ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

AMAZON FBA: Πω? να ξεκιν?σετε να πουλ?τε στην ?μαζον

Περιεχ?μενα

Στο παρακ?τω ?ρθρο και β?ντεο θα μ?θετε:

  • Πω? να αποκτ?σετε το δικ? σα? ηλεκτρονικ? κατ?στημα στην Amazon
  • Πω? να πουλ?σετε σε 5 ηπε?ρου? χωρ?? να ?χετε αποθ?κε?
  • Πω? να αποκτ?σετε παθητικ? εισοδ?ματα μ?σω τη? Amazon FBA

Δε?τε το β?ντεο και διαβ?στε παρακ?τω.

Μ?θετε πω? να πουλ?τε στην ?μαζον τ?ρα και πω? να ξεκιν?σετε το Amazon FBA:

 

Γεια σα? φ?λοι μου!

Σ?μερα σ’ αυτ? το εκπληκτικ? β?ντεο δεν θα μιλ?σουμε για το SEO αλλ? για το Amazon FBA.

Π?? λ?με NBA, το αμερικανικ? μπ?σκετ εδ? θα μιλ?σουμε για το Amazon FBA. Τι σημα?νει Amazon FBA; Fulfill by Amazon, στα ελληνικ? δηλαδ? ολοκλ?ρωση τη? παραγγελ?α? απ? την Amazon.

Πριν προχωρ?σουμε παρακ?τω να σα? πω λ?γα λ?για για μ?να. Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη? ειδικ?? στο SEO, ?χω το www.richwerk.com και αυτ? το καν?λι που μιλ?ω για το SEO, πω? να βγ?λετε λεφτ? απ? το internet , π?? να αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα στην ιστοσελ?δα σα? και ?λλα τεχνικ? και χρ?σιμα θ?ματα για το ηλεκτρονικ? επιχειρε?ν.

Τ?ρα θα μιλ?σουμε για το Amazon FBA γιατ? ε?ναι π?ρα πολ? σημαντικ? να το γνωρ?ζει ?ποιο? θ?λει να ανο?ξει μια επιχε?ρηση στο internet.

Γιατ? Amazon FBA;

amazon-fba-paramarketing

?να σ?ντομο ιστορικ? γιατ? κ?νω β?ντεο για αυτ? την ?γνωστη λ?ξη για τα ελληνικ? δεδομ?να, το Amazon FBA. Δεκ?δε? φ?λοι και γνωστο? ? δι?φοροι επιχειρηματ?ε? με βρ?σκουν στι? αναζητ?σει? επειδ? ?χω δεκ?δε? ?ρθρα, με πα?ρνουν τηλ?φωνο και μου ζητ?νε να φτι?ξουν ?να e-shop για e-commerce φυσικ?.

1 Ελληνικ? αγορ? ε?ναι κορεσμ?νη και με μικρ? αγοραστικ? δ?ναμη

Συν?θω? ε?ναι e-shop? για ρο?χα, για ρο?χα, για ρο?χα, το ε?πα 3 φορ?? αλλ? συν?θω? ε?ναι για ρο?χα κατ? 80%, ?να? κλ?δο? που ε?ναι υπερκορεσμ?νο? αυτ? τη στιγμ?, δεν μπορε? να ξεκορεστε? εκτ?? κι αν απ? 10 εκ. που ε?μαστε τ?ρα, γ?νουμε 100 με 150 εκ. ?να ν?ο Μπαγκλαντ??, μπορε? και να ?χουν 156 εκ. τ?ρα, γιατ? εκε?? ?χουν υπεργεννητικ?τητα, εν? στην Ελλ?δα υπογεννητικ?τητα.

Δεν θα γ?νουμε 100εκ. γι αυτ? δεν χρει?ζεται να ανο?ξουμε ?λλα e-shop με ρο?χα γιατ? τα ρο?χα στην Ελλ?δα και παγκοσμ?ω? μπορο?ν να ντ?σουν τον πληθυσμ? τη? γη? 7-8 φορ?? και ?λλοι δεν ?χουν ρο?χα, βρακ?, μπουφ?ν για το κρ?ο.

Εν π?ση περιπτ?σει, π?με στο δια τα?τα. Με πα?ρνουν δι?φοροι τηλ?φωνο και μου λ?νε θ?λω να φτι?ξω ?να e-shop με ρο?χα, με εικ?νε?, με παπο?τσια, με κινητ?, με οτιδ?ποτε ?λλο μπορε?τε να φανταστε?τε.

Τι μου προτε?νει?, π?? να το φτι?ξω, τι θα κοστ?σει;

Θα σα? το πω ξεκ?θαρα, το να φτι?ξετε ?να e-shop ε?ναι κακ? ιδ?α, λ?γω του εγκλεισμο? και των συγκυρι?ν, δεν θ?λω να αποκαλ?ψω π?τε ε?μαστε αλλ? ε?μαστε σε μια περ?οδο εγκλεισμο?, ?χουν βαλθε? ?λοι να φτι?ξουν e-shop γιατ? ?χουν κλε?σει τα φυσικ? του? καταστ?ματα και μπορο?ν να πουλ?νε μ?νο ηλεκτρονικ?.

Αυτ? προκαλε? ?κρηξη ενδιαφ?ροντο? για το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο και ?κρηξη ενδιαφ?ροντο? για το ηλεκτρονικ? επιχειρε?ν ω? μ?σο διανομ??.

2 Η ελληνικ? αγορ? ηλεκτρονικο? εμπορ?ου ?χει σκρουτζοποιηθε?

Αυτ? ε?ναι πολ? καλ? για την οικονομ?α μα? αν και ?κλεισαν τα καταστ?ματα, γιατ? το ηλεκτρονικ? επιχειρε?ν, ηλεκτρονικ? εμπ?ριο, το e-commerce π?γε μπροστ? 5 χρ?νια αυτ? τη στιγμ?. Αυτ? μα? ?δωσε ?θηση, μα? π?γε μπροστ?, τι? επιχειρ?σει?, πιστ?ψτε με , κ?θε εμπ?διο σε καλ?. ?μω?, το να ανο?ξετε e-shop δεν ε?ναι καλ? γιατ? οι τιμ?? στο internet ?χουν σκρουτζοποιηθε?.

Οτιδ?ποτε, αυτ? η κ?μερα που βλ?πετε, η Nikon DSLR 5300, ?πω? καταλαβα?νετε, επειδ? δεν γν?ριζα απ? κ?μερε?, το πρ?το πρ?γμα που ?κανα ?ταν να κοιτ?ξω στο skroutz για τιμ??.

