ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ANAPTYXI ISTOSELIDON EFARMOGON WORDPRESS-1

Αν?πτυξη ιστοσελ?δων και εφαρμογ?ν με WordPress

Η αν?πτυξη ιστοσελ?δων σ?μερα ε?ναι ?να ιδια?τερα εξειδικευμ?νο αντικε?μενο και εν? ?λοι λ?γο πολ? λ?νε ?τι ξ?ρουν να φτι?χνουν ιστοσελ?δε?, ελ?χιστοι ε?ναι αυτο? που μπορο?ν να αναπτ?ξουν μια επαγγελματικ? ιστοσελ?δα για κ?ποια σοβαρ? εταιρε?α ? ?στω ?να εταιρικ? blog.

Η εταιρε?α μα? ?χει κατασκευ?σει μ?χρι στιγμ?? απ? το 2000 και μετ? π?νω απ? 500 εταιρικ?? ιστοσελ?δε? και ?χει αναπτ?ξει κυριολεκτικ? ιστοσελ?δε? και εφαρμογ?? για πελ?τε? απ? ?λη την υφ?λιο, απ? Καναδ? μ?χρι Αυστραλ?α.

Γιατ? ασχολο?μαι προσωπικ? με κ?θε αν?πτυξη ιστοσελ?δα?

Για ?σου? δεν με γνωρ?ζετε προσωπικ?, ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη? και αν?πτυξα την πρ?τη μου ιστοσελ?δα το 1998, ?ταν ?μουν στο δε?τερο ?το? του Πανεπιστημ?ου στο Λονδ?νο. Τ?τε ?ταν και η πρ?τη μου επαφ? με την γλ?σσα προγραμματισμο? HTML και τ?τε ?ταν που ?γραψα τι? πρ?τε? γραμμ?? σε κ?δικα για την πρ?τη μου πειραματικ? ιστοσελ?δα συμβο?λων επιχειρ?σεων.

Η πρ?τη μου ?μω? επαφ? με την πληροφορικ? και τον προγραμματισμ? ?ταν το 1995, σε μια σχολ? παλι?? γενι?? μ?λλον στη Λ?ρισα, τα Cherry Computers.

Το λειτουργικ? πρ?γραμμα που χρησιμοποιο?σαμε τ?τε ?ταν το MSDOS, η γλ?σσα προγραμματισμο? ?ταν η GWBasic, ο καθηγητ?? ?ταν ανορθ?γραφο? αλλ? ιδια?τερα μεταδοτικ?? και παρ?λο αυτ? ?μασταν μια ευτυχισμ?νη ατμ?σφαιρα.

Κ?μποσα χρ?νια μετ? και ε?μαι ?να? επαγγελματ?α? τη? αν?πτυξη? ιστοσελ?δων και τη? κατασκευ?? website. Τ?τε δεν ?ξερα ?τι η επαφ? μου με την πληροφορικ? θα με σημ?δευε επαγγελματικ? για π?ντα, ?μω? σ?μερα μου αρ?σει πολ? αυτ? που κ?νω.

Μου αρ?σει να ασχολο?μαι ατελε?ωτε? ?ρε? με το ?ντερνετ, με την αν?πτυξη ιστοσελ?δων και εφαρμογ?ν, με την επ?λυση προβλημ?των που κατ? καιρο?? παρουσι?ζονται στι? ιστοσελ?δε? που υποστηρ?ζουμε ω? εταιρε?α και φυσικ? ?ταν ξεκλ?βω λ?γο χρ?νο να γρ?φω επικ? ?ρθρα ?πω? αυτ? εδ? που διαβ?ζετε τ?ρα.

Γιατ? ασχολο?μαστε με την αν?πτυξη ιστοσελ?δων σε WordPress

Ξεκ?νησα την κατασκευ? ιστοσελ?δων σε απλ? HMTL και με την χρ?ση κ?ποιων κομμ?νων PSD αρχε?ων απ? το Photoshop και με λ?γο php καταφ?ραμε να φτι?ξουμε τα πρ?τα επαγγελματικ? site για πελ?τε? το 2000.

Εκε?νη την περ?οδο, το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο ?τανε αν?παρκτο, το Facebook δεν ε?χε εφευρεθε? και οι ιστοσελ?δε? που ε?χε το ελληνικ? ?ντερνετ ?τανε ελ?χιστε?.

Ακ?μα πιο αξιοσημε?ωτο ε?ναι για εκε?νη την περ?οδο πω? το να ?χει ιστοσελ?δα κ?ποιο? θα ?πρεπε να ?τανε μεγ?λη εταιρε?α, κ?ποιο? δημ?σιο? οργανισμ?? ? κ?ποιο Πανεπιστ?μιο.

