ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ALLAGI HOST FILE WINDOWS

Πω? να δε?τε το ν?ο σα? site χωρ?? να αλλ?ξετε dns

Πω? μπορε?τε να κ?νετε προεπισκ?πηση τη? ιστοσελ?δα? σε ν?ο server

Ε?στε μ?πω? στην φ?ση τη? ανακατασκευ?? τη? ιστοσελ?δα? σα? και θα θ?λατε να τη δε?τε πριν τη βγ?λετε στον α?ρα;

Μεταφ?ρετε το hosting?του site σα? απ? ?λλο web hosting provider και θ?λετε να δε?τε αν το μεταφ?ρατε σωστ??πριν αλλ?ξετε του? nameservers του domain name σα?;

Τ?τε μπορε?τε με μερικ?? μικρ?? και λεπτ?? ρυθμ?σει? στο hosts file ? στο αρχε?ο hosts του υπολογιστ? σα? και να δε?τε πω? λειτουργε? η ιστοσελ?δα σα? μ?σα απ? του? servers που ?χετε επιλ?ξει.

Στην ουσ?α θα κ?νετε τον υπολογιστ? σα? και μ?νο να παρακ?μψει προσωριν? του? δηλωμ?νου? DNS servers του website σα? και να το αναζητ?σει/διαβ?σει απευθε?α? απ? τον ν?ο server που το μεταφ?ρετε.

Δε?τε προσεκτικ? τα παρακ?τω β?ματα για να μπορ?σετε να κ?νετε ε?κολα και γρ?γορα τι? αλλαγ?? που απαιτο?νται στο host file.

Αλλαγ? hosts file

Με το αρχε?ο hosts μπορο?με να αντιστοιχ?σουμε δι?φορα domains με την IP διε?θυνση που θ?λουμε.?

Το αρχε?ο, αν?λογα με το λειτουργικ? σ?στημα του Η/Υ σα? βρ?σκεται:

 • Microsoft Windows:?c:\windows\system32\drivers\etc\hosts
 • Linux:?/etc/hosts
 • MacOS:?/etc/hosts

Αφο? γρ?ψετε σε μ?α γραμμ? διε?θυνση? ? στον Web browser ? στον Windows Explorer το παραπ?νω path, θα πρ?πει να εντοπ?σετε το αρχε?ο hosts.

Ανο?ξτε το αρχε?ο με δεξ? κλικ, επιλ?γοντα? Run as Administrator (?νοιγμα ω? Διαχειριστ??), χρησιμοποι?ντα? το Notepad ? το Wordpad.

Προσωπικ? προτιμ? το Notepad++ που ε?ναι και δωρε?ν, ω? text editor.

Εντοπ?στε τη γραμμ?:


127.0.0.1 localhost

και απ? κ?τω ακριβ?? συμπληρ?στε:

Χ.Χ.Χ.Χ ? onoma.gr

Χ.Χ.Χ.Χ ? www.onoma.gr


?που Χ.Χ.Χ.Χ εσε?? θα γρ?ψετε την IP διε?θυνση που ?χει το domain σα? στο πακ?το φιλοξεν?α? και onoma.gr θα γρ?ψετε το πραγματικ? domain name σα?

Αποθηκε?ετε (Save) το αρχε?ο, επανεκκιν?στε τον Περιηγητ? σα? (Chrome, Firefox κτλ) και ?τσι?θα μπορε?τε να δε?τε ?μεσα το site σα? απ? τον υπολογιστ? σα?.

?μα π?λι δεν εμφαν?ζεται, σβ?στε τη μν?μη cache

Ενδεχομ?νω? να χρειαστε? να διαγρ?ψετε την προσωριν? μν?μη DNS (dns cache) των Windows σα? για να ενεργοποιηθε? η αλλαγ? που κ?νατε. Για να το κ?νετε αυτ?:

 1. Πατ?στε ταυτ?χρονα απ? το πληκτρολ?γιο τα κουμπι??Winkey+R?για να εμφανιστε? το παρ?θυρο?Run?(Εκτ?λεση).
 2. Πληκτρολογ?στε?cmd?και πατ?στε?ENTER?για να μεταφερθε?τε στη γραμμ? εντολ?ν?των Windows.
 3. Πληκτρολογ?στε?ipconfig /flushdns?και πατ?στε?ENTER.

