ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

AMP: Αξ?ζει τον κ?πο η Accelerated Mobile Pages ?κδοση;

Περιεχ?μενα

Μπορε? μια ιστοσελ?δα με ?κδοση AMP να ?χει περισσ?τερα οφ?λη αντ? για μειονεκτ?ματα;

? μ?πω? καλ?τερα ε?ναι να αποφ?γετε το ρ?σκο και τα πειρ?ματα και να κοιτ?ξετε πω? να βελτι?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ?δη υπ?ρχουσα? ιστοσελ?δα? σα?;

Διαβ?στε παρακ?τω για να δε?τε τι ε?ναι το AMP, ?μα αξ?ζει τον κ?πο και ποια τα πλεονεκτ?ματα και τα μειονεκτ?ματα του.

Τι ε?ναι το AMP;

Το AMP σημα?νει Accelerated Mobile Pages, και ε?ναι ?να ?ργο που υποστηρ?ζεται απ? την Google και ?χει σχεδιαστε? ω? ανοιχτ? πρ?τυπο ( open source ) για οποιονδ?ποτε ε?δο? CMS και κατασκευαστ? ιστοσελ?δων να φορτ?νει γρ?γορα σελ?δε? σε κινητ?? συσκευ??.

Στι? 24 Φεβρουαρ?ου 2016, η Google ανακο?νωσε επ?σημα ?τι προχ?ρησε στην ενσωμ?τωση στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? των κινητ?ν συσκευ?ν ?λε? τι? ιστοσελ?δε? σε? AMP.

Σελ?δε? που χρησιμοποιο?ν κωδικοπο?ηση AMP ?ρχισαν να εμφαν?ζονται σε ειδικ? μ?ρη στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? ?? με ειδικ? ονομασ?α “AMP”.

Ε?ναι το AMP μ?νο για κινητ?;

amp-paramarketing-LOW

Στι? περισσ?τερε? περιπτ?σει? η Google χρησιμοποιε? το AMP για τι? κινητ?? συσκευ?? και smartphones. Ωστ?σο, θεωρητικ? δεν τιμωρε? ιστοσελ?δε? που ε?ναι φτιαγμ?νε? μ?νο στην τεχνολογ?α AMP.

Που σημα?νει ?τι μπορε?τε να δημιουργ?σετε εξολοκλ?ρου μια ιστοσελ?δα σε AMP και να παραλε?ψετε εντελ?? την συμβατικ? τη? ?κδοση σε HMTL για τι? σταθερ?? συσκευ?? και τα laptop.

Γιατ? εισ?χθηκε το AMP στο WordPress;

GOOGLE-AMP

To AMP project στο οπο?ο συμμετ?χει η Google και το WordPress δημιουργ?θηκε για να καλ?ψει μια βασικ? αν?γκη των χρηστ?ν του ?ντερνετ που χρησιμοποιο?σαν WordPress και ε?χαν αργ?? συνδ?σει? στα κινητ? του?. Το θ?μα τη? ταχ?τητα?.

Π?σω στο 2016, το WordPress ?ταν ?να πολ? λειτουργικ? πρ?γραμμα δημιουργ?α? ιστοσελ?δων, που ?μω? υστερο?σε κατ? πολ? σε σ?γκριση με τι? ιστοσελ?δε? που ?ταν φτιαγμ?νε? σε custom κ?δικα HTML, ?ταν υπερβολικ? αργ?. Σ?ρνονταν.

Αυτ? γιν?ταν για του? παρακ?τω βασικο?? λ?γου?:

1 Τα Web Hosting δεν ?ταν προσαρμοσμ?να για WordPress

Oι π?ροχοι φιλοξεν?α? των ιστοσελ?δων δεν ε?χαν προσαρμ?σει του? server του? ειδικ? για τι? απαιτ?σει? του WordPress, πρ?γμα που ?χουν κ?νει σ?μερα. Τα περισσ?τερα πακ?τα hosting προορ?ζονταν για ?λα τα CMS και ?λα τα ε?δη ιστοσελ?δων, Joomla, Magento, WordPress, Opencart, CSScart και ω? αποτ?λεσμα σε κ?ποια shared hosting το WordPress π?γαινε σφα?ρα και σε κ?ποια ?λλα σαλιγκαρο?λι.

2 Οι Web Designers προσπαθο?σαν να μεταφ?ρουν το HTML site σε WordPress επακριβ??

