ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Αντ?χει το site σα? στου? χαζο??;

Περιεχ?μενα

Γεια σα? φ?λοι μου! Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ο ιδιοκτ?τη? του Paramarketing blog και σ?μερα θα μιλ?σουμε για το ?μα το site σα? αντ?χει στου? χαζο??.

Ναι, καλ? ακο?σατε ?μα το site σα? αντ?χει στου? χαζο?? γιατ? ?χουμε δει π?ρα πολλ? αστε?α και ευτρ?πελα στον κ?σμο του Internet και του web design και θα ?θελα να κ?νω αυτ? το β?ντεο για να επισημ?νω τι θα πρ?πει να κ?νετε για το site σα? για να αντ?ξει στου? χαζο?? που με την ?ννοια χαζο?? εννοο?με αυτ?ν που δεν ?χει ιδ?α π?? να πλοηγηθε? σε ?να site.

Κ?ντε like αν σα? αρ?σει το β?ντεο, γραφτε?τε στο καν?λι μου γιατ? κ?θε Δευτ?ρα ?χουμε στι? 9 ?να σο?περ β?ντεο για το SEO, για το web design, για το π?? να βγ?λετε λεφτ? απ? το Internet, καθ?? και στο newsletter μα? που κ?θε 15 μ?ρε? στ?λνουμε ?να πλο?σιο σε περιεχ?μενο, ?χι spam newsletter στο email σα?.

Και με?νετε μ?χρι το τ?λο? για να π?ρετε το σο?περ δ?ρο απ? τον χορηγ? τη? εταιρε?α? που ε?ναι η εταιρε?α hosting Myip που ?χει του? ταχ?τερου? servers αυτ? τη στιγμ? στην Ελλ?δα με διαφορ?. Θα κ?νω και τεστ κ?ποια στιγμ?.

Π?με στο θ?μα μα?. Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ασχολο?μαι με το SEO και το web design π?ρα πολλ? χρ?νια.

Με το web design ασχολο?μαι απ? το 1998, με το SEO ασχολο?μαι καθημεριν? απ? το 2013, και παλι?τερα αλλ? καθημεριν? και επισταμ?να απ? το 2013 και ?χω λ?σει π?ρα πολλ? προβλ?ματα αυτ? τη στιγμ? σε πολλ? site, σε site καινο?ργια, σε site παλι?ν εταιρει?ν γιατ? οι ?νθρωποι δεν γνωρ?ζουν μερικ?? βασικ?? αρχ?? του web design και μερικ?? βασικ?? αρχ?? του SEO.

Το υπερβολικ?-αφαιρετικ? design ε?ναι αντ?θετο απ? το SEO

antexei-site-xazous-paramarketing-low?να πρ?γμα που θ?λω να διευκριν?σω ε?ναι ?τι το υπερβολικ? web design ? το αφαιρετικ? web design ε?ναι το αντ?θετο απ? το SEO.

Επ?ση?, δεν βοηθ?ει και τον μ?σο χρ?στη, τον μ?σο πελ?τη που μπα?νει στο site σα? να καταλ?βει που βρ?σκεται, περ? τ?νο? πρ?κειται το site και συν?θω? χ?νουμε πελ?τε? γιατ? ?τσι μπα?νει κ?ποιο? στην ιστοσελ?δα σα?, δεν βρ?σκει αυτ? που θ?λει, δεν την καταλαβα?νει και ξαναπ?ει π?σω στην Google, αυτ? λ?γεται dwell time, στην ορολογ?α του SEO και κ?νει κλικ στον επ?μενο ανταγωνιστ? σα? που μπορε? να ?χει ?να πολ? χειρ?τερο γραφιστικ? site απ? εσ?? αλλ? ε?ναι τ?σο απλ? που αντ?χει στου? χαζο??.