Αν ?χει προσφορ? το πλα?σιο, το e-shop, ο Κωτσ?βολο?, το πρ?το πρ?γμα που θα κ?νουμε ?λοι, μην το κ?νετε τ?ρα απλ? φανταστε?τε, ε?ναι να κοιτ?ξουμε το skroutz.

Αν ανο?ξετε το skroutz και δε?τε ?τι οι τιμ?? του δεν συμβαδ?ζουν με το περιθ?ριο κ?ρδου? που θ?λετε τ?τε το να ανο?ξετε e-shop ε?ναι χαμ?νο παιχν?δι.

3 Η Αμερικ?νικη αγορ? και οι διεθνε?? αγορ?? ?χουν τερ?στιε? ευκαιρ?ε? αν?πτυξη?

amazon-fba-logo-feature-1

Δεν ?χετε κ?ποιο ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα, κ?ποιο μοναδικ? προ??ν, ποιο ε?ναι το USP σα?; USP, Unique Selling Proposition, δεν υπ?ρχει, οπ?τε η καλ?τερη λ?ση γι αυτ? ε?ναι το Amazon FBA το οπο?ο προτε?νεται και για παθητικ? εισοδ?ματα.

?να e-shop ?χει πολλ? γραφειοκρατ?α, τρ?ξιμο με τρ?πεζε? και τα περιθ?ρια κ?ρδου? ?χουν συμπιεστε? π?ρα πολ? και λ?γω skroutz και λ?γω ανταγωνισμο? και λ?γω ?λλων παραγ?ντων.

Π?με στο δια τα?τα, δεν προτε?νω σε καν?ναν να κ?νει e-shop εκτ?? κι αν ?χετε μοναδικ? προ??ν, εισ?γετε καινοτ?με? ιδ?ε?, επαναστατικ? προ??ν, ?πω? ?λεγε και ο Χ?ρρυ Κλ?ν ??χω? αυτ? το επαναστατικ? προ??ν που π?ει τα παιδι? σχολε?ο, τα λ?ει παραμ?θια, τα β?ζει για ?πνο?.

Τ?τοια προ??ντα ε?ναι σπ?νια, αν δεν μπορο?με να πρωτοτυπ?σουμε, πρ?πει να βρο?με ?ξυπνα προ??ντα και να κ?νουμε ?ξυπνε? επιχειρ?σει? στο Internet. Π?με, λοιπ?ν.

?χω και εγ? το σκον?κι μου, δεν μπορ? να τα ξ?ρω ?λα απ ?ξω και να τα θυμ?μαι, τ?σο μεγ?λο β?ντεο.

Π?με παρακ?τω να σα? πω κ?ποια χρ?σιμα στατιστικ? για την Amazon.

  • Το 50% του ηλεκτρονικο? εμπορ?ου στην αμερικανικ? αγορ? οφε?λεται στην Amazon.
  • Ωστ?σο, μ?νο το 1,5% του εμπορ?ου γενικ? γ?νεται ηλεκτρονικ?. Μιλ?με για την αμερικανικ? αγορ? γιατ? π?με προ? τα εκε?, ε?μαστε στη Δ?ση οπ?τε ?που π?ει η Αμερικ? μετ? απ? 5,10,20 χρ?νια π?ει και η Ελλ?δα, ουραγ??, λ?γο πιο π?σω απ? την Ουγκ?ντα, πρ?τα π?ει η Ουγκ?ντα και μετ? π?με κι εμε??, στην ενενηκοστ? θ?ση ανταγωνιστικ?τητα?, μα? τρ?νε κ?ποιε? ?λλε? χ?ρε? ?πω? η Αιθιοπ?α, τα Ηνωμ?να Αραβικ? Εμιρ?τα, η Ν?α Γουιν?α.
  • Το 50% των πολιτ?ν στην Amazon ε?ναι ιδι?τε? ? επιχειρ?σει?? third party, δηλαδ? επιχειρ?σει? σαν τη δικ? σα?, σαν ?λου? μα? που θ?λουμε να ξεκιν?σουμε μια επιχε?ρηση.

Αυτ? σημα?νει ?τι η Amazon δεν πουλ?ει μ?νο τα δικ? τη? προ??ντα, ?χει χιλι?δε? προ??ντα αυτ? τη στιγμ?, δεν τα πουλ?ει μ?νη τη? και δεν ε?ναι μ?νο πωλητ?? προ??ντων.

?χει πολλ? σκ?λη επιχειρ?σεων, το FBA ?που ? Amazon κ?νει το πακετ?ρισμα, την αποθ?κευση, τι? συναλλαγ?? και ?λα τα υπ?λοιπα που χρει?ζεται η διαχε?ριση των πελατ?ν.

Επ?ση?, ?χει το Amazon Web Services, το οπο?ο Amazon Web Services μπορε?τε να νοικι?σετε για το hosting του site σα?, να τρ?ξετε κι ?λλε? εφαρμογ?? ? applications? κι ?λλε? παρελκ?μενε? υπηρεσ?ε? που δεν μπορ? να αναλ?σω αυτ? τη στιγμ?.

Οτιδ?ποτε σκ?φτεστε αυτ? τη στιγμ?, η Amazon το πουλ?ει, οτιδ?ποτε σα? κατ?βει στο μυαλ? 99% το ?χει η Amazon, οπ?τε σα? προτε?νω να κ?νετε μια αναζ?τηση στα Αγγλικ?.

  • Η Amazon ?χει 6 μεγ?λε? αγορ??

Η Amazon ?χει 6 μεγ?λε? αγορ??, την αμερικανικ? αγορ?, την ευρωπα?κ? αγορ?, την αγορ? τη? Ινδ?α?, την αγορ? τη? Ιαπων?α?, την αγορ? τη? Αυστραλ?α? και κ?ποιε? ?λλε? παρελκ?μενε? ?πω? Γερμαν?α?, Καναδ?, Μεξικο?.

?χει 6 μεγ?λα τμ?ματα αγορ??, σε λ?γο καιρ? θα ε?ναι σε ?λο τον κ?σμο, θα πι?σει το 100% τη αγορ??, εκτ?? απ? την Κ?να για ?λλου? λ?γου?. Π?? δουλε?ει το Amazon FBA;

Βρ?σκουμε 1 προ??ν, το στ?λνουμε κατευθε?αν απ? τον προμηθευτ? μα? στι? αποθ?κε? τη? Amazon, η Amazon τα αποθηκε?ει στα warehouse, δηλαδ? κ?νει τα logistics με κ?ποιο κ?στο? και ?ποιο? ζητ?ει αυτ? το προ??ν, η Amazon αναλαμβ?νει την προ?θηση του προ??ντο? στον τελικ? καταναλωτ?. ?λο αυτ? λ?γεται Amazon FBA.