Πρ?γμα που οδηγο?σε σε π?ρα πολλ?? χρ?σει? υπερβολικο? κ?δικα εκε? που δεν χρει?ζεται. Υπερβολικ? γραφικ? και κακ? χρ?ση των λευκ?ν χ?ρων οδ?γησαν σε πολ? υπερφορτωμ?νε? σελ?δε? ?νω των 5MB, 10 MB κτλ.

Ο στ?χο? ?ταν ο εντυπωσιασμ?? του ?μεσου πελ?τη που παρ?γγειλε την ιστοσελ?δα και ?χι η ευχρηστ?α και η εξυπηρ?τηση των επισκεπτ?ν τη? ιστοσελ?δα?.

3 Δεκ?δε? ακατ?λληλα θ?ματα και πρ?σθετα στο WordPress

Τα περισσ?τερα θ?ματα στο WordPress εκε?νη? τη? περι?δου ?ταν αργ?, με βαρ? κ?δικα, πολλ? αρχε?α CSS που δεν ενοποιο?νταν και χωρ?? πολλ?? δυνατ?τητε?.

Για να επαυξ?σουν τι? δυνατ?τητε? των θεμ?των και των ιστοσελ?δων, οι περισσ?τεροι web developers κατ?φευγαν στο να εγκαθιστο?ν plugins που ?ταν βαρι? και δημιουργο?σαν προβλ?ματα στην ταχ?τητα φ?ρτωση?.

4 WordPress θ?ματα με κακ? ?κδοση για κινητ?? συσκευ??

Οι πρ?τε? εκδ?σει? για κινητ?? συσκευ?? των θεμ?των σε WordPress ?ταν λ?γο πολ? πρωτ?γονε? και ?χι και τ?σο πολ? λειτουργικ??. Πολλ?? φορ?? δεν ε?χαν και το καλ?τερο design ? ε?χαν παραλε?ψει κ?ποιε? λειτουργ?ε? του? στην ?κδοση για τα κινητ?.

5 Αργ?? συνδ?σει? στα κινητ? και ?λλειψη Wifi

Τα περισσ?τερα δ?κτυα το 2016 δεν δι?θεταν κ?λυψη 4G παντο?. Οι δε κινητ?? συσκευ?? δεν ε?χαν την επεξεργαστικ? ισχ? και το λογισμικ? (web browser) για να αξιοποι?σουν ?λε? τι? δυνατ?τητε? του ?ντερνετ και να απεικον?σουν σωστ? τι? ιστοσελ?δε?.

Σε αυτ?ν την μεταβατικ? περ?οδο, η Google αν?λαβε την πρωτοβουλ?α με το πρ?τζεκτ AMP να βελτι?σει μ?σω μια? ν?α? ?κδοση? τη? ?δια? ιστοσελ?δα? την ταχ?τητα φ?ρτωση? για τα κινητ?, μει?νοντα? κατ? πολ? τον ?γκο των δεδομ?νων που καταλ?μβανε μια σελ?δα AMP.

Και εν? μια σελ?δα σε WordPress μπορε? να ?ταν 2 με 3 MB ( Megabytes), και να φ?ρτωνε σε 3 με 5 δευτερ?λεπτα, στην ?κδοση AMP ?ταν κ?τω απ? 1MB και φ?ρτωνε σε λιγ?τερο απ? ?να δευτερ?λεπτο.

Οι διαφορ?? ?ταν αρκετ? μεγ?λε? ?στε να δελεαστο?ν π?ρα πολλο? ιδιοκτ?τε? ιστοσελ?δων να προσθ?σουν και μια AMP ?κδοση στο ?δη υπ?ρχον site, ειδικ? για τι? κινητ?? συσκευ??.

Αξ?ζει τον κ?πο να β?λετε AMP;

Σ?μφωνα με στατιστικ?? ?ρευνε? η ?κδοση AMP ε?ναι 77% ταχ?τερη απ? την συμβατικ? ?κδοση. Το θ?μα ε?ναι ?τι αξ?ζει σ?μερα που η τεχνολογ?α του WordPress ?χει προχωρ?σει, τα δ?κτυα κινητ?? τηλεφων?α? λειτουργο?ν ?λα σε σε 4G και σε λ?γο θα γ?νουν 5G, να μπει κ?ποιο? στον κ?πο να β?λει ?κδοση AMP;

Η απ?ντηση ε?ναι ?χι.