-Το dwell time συμμετ?χει σαν παρ?γοντα? κατ?ταξη? στον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google.-

Ποιο? ε?ναι ο μ?σο? χαζ?? στο ?ντερνετ και στο SEO;

Οπ?τε σ?μερα θα δο?με τι μπορο?με να κ?νουμε για να αντ?χει το δικ? μα?? site στου? χαζο??, ο οπο?ο? χαζ?? δεν ε?ναι ο ηλ?θιο? ? ο διανοητικ? καθυστερημ?νο? απλ? ε?ναι ο ?νθρωπο? που ε?ναι αν?δεο?, δεν ?χει ιδ?α απ? internet, πρ?τη φορ? μπα?νει στην Google, πρ?τη φορ? ?κανε αναζ?τηση, βγ?κε το site σα? πρ?το γιατ? ?χει πολ? καλ? SEO αλλ? δυστυχ?? δεν μπ?ρεσε να καταλ?βει το περιεχ?μενο.

Σχεδι?στε μια ξεκ?θαρη και κατανοητ? αρχικ? σελ?δα

Λοιπ?ν, θα διαχωρ?σουμε σε 2 κατηγορ?ε? το site σα?. Πρ?τον, η αρχικ? σελ?δα που ε?ναι και αυτ? φλ?γον θ?μα. Π?με στην αρχικ? σελ?δα.

Τα 4 προβλ?ματα που συν?θω? βλ?πω στι? αρχικ?? σελ?δε? ε?ναι τα παρακ?τω.

1 Δεν υπ?ρχει USP, ξεκ?θαρη πρ?ταση π?ληση? ? call to action

?να, δεν ?χετε στην αρχικ? σελ?δα ξεκ?θαρα το offer, το Unique Selling Proposition. Δεν ?χετε την πρ?ταση π?ληση?, δεν λ?τε ξεκ?θαρα τι κ?νετε που σημα?νει ?τι μπορε? να ?χετε ?να site για ρο?χα και στην αρχικ? σελ?δα να ?χετε προσφορ?? για παπο?τσια ? να ?χετε ?να site για ρο?χα και στην αρχικ? να λ?τε ?Βοηθ?στε για τον καρκ?νο του μαστο?? κι αυτ? ?σχετο θ?μα.

Προσοχ?, η αρχικ? σελ?δα πρ?πει να ?χει ακριβ?? το κ?ριο θ?μα του site σα?. Π?ρτε για παρ?δειγμα την δικ? μου ιστοσελ?δα, το www.richwerk.com, η αρχικ? σελ?δα λ?ει ?τι βγα?νετε πρ?τοι στην Google, αυτ? ε?ναι η δουλει? μα?.

Πρ?πει να υπ?ρχει ξεκ?θαρο μ?νυμα χωρ?? ενδοιασμο??, χωρ?? περικοπ??.

Μπαμ στο θ?μα!

2 Κακ? web design αρχικ?? σελ?δα?

Το δε?τερο πρ?βλημα τη? αρχικ?? σελ?δα? ε?ναι το ?σχημα ? το μη λειτουργικ? web design. ?χουμε β?λει ?να web design που μπορε? να ε?ναι βαρ?, μπορε? να μην ?χει καθ?λου κενο??, λευκο?? χ?ρου? και να ναι ?λα μαζ? ο?τω? ?στε ο ?νθρωπ?? που μπα?νει μ?σα μην μπορε? να διαχειριστε? την τ?ση πολλ? και περ?εργη πληροφορ?α.

Ειδικ?, αν ε?στε εσε?? web designers και φτι?χνετε τα site σα?, τ?τε αντιμετωπ?ζετε το χε?ριστο πρ?βλημα, ?μα ε?στε αρχιτ?κτονε? ? ?μα ε?στε καλλιτεχνικ? φ?ση γιατ? ε?στε αφαιρετικ? πνε?ματα, δεν ε?στε ?νθρωποι τη? λογικ? που πατ?? ?να κουμπ? και πα? κ?που.