Π?σο ξοδε?ει ο μ?σο? Αμερικ?νο? στην Amazon;

Μερικ? ακ?μη χρ?σιμα στατιστικ?:

Ο μ?σο? Αμερικαν?? πελ?τη? στην Amazon ξοδε?ει 700$ τον χρ?νο, δηλαδ? 600 ευρ? περ?που, ο δε πελ?τη? Amazon Prime 1.300$, δηλαδ? 1.200 ευρ? περ?που, χονδρικ? σα? τα λ?ω.

Το Amazon Prime ε?ναι να ?χουμε την παραγγελ?α delivery σε 24 ?ρε? στο σπ?τι που σημα?νει ο χρ?νο? παρ?δοση? στο σπ?τι επειδ? ε?μαστε impulsive buyers, δηλαδ? παρορμητικο? καταναλωτ??, το θ?λουμε τ?ρα, ε?δα αυτ? το μικρ?φωνο ? το κινητ? και το θ?λω τ?ρα και ?χι σε 30 μ?ρε?, γι αυτ? και το drop shipping π?ει πολ? ?σχημα.

Μου ?χει τ?χει να παραγγε?λω προ??ν και απ? Ευρωπα?ο drop shipper και απ? Κιν?ζο drop shipper και ?ρθε μετ? απ? 45 μ?ρε?, ε?χα ?δη ξεχ?σει τι ε?χα παραγγε?λει.

Το Amazon Prime ?χει σκοτ?σει το drop shipping

Amazon-Prime-fba

Γι αυτ? το drop shipping δεν ε?ναι βι?σιμο επιχειρηματικ? μοντ?λο σ?μερα.

Η Amazon ?χει π?νω απ? 100 αποθ?κε? στην αμερικανικ? αγορ?, θα σα? πω λεπτομερειακ? τι γ?νεται και πω? θα βρε?τε τα προ??ντα που θα πουλ?σετε, ?χι ακριβ?? λεπτομερειακ? αλλ? θα κ?νω και ?λλα β?ντεο για το FBA με περισσ?τερε? λεπτομ?ρειε?.

Βρ?σκω το προ??ν, το στ?λνω στι? αποθ?κε? τη? Amazon, η Amazon αποθηκε?ει τα προ??ντα μα?, ?να? καταναλωτ?? αγορ?ζει το προ??ν που βρ?κε στην Amazon, γιατ? ε?ναι μηχαν? αναζ?τηση?, και η Amazon το στ?λνει στον καταναλωτ? διεκπεραιωτικ? στην αμερικανικ? αγορ? ? σε οποιαδ?ποτε ?λλη αγορ?.

Η Amazon αναλαμβ?νει το after sales, την αποστολ?, την πληρωμ?, πληρ?νει και εσ??, τι? επιστροφ??, τα παρ?πονα πελατ?ν, τι? καταστροφ?? που θα ?χουν γ?νει στην αποθ?κη γιατ? π?ντα θα ?χουμε και απ?λειε? και ?λο αυτ? ε?ναι το σ?στημα με το οπο?ο δουλε?ει η Amazon αυτ? τη στιγμ?. Υπ?ρχουν π?νω απ? 300εκ. προ??ντα στην Amazon και χιλι?δε? μεταπωλητ?? σε ?λο τον κ?σμο.

Γραφτε?τε στο καν?λι μου και στο Newsletter μου

GRAFTEITE-KANALI-YOUTUBE-1

Πριν προχωρ?σουμε παρακ?τω, θ?λω να σα? πω, να κ?νετε click και subscribe στο καν?λι μου, ξ?χασα να σα? το πω, να κ?νετε like, να αφ?σετε ?να σχ?λιο αν θ?λετε β?ντεο με ?να θ?μα που δεν ?χουμε καλ?ψει, μπορε?τε να γραφε?τε στο newsletter μου.

Κ?θε 15 μ?ρε? στ?λνω ?να ?ρθρο για το SEO, την βελτιστοπο?ηση σελ?δα? δηλαδ?, π?? να βγε?τε πρ?τοι στην Google, π?? να βγ?λετε χρ?ματα απ? το internet, την κατασκευ? ιστοσελ?δων? και ?λλα θ?ματα του internet marketing.

Θα χαρ? πολ? να μου αφ?σετε σχ?λιο, θα με τιμ?σετε με την παρουσ?α σα? και σα? ευχαριστ? εκ των προτ?ρων που θα το κ?νετε.

Ποια τα πλεονεκτ?ματα που ?χει ?να κατ?στημα στην Amazon;

1 Δεν χρει?ζεται να ασχοληθε?τε με τα logistics του προ??ντο?

Το πρ?το πλεον?κτημα ε?ναι ?τι δε θα χρειαστε? να ασχοληθο?με καθ?λου με τα logistics, τη μεταφορ?, την αποστολ? προ??ντων, πιστ?ψτε με ε?ναι πονοκ?φαλο? αν ασχολε?στε με την αποστολ? προ??ντων, τα e-shop δουλε?ουν φουλ, τα κο?ριερ δουλε?ουν φουλ και λ?γω πανδημ?α? και λ?γω αυξημ?νη? ζ?τηση? για αποστολ? προ??ντων και υπηρεσι?ν μ?σω internet.

Το FBA ε?ναι ?λο το outsourcing, να κ?νετε φασ?ν την αποθ?κη και τη διαχε?ριση προ??ντων και να ασχοληθε?τε με δυο βασικ? πραγματ?κια. Να βρε?τε το προ??ν και να κ?νετε marketing στο προ??ν, αν και ?να μεγ?λο κομμ?τι του marketing το κ?νει η Amazon.

2 Χαμηλ?τερα κ?στη αποστολ??

Το δε?τερο πλεον?κτημα ε?ναι ?τι ?χετε χαμηλ?τερα κ?στη αποστολ?? με την Amazon.

Π?? να στε?λω ?να προ??ν απ? την Ελλ?δα στην αμερικανικ? αγορ?;

Πιστ?ψτε με, αν το ρωτ?σετε αυτ? σε κ?ποιο courier στην Ελλ?δα θα βγ?λετε μαλλι?. Πιστ?ψτε με, θα βγ?λετε μαλλι?.

