ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

AMAZON SEO: Πω? να βγ?λετε λεφτ? με την ?μαζον

Περιεχ?μενα

Μπορε? κ?ποιο? με την δ?ναμη του SEO να βγ?λει σ?μερα χρ?ματα με την ?μαζον;

Υπ?ρχουν ακ?μα περιθ?ρια στην αγορ? για καινο?ριου? επιχειρηματ?ε? ? ?χουμε φτ?σει σε κορεσμ?;

Διαβ?στε παρακ?τω.

Ποιο? ε?μαι

Γεια σα? φ?λοι μου ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη? και σ?μερα θα μιλ?σουμε για το Amazon SEO.

Θα σα? πω λ?γα λ?για για μ?να ε?μαι ειδικ?? στο SEO, ?χω το www.richwerk.com που ε?ναι SEO Agency κι αυτ? το καν?λι που κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 βγ?ζουμε β?ντεο για το SEO, π?? να βγ?λετε χρ?ματα απ? το internet? και π?? να αυξ?σετε την κατ?ταξη σα?.

Ποια ε?ναι η Amazon;

?λοι λ?γο πολ? θα ?χετε ακο?σει ποια ε?ναι η Amazon.

Η Amazon ε?ναι η μεγαλ?τερη πλατφ?ρμα ηλεκτρονικο? εμπορ?ου παγκοσμ?ω? και ?χει υπολογιστε? ?τι το 50% του τζ?ρου στην αμερικ?νικη αγορ? προ?ρχεται απ? το Amazon.

Οι τρ?ποι για να συνεργαστε?τε με την Amazon ε?ναι 3, και αυτο? ε?ναι:

  • Affiliate marketeer,
  • Amazon FBM (Fulfilled by Merchant),
  • Amazon FBM (Fulfilled by Merchant),

Αναλυτικ?τερα:

Affiliate marketeer

Ω? affiliate δηλαδ? ω? συνεργ?τη? τη? Amazon πουλ?τε προ??ντα ω? affiliate δηλαδ? συστ?νοντα? πελ?τε? και στ?λνοντα? επισκεψιμ?τητα ? traffic στην ?Amazon και πα?ρνοντα? μια προμ?θεια που ε?ναι απ? 1-4%.

Β?βαια παλι?τερα η προμ?θεια ?φτανε μ?χρι 8 με 10 % αλλ? η Amazon κατ?φερε και ψαλ?δισε την προμ?θεια στο 1 με 4% λ?γω ηγεμονικ?? θ?ση? στην αγορ?. Β?βαια, ω? τζ?ρο? στην αμερικ?νικη αγορ? ε?ναι το 1,5% του φυσικο? τζ?ρου, οπ?τε ?χουμε τερ?στια περιθ?ρια του ηλεκτρονικο? εμπορ?ου, των ηλεκτρονικ?ν αγορ?ν και ?λοι ψ?χνουμε ?να μ?σο που να ε?ναι αξι?πιστο στο internet, να ?χει ταχ?τητα παραδ?σεων ?πω? το Amazon με το Amazon Prime και να σηκ?σει μεγ?λο ?γκο συναλλαγ?ν ?πω? και η Amazon.

Amazon FBA (Fulfilled by Amazon)

Ο δε?τερο? τρ?πο? για να συνεργαστε?τε με την Amazon ε?ναι να φτι?ξετε το δικ? σα? κατ?στημα στην Amazon ε?τε ω? FBA (Fulfilled by Amazon) δηλαδ? να ολοκληρ?νει τι? αγορ?? η Amazon.

Πακετ?ρισμα, διαχε?ριση αποθεμ?των, αποθ?κη?, επιστροφ?ν και πληρωμ?ν ε?ναι μ?λημα τη? Amazon και εσε?? δεν ?χετε παρ? να στ?λνετε το εμπ?ρευμα σα? στι? αποθ?κε? του?.

Amazon FBM (Fulfilled by Merchant)

Ω? Amazon FBM (Fulfilled by Merchant) δηλαδ? να τι? ολοκληρ?νει ο μεταπωλητ?? δηλαδ? εσε?? την παραγγελ?α ?πω? να πακετ?ρετε την παραγγελ?α, να στε?λετε το κο?ριερ στο σπ?τι του πελ?τη, να διαχειριστε?τε τι? παραγγελ?ε? που ?χουν επιστροφ??, να διαχειριστε?τε τα χρ?ματα μ?σω τραπ?ζη? ? PayPal ? οποιονδ?ποτε ?λλο τρ?πο ?χετε επιλ?ξει.

Amazon Affiliate SEO και Amazon SEO

amazon-seo-optimize-products-1

Για να ολοκληρ?σω ?χουμε 2 τρ?που? για να κ?νετε SEO στην Amazon ? να ε?στε affiliate ?ρα μιλ?με για το Amazon Affiliate SEO που ταιρι?ζει με το Affiliate SEO ? το Amazon SEO ?που θα ε?στε Amazon FBA ? Amazon FBM.