?σοι ε?ναι καλλιτεχνικ? πνε?ματα ?χουν πρ?βλημα στο να μπορ?σουν να μεταδ?σουν μια απλ? ιδ?α σε ?να φ?λλο χαρτ? ? σε μια ηλεκτρονικ? σελ?δα, οπ?τε προσ?ξτε το δεν χρειαζ?μαστε πολ?πλοκα ? ?σχημα web design ειδικ? στην αρχικ?.

3 Περ?εργο Navigation ? μενο? πλο?γηση?

Π?με στο πρ?βλημα 3 που ε?ναι το περ?εργο navigation ? περ?εργο μενο? ? πολ?χρωμα μενο?. Τυχα?νει να μπα?νω σε site και να ?χουν μενο? με διαφορετικ? χρ?ματα, λε? και πα?ζουμε με τι? πλαστελ?νε?. Ο ?να? β?ζει κ?κκινη πλαστελ?νη, ο ?λλο? β?ζει πρ?σινη.

Παιδι?, το site δεν απευθ?νεται σε εσ??, δεν το φτι?ξατε για προσωπικ? σα? ομορφι?, δεν το κ?νατε για να δει ο κ?σμο? π?σο ?μορφο το φτι?ξατε, δηλαδ? π?σο ωρα?ο ?γινε.

Δεν ε?ναι το site σα? η Ακρ?πολη για να κ?νουμε ωραιοποιημ?νου? το?χου?, βελτιωμ?νη αισθητικ? που γιν?ταν με δι?φορου? τρ?που? ?στε να φα?νεται απ? μακρι? το κτ?ριο ?τι ε?ναι το ?διο.

Αισθητικ?? βελτι?σει? ? ?λλα πρ?γματα, το α?τωμα να το ?χει φτι?ξει ο Φειδ?α? , για παρ?δειγμα. Το site σα? ε?ναι ?να απλ? site που θ?λει να μπει ο κ?σμο? για να εξυπηρετηθε?. ?σο πιο απλ? ε?ναι, τ?σο καλ?τερα θα π?ει, οπ?τε αποφ?γετε τα περ?εργα ? τα πολ? ?ντονα μενο?.

4 ?λλειψη ρο?? και κατε?θυνση? του επισκ?πτη στο site

Και το τ?ταρτο πρ?βλημα που ε?ναι και το μεγαλ?τερο ε?ναι η ?λλειψη κατε?θυνση?, η ?λλειψη εστ?αση?.

?ταν κ?ποιο? μπα?νει πρ?τα στο site σα? πρ?πει να του πε?τε τι θα κ?νει, ?ρα πρ?πει να ξ?ρετε τι ζητ?ει ?ταν μπα?νει στην πρ?τη σελ?δα του site σα?, περ? τ?νο? πρ?κειται.

Π.χ. το δικ? μου site λ?με βγε?τε πρ?τοι στην Google, τι πρ?πει να κ?νω;

Να ζητ?σετε προσφορ?, να κατεβ?σετε το Οδηγ? SEO, να μελετ?σω λ?γο, να γραφτ? στο καν?λι μου στο YouTube.

Κ?τι πρ?πει να κ?νω απ? αυτ? τα πρ?γματα, ε?ναι ξεκ?θαρα. Η ?λλειψη κατε?θυνση? στα site σκοτ?νει τον πελ?τη, σκοτ?νει τον χρ?στη. Εσε?? πρ?πει να του πε?τε τι θα κ?νει, δεν ξ?ρει.

Μπα?νει? σε ?να μαγαζ? επειδ? ε?δε? στη βιτρ?να κ?τι. Τα καλ?τερα πρ?γματα ε?ναι στη βιτρ?να, τα ρο?χα που θ?λει? να αγορ?σει? π.χ. ?ρα μπα?νοντα? μ?σα ?ρχεται ο πωλητ?? και λ?ει:

-Π?? θα μπορο?σα να σα? εξυπηρετ?σω;

-?χω δει στη βιτρ?να ?να παντελ?νι.