Επ?ση?, αντιμετωπ?ζετε ?λλα θ?ματα με το τελωνε?ο που δεν θ?λω να αναφ?ρω. Αν θ?λετε να στε?λετε κ?ποιο προ??ν στην Αμερικ?, πιστ?ψτε με δεν υπ?ρχει φθην?τερο κοστολ?γιο απ? τη? Amazon, στ?νταρ, εκτ?? κι αν το π?τε μ?νοι σα? με τα π?δια.

3 Η Amazon αναλαμβ?νει τι? επιστροφ?? των προ??ντων

Επ?ση?, το τρ?το θετικ? ε?ναι ?τι το Amazon FBA αναλαμβ?νει το θ?μα των επιστροφ?ν που ε?ναι ?να? πονοκ?φαλο?.

Ο πελ?τη? ?νοιξε το προ??ν, δεν του ?ρεσε και ?χει εγγ?ηση επιστροφ?? ? αντικατ?σταση?, στην ευρωπα?κ? αγορ? ε?ναι 28 ημ?ρε?, στην αμερικανικ? θα υπ?ρχει κ?τι αντ?στοιχο αλλ? δεν το ξ?ρω ακριβ??.

4 Η Amazon διαχειρ?ζεται του πελ?τε?

Επ?ση?, υπ?ρχει 24 ?ρε? το 24ωρο customer service management, δηλαδ? διαχε?ριση πελατ?ν που ε?ναι το τ?ταρτο πλεον?κτημα του FBA.

5 ?χετε απερι?ριστο αποθηκευτικ? χ?ρο

Το π?μπτο πλεον?κτημα, που δεν σκεφτ?κατε, ε?ναι ?τι ?χετε απερι?ριστο χ?ρο για δεκ?δε? προ??ντα, χιλι?δε? προ??ντα. Δεν χρει?ζεται να στοκ?ρετε αποθ?κη γιατ? δεν χρει?ζεστε αποθ?κη. Λ?νεται το πρ?βλημα τη? αποθ?κη?.

6 ?μεση παρ?δοση μ?σω του Amazon Prime

Το ?κτο ε?ναι η ?μεση παρ?δοση, ?ταν ο πελ?τη? ε?ναι prime member τη? Amazon.

7 Μπορε?τε να ?χετε και το δικ? σα? eshop παρ?λληλα με την Amazon

Το ?βδομο ε?ναι ?τι μπορε?τε να τρ?χετε παρ?λληλα το Amazon FBA και το δικ? σα? e-shop, δεν σα? απαγορε?ει κανε?? να ?χετε και τα δυο, γ?νεται και αυτ?. Τ?ρα θα π?με στα μειονεκτ?ματα του να ?χω κ?ποιο e-shop στην Amazon FBA.

Amazon FBA και Amazon FBM

Προσοχ?!

Υπ?ρχει το Amazon FBA και το Amazon FBM, ?πρεπε να το πω στην αρχ?, το λ?ω στη μ?ση, κ?νω κ?τι σαν τον ?μηρο που ε?χε ξεκιν?σει την Οδ?σσεια in media res, που η Αθην? π?γε στον Τηλ?μαχο που μ?λι? ε?χε γ?νει 10 και του αποκ?λυψε ?τι ο πατ?ρα? του ε?ναι ζωνταν??.

Εν π?ση περιπτ?σει, υπ?ρχει το Amazon FBA (Fulfill by Amazon), υπ?ρχει και το Amazon FBM (Fulfill by Merchant) που ?λα αυτ? τα καλ? πρ?γματα θα πρ?πει να τα κ?νετε εσε?? πλην τη? αποθ?κευση? και τη? διαχε?ριση? των πληρωμ?ν.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για τα παραπ?νω σε προηγο?μενο ?ρθρο και β?ντεο σχετικ? με το Amazon SEO.

Πρ?πει να το στε?λετε εσε??, να αναλ?βετε το customer service και τι? επιστροφ??, ?να? τερ?στιο? πονοκ?φαλο?, για αυτ? πιστε?ω ?τι το Amazon FBA ε?ναι καλ?τερο απ? το Amazon FBM.

Φαντ?ζομαι ?τι τα κ?στη θα ε?ναι μεγαλ?τερο αν δεν ?χετε οικονομ?α κλ?μακο?, αν δεν ?χετε πελατολ?γιο ? brand αναγνωρισμ?νο στην αγορ?, σα? συμφ?ρει το FBA.

8 Με το Amazon FBA δημιουργε?τε παθητικ? εισ?δημα

Επ?ση?, αν δεν θ?λετε ενεργητικ? αλλ? παθητικ? εισ?δημα, δηλαδ? να κοιμ?στε και να ολοκληρ?νονται οι παραγγελ?ε? και να πληρ?νεστε κ?θε 15 μ?ρε? που πληρ?νει η Amazon, συμφ?ρει το FBA.

Και εμε?? σαν ?λληνε?, επειδ? ε?μαστε λ?γο τεμπ?ληδε? και μα? αρ?σει ο ?πνο?, τα μπουζο?κια, τα κλαρ?να και ?λα αυτ? τα ωρα?α πρ?γματα, θα πρ?πει να κ?νουμε βελτιστοπο?ηση ζω?? και να ?χουμε παθητικ? εισοδ?ματα.

Ποια ε?ναι τα αρνητικ? του Amazon FBA;

Π?με λοιπ?ν στα λ?γα αρνητικ? του?, γιατ? δεν υπ?ρχει τ?ποτα που να μην ?χει αρνητικ?.

1 Το Amazon FBA κοστ?ζει λεφτ?

Το Amazon FBA κοστ?ζει λεφτ?. Ε?ναι λ?γο πιο κοστοβ?ρο απ ?τι αν το κ?νετε μ?νοι σα? αναγκαστικ? και ?χει λ?γο μεγαλ?τερα λειτουργικ? ?ξοδα.

2 ?χει κ?στη αποθ?κευση?

Το δε?τερο ε?ναι ?τι αν το προ??ν σα? δεν πουληθε? γρ?γορα ?χετε να αντιμετωπ?σετε ?να κ?στο? αποθ?κευση?, γιατ? υπ?ρχουν και κ?ποια κ?στη αποθ?κευση?.