Στο Amazon FBA κ?νει την ολοκλ?ρωση η Amazon και εδ? θ?λω να κ?νω την ανακο?νωση ?τι κι εγ? ?χω ξεκιν?σει την δικ? μου επιχε?ρηση FBA αυτ? τη στιγμ? που μιλ?με, ασχολο?μαι πυρετωδ?? απ? το πρω? ω? το βρ?δυ ?πω? ?κανα με το SEO, ακ?μη ασχολο?μαι με το SEO και να βρω προ??ντα? σε ?λε? τι? αγορ?? τη? Amazon- συγγν?μη για τα τυχ?ν συντακτικ? και εκφραστικ? λ?θη, απλ? το ?ρθρο ε?ναι αποδελτ?ωση του β?ντεο στο YouTube, οπ?τε καλ? ε?ναι να παρακολουθ?σετε και το β?ντεο.

Σε ποιε? περιοχ?? λειτουργε? ? Amazon;

Η Amazon υπ?ρχει στην Ελλ?δα, ε?ναι σε 6 αγορ?? αυτ? τη στιγμ?, στην αγορ? τη? Αμερικ?? (Η.Π.Α, Μεξικ?, Καναδ??), Ευρ?πη, Ιαπων?α, Αυστραλ?α. Η Ευρ?πη καλ?πτει την Αγγλ?α, την Γερμαν?α, ?χει ανο?ξει και η Σουηδ?α, Ιταλ?α και θα ανο?ξουν κι ?λλε? αγορ?? στην αφρικανικ? ?πειρο, ?χει ανο?ξει και η Ινδ?α και υπ?ρχουν π?ρα πολλ?? ευκαιρ?ε? για ?ποιον θ?λει να ανο?ξει το δικ? του κατ?στημα.

Αν θ?λετε κι εσε?? να ανο?ξετε το δικ? σα? κατ?στημα, να αποκτ?σετε παθητικ? εισ?δημα στο internet και να πουλ?τε προ??ντα, πατ?στε στο link απ? κ?τω, ?χω κ?ποια μαθ?ματα πω? λειτουργε? η Amazon γιατ? το σημαντικ?τερο β?μα πριν κ?νετε κ?τι ε?ναι να μ?θετε πω? δουλε?ει, να κατ?χετε αυτ? τη γν?ση.

Η γν?ση ε?ναι δ?ναμη, ?χι η θεωρητικ? που πα?ρνουμε στο πανεπιστ?μιο, αλλ? η τεχνικ? η εφαρμοσμ?νη που υπ?ρχει σε αυτ? τα β?ντεο. Οπ?τε να π?με τ?ρα στο Amazon SEO.

Τι ε?ναι το Amazon SEO;

amazon-seo

Το Amazon SEO, μ?χρι τ?ρα ε?χαμε συνηθ?σει το Google SEO, δεν υπ?ρχει μ?νο η Google, το Search Engine Optimization, δηλαδ? η βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση?, υπ?ρχουν και ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση? εκτ?? απ? την Google, υπ?ρχει και η Baidu, κιν?ζικη μηχαν? αναζ?τηση? γιατ? ?σοι δεν το ξ?ρετε στην Κ?να δεν υπ?ρχει Google.

Απαγορε?εται η? Google, απαγορε?εται το YouTube, απαγορε?εται το Facebook,? απαγορε?εται το Twitter, απαγορε?εται το Pinterest.

Ε?ναι σαν τα αμαρτ?ματα τ?ρα ου φονε?σει?, ου μοιχε?σει?, ου κλ?ψει? κ.λπ. κ.λπ.

?τσι η Κ?να ?χει τα δικ? τη? social media, τι? δικ?? τη? πλατφ?ρμε?, η Κ?να ?βγαλε το TikTok το οπο?ο απαγορε?τηκε στην Αμερικ? και ο?τω καθεξ??.

Ο?τε Gmail ?χουν οι Κιν?ζοι, επ?ση? στην Ρωσ?α ?χουν το Yandex ?που το 35% των αναζητ?σεων γ?νεται απ? εκε?, δεν ?χουν απαγορε?σει τη Google απλ? υπ?ρχει και αυτ? η εναλλακτικ?.

Οι Ρ?σοι ?θελαν να σηκ?σουν κεφ?λι, αλλ? δεν μπορο?ν γιατ? η ταχ?τερα αναπτυσσ?μενη οικονομ?α ε?ναι η Κ?να και στα οικονομικ? δεν τα π?γαν τ?σο καλ? οι Ρ?σοι και ο Πο?τιν μ?χρι στιγμ??, υπ?ρχει μια στασιμ?τητα.

Επ?ση? υπ?ρχει η Bing, μηχαν? αναζ?τηση? τη? Microsoft που ?χει συγχωνευτε? με τη Yahoo!,

Τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Yahoo ?ρχονται απ? την Bing και ?χει 1000 παρ?γοντε? αναζ?τηση?, σε αντ?θεση με τη Google που ?χει π?νω απ? 10.000, και ε?ναι σε πολ? πρωτ?γονο στ?διο, 10 χρ?νια π?σω απ? την Google.

Π?ρα απ? το Google SEO, υπ?ρχει το Amazon SEO, υπ?ρχει το Pinterest SEO που ε?ναι κι αυτ? μηχαν? αναζ?τηση? που προσφ?ρει μεγ?λη κ?νηση,? υπ?ρχει το YouTube SEO, υπ?ρχει το Skroutz SEO που ε?ναι μια μηχαν? αναζ?τηση? σε εμβρυακ? στ?διο για την ελληνικ? αγορ? που θεωρε?ται κ?θετη αγορ? και πολλ? ?λλα ε?δη SEO.