Αμ?σω? πρ?πει να πουλ?σω το παντελ?νι. Κ?πω? ?τσι ε?ναι και εδ?. Βλ?πουμε την πρ?τη σελ?δα στην Google, ?πω? το δικ? μου, το επ?μενο β?μα ε?ναι πω? θα μπορ?σω να βγω, ?χω αν?γκη απ? επικοινων?α, προσφορ?, τηλ?φωνο, ενημ?ρωση.

?ρα, κ?πω? ?τσι πρ?πει να σχεδιαστε? και το δικ? σα? site.

?λο το site π?σχει απ? κακ? UX και σχεδιασμ?

Και π?με στο δε?τερο τμ?μα του site σα? που ε?ναι ?λο το site και π?σχει συν?θω? απ? κακ? σχεδιασμ?, κακ? layout ? κακ? UX (User Experience), αυτ? τα 3 σε ?να. Και π?με να σα? πω τι εννο? για το κ?θε ?να απ? αυτ?.

Το User Experience ε?ναι π?ρα πολ? σημαντικ? γιατ? ανεβ?ζει το SEO. ?σο περισσ?τερο παραμ?νει ο χρ?στη? στο site σα? και δεν φε?γει, τ?σο χαμηλ?τερο ε?ναι το ποσοστ? bounce rate δηλαδ? να το ποσοστ? εγκατ?λειψη? του site σα?, τ?σο πιο ψηλ? ανεβα?νει το site σα? στην Google.

Εσε?? θ?λετε να κρατ?σετε ?σο πιο πολ? ε?ναι δυνατ?ν το χρ?στη μ?σα στο site σα? ε?τε ε?στε e-shop, ε?τε ε?στε blog, ε?τε ε?στε ειδησεογραφικ? site θα πρ?πει ο χρ?στη? να παραμε?νει μ?σα στο site σα? ?σο περισσ?τερο χρ?νο γ?νεται.

1 ?ρα; 1 ?ρα!

Μισ? ?ρα;

Μισ? ?ρα και να μη φ?γει απ? αυτ? γιατ? ?τσι αυξ?νεται το ποσοστ? μετατροπ?? του μ?σου χρ?στη ? του επισκ?πτη σε πελ?τη.

Εκτ?? β?βαια αν ε?στε site πρ?τη? αν?γκη?, δηλαδ? υδραυλικ?, χ?λασε το καζαν?κι, αυτ? π?ει αλλο? αλλ? και εκε? χρει?ζεται να υπ?ρχει χρηστικ?τητα για να μπορ?σετε να βρει το τηλ?φωνο ο μ?σο? χρ?στη?, να σα? π?ρει τηλ?φωνο με τη μια, χωρ?? να ψ?ξει στο site σα? και να κ?νει περιττ? click.

Οπ?τε, π?με στο ποια ε?ναι τα συν?θη προβλ?ματα στο UX.

1? Το site δεν φορτ?νει γρ?γορα

Ποιο? ε?ναι ο επιθυμητ?? χρ?νο? φ?ρτωση?;

Ο επιθυμητ?? χρ?νο? φ?ρτωση? ε?ναι το 1’’, το αργ?τερο 2’’. Κ?θε σελ?δα? ε?τε εσωτερικ??, ε?τε αρχικ??, ε?τε blog ε?τε οτιδ?ποτε και να ?χει μ?σα οποιαδ?ποτε σελ?δα, πηγα?νω μπρο? π?σω, πρ?πει να φορτ?νει σε 1’’. Το μεγαλ?τερο ποσοστ? των site δεν φορτ?νουν σε 1’’.

Κ?ποια φορτ?νουν σε 1’’, κ?ποια σε 2’’, κ?ποια σε παραπ?νω απ? 2’’. Θα πρ?πει να ?χετε υπ?ψη σα? ?τι για κ?θε δευτερ?λεπτο καθυστ?ρηση? στην ταχ?τητα φ?ρτωση?, χ?νετε το 10% των υποψ?φιων πελατ?ν, το 10%? των χρηστ?ν και π?ει λ?γοντα?.