Υπ?ρχουν λ?σει? γι αυτ? αλλ? θα ε?ναι σε ?λλο β?ντεο, γι αυτ? ε?ναι καλ? να πατ?σετε like, να κ?νετε εγγραφ? στο καν?λι, να αφ?σετε σχ?λιο, με τιμ? και μ?νο να το σκεφτε?τε και να το κ?νετε β?βαια.

3 ?σω? ?χετε περισσ?τερε? επιστροφ?? απ? το αναμεν?μενο

Λοιπ?ν, επ?ση?, να ?χετε περισσ?τερε? επιστροφ?? απ? τι? αναμεν?μενε?. Αυτ? μπορε? να συμβε? γιατ? υπ?ρχουν δεκ?δε? προ??ντα και κ?ποιο? να μπερδευτε? και να αγορ?σει κ?τι απ? την Amazon, αλλ? ε?ναι σπ?νιο.

Γιατ? ?χουμε επιστροφ??;

Κ?ποιο? αγορ?ζει παρορμητικ? 15 πρ?γματα κ?ποια στιγμ? και επιστρ?φει τα 3. Αυτ? συμβα?νει στην Amazon και στα καλ?τερα τα σπ?τια, πιστ?ψτε με, αλλ? μην σα? ανησυχε? γιατ? αυτ? το πρ?βλημα θα σα? το λ?σει η Amazon.

4 Κ?ποια στιγμ? θα χρειαστε?τε λογιστ? στην Αμερικ?

Το τ?ταρτο πρ?βλημα ε?ναι ο αμερικ?νικο? sales tax που θα το λ?σουμε σε ?λλο θ?μα, απλ? ?χει κ?ποια πολυπλοκ?τητα ο αμερικανικ?? φ?ρο? VΑT, το Φ.Π.Α τη? Αμερικ?? οπο? μετ? απ? ?να σημε?ο με χιλι?δε? ευρ? πωλ?σει?, θα πρ?πει να προσλ?βετε και ?ναν λογιστ?. Π?με τ?ρα σε μερικ?? μικρ?? συμβουλ?? για το π?? ξεκιν?ει κ?ποιο? με το Amazon FBA.

Θα μου πε?τε καλ? μα? τα ε?πε?, μα? ?ψησε?, μα? ε?πε? πρ?γματα που δεν τα ξ?ραμε, θα ?θελα να σα? πω μερικ?? τεχνικ?? λεπτομ?ρειε?, μη σα? μπερδ?ψω, θα προσπαθ?σω να το κρατ?σω ?σο πιο απλ? γ?νεται.

Amazon FBA: 13 μικρ?? συμβουλ?? επιτυχ?α?

Θα σα? δ?σω 13 μικρ?? συμβουλ?? για το π?? θα ξεκιν?σετε με το Amazon FBA, αφο? σα? ?ψησα.

1 Γραφτε?τε σε κ?ποιο πληρωμ?νο μ?θημα Amazon FBA

Το πρ?το πρ?γμα που πρ?πει να κ?νετε ε?ναι να μ?θετε τη διαδικασ?α του FBA και τη διαδικασ?α του Amazon.

Θα πρ?πει να παρακολουθ?σετε κ?ποιο μ?θημα, εγ? δεν ?χω κ?ποιο δικ? μου μ?θημα, ο?τε σκοπε?σω να φτι?ξω ?σο και να το θ?λω, ?χω πολλ? ?λλα μαθ?ματα και β?ντεο, γιατ? υπ?ρχουν πολ? καλ?τερα μαθ?ματα για το Amazon στο internet αυτ? τη στιγμ? και απ? αυτ? σα? συστ?νω 2:

  1. το Amazing Selling Machine και ε?ναι λ?γο πιο ακριβ? και
  2. το ?λλο ε?ναι απ? το MarketingPlace SuperHeroes που ε?ναι λ?γο πιο φθην?.

Δεν σα? προτε?νω να π?ρετε και τα 2, μ?νο το ?να να παρακολουθ?σετε και να κ?νετε και τα β?ματα που ?χει μ?σα.

Το Amazing Selling Machine και το Marketing Place Super Heroes ε?ναι μαθ?ματα που ?χουν ?λα τα β?ματα απ? την αρχ?, εντελ?? ?σχετοι να ε?στε με το θ?μα αρκε? να ?χετε ?ναν υπολογιστ?, internet και να ξ?ρετε αγγλικ?, αλλ? και να μη γνωρ?ζετε τ?σο καλ? αγγλικ?, δεν ε?ναι προαπαιτο?μενο απλ? να μπορε?τε να μιλ?σετε και να επικοινων?σετε με ?λλου? ανθρ?που? στο e-mail, προμηθευτ?? και ?λλου? ανθρ?που? στην Amazon.

Παρ’ ?λα αυτ? ?ποιο εμπ?διο υπ?ρχει προ? τα εσ??, μπορε?τε να το αποφ?γετε αν υπ?ρχει θ?ληση για να γ?νετε επιχειρηματ?α? στο internet, ?σο πιο ισχυρ? ε?ναι το κ?νητρο σα? και για ποιο λ?γο θ?λετε να κ?νετε κ?τι, αυτ? θα σα? βοηθ?σει να υπερνικ?σετε οποιοδ?ποτε εμπ?διο.

?χω παρακολουθ?σει το Amazing Selling Machine και το Marketing Place Super Heroes.

Το Amazing Selling Machine ε?ναι λ?γο πιο ακριβ? αλλ? ε?ναι εκπληκτικ?, ε?ναι αναλυτικ?τατο, τα ?χει ?λα και σε β?ντεο και σε pdf να το τυπ?σετε και το διαβ?σετε. Το ?διο υπ?ρχει και στο Marketing Place Super Heroes, ε?ναι λ?γο πιο φθην? και δεν ε?ναι τ?σο εκτεν?στατο ?σο το Amazing Selling Machine, αλλ? κ?νει τη δουλει? του π?ρα πολ? καλ?.

Τα ?χω παρακολουθ?σει και τα 2, ?χω π?σει με τα μο?τρα και γι αυτ? ε?μαι σε θ?ση να σα? τα εξηγ?, πιστ?ψτε με, ποτ? δεν προτε?νω κ?τι αν δεν το ?χω δοκιμ?σει.

Δεν προτε?νω κ?τι αν δεν το ?χω δοκιμ?σει, ο?τε στο site μου το Paramarketing, ο?τε στα β?ντεο, ο?τε σε κ?ποιον ?λλον αν δεν το ?χω δοκιμ?σει κι δεν ?χω με?νει ικανοποιημ?νο? μ?χρι στιγμ??.