Υπ?ρχει το Facebook SEO, για το Facebook που ?χει διαφορετικ? αλγ?ριθμο, διαφορετικ? αναζ?τηση, η αναζ?τηση του ε?ναι χ?λια. Β?βαια, η καλ?τερη μηχαν? αναζ?τηση? και με διαφορ? ε?ναι η Google.

?πω? η Google εξυπηρετε? κ?ποια ?λλη αγορ? και κ?ποιου? ?λλου? χρ?στε?, ?τσι και η Amazon εξυπηρετε? κ?ποια ?λλη αγορ? και κ?ποιου? ?λλου? χρ?στε?. Π?με στο δια τα?τα. Γιατ? σα? ?κανα ?λο αυτ? τον πρ?λογο.

Γιατ? ?πω? η Google εξυπηρετε? με τα σχετικ?τερα αποτελ?σματα του χρ?στη και π?σω απ? την πρ?θεση του χρ?στη ε?ναι να βρει αυτ? που ψ?χνει, μια διε?θυνση, ?να κατ?στημα, ?ναν υδραυλικ?, ?να προ??ν, ε?ναι μια μηχαν? ερωταποκρ?σεων, ε?ναι μια μηχαν? απαντ?σεων η Google σ?μερα και κ?νει αυτ? τη δουλει? τη? π?ρα πολ? καλ?.

Στην προκειμ?νη περ?πτωση το Amazon SEO ε?ναι ?λοι οι τρ?ποι και τεχνικ?? για να βγ?λετε το προ??ν σα? σαν FBA ? FBM στι? πρ?τε? αναζητ?σει? τη? Amazon.

Ω? affiliate στην Amazon θα πρ?πει να βγει η ιστοσελ?δα? σα? στι? πρ?τε? αναζητ?σει? τη? Google.

Η Amazon ε?ναι μια μηχαν? αναζ?τηση? προ??ντων

Το θ?μα με την Amazon ε?ναι ?τι ε?ναι μια μηχαν? ε?ρεση? προ??ντων, βιβλ?ων, ?λα τα προ??ντα, κινητ?, το μικρ?φωνο Yeti που ?χω εδ?, τα φ?τα στο studio, υπολογιστ??.

Υπ?ρχουν χιλι?δε? προ??ντα και χιλι?δε? μεταπωλητ?? στην Amazon, δεκ?δε? προ??ντα που τα πουλ?ει η ?δια η Amazon αλλ? δ?χεται και μεταπωλητ??.

Η πρ?θεση του χρ?στη για να μπει στην Amazon ε?ναι να αγορ?σει κ?τι.

Στην Google δεν ε?ναι το ?διο, υπ?ρχει διαφορ?, αν κ?ποιο? ?χει ?να e-shop και θ?λει να κ?νει Google Ads, η πρ?θεση του χρ?στη θα ε?ναι γ?ρω στο 1%. Ε?ν κ?ποιο? τ?ρα ε?ναι στην Amazon, η πρ?θεση του χρ?στη ε?ναι γ?ρω ε?ναι 15%, τα ποσοστ? εισερχ?μενου traffic στην Amazon απ? τρ?τα site ε?τε αυτ? ε?ναι Google, ε?τε YouTube, ε?τε sling sites η πρ?θεση του χρ?στη ε?ναι 15%, μεγ?λα ποσοστ?.

Το θ?μα μα? ε?ναι ?τι το Google SEO λειτουργε? εντελ?? διαφορετικ? απ? Amazon SEO.

Β?βαια, η Amazon ε?ναι κι αυτ? μηχαν? αναζ?τηση?, α? μην το ξεχν?με, ?χει το δικ? τη? οικοσ?στημα, τον δικ? τη? αλγ?ριθμο αναζ?τηση? που θα σα? τον εξηγ?σω αυτ? τη στιγμ? που ε?ναι οι παρ?γοντε? του και πω? λειτουργε? καλ?τερα και τι πρ?πει να κ?νετε εσε?? για να βελτιστοποι?σετε τι? αναζητ?σει? στην Amazon, ?μα διαθ?τετε κατ?στημα ? θ?λετε να ανο?ξετε κατ?στημα στην Amazon ?που τα κ?στη ε?ναι πολ? μικρ?τερα απ? ?να φυσικ? κατ?στημα.

To Αmazon Prime ?χει εκμηδεν?σει το dropshipping

Τα κ?στη ε?ναι αν?λογα με το να ανο?ξετε ?να e-shop στην Ελλ?δα, εν? τα κ?ρδη θα ε?ναι δυσαν?λογα μεγαλ?τερα ?ταν απευθ?νεστε στην αμερικανικ? αγορ? που ?χει αγορ? 320 εκατομμυρ?ων, ?χει απ?στευτη αγοραστικ? δ?ναμη και με το Amazon Prime τα προ??ντα μπορε? να ?ρθουν την ?λλη μ?ρα. Β?βαια, κ?ποιοι σκ?φτονται και το drop shipping, να παραγγε?λει κ?ποιο? τα προ??ν και να ?ρθει με το drop shipping μετ? απ? 46 μ?ρε?, 47, δυο μ?νε? ? και ποτ?.