?μα το site σα? φορτ?νει σε 2’’ χ?νετε το 10% των υποψ?φιων πελατ?ν, ?μα φορτ?νει σε 3’’ το 20%, ?μα φορτ?νει σε 4’’ το 30% και ο?τω καθεξ??. Οπ?τε, σημαντικ?? παρ?γοντα? ε?ναι ο χρ?νο? φ?ρτωση?, η ταχ?τητα φ?ρτωση? να π?ει σφα?ρα, ?ρα θα πρ?πει να σκοτ?σετε οτιδ?ποτε δεν χρει?ζεται μ?σα στο site.

Προσοχ? ?σοι ?χετε διαφημιστικ? site να τα κ?νετε να τρ?χουν γρ?γορα και να ?χετε γρ?γορου? servers light speed, ?πω? προσφ?ρει η εταιρε?α Myip. Θα πο?με στο τ?λο? για τον χορηγ? μα? και θα κερδ?σετε ?να σο?περ δ?ρο, μια σο?περ προσφορ?, οπ?τε με?νετε μ?χρι το τ?λο?.

2 Η ιστοσελ?δα δεν ε?ναι responsive

Το δε?τερο πρ?βλημα ε?ναι ?τι το site δεν δουλε?ει σωστ? στι? κινητ?? συσκευ??. Μπορε? να μην ε?ναι responsive, μπορε? να μην ε?ναι mobile first designed.

Εμε??, στο δικ? μα? SEO Agency εφαρμ?ζουμε πολιτικ? mobile first design που σημα?νει ?τι το site σα? ? το site μα? θα πρ?πει να σχεδι?ζεται για τι? κινητ?? συσκευ??, tablet και κινητ? τηλ?φωνα γιατ? ε?ναι αυτ? που φ?ρνουν το 70 με 90% των χρηστ?ν σ?μερα στο internet και πιστ?ψτε με σε λ?γα χρ?νια δεν θα υπ?ρχει καν?να? ο οπο?ο? θα χρησιμοποιε? σταθερ? υπολογιστ?, αν δεν ε?ναι επαγγελματ?α? στον χ?ρο.

Δηλαδ?, ?μα δεν ε?στε δημοσιογρ?φο?, ?μα δεν ε?στε αρχιτ?κτονα? , ?μα δεν ε?στε πολιτικ?? μηχανικ?? που χρει?ζεται σχεδιαστικ? προγρ?μματα, ?μα δεν ε?στε προγραμματιστ?? δεν θα χρησιμοποιε?τε σταθερ? υπολογιστ?.

Για παρ?δειγμα, κ?ποιο? συνταξιο?χο? που κ?θεται χρησιμοποιε? το κινητ? για ?λε? τι? συναλλαγ?? με το δημ?σιο, με εσ?? για να αγορ?σει πρ?γματα απ? το internet, ?λα θα τα κ?νει απ? το κινητ?.

Οπ?τε ξεχ?στε το site σα? ?πω? το βλ?πετε στο desktop, ανο?ξτε το κινητ? σα? και κοιτ?ξτε πω? φα?νεται το site σα? στο κινητ?, αν κ?ποιο? μπορε? να πλοηγηθε?, αν κ?ποιο? μπορε? να βρει αυτ? που θ?λει και διορθ?στε τα π?ντα. Φτι?ξτε το site σα? με β?ση την πλο?γηση στο κινητ? και με β?ση τι ψ?χνει ?να? χρ?στη? στο κινητ?. Σκοτ?στε οτιδ?ποτε δεν μπορε? να μπει στο κινητ?.

3 Οι επισκ?πτε? δεν ξ?ρουν τι να κ?νουν μετ?

Και π?με στο νο?μερο 3 ?τι οι χρ?στε? δεν ξ?ρουν τι να κ?νουν μετ?. Αυτ? ε?ναι που λ?γαμε πριν δεν υπ?ρχει καμ?α κατε?θυνση μ?σα στο site. Μπ?κα κ?που, δεν ξ?ρω πω? μπ?κα, τ?ρα δεν ξ?ρω π?? να βγω και π?? να π?ω π?σω, δεν υπ?ρχουν τα breadcrumps π.χ.