?λη η αν?πτυξη ιστοσελ?δων γιν?ταν χειροκ?νητα με custom design και συγγραφ? κ?δικα στο χ?ρι. Αυτ? ?τανε γενικ? μια πολ? χρονοβ?ρα και κοστοβ?ρα διαδικασ?α δεδομ?νου ?τι δεν υπ?ρχαν ακ?μα γραμμ?? DSL και το κ?στο? του ?ντερνετ και τη? φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων ?ταν υψηλ? με ?να απλ? web hosting να φτ?νει τα 300€ το χρ?νο.

To 2003 ?μω? ?τανε ?το? σταθμ?? για την αν?πτυξη και κατασκευ? website γιατ? ?ρθε να προστεθε? ?να πολ? δυνατ? επαγγελματικ? εργαλε?ο, το WordPress.

Το WordPress ε?ναι το πιο δημοφιλ?? και ε?χρηστο CMS παγκοσμ?ω? και μα? ?λυσε κυριολεκτικ? τα χ?ρια.

Με την χρ?ση του WordPress το κ?στο? και ο χρ?νο? αν?πτυξη? μια? ιστοσελ?δα? ?πεσε το μισ? γιατ? υπ?ρχε η δυνατ?τητα δημιουργ?α? ?πειρων δυναμικ?ν σελ?δων και ?ρθρων με το π?τημα εν?? κουμπιο?.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στα β?ντεο:

Μ?χρι και πριν την εμφ?νιση του WordPress υπ?ρχαν ελ?χιστα προγρ?μματα δημιουργ?α? ιστοσελ?δων που ?μω? δεν ?τανε τ?σο ?ριμα ?στε να υποστηρ?ξουν ?λε? τι? αν?γκε? των επιχειρ?σεων για ισχυρ? και επαγγελματικ? παρουσ?α στο ?ντερνετ.

Κατ? συν?πεια, οι πιο πολλο? αν?πτυσσαν τι? ιστοσελ?δε? του? στο χ?ρι με συγγραφ? κ?δικα γραμμ? προ? γραμμ? και δεν ?ταν καθ?λου δυναμικ??. Για να προστεθε? ? να αφαιρεθε? περιεχ?μενο θα ?πρεπε να υπ?ρχε π?ντα κ?ποιο? Web Developer (Τεχνικ?? Αν?πτυξη? Ιστοσελ?δων) για να τι? δημιουργ?σει και το κ?στο? κατασκευ?? μια? ιστοσελ?δα? π?γαινε με τον αριθμ? των σελ?δων που θα ε?χε.

Για παρ?δειγμα ?να μικρ? site με 5 σελ?δε? ξεκινο?σε απ? 500€ και αν?βαινε ?σο προσθ?ταμε σελ?δε? web. Με την ε?σοδο του WordPress και την χρ?ση του στο web design, ο κ?θε ιδιοκτ?τη??ιστοσελ?δα? ε?χε τη δυνατ?τητα χωρ?? ιδια?τερε? γν?σει? να προσθ?τει σελ?δε?, κε?μενα και φωτογραφ?ε? στην ιστοσελ?δα του.

Αυτ? και μ?νο ?φερε την επαν?σταση στην αν?πτυξη ιστοσελ?δων και σ?ντομα αγαπ?θηκε τ?σο πολ? το WordPress που δεν υπ?ρχει πλ?ον σ?μερα εφαρμογ? ? site που να μην μπορε? να κατασκευαστε? με τη χρ?ση.

Ωστ?σο, π?λι απαιτε?τε και κ?ποιο? επαγγελματ?α? ? καλ?τερα μια εταιρε?α που να ασχολε?ται επαγγελματικ? με την αν?πτυξη ιστοσελ?δων σε WordPress για να ?χετε πραγματικ? επαγγελματικ? αποτ?λεσμα.

Τι ε?δου? ιστοσελ?δων μπορε?τε να αναπτ?ξετε με WordPress;

Η προσωπικ? μου ?ποψη σαν επαγγελματ?α? στην κατασκευ? ιστοσελ?δων αλλ? και σαν Γι?ννη Διβρ?μη? ε?ναι ?τι μπορε?τε να αναπτ?ξετε σχεδ?ν ?λο το φ?σμα των ιστοσελ?δων που υπ?ρχουν.