?χω παραγγε?λει προ??ντα drop shipping απ? AliExpress, κι ?χω ξεχ?σει τι ?χω παραγγε?λει γιατ? ?χει 2 μ?νε? και ειδικ? τ?ρα που ε?μαστε σε Covid κατ?σταση, ε?ναι δ?σκολο να ?ρθει ?μεσα το προ??ν που ?χει παραγγε?λει κ?ποιο? γιατ? υπ?ρχουν ?λλε? προτεραι?τητε? και λ?γω μεγ?λου φ?ρτου εργασ?α? στα Logistics των εταιρει?ν, στα κο?ριερ, στα πλο?α, τα αεροπλ?να και ?λα αυτ?.

Το καλ? με την Amazon ε?ναι το Amazon Prime που ?χετε παρ?δοση στο σπ?τι την επ?μενη μ?ρα, 85 εκατ. χρ?στε? ?ε?ναι εγγεγραμμ?νοι στη Amazon Prime που ε?ναι υπηρεσ?α επ? πληρωμ? με δωρε?ν μεταφορικ?, 24 ?ρε?.

Αυτ? συμβα?νει γιατ? ο impulsive buyer, o αγορ?ζω κ?τι που δεν το χρει?ζομαι για να ικανοποι?σω το εγ? μου, την αν?γκη μου, συναισθηματικ?? λ?γο? αγορ??, το θ?λω ?μεσα γιατ? το π?ρε ο γε?τονα? ? ε?ναι στη μ?δα ε?ναι πολ? σημαντικ?? για να πετ?χετε στο e-commerce.

Δηλαδ? θ?λω κ?τι και το θ?λω τ?ρα, δεν μπορ? να π?ω στο κατ?στημα ? θ?λω να το βρω αλλο? πιο φθην?.

To Amazon SEO θα σα? βοηθ?σει να βγα?νουν πρ?τα τα προ??ντα σα? στην Amazon, θα σα? βοηθ?σει να κατακτ?σετε καινο?ργιε? αγορ?? που δεν γ?νεται να κατακτ?σετε μ?σω τη? ελληνικ?? αγορ??, αλλ? και να κ?νω SEO σε ?να e-shop δεν μπορ? να βγω σ’ ?λε? τι? αγορ?? δεν μπορ? να βγω στην γερμανικ? αγορ?.

Ακ?μη και αγγλικ? να ε?ναι δεν μπορ? γιατ? ε?ναι γερμαν?φωνο, ο?τε στην αμερικανικ? αγορ? μπορ? γιατ? υπ?ρχουν χιλι?δε? με μεγαλ?τερο προ?πολογισμ? που θα με φ?νε.

Γι’ αυτ? απ? ?ποψη marketing συμφ?ρει το Amazon. Α? π?με τ?ρα να δο?με τι χρει?ζεται το Amazon SEO.

Ποιο? ε?ναι ο αλγ?ριθμο? κατ?ταξη? τη? Amazon;

Η Amazon ?χει τον αλγ?ριθμο κατ?ταξη? τη? ?πω? γνωρ?ζουμε η GOOGLE ?χει τον δικ? τη? περιβ?ητο αλγ?ριθμο που πα?ρνει κ?ποιε? αναβαθμ?σει? π?ρα πολ? συχν? πυκν?, υπ?ρχει το Panda update, υπ?ρχει το Pigeon update, υπ?ρχει το Hummingbird update, το Bert Update και ?λλα update που βγα?νουν συχν? και προκαλο?ν ανακατ?ταξη στι? αναζητ?σει?, σε ?σου? ασχολο?νται με το SEO και πονοκ?φαλο θα ?λεγα.

Η Amazon ε?ναι πολ? πιο απλ? απ? την Google, δεν κ?νει τ?σα updates, δεν κ?νει τ?σε? αναβαθμ?σει? τ?σο συχν?, υπ?ρχει ο Amazon A9 αλγ?ριθμο? που τ?ρα ?χει μετονομαστε? σε Α10.

Η Α9 ?ταν μια εταιρε?α? με αλγ?ριθμο που την εξαγ?ρασε η Amazon για να μπορ?σει να βελτι?σει τι? αναζητ?σει? τη? μ?σα στα προ??ντα τη? και στην πλατφ?ρμα τη? και ο Amazon A10 ε?ναι η βελτιωμ?νη ?κδοση με κ?ποιε?? μικροαλλαγ??.

Παρ?γοντε? κατ?ταξη? του Amazon A10

Π?με τ?ρα να μιλ?σουμε για του? παρ?γοντε? κατ?ταξη? του αλγορ?θμου Α10 ?τη?? Amazon.

Τα 3 βασικ? πρ?γματα που πρ?πει να προσ?ξουμε πριν π?με στου? παρ?γοντε? κατ?ταξη? του αλγορ?θμου που μετριο?νται στα δ?χτυλα ε?ναι ?τι πρ?πει:

  • να κ?νουμε βελτιστοπο?ηση του προ??ντο? μα? και του listing στην Amazon για καλ?τερη ορατ?τητα,
  • για καλ?τερη σχετικ?τητα μ’ αυτ? που αναζητ? ο χρ?στη? και
  • για υψηλ?τερε? μετατροπ??.

Παρακ?τω αναλ?ω του? βασικ?τερου? παρ?γοντε? του αλγορ?θμου A10

1 Βγ?λτε τι? δικ?? σα? εικ?νε? του προ??ντο?