?να ?λλο πρ?βλημα ε?ναι ?τι μπα?νω στο site και θ?λω να κ?νω 2 πρ?γματα.

Πρ?τον, να βρω παπο?τσια νο?μερο 43 μα?ρα και δε?τερον να μην τα αγορ?σω πρ?τα αν δεν δω 2 ζευγ?ρια. Προσ?ξτε, πολ? απλ? πρ?γμα αλλ? δεν γ?νεται σε ?λα τα e-shop αυτ?. Χ?νεται ο χρ?στη? μ?σα στο site, ?ταν ε?ναι απ? κινητ?.

Θ?λω να βρω παπο?τσια 43 νο?μερο μα?ρα και να μην τα αγορ?σω αν δεν δω 2. ?ρα, πρ?πει να π?ω μ?σα να βρω τα παπο?τσια π.χ. ανδρικ?, να πατ?σω στο φ?λτρο το νο?μερο 43 μα?ρα και θα μου βγ?λει 2.

Θα πατ?σω στο πρ?το να το δω και π?? θα π?ω π?σω να δω και το δε?τερο; Αυτ? ε?ναι π?ρα πολ? απλ?, πρ?πει να γ?νεται αλλ? δεν γ?νεται δεν ?χουν ?λα τα e-shop breadcrumps για να πα? π?σω στην πλο?γηση και να δει? το ?λλο και ?χουν πολλ?? ?χρηστε? πληροφορ?ε?, πιστ?ψτε με.

?χρηστα pop ups, banners, χρ?ματα περ?εργα. Π?σα να πρωτοδε? κ?ποιο? σε μια τ?σο μικρ? οθ?νη; Πρ?πει να ε?μαστε απλο? και συνετο? στο τι σχεδι?ζουμε κ?θε φορ?.

4 Ο χρ?στη? δεν μπορε? να π?ει π?σω εκε? που ?ταν πριν

Και το νο?μερο 4, που το ?χω απαντ?σει αυτ? τη στιγμ?, ε?ναι ?τι δεν μπορο?με να π?με π?σω εκε? που ?μασταν πριν. Αυτ? που σα? ?χω πει, μπα?νω σε ?να site, κ?νω click, π?ω σε μια ?λλη σελ?δα, κ?νω click, π?ω σε μια ?λλη σελ?δα και δεν ?χει αυτ? που θ?λω, θ?λω να π?ω π?σω, π?? π?ω;

Με το κινητ?? ξ?ρω ?τι μπορε?? να πα? π?σω στην πλο?γηση, αλλ? ?μα δεν το ξ?ρει? αυτ? θα πρ?πει να υπ?ρχει κ?ποιο? τρ?πο? μ?σα στο site να π?ω π?σω. Μπορ? να το βρω; Απ?στευτο πρ?γμα, πανε?κολο, αλλ? δεν θεωρε?ται δεδομ?νο ?τι υπ?ρχει.

5 Δεν υπ?ρχει διακριτ? κουμπ? Home για την αρχικ? σελ?δα

?να ακ?μη πρ?βλημα, το π?μπτο πρ?βλημα ε?ναι ?τι δεν υπ?ρχει σαφ?? κουμπ? home για να γυρ?σουμε στην αρχικ?, μπα? και βρο?με κ?ποια ?κρη. Απ?στευτο πρ?γμα που ε?ναι δεδομ?νο, αλλ? προσ?ξτε ?τι πολλ? site δεν ?χουν κουμπ? αρχικ?? σελ?δα? ? δεν φα?νεται ? πρ?πει να κ?νει? π?ρα πολ? scroll δηλαδ? η αρχικ? δεν ?χει ακριβ?? αυτ? που πρ?πει να ?χει.