Η εταιρε?α μου στο παρελθ?ν ?χει ασχοληθε? με:

 • Αν?πτυξη ιστοσελ?δων φαρμακε?ου
 • Αν?πτυξη ιστοσελ?δων σχολε?ου
 • Αν?πτυξη ιστοσελ?δων φροντιστηρ?ου
 • Αν?πτυξη ιστοσελ?δων ξενοδοχε?ου
 • Αν?πτυξη ιστοσελ?δων ενοικιαζομ?νων δωματ?ων
 • Αν?πτυξη ιστοσελ?δων κομμωτηρ?ου
 • Αν?πτυξη ιστοσελ?δων καταστημ?των με ρο?χα
 • Αν?πτυξη ιστοσελ?δων ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των και eshop
 • Αν?πτυξη ιστοσελ?δων forum
 • Αν?πτυξη ιστοσελ?δων γνωριμι?ν
 • Αν?πτυξη ιστοσελ?δων αγγελι?ν
 • Αν?πτυξη ιστοσελ?δων επαγγελματικο? οδηγο?
 • Αν?πτυξη ιστοσελ?δων δ?μων
 • Αν?πτυξη ιστοσελ?δων τουριστικο? οδηγο?
 • Αν?πτυξη ιστοσελ?δων blog
 • Αν?πτυξη ιστοσελ?δων online οδηγ?ν
 • Αν?πτυξη ιστοσελ?δων κινηματογρ?φου
 • Αν?πτυξη ιστοσελ?δων delivery
 • Αν?πτυξη ιστοσελ?δων εφαρμογ?? για κινητ?

Οι παραπ?νω κατασκευ?? ιστοσελ?δων ε?ναι μ?νο ?να δε?γμα και η κορυφ? του παγ?βουνου για το τι μπορε? να δημιουργ?σει σ?μερα κ?ποιο? με το WordPress, τα θ?ματα σε WordPress και τα ν?α πρ?σθετα που κυκλοφορο?ν κ?θε μ?ρα.

Αν?πτυξη ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των και αν?πτυξη eshop

Η αν?πτυξη ιστοσελ?δων με το WordPress θα ?ταν ορφαν? χωρ?? την αν?πτυξη ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των και αν?πτυξη eshop με τη χρ?ση του πρ?σθετου Woocommerce.

το WooCommerce υποστηρ?ζει το 11% απ? ?λων των ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των στον πλαν?τη, σ?μφωνα με στατιστικ? απ? το site Builtwith και ε?ναι το πιο δημοφιλ?? eshop με τι??περισσ?τερε? εγκαταστ?σει? παγκοσμ?ω?.

Οι λ?γοι που ?φεραν το Woocommerce σε σ?ντομο χρονικ? δι?στημα στην πρ?τη θ?ση προτ?μηση? ?ταν:

 • Η φιλικ?τητα προ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?
 • Ο συνδυασμ?? site, blog και eshop
 • Το χαμηλ? κ?στο? κατασκευ?? ?ναντι ?λλων εφαρμογ?ν eshop
 • Η μεγ?λη δημοτικ?τητα του WordPress ω? CMS
 • Η ευελιξ?α επιλογ?? θεμ?των και προσθ?των που παρ?χονται δωρε?ν στου? χρ?στε?

Δεν θ?λω να φαν? γραφικ?? και να εξυμν?σω το Woocommerce ω? το ιδανικ?τερο πρ?γραμμα για την αν?πτυξη ιστοσελ?δων eshop. Γνωρ?ζω ?τι υπ?ρχουν στην αγορ? δεκ?δε? ?λλα προγρ?μματα εξ?σου καλ? αλλ? απ? ?ποψη ορατ?τητα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, το Woocommerce ?χει την πρωτοκαθεδρ?α.

?μα σα? ενδιαφ?ρει λοιπ?ν να βγα?νετε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, τ?τε η μοναδικ? λ?ση ε?ναι για εσ?? το Woocommerce.

Ποια η διαφορ? τη? αν?πτυξη? ιστοσελ?δων με την αν?πτυξη τη? ιστοσελ?δα? σα?;

Και τελει?νοντα? φ?λοι μου και φ?λοι επαγγελματ?ε? που σα? ενδιαφ?ρει π?ντα να κ?νετε το καλ?τερο για την ιστοσελ?δα σα?, θα ?θελα να σα? επισημ?νω ?να πολ? σημαντικ? θ?μα για το SEO αλλ? και για να βγα?νει η ιστοσελ?δα σα? πρ?τη στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ? τουλ?χιστον στην πρ?τη σελ?δα.

Αυτ? ε?ναι η αν?πτυξη τη? ιστοσελ?δα? σα?. Ο ρυθμ?? αν?πτυξη? τη? ιστοσελ?δα? σα? καλ?τερα αποτελε? παρ?γοντα SEO. Γιατ? εκτ?? απ? το μ?γεθο? μια? ιστοσελ?δα? που αποτελε?ται απ? τον ?γκο των δεδομ?νων, τον ?γκο του περιεχομ?νου, τον αριθμ? των σελ?δων, ?ρθρων, προ??ντων κτλ που και αυτ? αποτελε? παρ?γοντα SEO, μετρ?ει και ο ρυθμ?? αν?πτυξη? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Με ?λλα λ?για, η Google μετρ?ει:

 • Π?σο γρ?γορα αυξ?νονται ? μει?νονται οι σελ?δε? σα? και τα ?ρθρα σα?
 • Π?σο γρ?γορα αυξ?νεται ? μει?νονται οι φωτογραφ?ε? σα? και το περιεχ?μενο σα?, οι ετικ?τε?, τα σχ?λια, και ?λα τα παρελκ?μενα μ?σα στην ιστοσελ?δα σα?.