Αυτ? που θα πρ?πει να προσ?ξουμε ε?ναι η εικ?να, το νο?μερο 1 πρ?γμα, μετρ?ει η εικ?να π?ρα πολ? στην Amazon.

2 Προσθ?στε τι? λ?ξει? κλειδι? στου? τ?τλου? του προ??ντο?

Το δε?τερο ε?ναι οι τ?τλοι, ?τι πρ?πει να υπ?ρχουν λ?ξει? κλειδι? μ?σα στον τ?τλο του προ??ντο?.

3 Φροντ?στε να λ?βετε μερικ?? καλ?? αξιολογ?σει?-product reviews

Το τρ?το ε?ναι οι αξιολογ?σει? γιατ? οι αξιολογ?σει? ε?ναι π?ρα πολ? σημαντικ?? για την Amazon. ?σα πιο πολλ? reviews και σχ?λια, τ?σο καλ?τερα θα π?ει στην κατ?ταξη γιατ? υπ?ρχει και το social proof, η κοινωνικ? απ?δειξη ?τι ?ντω? αυτ? το προ??ν ε?ναι καλ?.

Β?βαια, οι αξιολογ?σει? πρ?πει να ε?ναι θετικ?? γιατ? αν ?να προ??ν ?χει 200? αξιολογ?σει? και οι 100 ε?ναι αρνητικ?? δεν θα π?ει καλ? γιατ? θα υπ?ρχει χαμηλ? ποσοστ? μετατροπ?ν.

?μω?, ?μα κ?νετε μια αναζ?τηση στην Amazon θα δε?τε ?τι τα προ??ντα που ε?ναι πιο ψηλ? ?χουν πιο πολλ?? αξιολογ?σει?.

4 Βελτιστοποι?στε το Amazon listing

Ο τ?ταρτο? παρ?γοντα? κατ?ταξη? ε?ναι το Amazon listing, δηλαδ? τα key features του προ??ντο?, να τα ?χουμε γρ?ψει σωστ?, καθαρ?, αν ?χουμε β?ντεο στο περιεχ?μενο του προ??ντο?.

5 Σωστ? branding και συσκευασ?α

Tο π?μπτο ε?ναι ?τι πρ?πει οπωσδ?ποτε να ?χουμε σωστ? πακετ?ρισμα και branding.

To branding μα? βοηθ?ει π?ρα πολ? με την αναγνωρισιμ?τητα του προ??ντο?.

6 Στε?λτε επισκεψιμ?τητα στην Amazon

Υπ?ρχουν και ?λλοι υποπαρ?γοντε? κατ?ταξη? που θα σα? αναφ?ρω παρακ?τω που δεν ?χουν σχ?ση με το on-page SEO τη? Amazon,? ?πω? το 6, το traffic που ?ρχεται απ? εξωτερικ?? πηγ??, δηλαδ? η Amazon δ?νει πολ? μεγ?λη αξ?α στο εξερχ?μενο traffic γιατ? ?χει πολ? μεγ?λο traffic η ?δια, ?ταν δ?χεται traffic απ? το Facebook, απ? το Twitter ? απ? τη Google, ανεξ?ρτητα αν ε?ναι πληρωμ?νη διαφ?μιση ? ?μα δεν ε?ναι πληρωμ?νη.

Τ?τε ανεβ?ζει το traffic οπ?τε το εξερχ?μενο traffic ε?ναι ο ?βδομο? παρ?γοντα? κατ?ταξη?.

7 Amazon PPC (Pay Per Click)– Πληρωμ?νη διαφ?μιση στην Amazon

Το 7 ε?ναι PPC (Pay Per Click) διαφ?μιση, γιατ? σε αντ?θεση με τη Google που το Google Ads δεν λαμβ?νεται υπ?ψη ω? παρ?γοντα? κατ?ταξη?, δυστυχ?? ? ευτυχ?? η Amazon, το Amazon PPC που ε?ναι λεφτ? που πα?ρνει η Amazon για να βγ?λει το προ??ν σα? πρ?το στι? αναζητ?σει?, με β?ση τι? λ?ξει? – κλειδι?, ε?ναι παρ?μοια πλατφ?ρμα με το Google Ads, χρε?νεται το κ?στο? αν? click, ναι, ε?ναι παρ?γοντα? κατ?ταξη? γιατ? ?μα π?ρετε πολλ? click, ανεβα?νει το προ??ν.

8 Αυξ?στε το CTR CTR (Click Through Rate) ? ποσοστ? μετατροπ?ν

Και το 8 που ε?ναι συν?πεια και απ?ρροια του 7 και του 6 και ?λων των παραπ?νω ε?ναι το CTR (Click Through Rate).

Στην αναζ?τηση σου εμφαν?ζω 10 αποτελ?σματα και εσ? πατ?? το τρ?το, το τρ?το ?χει πιο πολλ? click απ? το δε?τερο, ?χει πιο πολλ?? προβολ?? αν? click.

Ε?ν ?να προ??ν ?χει 3% CTR και ?να ?λλο 2% CTR, ε?ναι σ?γουρο ?τι αυτ? με το 3% θα π?ει πολ? καλ?τερα στην Amazon και στην κατ?ταξη. Α? πο?με μερικ? περαιτ?ρω λ?για για το π?? θα καταχωρ?σετε ?να προ??ν στην Amazon.