Π.χ. Η πρ?τη οθ?νη, γιατ? ?μα π?ω σε ?να site και κ?νω scroll π?ω στην δε?τερη οθ?νη, στην Τρ?τη και τα λοιπ?.

Η τρ?τη οθ?νη δεν φα?νεται ο?τε σε μ?να που ε?ναι η αρχικ?, ?ρα και να π?ω πρ?πει να κ?νω scroll up. Δυστυχ?? ?μω? μπορε? να μην το βρω, ?μα δεν το ξ?ρω.

Αυτ? θ?λω να πω ?τι το site σα? αντ?χει στου? χαζο??. Κι εγ? μπορε? να ε?μαι ?να? χαζ?? ?νθρωπο? ? να ε?μαι μεθυσμ?νο? και να πρ?πει να βρω ταξ?. Π?? θα μπορ?σω να το κ?νω αν δεν μπορ? να βρω καν την αρχικ? σελ?δα σε ?να site.

6 Οι επισκ?πτε? τη? ιστοσελ?δα? σα? δεν μπορο?ν να βρουν ?ρθρα στο blog

Και το νο?μερο 6 που κι αυτ? ε?ναι τραγικ? ε?ναι ?τι οι χρ?στε? δεν μπορο?ν να βρουν τα blogs ? το blog μ?σα στο site ? συγκεκριμ?νε? σελ?δε? προορισμο? μ?σα στο site, ειδικ? σε κινητ?? συσκευ??. Απ? δω π?στε μου, σε αυτ? το site π?? να βρω κ?ποιο ?ρθρο;

Μπορ? να το βρω;

Π.χ. στο δικ? μου site ?χω το sitemap που δεν το ξ?ρουν ?λοι που ε?ναι τ?ρμα κ?τω και μπορε?? να πα? στο footer, στο υποσ?λιδο δηλαδ?, να πατ?σει? στο sitemap και να ?χει τα ?παντα των ?ρθρων και των σελ?δων που υπ?ρχουν.

Επ?ση?, υπ?ρχει το μενο? π?νω που ?χει τι? βασικ?τερε? σελ?δε? και του μενο? που ?χει το blog και ?χω και μια μπ?ρα search. Πολ? καλ? να υπ?ρχει μια μπ?ρα search. Δεν τα ?χουν ?λα τα site αυτ? που σα? λ?ω, αλλ? π?? μπορε? κ?ποιο? που ε?ναι ?δη μ?σα στο site σα? να πλοηγηθε?;

?μα πλοηγηθε? μπορε? να βρει οτιδ?ποτε θ?λει μ?σα στο site, αυτ? που ?χει το site να δ?σει σ’ αυτ?ν τ?τε πιστ?ψτε με ?τι θα με?νει για π?ρα πολ? χρ?νο, θα θεωρ?σει ?τι το site σα? ε?ναι ποιοτικ?, θα ταυτιστε? μ’ αυτ? γιατ? πρ?πει να σα? δει τουλ?χιστον 7 – 12 φορ?? για να κ?νει κτ?μα του το site.

?ρα, εσε?? δεν πρ?πει να τον δι?ξετε, πρ?πει να το κ?νετε ευκολ?τερο γι’ αυτ?ν να παραμε?νει και να φτι?ξετε το περιεχ?μενο σα? ο?τω? ?στε να μη δι?χνει τον χρ?στη.

Το SEO βασ?ζεται στο περιεχ?μενο που ?χει μ?σα το site σα? και στα backlinks. ?μα δηλαδ? ?χω πολ? καλ? περιεχ?μενο και κ?ποιο? παραμ?νει μ?σα, θα πρ?πει να τον βοηθ?σω να ανακαλ?ψει ?λο το περιεχ?μενο που ?χω μ?σα στο site.