?μα για παρ?δειγμα σ?μερα ?χετε 100 επισκ?ψει? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? την ημ?ρα στην ιστοσελ?δα σα? και ?χετε και 1οο σελ?δε? και θ?λετε να π?τε στι? 200 επισκ?ψει? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? την ημ?ρα, ?να? ?ξυπνο? τρ?πο? ε?ναι να αυξ?σετε τι? σελ?δε? σα? προσθ?τοντα? ν?ε? σελ?δε? προορισμο? με ν?ε? λ?ξει? κλειδι?.

Μια καλ? ιδ?α ε?ναι να ενθαρρ?νετε του? χρ?στε? και του? επισκ?πτε? σα? να προσθ?σουν και αυτο? περιεχ?μενο στην ιστοσελ?δα σα? με κ?ποιον τρ?πο. Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο εκπληκτικ? ?ρθρο: User generated content: Απαρα?τητο για να βγε?τε πρ?τοι στη Google!

Φροντ?στε να ε?στε ?να αναπτυξιακ? site και ?χι ?να site που να μοι?ζει παρατημ?νο και να ε?ναι και ?ντω? παρατημ?νο.

Δε?τε περισσ?τερα για αν?πτυξη ιστοσελ?δων και εφαρμογ?ν:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

 

2 Σχ?λια. Leave new

 • Γιαννη? Μπαλωμενακη?
  18 Μ?ιο? 2019 8:41 μμ

  Αγαπητ? Γιαννη ,
  Εχω Διαβ?σει το αρθρο σου και μου φ?νηκε πολυ ενδιαφ?ρον . Θελω παρα πολ? να ασχοληθω με την κατασκευη ιστοσελ?δων για τουσ πελ?τεσ μου οι οπο?εσ να ?χουν και την δυνατ?τητα να συνδε?νται και με mobile application δινοντα? του? online πληροφορ?ε? καθημ?ρινα.
  Αλλα α? αφησουμε προ? το παρον το πιο π?νω ΟΝΕΙΡΟ γιατι για μ?να ειναι ?νειρο και μακαρι να καταφ?ρω να το πραγματοπο?ησω. Η αληθεια ειναι οτι ειμαι λιγο μπερδεμενο? και δεν ξερω αρκετα πρ?γματα .
  Αρχικ? ?χω κ?ποιε? ερωτ?σει? διαβ?ζονατ? το αρθρο σου και θα εκτιμο?σα να μου ?δινε? τησ αντιστοιχ?? απαντησει? μηπωσ ?τσι ξεκινησω να ξετιλ?γω το “κουβαρι ” που λ?με.
  Λοιπον Φιλε Γιαννη Ονομ?ζομαι Γιαννη? Μπαλωμενακη? (συνονοματο?) και ζω και εργαζομαι στην Κυπρο. Ολο ακου την λ?ξη ” SEO” και δεν μπορω να καταλαβω τι ακριβω? ειναι και ποια η χρημοτητα του . (Σε παρακαλω εξηγα μου με πολυ απλοικε? λ?ξει? την ενοια) Επ?ση? τι ε?ναι το Web Hosting και πιο? ο ρολο? του ?
  Παρεπιπτ?ντο? θα ?θελα να σου πω ?τι στην εταιρε?α μου ?χω δικο μου server και θελω ολεσ οι σελιδεσ που θα φτιαξω για του? πελ?τε? μου να τρ?χουν απο τον δικο μου server και απο πουθενα αλλου. (εχω ελαχιστεσ γνωσει? προγραμματισμου) Βασικα θ?λω να φτιαξω μια ολοκληρωμενη σελ?δα οπωσ την θ?λω και μετα την ιδια θα την κ?νω copy paste και θα κανω καποιε? μικρο αλλαγε? για τον κ?θε πελ?τη .
  Αυτα προ? το παρων και θα αναμενω με αγωνια την απαντηση σου.
  Σε ευχαριστ? εκ των προτ?ρων.
  Με εκτιμηση,
  Γιαννη? Μπαλωμενακη?

  Απ?ντηση
  • Καλημ?ρα Γι?ννη, θα πρ?πει αρχικ? να διαβ?σει? και ?λλα ?ρθρα απ? το blog μου σχετικ? με το hosting. Τ?ρα το να ?χει? τον δικ? σου server εν?χει κ?ποιο ρ?σκο γιατ? χρει?ζεσαι και τι? απαρα?τητε? γν?σει? web administration.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看