Πω? να γρ?ψετε ?να απ?στευτο ?ρθρο για το site σα?

Τελευτα?α αναν?ωση περιεχομ?νου: 27/01/2019

Το να γρ?ψω ?να εκπληκτικ?, μοναδικ? ?ρθρο για την ιστοσελ?δα μου ε?ναι επιτακτικ? αν?γκη αυτ?ν την περ?οδο που η Google μεσουρανε? και κυριαρχε? στο ?ντερνετ! Αυτ? γ?νεται γιατ? οι μηχαν?? αναζ?τηση? διαβ?ζουν κε?μενο και ε?ναι φτιαγμ?νε? για να δουλε?ουν με β?ση το κε?μενο. Η στρατηγικ? περιεχομ?νου ε?ναι ο καλ?τερο? τρ?πο? για την εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση, τη στιγμ? που η δημιουργ?α backlinks ε?ναι η καλ?τερη στρατηγικ? για την εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση.

Τι κ?νει το περιεχ?μενο επικ?;

 1. Το μ?γεθ?? του περιεχομ?νου. Πρ?σφατα μετ? την πρ?σφατη αναν?ωση του αλγορ?θμου με την ονομασ?α Hummingbird, ?να ν?ο ε?δο? ?ρθρων και περιεχομ?νου ?ρθαν να κ?νουν το ντεμπο?το του? στη Google, τα In Depth Articles ? Σε β?θο? ?ρθρα.
 2. Η ποι?τητ? του περιεχομ?νου. Γιατ? κ?ποιο? παρακολουθε? την αγαπημ?νη του σειρ? στην τηλε?ραση; Γιατ? ?σχετα αν ε?ναι ποιοτικ?, ?χει κ?τι που τον τραβ?ει.
 3. Η μοναδικ?τητα του. Γιατ? ?λοι θ?λουμε να δο?με την επ?μενη ταιν?α του James Bond, ? τον τελικ? κυπ?λλου; Γιατ? ε?ναι μοναδικ? και ανεπαν?ληπτα θε?ματα που θα μα? κ?νουν να νι?σουμε ?μορφα για τι? επ?μενε? δ?ο ?ρε?.

 

Β?ματα για την συγγραφ? του απ?στευτου ?ρθρου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ BLOG ΓΡΑΨΤΕ ΑΡΘΡΑ-1

 1. Επιλ?ξτε ?να θ?μα το οπο?ο το κατ?χετε καλ?. Μην ασχολε?στε με θ?ματα και πρ?γματα που δεν γνωρ?ζετε. Φροντ?στε το θ?μα σα? να ε?ναι σχετικ? με την αγορ? στ?χο σα? και την ιστοσελ?δα σα? και να εμπερι?χει ? να περιφ?ρεται γ?ρω απ? τι? λ?ξει? κλειδι? σα?. ?μα δεν γνωρ?ζετε τ?ποτα ακ?μα για τι? λ?ξει? κλειδι? σα?, τ?τε δε?τε το β?ντεο: SEO: Βρε?τε τι? κατ?λληλε? λ?ξει? κλειδι?!
 2. Γρ?ψτε σε απλ? γλ?σσα χρησιμοποι?ντα? μικρ?? προτ?σει? και bold, italics, underline και Επικεφαλ?δε? 1,2,3 για τι? λ?ξει? κλειδι?.
 3. Δημιουργ?στε ?να πρωτ?τυπο ?ρθρο με 2.000 λ?ξει? περ?που.
 4. Β?λτε ?μορφε? φωτογραφ?ε? για το ?ρθρο σα?. Καλ? ε?ναι να ?χετε τουλ?χιστον μ?α με την λ?ξη κλειδ? σα?.
 5. Διασυνδ?στε το ?ρθρο σα? με τα ?λλα σα? ?ρθρα και την επικ? σελ?δα τη? ιστοσελ?δα? σα?.
 6. Βοηθε?στε τον κ?σμο σα? να εγγραφε? γρ?γορα και ε?κολα στη λ?στα σα?. ?μα δεν ?χετε λ?στα ακ?μα αγορ?στε μ?α απ? την AWEBER! Η λ?στα σα? ε?ναι πολ? σημαντικ? για την βιωσιμ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? και τη? επιχε?ρηση? σα?.
 7. Ζητε?στε απ? τον κ?σμο σα? να σα? κ?νουν σχ?λια στην ιστοσελ?δα σα? ? στο blog σα? σχετικ? με το ?ρθρο σα?. Χαρ?στε δωρε?ν backlinks με κ?θε σχ?λιο!
 8. Τ?λο? προωθε?στε την δημοσ?ευση σα? στα social media και στε?λτε την στη λ?στα σα? μ?σω τη? Aweber. Ο χρ?νο? παραγωγ?? του επικο? ?ρθρου πρ?πει να ε?ναι το 20% του συνολικο? χρ?νου, εν? το 80% του χρ?νου σα? θα π?ει για προ?θησ? του στα social media και ?που αλλο?.

 

Τι δεν πρ?πει να κ?νετε ?ταν γρ?φετε απ?στευτα ?ρθρα

 1. Να ε?στε απροετο?μαστοι. Κ?ντε την ?ρευν? σα?. Αφιερ?στε χρ?νο για να προετοιμαστε?τε αν?λογα. Ψυχολογικ? και πνευματικ?.
 2. Να φοβ?στε να εκτεθε?τε. Η ?λλειψη εμπειρ?α? δεν σημα?νει ?τι δεν μπορε?τε να συνεισφ?ρετε. Η ?λλειψη αυτοπεπο?θηση? ?μω? φα?νεται και δεν βοηθ?ει στην προσωπικ? σα? εικ?να.
 3. Η ?λλειψη κατε?θυνση?. Κ?θε ?ρθρο ?χει και πρ?πει να ?χει ?ναν στ?χο και ?ναν σκοπ?. Ο σκοπ?? τη? αρθρογραφ?α? ε?ναι διπλ??: Να γρ?ψετε για του? ανθρ?που? και να γρ?ψετε για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.
 4. Να φοβ?στε να συνδεθε?τε με ?λλα sites. H Google δουλε?ει με β?ση του? συνδ?σμου? και ?χι με β?ση το περιεχ?μενο μ?νο. Για να ταξινομηθε? το περιεχ?μενο δεν αρκε? μ?νο να ε?ναι κορυφα?ο, αλλ? θα πρ?πει να υπ?ρχουν και σ?νδεσμοι απ? ?λλε? ιστοσελ?δε? που να δε?χνουν σε αυτ?.

Δε?τε περισσ?τερα στο: SEO Πρ?τη Σελ?δα: Αρθρογραφικ? Μ?ρκετινγκ (Article Marketing)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ-WORDPRESS

?μα σα? ?ρεσε το ?ρθρο μου, απλ?? προτε?νετε το και σε ?λλου? στο facebook, στο twitter, στο google plus, στο pinterest και σε ?λλα social media.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

registration-button

1 Σχ?λιο. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看