Α? υποθ?σουμε ?τι ?χετε ανο?ξει το κατ?στημα, ?χετε ?δη παραγγε?λει τα προ??ντα σα?, ε?ναι ?δη στι? αποθ?κε? τη? Amazon και πρ?πει να ανο?ξετε το listing για να αρχ?σετε να πουλ?τε.

Το βασικ?τερο ε?ναι ?τι στον τ?τλο πρ?πει να ?χετε 115-145 χαρακτ?ρε?, λ?γο λιγ?τερου? απ? του? 160 που χρει?ζονται στην Google. Επ?ση?, οι τ?τλοι για τι? διαφημ?σει? θα πρ?πει να ε?ναι πιο λ?γοι ακ?μη, θα πρ?πει να ε?ναι 30-33 χαρακτ?ρε? μ?χρι 50-60 στι? εκδ?σει? για κινητ?. Πολ? σημαντικ? ε?ναι να ?χετε ?λε? τι? λ?ξει? κλειδι? στο listing.

Βασικ?? συμβουλ?? για το listing του προ??ντο? στην Amazon

Το listing πρ?πει να ε?ναι με κουκκ?δε? και αρ?θμηση, η μορφοπο?ηση πα?ζει π?ρα πολ? σημαντικ? ρ?λο.

Πρ?πει οπωσδ?ποτε στην περιγραφ? του προ??ντο? να ?χετε τι? λ?ξει?-κλειδι? και να γρ?φετε τα θετικ? ?χι του προ??ντο? ω? προ??ντο?, δηλαδ? αν πουλ?με μια καρ?κλα δε θα πο?με ?τι ε?ναι ?μορφη καρ?κλα, αλλ? ?νετη, εργονομικ? σχεδιασμ?νη καρ?κλα και δεν πι?νεστε ?σε? ?ρε? και να κ?θεστε.

? ?τι η καρ?κλα αυτ? ε?ναι ελαφρ?τερη απ? 1 κιλ? και μπορε?τε να τη σηκ?σετε ε?κολα ? ?τι πλ?νεται ε?κολα, τα θετικ? που ?χει αυτ? η καρ?κλα πρ?πει να π?νε στο Listing και ?χι το ?διο το προ??ν δηλαδ? οι διαστ?σει? που ?χει.

Μπορε? να ?χει πολ? καλ?? διαστ?σει? αλλ? μετρ?νε τα θετικ? γιατ? ε?ναι αυτ? τα θετικ? πρ?γματα που αγορ?ζει ο χρ?στη?.

Επ?ση?, πριν κ?νουμε το listing πρ?πει να κ?νουμε μια μικρ? αν?λυση ανταγωνισμο? και θα πρ?πει να κοιτ?ξουμε τα ASIN.

Τα ASIN ε?ναι οι κωδικο? αριθμο?, τα που λ?με στο ηλεκτρονικ? εμπ?ριο, στο e-commerce που ?χει η Amazon για κ?θε προ??ν, το κ?θε προ??ν ?χει το δικ? του ASIN και πρ?πει να δο?με τι κ?νουν οι ανταγωνιστ??.

Θα πρ?πει να κοιτ?ξουμε του? 10 κορυφα?ου? ανταγωνιστ?? που βγα?νουν με τι? λ?ξει? κλειδι? του προ??ντο? μα? και να φτι?ξουμε ?να listing καλ?τερο απ? αυτο??.

Αυτ? ε?ναι το λεγ?μενο on-page SEO που ε?ναι το Α και το Ω για να αρχ?σουμε να δουλε?ουμε το κατ?στημα μα? στην Amazon, γιατ? πιστ?ψτε με, ε?ν ξοδ?ψετε π?ρα πολλ? χρ?ματα για PPC, για διαφ?μιση στο Facebook ? την Google Ads ? απ? influencer να π?ρετε link για την Amazon, θα ξοδ?ψετε μια μικρ? περιουσ?α και το προ??ν σα? δεν θα ?χει μεγ?λη απ?δοση στην Amazon.

Ποια ε?ναι το μ?σο περιθ?ριο κ?ρδου? στην Amazon;

Θα μου πε?τε, ποια ε?ναι η καλ?τερη απ?δοση στην Amazon;

Το μ?σο καθαρ? κ?ρδο? ε?ναι 20-30% σε ?να προ??ν που ε?ναι no name δηλαδ? χωρ?? αναγνωρισμ?νο brand και 50-60% σε brand name ? σε δικ? σα? πλατφ?ρμα σε συνεργασ?α με την Amazon.

Μπορε? να ?χετε το δικ? σα? e-shop για e-commerce που αναγκαστικ? θα το χρειαστε?τε ? e-shop στην Amazon για λ?γου? branding. Κι αυτ? ε?ναι πολ? σημαντικ?, πω? χτ?ζουμε το brand name μα?.

