κλειδι? μα? ?που κατευθ?νουν στι? αν?λογε? δυνατ?? κατηγορ?ε? μα? – χρ?σιμε? πληροφορ?ε? για τον αναγν?στη κτλ?

  Για παρ?δειγμα ε?ν διαθ?τω ?να site με πολλ?? κατηγορ?ε? προ??ντων (πχ. αξεσου?ρ κινητ?ν) τι ν?ημα ?χει να του? στ?λνω διαρκ?? στη σελ?δα πυλ?να? Εφ?σον εγ? θ?λω να πουλ?σω τα συγκεκριμ?να αξεσου?ρ στη συγκεκριμ?νη κατηγορ?α γιατ? να του? στ?λνω σε μια ενημερωτικ? σελ?δα ?που περι?χει γενικ? περιγραφ? των προ??ντων μου? Αναφ?ρεσαι σε site ? και σε eshop???

  Σε αυτ? που ε?πε? εδ?:

  “Δημιουργ?στε ?να ?ρθρο πυλ?να με τα αν?λογα δευτερε?οντα ?ρθρα για κ?θε κατηγορ?α στη σελ?δα σα?. Ε?ναι σαν τη δημιουργ?α μ?νι – δικτ?ων περιεχομ?νου στο blog σα?. Και κ?θε φορ? που θα προσθ?σετε ?να ?ρθρο, το μ?νι – δικτ?ου θα γ?νεται ισχυρ?τερο και πιο πολ?τιμο.”

  θα ?θελα να μου εξηγ?σει? σε παρακαλ? ε?ν ?χει κ?ποιο ν?ημα να “στ?λνω” του? χρ?στε? που μπ?καν σε μια κατηγορ?α (πχ αξεσουαρ κινητων) στο κε?μενο πυλ?να? σε eshop με αξεσου?ρ κινητ?ν συγκεκριμ?να ?που θ?λω να πουλ?σω και ?χι να ενημερ?σω τ?σο.

  Σε ευχαριστο?με πολ? για τι? πληροφορ?ε? που μα? δ?νει?

  Απ?ντηση
  • Στην περ?πτωση του eshop θα πρ?πει να ?χει? ?να? οδηγ? αγορ?? για θ?κε? για παρ?δειγμα ? την αρχικ? σελ?δα απο το eshop σου. Το ?ρθρο πυλ?να? Μ?ριε μπορε? να ταυτιστε? και με κ?ποια συμβουλευτικ? ?ρθρα για τι? θ?κε? κινητ?ν και για την προστασ?α κινητ?ν ?που θα καλλιεργε?? την σχ?ση σου με του? πελ?τε? σου.

   Αυτ? ε?ναι το ιδια?τερο ν?ημα του ?ρθρου πυλ?να και του μοναδικο? περιεχομ?νου, να διαφοροποιηθε?? απ? τον ανταγωνισμ? και να κ?νει? personal branding για να αυξ?σει? τι? πωλ?σει? αλλ? και να μην ?χει την α?σθηση ο πελ?τη? οτι το eshop σου ε?ναι απρ?σωπο.

   Απ?ντηση
   • Καλημ?ρα!

    Δ?ο διευκριν?σει? ε?ν σου ε?ναι ε?κολο δι?τι δεν ε?ναι απλ?? διαδικασ?ε? και ε?ν δεν βγ?λουμε ?κρη μετ? τη δοκιμ?? που κ?νουμε μ?νοι μα? ε?σαι η πρ?τη επιλογ? μα?!

    1. Τα ?ρθρα πυλ?νε? θ?λουμε να τα αναδε?ξουμε ?στε να βγουν ψηλ? στη google και ?ταν ψ?ξει ο κ?σμο? στη google μια λ?ξη να του δε?χνει τα ?ρθρα αυτ? και ?χι κατευθε?αν τι? κατηγορ?ε? μα??

    Εφ?σον ?χουμε eshop το ζητο?μενο μα? ε?ναι να ανεβα?νουν θ?σει? κατ?ταξη? τα ?ρθρα πυλ?νε? ? οι κατηγορ?ε??

    Με την πρακτικ? αυτ? μ?πω? αναδεικν?ουμε παραπ?νω τα ?ρθρα πυλ?νε? που περι?χουν συμβουλ??, παρ? τι? κατηγορ?ε? που περι?χουν προ??ντα? Δηλαδ? το personal branding, ?πω? γρ?φει? παραπ?νω, δ?νοντα? κ?ποιε? χρ?σιμε? πληροφορ?ε? στον χρ?στη μεν, αλλ? β?ζοντα? τον σε δε?τερε? σκ?ψει? καθυστερ?ντα? την αγορ? του?

    2. Τα ?ρθρα πυλ?νε? τα αναρτο?με σε κ?ποιο blog ?ρθρο ? σε κ?ποια κεντρικ? σελ?δα του eshop?
    Επ?ση? θα πρ?πει να β?ζουμε σε κ?θε κατηγορ?α μια γενικ? περιγραφ? με κ?ποιο link που να “δε?χνει” κ?θε φορ? στη σελ?δα πυλ?να?
    πχ “θηκε?” Περιγραφ? με link στη λ?ξη “θηκη” που να δε?χνει στο ?ρθρο πυλ?να? “Πω? να διαλ?ξετε Θ?κη για το κινητ? σα?”, που δ?νω πληροφορ?ε? για τη χρ?ση του?
    πχ ¨ακουστικ?” Περιγραφ? με link στη λ?ξη “ακουστικ?” που να δε?χνει σε ?λλο ?ρθρο πυλ?να “Πω? να διαλ?ξετε Ακουστικ? για το κινητ? σα?” που δ?νω πληροφορ?ε? για τη χρ?ση του?

    Και ΟΛΑ μαζ? να οδηγο?ν σε ?να κεντρικ? ?ρθρο πυλ?να που θα τα εμπερι?χει ?λε? τι? συμβουλ?? μαζ??

    Σε ευχαριστο?με πολ? για τι? συμβουλ?? σου

    Απ?ντηση
    • Στο eshop χρειαζ?μαστε πιο πολ? τι? κατηγορ?ε? και ?χι τα ?ρθρα πυλ?νε?. Οπ?τε θα πρ?πει να ?χουν την θ?ση των πυλ?νων ο κατηγορ?ε? απ? μ?νε? του?. Κ?τι ?λλο δεν ε?ναι σωστ? να γ?νει γιατ? ο στ?χο? του eshop ε?ναι να βρει ο επισκ?πτη? αυτ? που θ?λει.

     Ο οδηγ?? αγορ??, μπορε?? να υπ?ρχει στο blog ? σε σταθερ? σελ?δα, υποστηρικτικ?? των κατηγορι?ν.

     Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看