ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Αξιολ?γηση SEO-1- Κουπ?νια Εκπτωτικ?

για την ιστοσελ?δα kouponiaekptotika.gr, ?χει αλλ?ξει σε Picodi.com/gr

Στο πρ?το β?ντεο τη? ζωνταν?? αξιολ?γηση? SEO παρουσι?ζουμε ?να εκπληκτικ? site, τα Εκπτωτικ? κουπ?νια. Μπορε?τε να δε?τε ?λα τα β?ντεο SEO στο καν?λι μου στο YouTube ? στο Vimeo.

Προτ?σει? Βελτ?ωση? SEO

 1. Καλ?τερη διασπορ? των βασικ?ν λ?ξεων κλειδι?ν σε ?λη την ιστοσελ?δα. Καλ?τερα να αποκτ?σει λ?γο μεγαλ?τερο β?θο? το site. Επ?ση?, μπορε?τε να ?χετε διαφορετικ?? λ?ξει? κλειδι? για διαφορετικ?? σελ?δε? του site σα?.
 2. Δι?ρθωση του meta descritpion. Το meta tag πολλ?? φορ?? συγχ?εται με το meta descritpion. To meta tag πρ?πει να περι?χει τι? λ?ξει? κλειδι? που θα πρ?πει να ε?ναι μεταξ? 10-20 και λιγ?τερο απ? 160 χαρακτ?ρε?.
 3. Με?ωση του ?γκου τη? αρχικ?? ιστοσελ?δα? απ? τα 2.2 MB σε λιγ?τερο απ? 1 ΜΒ. Το facebook ε?ναι λιγ?τερο απ? 300 KB στην πρ?τη σελ?δα και φορτ?νει σε 1 δευτερ?λεπτο περ?που. ?σο ταχ?τερη ε?ναι η σελ?δα στην φ?ρτωση και στην πλο?γηση, τ?σο πιο πολ? αυξ?νεται η επισκεψιμ?τητα και η μετατροπ? επισκεπτ?ν σε πελ?τε?.
 4. Εγκατ?σταση RSS FEED για τον καλ?τερο διαμπιρασμ? του περιεχομ?νου σα? στου? χρ?στε?. Με το rss feed μπορε?τε να αποκτ?σετε χιλι?δε? backlinks στη σελ?δα σα? απ? φ?λια sites.
 5. Μεταπ?δηση σε WordPress ε?ν δεν υπ?ρχει, γιατ? το WordPress λειτουργε? καλ?τερα απ? ?ποψη SEO. Δε?τε περισσ?τερα στο blog ? site?
 6. Προσδιορ?σμ?? τη? γλ?σσα? τη? σελ?δα? στα ελληνικ?. ?τσι θα αποφ?γετε του? ξεν?γλωσσου? επισκ?πτε? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και θα μει?σετε το ποσοστ? εγκατ?λειψη?.
 7. Εγκατ?σταση του google analytics στη σελ?δα σα?.
 8. Προσθ?κη blog στην σελ?δα σα?. Η δημιουργ?α του blog και μοναδικο? περιεχομ?νου ε?ναι το μυστικ? για α?ξηση τη? κ?νηση? απ? την Google και απ? ?λα τα social media, ?πω? το facebook, το twitter, google+, pinterest.
 9. Αλλαγ? σε ποιο λειτουργικ? social media buttons και καλ?τερη προ?θηση των προσφορ?ν σα? στα social media. Προσωπικ? προτιμ? το Alternative digg.
 10. Τ?λο? μου δι?φυγε στο β?ντεο το Alexa rank που ε?ναι απογοητευτικ? χαμηλ? για το βεληνεκ?? τη? σελ?δα? σα?. Θα πρ?πει να κ?νετε μια προσπ?θεια για βελτ?ωσ? του.

AKSIOLOGISI-SEO-1

Εργαλε?α SEO που χρησιμοποι?θηκαν στην Αξιολ?γηση SEO

Στην παραπ?νω αξιολ?γηση SEO χρησιμοποι?θηκαν τα παρακ?τω εργαλε?α:

 1. SEO Quake πρ?σθετο για το firefox.
 2. Pingdom Tools για την μ?τρηση τη? ταχ?τητα? τη? ιστοσελ?δα?.

Δωρε?ν Αξιολ?γηση SEO

Στε?λτε μα? τη σελ?δα σα? και εμε?? θα την αξιολογ?σουμε και θα την βαθμολογ?σουμε στα εργαστ?ρια τη? ParaMarketing λαμβ?νοντα? υπ?ψιν 25 διαφορετικ?? παραμ?τρου? SEO. Ε?ναι μια τελε?ω? εξειδικευμ?νη υπηρεσ?α αξ?α? 29€ που δεν θα σα? στοιχ?σει τ?ποτε. Απλ?? εμπιστευτε?τε του? ειδικο??.

Ε?ν θ?λετε να μ?θετε περισσ?τερα για το SEO, κατεβ?στε δωρε?ν τον λεπτομερ? οδηγ?: SEO- Google Πρ?τη Σελ?δα!? Βγε?τε πρ?τοι στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, κατακλυστε?τε απ? επισκ?ψει?, βρε?τε ν?ου? πελ?τε? και ν?ε? αγορ?? και αυξ?στε κατακ?ρυφα τι? πωλ?σει? σα?!

Περιλαμβ?νονται και μια σειρ? δωρε?ν μαθημ?των που δε?χνει ακριβ?? τι πρ?πει να κ?νετε για να νικ?σετε τον ανταγωνισμ? και να με?νετε για π?ντα πρ?τοι!

Ο στ?χο? τη? αξιολ?γηση? ε?ναι να σα? βοηθ?σει να αποφ?γετε τα γνωστ? λ?θη SEO και να μπορ?σετε να θ?σετε τα θεμ?λια για μια ποιο φιλικ? σελ?δα προ? τη Google και το κοιν? σα?.

?

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看