Για παρ?δειγμα, εγ? ?χω π?νω απ? 800 ?ρθρα στο site, π?νω απ? 200 β?ντεο που συμπεριλαμβ?νονται μ?σα στο site, δηλαδ? κ?ποιο? μπορε? να ανακαλ?ψει ?ναν μικρ? θησαυρ? για το SEO, για την προ?θηση ιστοσελ?δων και ?λα τα σχετικ? θ?ματα που ?χουμε μ?σα. Μπορε? ?μω? να πλοηγηθε?;

Κερδ?στε 50% ?κπτωση στο hosting με την Myip

Οι 5 πρ?τοι κερδ?ζουν? 50% ?κπτωση με τον κωδικ? paramarketing50.

Μπρ?βο σε ?σου? φτ?σατε μ?χρι εδ?, τ?ρα θα δ?σω ?να δ?ρο απ? του? χορηγο?? τη? εκπομπ??, την εταιρε?α Myip, την καλ?τερη εταιρε?α hosting στην Ελλ?δα και την ταχ?τερη εταιρε?α hosting στην Ελλ?δα. Για του? 5 πρ?του? τυχερο?? που θα κ?νουν click και θα αγορ?σουν hosting, ?χουν? 50% ?κπτωση εφ’ ?ρου στα πακ?τα hosting.

Η εταιρε?α Myip ?χει servers στην Ελλ?δα και στο εξωτερικ?. Οι servers στην Ελλ?δα ε?ναι light speed ταχ?τητα?, δηλαδ? π?νε πολ? γρ?γορα. Και εμ?να το site μου τρ?χει σε light speed servers και επειδ? μιλ?σαμε για την ταχ?τητα φ?ρτωση?, σ?γουρα θα δε?τε μεγ?λη διαφορ? απ? το site σα?.

Μην το ξεχ?σετε, β?ζετε τον κωδικ? paramarketing50.

Βοηθ?στε μα? να φτ?σουμε του? 10.000 συνδρομητ??

GRAFTEITE-KANALI-YOUTUBE-1

Και σα? ευχαριστ? που παρακολουθ?σατε αυτ? το β?ντεο, βοηθ?στε μα? να π?με στου? 10.000 συνδρομητ?? στο καν?λι μα?, γραφτε?τε στο καν?λι μου γιατ? ?χουμε κολλ?σει κ?που στο 1.300 αυτ? τη στιγμ?. Κ?ντε like, αφ?στε το σχ?λιο σα? κ?τω απ? το β?ντεο για το τι θ?μα θ?λετε να φτι?ξουμε β?ντεο την επ?μενη φορ? και θα χαρ? πολ? να τα πο?με την ?λλη Δευτ?ρα στι? 9 ? και νωρ?τερα, γιατ? βγ?ζουμε β?ντεο μ?σα στην εβδομ?δα.

Θ?λετε να με?νετε σο?περ ενημερωμ?νοι με τι? τελευτα?ε? εξελ?ξει? στο SEO; Γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube και δε?τε πρ?τοι κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 με την αυγο?λα το ν?ο μου β?ντεο για το SEO, την προ?θηση ιστοσελ?δων, το Amazon FBA και πολλ? ?λλα θ?ματα.

Ξ?ρω ?τι το θ?μα δεν ?χει εξαντληθε? και θα μπορο?σα να μιλ?ω για το SEO και τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?ρε?. Επειδ? θα πρ?πει να παραδ?σω και μερικ?? ιστοσελ?δε? που φτι?χνω παρ?λληλα, θα πρ?πει να σα? αφ?σω. Γραφτε?τε στο newletter και με?νετε συντονισμ?νοι στα επ?μενα εκπληκτικ? ?ρθρα για το SEO, τη Google και την κατασκευ? ιστοσελ?δων.

Αυτ? απ? εμ?να, θα τα πο?με την ?λλη Δευτ?ρα στι? 9, γιατ? κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 ανεβ?ζουμε καινο?ργιο β?ντεο, κ?θε 15 μ?ρε? στ?λνουμε newsletter και βγ?ζουμε κ?ποια εμβ?λιμα β?ντεο μ?σα στη βδομ?δα. Γεια σα?!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google:

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看