Γιατ? ?μω? δεν πρ?πει να β?λετε ?κδοση AMP;

Ποια ε?ναι τα μειονεκτ?ματα του AMP;

Τα μειονεκτ?ματα του AMP ε?ναι τα παρακ?τω:

1 Μειωμ?να διαφημιστικ? ?σοδα

Απ? προσωπικ? εμπειρ?α, η ?κδοση AMP προορ?ζεται κυρ?ω? για τα περισσ?τερα ειδησεογραφικ? sites που κατ? καν?να η βασικ? του? πηγ? εσ?δων ε?ναι οι διαφημ?σει?.

Σε περ?πτωση που εγκαταστ?σετε μια ?κδοση AMP θα πρ?πει να την προσαρμ?σετε για διαφημ?σει? και διαφημιστικ? banner, πρ?γμα που ε?ναι λ?γο δ?σκολο ? και ακατ?ρθωτο.

Θα θυσι?ζατε τα διαφημιστικ? σα? ?σοδα για να π?ει το site σα? λ?γο πιο γρ?γορα; Μ?λλον ?χι.

2 AMP σημα?νει δ?ο site

Η ?κδοση AMP σημα?νει ?τι ?χετε δ?ο ιστοσελ?δε? και θα πρ?πει να τι? αντιμετωπ?ζετε διαφορετικ? και ξεχωριστ?. Αυτ? σημα?νει διπλ?σιο? χρ?νο? τεχνικ?? εργασ?α?, διπλ?σιο τεχνιλ?κι αλλ? και δ?ο φορ?? υποβολ?? αρχε?ων στο Google Search Console.

3 Προβλ?ματα Indexing με το AMP

Και εδ? ξεκιν?νε τα προβλ?ματα με το indexing, στο Google Search Console, γιατ? θα πρ?πει να υποβ?λετε την ν?α ?κδοση σε AMP για τα κινητ? ξεχωριστ? στη Google και μετ? θα πρ?πει να περιμ?νετε την Google και το GoogleBot να ανιχνε?σει, να ταξινομ?σει και να κατατ?ξει την ν?α σα? ιστοσελ?δα στον Δε?κτη τη? ( Google Index).

Που σημα?νει ?τι θα πρ?πει να γ?νει deindexing τη? παλι?? ?κδοση? και μετ? indexing τη? ν?α? ?κδοση?. Δεν μου φα?νεται και πολ? δελεαστικ? σαν ιδ?α αυτ?. Δηλαδ? το να γ?νει deindexing η συμβατικ? ?κδοση και μετ? indexing η ν?α ?κδοση.

Γιατ? ?μα υπολογ?σουμε ?τι ο μ?σο? χρ?νο? για το deindexing ε?ναι 15 μ?ρε? και ο μ?σο? χρ?νο? για το indexing ?λλε? 15 ημ?ρε?, θα χρειαστο?με ?ναν μ?να για να ξαναπι?σει η ιστοσελ?δα μα? τι? παλι?? θ?σει? στη Google.

Σε αυτ?ν τον ?ναν μ?να θα ?χουμε διακυμ?νσει? στην οργανικ? επισκεψιμ?τητα η οπο?α θα π?σει για ?ναν μ?να, χωρ?? να γνωρ?ζουμε ποτ? ?μα θα αποκατασταθε? ? προηγο?μενη επισκεψιμ?τητα γιατ? ?σω? π?ρα πολλ?? σελ?δε? σε AMP να μην ταξινομηθο?ν ποτ?.

Πω? το ξ?ρω; Γιατ? απλο?στατα μου ?χει ξανασυμβε? στο παρελθ?ν και δεν το συνιστ? σε καν?ναν να μπει σε τ?τοια περιπ?τεια γιατ? μπορε? να χ?σετε κ?ποιο ποσοστ? τη? συνολικ?? σα? ορατ?τητα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

4 Δεν ?χετε πλ?ρη ?λεγχο τη? ιστοσελ?δα? σα?

?μα διαθ?τετε κ?ποια φ?ρμα εγγραφ?? για να συλλ?γετε συνδρομητ?? για να του? στ?λνετε email ? υπηρεσ?α με ενημερ?σει? στον browser ?πω? το Sendpulse, μ?λλον θα πρ?πει να τι? ξεχ?σετε αυτ?? τι? πολυτ?λειε? χρησιμοποι?ντα? μια ?κδοση AMP.

Επ?ση? πολλ? πρ?γματα δεν θα λειτουργο?ν στην ?κδοση για AMP που θα λειτουργο?σαν στην κανονικ? ?κδοση για σταθερ?? συσκευ??, ?πω? τα γραφικ?, τα προτειν?μενα ?ρθρα κτλ.