Θα πρ?πει να ?χουμε οπωσδ?ποτε λογ?τυπο, γι αυτ? λ?με για το brand, χρει?ζεται να ?χετε το δικ? σα? site με τα προ??ντα σα? και το about us, ποια εταιρε?α ε?στε, κ?ποια νομικ? μορφ? ? ατομικ? επιχε?ρηση, στην Αμερικ? ξεκιν?νε χωρ?? να ?χουν κ?ποια νομικ? μορφ? ?τοιμη αυτ? τη στιγμ? εφ?σον ανο?ξετε σ?μερα, μπορε?τε πρ?τα να δοκιμ?σετε το προ??ν και μετ? να αποκτ?σετε νομικ? μορφ? κ?ποια LLC που ε?ναι η λεγ?μενη αμερικανικ?, ?πω? μετρ?ει κατ? πολ? το brand σα? να ε?ναι αναγνωρ?σιμο, να ε?ναι απλ?, μετρ?ει πολ? το brand στην οργανικ? κατ?ταξη, ?χει σχ?ση με την οργανικ? κατ?ταξη.

Το brand σα? ?σο πιο αναγνωρ?σιμο ε?ναι, τ?σο πιο οργανικ?? πωλ?σει? θα ?χει.

Βασιζ?μαστε π?ρα πολ? στο οργανικ? SEO τη? Amazon που θα μα? αυξ?σει τα περιεχ?μενα κ?ρδου? και θα τα διατηρ?σει ψηλ? γιατ? ?χουμε ξοδ?ψει π?ρα πολλ? λεφτ? στο marketing, θα ?χουμε πολ? χαμηλ? περιθ?ρια κ?ρδου? και θα ε?ναι σχεδ?ν ασ?μφορη λ?γω ανταγωνισμο? η ενασχ?ληση με την Amazon και οι πωλ?σει? μα? εκε?.

Βασικ?? συμβουλ?? Amazon off-page SEO

Π?με στο off-page SEO, να στ?λνουμε traffic στην Amazon απ? τ?τοιε? πηγ??.

Το off-page SEO ε?ναι πληρωμ?νε? πηγ??,? Facebook Ads, Google Ads, κ?νηση που στ?λνουμε απ? το δικ? μα? το site, μπορε? να ε?ναι ?να site ? να φτι?ξουμε ?να δικ? στυλ affiliate site που ε?ναι π?ρα πολ? σημαντικ?, κ?νουμε καθετοπο?ηση, κ?νουμε vertical SEO, ε?μαστε και σε στυλ affiliate δηλαδ? δεν ε?μαστε affiliate, αλλ? ?χουμε affiliate site για να βγα?νουμε πρ?τοι στι? λ?ξει? κλειδι? που θ?λουμε στην Amazon, θα στ?λνουμε τον κ?σμο στην Amazon να πα?ρνει το προ??ν απ? εμ??.

Γ?νετε influencer στην Amazon

Το τελευτα?ο ε?ναι το influencer SEO, να ?χετε το δικ? σα? καν?λι, ?πω? εγ? αυτ? τη στιγμ? και το καν?λι ASMR που ?χω και θα χρησιμοποι?σω για να πουλ?ω τα προ??ντα στην Amazon, θα δε?τε σ?ντομα τι θα πουλ?ω οπ?τε μπορε?τε να κ?νετε μια εγγραφ? και στο καν?λι αυτ?, μην το ξεχ?σετε, ?πω? και να κ?νετε μια εγγραφ? και στο καν?λι αυτ? για το SEO που κ?θε Δευτ?ρα το πρω? μιλ?με για το SEO, π?? να βγ?λετε λεφτ? απ? το internet, π?? να αυξ?σετε την κατ?ταξη σα?, το πελατολ?γιο σα?, το local SEO και ?λλα θ?ματα που ε?ναι πολ? σημαντικ? αυτ? τη στιγμ? για την ελληνικ? επιχειρηματικ?τητα.

Γιατ? να γραφτε?τε στο καν?λι μου;

Για να δε?τε αυτ? το β?ντεο που ε?ναι πολ? χρ?σιμο, θα μου πε?τε 1 πρ?γμα ε?πε? αλλ? θα αναλ?σω κι ?λλα πρ?γματα για το SEO. ?μα δεν γραφτε?τε και δεν το δε?τε μ?χρι το τ?λο? θα το δει ο ανταγωνιστ?? σα?, θα κ?νει αυτ? που λ?ω εγ? αυτ? τη στιγμ? και θα βγει μπροστ? απ? σα? οπ?τε το πρ?το θ?μα ε?ναι να μ?θουμε τι χρει?ζεται για να φ?ρουμε traffic.

Και μην ξεχ?σετε να κ?νετε εγγραφ? στο καν?λι μου καθ?? και like, ?μα σα? ?ρεσε κ?ποιο β?ντεο.

Αυξ?στε τα ?σοδα τη? ιστοσελ?δα? σα? με την Ezoic, δωρε?ν εγγραφ?:
https://ezoic.com/?tap_a=6182-5778c2&tap_s=820231-d9897b

Επ?ση?, μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο Newsletter μου για να κατεβ?σετε τον οδηγ? SEO.

Affiliate SEO ? Vertical Amazon SEO

Πολ? σημαντικ? ε?ναι το Affiliate SEO ? το Vertical SEO για την Amazon, μικρ? niche sites ? ?να μεγ?λο niche site για να βγε?τε πρ?τοι στην Google ? με τι? λ?ξει?-κλειδι? να βγα?νετε πρ?τοι και να στ?λνετε ?λο αυτ? το traffic στην Amazon και να πα?ρνουν τα προ??ντα σα? απ? εκε? π?ρα.