2 Βρε?τε το κατ?λληλο προ??ν ? αγορ? στ?χο

Π?με στο 2. Εφ?σον ?χετε εκπαιδευτε?, πρ?πει να δε?τε πω? θα βρε?τε το προ??ν. Π?? θα κ?νετε ?ρευνα για το προ??ν;

Το 2 ε?ναι πω? θα βρο?με το προ??ν κι αυτ? ?χει να κ?νει με την αγορ?-στ?χο που θα επιλ?ξετε. Υπ?ρχουν δεκ?δε? προ??ντα και αγορ?? στην Amazon, απ?στευτα προ??ντα που δεν ?ξερα καν ?τι υπ?ρχαν και υπ?ρχουν εργαλε?α που βοηθ?νε να βρε?τε το προ??ν.

Το καλ?τερο εργαλε?ο σ?μερα ε?ναι το Jungle Scout, ε?ναι ο εξερευνητ?? τη? ζο?γκλα? του Amazon.

?ταν ανο?γουμε ?να μαγαζ? στην Amazon, ε?ναι σαν να ανο?γουμε ?να μαγαζ? στη ζο?γκλα, πραγματικ? γ?νεται χαμ?? εκε? π?ρα. Θα μπερδευτε?τε γιατ? υπ?ρχουν π?ρα πολλ? πρ?γματα εκε? π?ρα και το jungle scout θα σα? λ?σει την απορ?α: τι προ??ν να πουλ?σω.

Εφ?σον ?χετε ?δη μια εταιρε?α και γνωρ?ζετε τα προ??ντα που θα πουλ?σετε ? ?χετε ?να εγκατεστημ?νο brand, ξ?ρετε τι θα κ?νετε και δεν χρει?ζεται ψ?ξετε για να πουλ?σετε το προ??ν.

Τ?ρα αν δεν ?χετε κ?ποιο προ??ν μην αγχ?νεστε, απλ? πρ?πει να ψ?ξετε ?πω? κ?νουν ?λοι ?ταν θ?λουν να ανο?ξουν μαγαζ?.

Ψ?χνουν να βρουν κ?ποια προσοδοφ?ρα αγορ?, κ?ποια αγορ? που δεν καλ?πτει, κ?ποια αν?γκη η υπηρεσ?α που δεν καλ?πτει και ?χει περιθ?ριο κ?ρδου?.

Το Jungle Scout ε?ναι ?να εργαλε?ο, λοιπ?ν, το ?χω και σε Link στην αποδελτ?ωση και στο ?ρθρο μου στο www.richwerk.com, μπορε?τε να το αγορ?σετε.

Δυστυχ??, τα καλ?τερα εργαλε?α για το Amazon ε?ναι επ? πληρωμ?, τα περισσ?τερα βασικ? το 99%, υπ?ρχουν ελ?χιστα εργαλε?α, σε αντ?θεση με το SEO ?που υπ?ρχουν μερικ? που μπορε?? να χρησιμοποι?σει? και να ?χουν κ?ποια αξ?α.

3 Ξεκιν?στε με δοκιμαστικ? παραγγελ?α-test product

Το τρ?το ε?ναι ?τι πρ?πει να ξεκιν?σετε με λ?γα προ??ντα.

Start small, plan big!

Δηλαδ? με 300 και 500 κομμ?τια μπορε?τε να πουλ?τε στην Amazon.

Ειδικ? στην αρχ? πρ?πει να δοκιμ?σετε τα προ??ντα και να μην ξανοιχτε?τε πολ? στα οικονομικ? σα?.

Μια απορ?α που ?χουν ?λοι ε?ναι: με π?σα χρ?ματα πρ?πει να ξεκιν?σω στο Amazon;

Πρ?πει να ?χετε 3-5 χιλι?ρικα για το Amazon αναγκαστικ? για να παρακολουθ?σετε τα μαθ?ματα, να αγορ?σετε τα προ??ντα, να εγγραφε?τε στην Amazon, πρ?πει να ?χετε κ?ποια χρ?ματα αλλ? δεν σημα?νει ?τι πρ?πει να ?χετε 50.000 ευρ? για να ξεκιν?σετε στην Amazon.

Μπορε?τε να ξεκιν?σετε με 10-15 χιλι?δε? και σιγ?-σιγ? να π?ρετε περισσ?τερα προ??ντα, να διευρ?νετε την γκ?μα σα? και να αναπτ?ξετε το brand σα?.

4 Χτ?στε το brand σα?

Το νο?μερο 4 ε?ναι ?τι πρ?πει να χτ?σετε ?να brand.

Το brand ε?ναι πολ? σημαντικ? και στο SEO και στην Amazon, γιατ? αν ?χετε αναγνωρισμ?νο brand μπορε?τε να αυξ?σετε τα περιθ?ρια κ?ρδου?, δε?τερον να αγορ?σουν το δικ? σα? προ??ν απ? κ?τι ?λλα, ?ρα θα αυξηθε? το CTR, το CTR ?χει να κ?νει με μια λ?στα με 100 προ??ντα και προτιμο?ν το δικ? σα? οπ?τε θα υπ?ρχει α?ξηση των πωλ?σεων στην Amazon, η οπο?α ε?ναι και μηχαν? αναζ?τηση? προ??ντων.

Επ?ση?, θα εξασφαλ?σετε και ?να μ?λλον για την επιχε?ρηση σα?, γιατ? με ?να μεγαλ?τερο brand μπορε? να προσθ?σετε προ??ντα, να υπ?ρχει μεγαλ?τερη γκ?μα και να φτι?ξετε το δικ? σα? e-shop με μεγαλ?τερα κ?ρδη και π?ει λ?γοντα?.

5 Ακολουθ?στε White Hat SEO στην Amazon

Το π?μπτο ε?ναι ?τι στην Amazon πρ?πει να ακολουθ?σετε καθαρ?? τεχνικ?? SEO,? που ε?ναι White Hat SEO.

Πιστ?ψτε με, δε νομ?ζω ?τι υπ?ρχουν τεχνικ?? Black Hat SEO στην Amazon, γιατ? ο αλγ?ριθμο? τη?, αν και ε?ναι πιο πρωτ?γονο? απ? τη? Google, καταλαβα?νει τι γ?νεται και ποιο? π?ει να τον χαλκε?σει.