Καλ?τερα να προτιμ?σετε ?να πιο γρ?γορο και μινιμαλιστικ? WordPress Theme

Τα ν?α θ?ματα για WordPress ?χουν βελτιωθε? κατ? πολ?, ο κ?δικα? του? ε?ναι πιο συμμαζεμ?νο? και βελτιστοποιημ?νο? για τι? κινητ?? συσκευ?? και γενικ? η προγραμματιστικ? κοιν?τητα του WordPress ?χει κ?νει πολ? μεγ?λα β?ματα προ?δου σε σ?γκριση με το παρελθ?ν στο να εξελ?ξει και να προσαρμ?σει τα WordPress Themes και τα WordPress plugins για τα smartphones.

?μα δεν σα? ικανοποιε? η σημεριν? ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα? ? η συνολικ? τη? απ?δοση? στι? κινητ?? συσκευ??, μπορε?τε να επιλ?ξετε κ?ποιο θ?μα απ? το Themeforest που ε?ναι πιο γρ?γορο απ? αυτ? που ?χετε τ?ρα και παρ?χει καλ?τερη εμπειρ?α του χρ?στη, ε?ναι φιλικ?τερο προ? το SEO κτλ.

Μπορε?τε να δε?τε το demo του θ?ματο? και να το υποβ?λετε σε δ?ο τεστ ταχ?τητα?:

  • Στο τεστ σχετικ?? μ?τρηση? τη? ταχ?τητα? απ? το Google Page Speed Insights και
  • Στο τεστ απ?λυτη? μ?τρηση? τη? ταχ?τητα? Pingdom Tool

Β?βαια το καλ?τερο ε?ναι να αγορ?σετε κ?ποιο θ?μα ? θ?ματα και να δημιουργ?σετε μια δοκιμαστικ? ?κδοση για την ιστοσελ?δα σα?.

Αντιγρ?ψτε την ιστοσελ?δα σα? σε ?να φ?κελο dev, επιλ?ξτε να ε?ναι noindex και στην πορε?α εγκαταστ?στε το ν?ο θ?μα ? θ?ματα που αγορ?σατε ? βρ?κατε δωρε?ν στο ?ντερνετ και κ?ντε τι? σχετικ?? δοκιμ??.

?να μικρ? redesign ? λ?φτινγκ ε?ναι καλ? κ?θε 2 χρ?νια για την ιστοσελ?δα σα? για να ε?ναι π?ντα επ?καιρη απ? ?ποψη design αλλ? και απ? ?ποψη κ?δικα, SEO, ταχ?τητα?, UX και φυσικ? να σα? παρ?χει τα περισσ?τερα δυνατ? ?σοδα.

Βελτι?στε την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα? με την Ezoic

H Ezoic, ε?ναι μια εταιρε?α που παρ?χει βελτιστοπο?ηση τη? ταχ?τητα? φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα? χωρ?? να απαιτε?ται κ?ποιο πρ?σθετο στο WordPress site σα? και αυτ? ?χει π?ρα πολλ? θετικ? γιατ? τα πρ?σθετα, ακ?μα και αυτ? που ε?ναι φτιαγμ?να για βελτιστοπο?ηση ταχ?τητα? καθυστερο?ν την ιστοσελ?δα σα? δραματικ?.

Εκτ?? απ? βελτιστοπο?ηση ταχ?τητα? μ?σω των server τη? Ezoic, μπορε?τε να αυξ?σετε τα ?σοδα σα? μ?σω του AdSense με την Ezoic, μπορε?τε να κ?νετε δωρε?ν εγγραφ? εδ? ? να μ?θετε περισσ?τερα στο β?ντεο:

ΠΩΣ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΛΕΦΤΑ ΜΕ ΤΗΝ EZOIC ΑΠΟ ΤΟ SITE ΣΑΣ

Το τελικ? σκορ ?χει ω? εξ??: SEO Redesign-1 AMP-0

Ξ?χασα κ?τι; Σ?γουρα, γιατ? το AMP ε?ναι ?να τερ?στιο κεφ?λαιο για το SEO και ?χουν γραφτε? στο ?ντερνετ δεκ?δε? ?ρθρα σχετικ? με την χρησιμ?τητα του και τι λειτουργικ?τητα του.

?μα θ?λετε να πε?τε την ?ποψη σα? ? να κ?νετε την ερ?τηση σα?, αφ?στε ?να σχ?λιο παρακ?τω.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το AMP και τη Google:

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看