Γιατ? ε?ναι προτιμ?τερο να κ?νετε το FBA το fulfill, το πακετ?ρισμα, τη διαχε?ριση πελατ?ν η Amazon γιατ? αλλι?? θα χρειαστε?τε μια δικ? σα? εταιρε?α, να προσλ?βετε ?τομα, ε?ναι μεγ?λο? πονοκ?φαλο? να τα κ?νετε μ?νοι σα? οπ?τε η αν?θεση στην Amazon ε?ναι ?,τι καλ?τερο για να δημιουργ?σετε παθητικ? εισοδ?ματα απ? το SEO.

Επ?ση?, το influencer SEO που ε?παμε πριν, το YouTube ε?ναι ακ?μη σε εμβρυακ? στ?διο σε σ?γκριση με τη Google, ε?ναι 7 χρ?νια π?σω.

?ρα υπ?ρχουν π?ρα πολλ? περιθ?ρια, να φτι?ξετε π?ρα πολλ? β?ντεο να παρουσι?ζετε ? να μιλ?τε για το προ??ν σα? ? να γυρ?ζετε β?ντεο που ε?ναι sponsored η φ?ρμα σα? και την πουλ?τε μ?σω Amazon, ε?ναι ο καλ?τερο? τρ?πο? για να ?χετε το κεφ?λι σα? ?συχο για να πουλ?τε το προ??ν σα? σε ?λε? τι? ηπε?ρου? στην Ευρ?πη, στην Αμερικ?, στην Ασ?α, στην Αυστραλ?α, στην Αφρικ? και ?που υπ?ρχουν ?νθρωποι σ?μερα.

Δεν υπ?ρχει ?λλο? τρ?πο? για να μπορε?τε να πουλ?σετε το προ??ν σα? σ’ ?λο τον κ?σμο χωρ?? να υπ?ρχουν τερ?στια κ?στη.

Γ?νετε ?να? πετυχημ?νο? SEO influencer ? micro influencer

Σχετικ? τ?ρα με το SEO influencing. ?χετε δει κατ? καιρο?? δεκ?δε? ?τομα που ?χουν χιλι?δε? ακολο?θου? στο Instagram, χιλι?δε? ακολο?θου? στο Facebook ? στο TikTok τ?ρα που ξεκ?νησε.

Γι αυτ? δεν χρει?ζεται να κ?νετε μ?νοι σα? τον influencer χωρ?? να ?χετε κ?τι να πουλ?σετε.

?χω δει πολλο??, πολλ? μικρ? κοριτσ?κια ? αγορ?κια, μικρ?τερα απ? εμ?? να ασχολο?νται με το YouTube χωρ?? λ?γο, να κ?νουν monetization, χρηματοπο?ηση δηλαδ? χωρ?? να βγ?ζουν λεφτ? απ? αυτ?. Κ?ποιοι ?μω? ?χουν μπερδευτε? και νομ?ζουν ?τι ?ταν ?χουν μεγ?λο κοιν? μπορο?ν να προωθ?σουν προ??ντα επ? αμοιβ??.

?τσι, μπορο?με να βρο?με και εμε?? ?ναν micro influencer, γιατ? η διαφορ? του micro influencer με τον influencer ε?ναι πολ? μεγ?λη.

Ο micro influencer μπορε? να ?χει 20 χιλ. ακολο?θου? ? ακ?μη και 2-3 χιλι?δε? αλλ? να ναι π?ρα πολ? δεμ?νοι μαζ? του και να ε?ναι πολ? ενεργ? κοιν?, να ?χει πολ? υψηλ? ποσοστ? μετατροπ??.

?τσι ε?ναι πολ? καλ?τερο να επιλ?ξετε ?ναν micro influencer αντ? για ?ναν με 100.000 ?τομα, να ζητ?σει 2-3 χιλι?δε? ευρ? και οι μετατροπ?? να ε?ναι ?διε? μ αυτ?? που θα ε?χατε απ? κ?ποιον με υψηλ? ποσοστ? μετατροπ??.

?τσι ε?μαστε κι εμε??, micro influencers στο SEO στην ελληνικ? αγορ?, ?χουμε μ?λι? ξεπερ?σει τα 1.000 ?τομα, ε?μαστε 1.005, ε?μαστε πολλο? αλλ? ε?μαστε σκ?ρπιοι, ε?μαστε λ?γοι αλλ? ε?μαστε καλο?.

Γι αυτ? καλ? ε?ναι να γραφτε?τε στο καν?λι μου, να αφ?σετε κ?ποιο σχ?λιο στα σχ?λια, να κ?νετε like, να κ?νετε subscribe, μπορε?τε να γραφτε?τε στο SEO newsletter μου, κ?θε 15 ημ?ρε? στ?λνουμε ?να πολ?τιμο newsletter με ?ρθρα για το SEO, Google SEO, Amazon SEO, YouTube SEO και ?λλα πρ?γματα που θα βοηθ?σουν την επιχε?ρηση σα? να βγ?λει π?ρα πολλ? χρ?ματα σ?μερα.

Αυτ? για σ?μερα, θα τα πο?με την ?λλη Δευτ?ρα, ?ταν το Amazon SEO και ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ο ιδιοκτ?τη? του Paramarketing Blog και του καναλιο? στο YouTube για το SEO. Γεια σα?!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων:

 

 

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看