Δεν υπ?ρχει Black Hat SEO στην Amazon αυτ? τη στιγμ? που μιλ?με, αν π?τε να κ?νετε Black Hat SEO στην Amazon ε?ναι π?ρα πολ? αυστηρ? στου? καν?νε? και στι? απαγορε?σει?, πρ?πει να κ?νουμε White Hat SEO στην Amazon.

Υπ?ρχει το Amazon SEO, υπ?ρχει β?ντεο στο καν?λι μου γι αυτ?.

Ε?ναι πολ? σημαντικ? να το παρακολουθ?σετε πριν προχωρ?σετε στην Amazon και να καταλ?βετε τι πρ?πει να κ?νετε εδ?.

Το Amazon SEO ?χει να κ?νει με καμπ?νια Amazon SEO, PPC (Pay Per Click) στην Amazon, να συλλ?ξετε κριτικ??, να ?χετε καλ?? φωτογραφ?ε? και π?ει λ?γοντα?, μερικ? πρ?γματα που θα σα? πω.

6 Οι φωτογραφ?ε? του προ??ντο? καθορ?ζουν τι? πωλ?σει?

Το ?κτο ε?ναι ?τι πρ?πει να ?χετε καταπληκτικ?? φωτογραφ?ε?.

Ξεχ?στε τι? φωτογραφ?ε? του προμηθευτ?, πρ?πει να π?ρετε το προ??ν και να το βγ?λετε σε στο?ντιο με φωτογρ?φο, ?πω? στο β?ντεο, και να βγ?λετε φωτογραφ?ε?? που να κ?νουν μπαμ, να ξεχωρ?ζουν, γιατ? βρ?σκεστε σε πεδ?ο με παγκ?σμιο ανταγωνισμ?.

Δεν βρ?σκεστε στο μαγαζ?κι τη? γειτονι??? ο?τε σε ?να e-shop μ?νο στην Ελλ?δα, αν και πλ?ον και εδ? υπ?ρχει μεγ?λο? ανταγωνισμ??.

Η εικ?να μετρ?ει π?ρα πολ? στο SEO, ο ?λλο? αγορ?ζει μ?νο απ την εικ?να.

7 Βελτιστοποι?στε του? τ?τλου? του προ??ντο?

Το 7 ε?ναι να βελτιστοποι?σετε του? τ?τλου? στο SEO, να ?χουν τι? λ?ξει?-κλειδι? με τι? οπο?ε? ψ?χνει ο μ?σο? χρ?στη?.

?πω? οι λ?ξει? κλειδι? ε?ναι στη Google που ε?ναι μηχαν? αναζ?τηση? πληροφορι?ν, ερωτ?σει?-απαντ?σει?, ?τσι υπ?ρχουν και στην Amazon που ε?ναι μηχαν? αναζ?τηση? προ??ντων, μπα?νει κ?ποιο? και ψ?χνει να αγορ?σει.

Πρ?πει δηλαδ? να ξ?ρετε πω? ψ?χνει ο χρ?στη? και να τοποθετ?σετε τι? λ?ξει? κλειδι? στρατηγικ? στον τ?τλο. Στου? τ?τλου? γενικ?τερα η Amazon επιτρ?πει γ?ρω στου? 250 χαρακτ?ρε?, στο προηγο?μενο ε?χα πει 160 αλλ? αυτ? αλλ?ζουν συν?χεια.

?λλοι μπορε? να λ?νε 250, ?λλοι 130, ?λλοι οτιδ?ποτε λ?νε.

Επ?ση?, το keyword stuffing δηλαδ? το παραφο?σκωμα με λ?ξει? κλειδι? δεν βοηθ?ει, οπ?τε να το αποφ?γετε, να ε?ναι optimized αλλ? ?χι overoptimized, βελτιστοποιημ?νο και ?χι υπερβελτιστοποιημ?νο το προ??ν σα? στην Amazon.

8 Δημιουργ?στε σωστ?? περιγραφ?? προ??ντο?

Το 8 ε?ναι ?τι πρ?πει να ?χουμε περιγραφ? με λ?στα (bullet points). Πρ?πει να φα?νεται με ακρ?βεια και σαφ?νεια τι κ?νει το προ??ν σα? και να ?χετε τι? λ?ξει? κλειδι?.

9 Οι λεπτομερε?? περιγραφ?? κερδ?ζουν τα κλικ

Το 9 ε?ναι ?τι πρ?πει να ?χετε μια λεπτομερ? περιγραφ? του προ??ντο?.

Ε?ν οι ανταγωνιστ?? σα? ?χουν μια περιγραφ?, εσε?? πρ?πει να ?χετε μεγαλ?τερη.

Ποιο? τα διαβ?ζει αυτ?;

Υπ?ρχουν πολλο? που τα διαβ?ζουν, αλλ? εκτ?? των ?λλων κ?νει καλ? στο SEO, στo Amazon SEO και στην Google γιατ? τα προ??ντα σα? φα?νονται στην Google.

10 Δημιουργ?στε ?να FAQ για το προ??ν σα?

Το 10 ε?ναι ?τι πρ?πει να ?χετε ?να FAQ και να απαντ?τε σε ερωτ?σει? στην Amazon για το προ??ν.

Για παρ?δειγμα, ε?ναι καλ?? οι DSLR κ?μερε?;

Ε?ναι καλ? η κ?μερα Nikon 5300 για να γ?νω Youtuber;

Αυτ?? ε?ναι ερωτ?σει? που φα?νονται στο listing και θα σα? βοηθ?σει να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? σα? και θα φα?νεται και στην Amazon και στην Google και σε ?λε? τι? ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση? που υπ?ρχουν παγκοσμ?ω?.

11 Αποκτ?στε μερικ?? θετικ?? αξιολογ?σει?

Το 11 ε?ναι να αποκτ?σετε reviews, δηλαδ? αξιολογ?σει?.

Οι αξιολογ?σει? μετρ?νε υπερβολικ? πολ? στην Amazon σ?μερα. ?να προ??ν που ?χει 200 αξιολογ?σει? θα π?ει πολ? καλ?τερα απ? ?να που ?χει 50 αξιολογ?σει?, οργανικ? και αλγοριθμικ? και καταλαβα?νετε γιατ?.

Η Amazon ανεβ?ζει ?να προ??ν που ?χει πολλ? reviews λ?γω ποι?τητα? που σημα?νει ?τι και το προ??ν μα? πρ?πει να ε?ναι ποιοτικ? για να ?χει αξιολογ?σει?.

