ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ANGELA AND PAUL BACKLINKS-1

Ποια ε?ναι τα Angela and Paul backlinks;

?μα ε?στε στην φ?ση τη? α?ξηση? τη? επισκεψιμ?τητα? τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, τ?τε ε?στε σ?γουρα στη μ?χη των backlinks και τη? προ?θηση? τη? ιστοσελ?δα? σα? μ?σω τη? δημιουργ?α? backlinks σε καθημεριν? β?ση.

Μια στρατηγικ? για το χτ?σιμο των πιο ποιοτικ?ν Backlinks ε?ναι αυτ? των Angela και Paul Backlinks, ?που μπορε?τε να τη δε?τε στο ομ?νυμο site.

Αν και η ιστοσελ?δα αυτ? ?χει εγκαταλειφθε? και δεν ενημερ?νεται εδ? και π?ρα πολ? καιρ?, η στρατηγικ? χτισ?ματο? συνδ?σμων χρησιμοποιε?τε μ?χρι και σ?μερα και ?χει αποτελ?σει τη β?ση για π?ρα πολλο?? ειδικο?? του SEO.

?τσι θα αναλ?σουμε τι λ?ει. Διαβ?στε παρακ?τω.

Τι ε?ναι ο σ?νδεσμο? (backlink);

Για ?σου? δεν γνωρ?ζουν τι ε?ναι ?να backlink, το backlink ε?ναι ?να? σ?νδεσμο? που δε?χνει απ? κ?ποια ?λλη ιστοσελ?δα προ? το site σα?.

?σα πιο πολλ? αλλ? και ποιοτικ? backlinks ?χετε, απ? ποιοτικ? sites δηλαδ?, τ?σο πιο ψηλ? ανεβα?νετε στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Και επειδ? το νο?μερο ?να σ?μα κατ?ταξη? και για το 2018 αλλ? και για το 2019 και για ?λα τα επ?μενα ?τη παραμ?νουν τα backlinks, για αυτ? και γ?νεται τ?σο? ντ?ρο? για αυτ? και ?λοι παλε?ουν να π?ρουν τα καλ?τερα και τα περισσ?τερα ?μα γ?νεται.

Τι ε?ναι τα Angela και Paul backlinks;

Τα Angela και Paul backlink ε?ναι μια λ?στα με ιστοσελ?δε? με υψηλ? PageRank απ? τι? οπο?ε? μπορε?τε να αποκτ?σετε κ?ποιο backlink και να ανεβε?τε στη Google και τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Αν και η ιστοσελ?δα του? ε?ναι λ?γο ντεμοντ?, η φιλοσοφ?α χτισ?ματο? συνδ?σμων με αυτ?ν τον τρ?πο ε?ναι κοιν? αποδεκτ? απ? ?λο τον κ?σμο του SEO και του? επαγγελματ?ε? τη? προ?θηση? ιστοσελ?δων σ?μερα.

Τα ε?δη των backlinks που προωθε? η Angela και ο Paul ε?ναι αποκλειστικ? white hat SEO backlinks, δεν ε?ναι spam σε καμ?α περ?πτωση και ακολουθο?ν κατ? γρ?μμα του? καν?νε? ποι?τητα? τη? Google.

Τ?τοια ε?δη backlinks περιλμβ?νουν:

 • Τοπικο?? καταλ?γου? στο ?ντερνετ ?πω? ο Χρυσ?? Οδηγ??, το Vrisko κτλ.
 • Κλαδικο?? καταλ?γου? ?πω? ο douleytaras, το bestprice κτλ.
 • Γενικο?? καταλ?γου? ?πω? το in.gr
 • Kαταχ?ρηση ?ρθρων σε article directories. Αυτ? η πρακτικ? ?χει εγκαταληφθε? σ?μερα μια και η Google ?χει υποβαθμ?σει την αξ?α των backlinks απ? τα article directories.
 • Social bookmarking backlinks ?πω? το plurk, tumblr, instapaper.
 • Δελτ?α τ?που σε ειδησεογραφικ? site με υψηλ? PageRank.
 • Backlinks απ? κυβερνητικ? site, επιμελητ?ρια, νομαρχ?ε?, πανεπιστ?μια.
 • Backlinks απ? Forums με υψηλ? PR

Αν και το PageRank δεν χρησιμοποιε?τε σ?μερα δημ?σια, ?χει αντικατασταθε? απ? το Domain Authority που π?λι μετρ?ει τη σημαντικ?τητα και την ποι?τητα μια? ιστοσελ?δα?.

Στον κατ?λογο με τι? ιστοσελ?δε? που σ?γουρα θ?λουμε να αποκτ?σουμε backlink προ? το site μα? θα πρ?πει να προστεθο?ν σ?μερα και:

 • Wikisites ?πω? η Wikipedia
 • Ιστοσελ?δε? ανταγωνιστ?ν με υψηλ? domain authority
 • Ιστοσελ?δε? ανταγωνιστ?ν ασχ?τω? domain authority

Π?σο χρησιμε?ουν τα Angela and Paul backlinks για να αν?βει ?να site στη Google;

Τ?ρα το ερ?τημα ε?ναι αφο? δο?λευαν τ?σο καλ? τα Angela and Paul backlinks γιατ? οι ιδιοκτ?τε? του site το εγκατ?λειψαν;

Η απ?ντηση ε?ναι απλ?. Τα backlinks θα πρ?πει να βρ?σκονται π?ντα σε μια ισορροπ?α, τα dofollow με τα nofollow, τα εισερχ?μενα με τα εξερχ?μενα backlinks και να ?χουμε ?να φυσικ? backlinks profile.

Αυτ? ε?ναι η ουσ?α του χτισ?ματο? συνδ?σμων σ?μερα και πιστε?ω ?τι το σωστ? ε?ναι να αναζητ?με ευκαιρ?ε? για δημιουργ?α σωστ?ν backlinks που συνοδε?ονται και απ? σωστ? περιεχ?μενο κ?θε φορ?.

Θα πρ?πει δηλαδ? να υπ?ρχει και μια ισορροπ?α γενικ?τερα περιεχομ?νου σε ?να site, backlinks, κ?νηση?, social media signals κτλ.

Π?ντω? το συμπ?ρασμα ε?ναι ?τι τα Angela and Paul backlinks ε?ναι ?να? μπο?σουλα? που χρησιμοποιε?ται και σ?μερα για την κατασκευ? συνδ?σμων και την προ?θηση ιστοσελ?δων απ? πολλο?? ειδικο?? του SEO.

Δε?τε περισσ?τερα για τα backlinks:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看