Αν θ?λετε να επαναφ?ρετε το hosts file (αρχε?ο hosts) στην προηγο?μενη του κατ?σταση διαγρ?φετε την καταχ?ρηση που εισ?γατε πριν.

Προβλ?ματα με δικαι?ματα αλλαγ?ν σε αρχε?ο του system 32

προστασ?α των αρχε?ων των Windows δεν επιτρ?πει την αλλαγ? του αρχε?ου host π?ντοτε.

Καταρχ?ν, πρ?πει να ε?στε συνδεδεμ?νοι με λογαριασμ? διαχειριστ?.

Μετ?, θα πρ?πει να π?τε στον φ?κελο ?που βρ?σκετε το αρχε?ο host και να κ?νετε τα παρακ?τω β?ματα για να αλλ?ξετε τα δικαι?ματα των αρχε?ων.

 1. Δεξ? κλικ και πηγα?νετε στι? “Ιδι?τητε?“.
 2. Στην καρτ?λα “Ασφ?λεια” πατ?στε το κουμπ? “Για προχωρημ?νου?”.
 3. Στο ν?ο παρ?θυρο, πηγα?νετε στην καρτ?λα “Ιδιοκτ?τη?” και πατ?στε το κουμπ? “Επεξεργασ?α”.
 4. Επιλ?ξτε το ?νομα του λογαριασμο? χρ?στη σου και πατ?στε ΟΚ. Πατ?στε ΟΚ σε ?λα τα παρ?θυρα ?ω? ?του επιστρ?ψετε στο παρ?θυρο των ιδιοτ?των. Πατ?στε και εκε? ΟΚ ?στε να κλε?σει.
 5. Ανο?ξτε ξαν? τι? ιδι?τητε? και επαναλ?βατε το δε?τερο β?μα.
 6. Στην πρ?τη καρτ?λα, επιλ?ξτε το κουμπ? “Αλλαγ? δικαιωμ?των” (“Change permissions” ε?ναι στην αγγλικ? ?κδοση) και στο ν?ο παρ?θυρο κ?ντε διπλ? κλικ στο ?νομα του λογαριασμο? χρ?στη που ?χετε. ?χι στο Administrators/<ΟΝΟΜΑ> αλλ? στο Users/<ΟΝΟΜΑ>, ?που ΟΝΟΜΑ το ?νομα του λογαριασμο? χρ?στη.
 7. Στα check boxes επιλ?ξτε ?λα τη? πρ?τη? στ?λη? (“Αποδοχ?”). Πατ?στε ΟΚ σε ?λα τα παρ?θυρα. Πλ?ον, το αρχε?ο ?χει δικαι?ματα Full Control απ? τον δικ? σα? χρ?στη. Επαναλ?βατε τα β?ματα για ?λα τα αρχε?α ? για αυτ? μ?νο που θ?λατε να διαχειριστε?τε.

Πηγ??:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

1 Σχ?λιο. Leave new

 • ?ψογο το ?ρθρο σου και εποικοδομητικ? ?πω? π?ντα. Μα? βοηθ?ει π?ρα πολ?. Ε?ν μπορε?? κ?ποια μ?ρα να ασχοληθε?? και να μα? πει? πω? γ?νεται το ?ρθρο μα?, να φα?νονται δικ? μα? και να μπορο?με να απομακρ?νουμε τον κ?νδυνο, ?στε αυτο? που τα αντιγρ?φουν να βγα?νουν πιο π?νω απ? εμ??, εν? το ?ρθρο το ?χουμε γρ?ψει εμε??.

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看