12 Επενδ?στε σε ?να ποιοτικ? προ??ν

Το 12 ε?ναι ?τι το προ??ν σα? πρ?πει να ε?ναι ποιοτικ?, ?πρεπε να το χα πει στην αρχ?, το λ?ω στο τ?λο?, αν?ποδα. ?σο πιο ποιοτικ? το προ??ν, τ?σο καλ?τερα θα π?ει στην Amazon.

Επενδ?στε στην ποι?τητα, η τιμ? ξεχνι?ται, η ποι?τητα μ?νει.

?σο πιο ποιοτικ? το προ??ν, τ?σο θα ανεβα?νει οργανικ? στην κατ?ταξη τη? Amazon, θα ?χετε αυξημ?νη επισκεψιμ?τητα και περισσ?τερου? ευχαριστημ?νου? πελ?τε? και πωλ?σει?.

Γιατ? τα παθητικ? εισοδ?ματα ?ρχονται με την επαναληψιμ?τητα.

Εφ?σον στ?σετε αυτ? που κ?νετε στην Amazon, μπορε?τε με ?να κουμπ? να κ?νετε επαναπαραγγελ?α και να κοιμ?στε μ?χρι να χρειαστε? να ξαναδουλ?ψετε για να φ?ρετε ?να καινο?ργιο προ??ν ? να κ?νετε διορθ?σει? στο e-shop σα?.

13 Κ?ντε και λ?γο Amazon PPC

Και το 13ο και τελευτα?ο ε?ναι να χρησιμοποι?σετε τι? υπηρεσ?ε? προ?θηση? PPC τη? Amazon γιατ? ?χι μ?νο ε?ναι παρ?γοντα? SEO αλλ? γιατ? θα αυξ?σει τι? πωλ?σει? σα?, ειδικ? αν ε?στε στην αρχ?.

Β?βαια, ?μα χρησιμοποι?σετε τι? υπηρεσ?ε? προ?θηση? PPC τη? Amazon μπορε? να σα? φανε? ακριβ? και να σα? μει?σει τα περιθ?ρια κ?ρδου? αλλ? θα αναπτ?ξει το brand names σα? και θα μπορ?σετε να πουλ?σετε τα πρ?τα προ??ντα στην Amazon απ? το πουθεν?.

Γιατ? ξεκ?νησα με το Amazon FBA;

Αυτ? για το Amazon FBA, ε?ναι και για μ?να γιατ? ?χω ξεκιν?σει στην Amazon εδ? και 2 μ?νε?, ?χω διαβ?σει ?πειρε? ?ρε? και μ?ρε?, ?χω ξοδ?ψει π?ρα πολλ? χρ?ματα για την επιχε?ρηση αλλ? την πιστε?ω γιατ? πιστε?ω στα παθητικ? εισοδ?ματα.

Επειδ? δουλε?ω π?ρα πολλ?? μ?ρε? και π?ρα πολλ?? ?ρε?, ο χρ?νο? μου ?χει φτ?σει στο με?ον ?πειρο, δεν υπ?ρχει ?λλο και θ?λω να αυξ?σω τα εισοδ?ματα μου, και επειδ? δεν μπορ? να β?λω τον εαυτ? μου καρμπ?ν φωτοτυπ?α και να ?χω κι ?λλον Διβρ?μη να δουλε?ει, προτιμ? το Amazon FBA γιατ? χρει?ζεται λιγ?τερο χρ?νο απ ?τι το SEO που πρ?πει να ε?μαι συνεχ?? απ? π?νω του.

Επ?ση?, ε?χα κ?νει ?να ?λλο β?ντεο λ?γο καιρ? πιο πριν, το 4 hours SEO, 4 ?ρε? SEO την εβδομ?δα να κ?νετε SEO για να βγα?νετε πρ?τοι στην Google. Επηρε?στηκα απ? το 4 ?ρε? work week, 4 ?ρε? δουλει? την εβδομ?δα που το δι?βασα π?ρυσι.

Το ε?χα διαβ?σει και πριν απ? 15 χρ?νια αλλ? δεν το ε?χα καταλ?βει γιατ? δεν ε?χα ταυτιστε? με το βιβλ?ο, το ?χει γρ?ψει ο Tim Ferris, o Τιμ?θεο? Φερρα?ο? του Β?λου αν ?ταν ?λληνα?.

Αποκτ?στε παθητικ? εισοδ?ματα και Nomad Lifestyle

Δεν ε?ναι, ε?ναι απ? το San Francisco ο οπο?ο? αποτ?λεσε ?μπνευση για παθητικ? εισοδ?ματα και ελευθερ?α χρ?νου και για το Nomad lifestyle.

Αν ?χετε ακο?σει για του? νομ?δε?, ε?ναι αυτο? που αλλ?ζουν χ?ρα αν? 6 μ?νε? ? 1 χρ?νο, μια πηγα?νουν Τα?λ?νδη ?πω? ε?χα π?ει και εγ? π?ρυσι στο μεγαλ?τερο συν?δριο που ?χει γ?νει για το SEO, μια π?νε στο Μπαλ? στην Ινδονησ?α, μια π?νε στη Σαντορ?νη για 6 μ?νε? γιατ? ?χουμε και εδ? μεγ?λο καλοκα?ρι, μια στην Κολομβ?α που ?ταν και ο Escobar, γιατ? αυτ? η χ?ρα φημ?ζεται για το Nomad lifestyle και γενικ? γυρ?ζουν τον κ?σμο.

Γι αυτ? ?μα θ?λετε κι εσε?? να κ?νετε μια επιχε?ρηση που να σα? ανο?γει π?ρτε? για το nomad lifestyle, το Amazon FBA ε?ναι για εσ??, πρ?πει να το μελετ?σετε. Μην ξεχ?σετε να πατ?σετε like, να κ?νετε εγγραφ? στο καν?λι, να αφ?σετε το σχ?λιο σα?, να γραφτε?τε στα μαθ?ματα ε?τε επ?σημα ε?τε ανεπ?σημα –υπ?ρχουν πολλ? δωρε?ν μαθ?ματα απ? το Amazing Selling Machine και το MarketingPlace SuperHeroes-.

Μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε και στο newsletter, κ?θε 15 μ?ρε? σα? στ?λνω ?να πολ?τιμο newsletter με αυτ? που βρ?σκετε εδ? και θα αποκτ?σετε ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα.

Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη? και θα χαρ? να σα? δω την ?λλη Δευτ?ρα στι? 9.

Γεια σα?!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων:

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看