ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

AFTER-SALES-SEO-SERVICES

After sales SEO 101: Εξυπηρ?τηση πελατ?ν μετ? την δημιουργ?α ιστοσελ?δα?

Περιεχ?μενα

Γιατ? 8 στα 10 site ε?ναι καταδικασμ?να να αποτ?χουν πριν καν τελει?σει η κατασκευ? του?;

To 80% των ιδιοκτητ?ν ιστοσελ?δων νομ?ζουν ?τι το μεγαλ?τερο ?ξοδο για να στ?σει κ?ποιο? μια πετυχημ?νη ιστοσελ?δα στο ?ντερνετ ε?ναι ? ?δια η κατασκευ? ιστοσελ?δα? και ?τσι οι 8 στου? 10 σταματ?νε να επενδ?ουν στο ?ντερνετ μ?λι? τελει?σει το στ?διο τη? κατασκευ??.

Ελ?χιστοι ε?ναι υποψιασμ?νοι ?στε να γνωρ?ζουν ?τι το μεγαλ?τερο κ?στο? σε μια ιστοσελ?δα που δεν ε?ναι παρ? μια σ?γχρονη μορφ? επιχε?ρηση? ε?ναι η συντ?ρηση τη?, η αναν?ωση και η προ?θηση τη?.

?μα λοιπ?ν ?χετε φτι?ξει ?να site και δεν σα? φ?ρνει καθ?λου κ?νηση, τ?τε μ?λλον θα πρ?πει να επενδ?σετε στην προ?θηση του για να σα? φ?ρει του? πρ?του? επισκ?πτε? που θα γ?νουν και πελ?τε?.

Η ομ?δα μα? ασχολε?ται εδ? και χρ?νια με ?μπειρου? τεχνικο?? με την κατασκευ?, συντ?ρηση, αναν?ωση και προ?θηση ιστοσελ?δων σε καθημεριν? β?ση για δεκ?δε? sites και eshop, και ?τσι θα ?θελα μ?σα απ? αυτ? το ?ρθρο να μοιραστ? τι? απ?ψει? και τι? εμπειρ?ε? μου σχετικ? με το θ?μα που μα? αφορ? ?λου? ?σου? ?χουμε ιστοσελ?δα σ?μερα.

Π?σο προ?θηση χρει?ζεται ?να site σ?μερα;

Η ερ?τηση ε?ναι ρητορικ? και ?πω? καταλαβα?νετε δεν υπ?ρχει κ?ποιο? χρυσ?? καν?να? στο μ?ρκετινγκ ? στην προ?θηση ιστοσελ?δων και στο SEO που να λ?ει π?σο προ?θηση πρ?πει να κ?νουμε σε κ?θε site.

Η φιλοσοφ?α ?μω? του μ?ρκετινγκ και των πωλ?σεων στο ?ντερνετ λ?ει ?τι κ?θε brand για να χτιστε? χρει?ζεται την απαρα?τητη διαφ?μιση και καν?να προ??ν ? υπηρεσ?α δεν πουλι?ται μ?νη τη?.

Παλι?τερα που δεν υπ?ρχε η Google, τα παραδοσιακ? μ?σα, οι εφημερ?δε? και τα περιοδικ?, το ραδι?φωνο και η τηλε?ραση ?ταν σχεδ?ν μονοπ?λια στην διαφημιστικ? αγορ? και δεν υπ?ρχαν και ?λλε? επιλογ?? διαφ?μιση?.

Σ?μερα η κατ?σταση ?χει αλλ?ξει δραματικ? εξαιτ?α? δ?ο εταιρι?ν που ?χουν κυριε?σει την αγορ? του online marketing ? του digital marketing.

Αυτ?? οι εταιρε?ε? δεν ε?ναι ?λλε? απ? τη Google και το Facebook που τι? χρησιμοποιο?με καθημεριν? και που ?χουν αλλ?ξει τη ζω? μα?.

Θα ?θελα να εστιαστ? στην προ?θηση των ιστοσελ?δων συνδυ?ζοντα? και τα πρ?γματα που ε?ναι η προ?θηση, η πληρωμ?νη διαφ?μιση ? το digital marketing και το SEO.

?ταν λ?με π?σο προ?θηση χρει?ζεται ?να site σ?μερα, εννοο?με ποιο? θα πρ?πει να ε?ναι ο διαφημιστικ?? προ?πολογισμ?? σε μηνια?α και σε ετ?σια β?ση τη? προ?θηση? τη? ιστοσελ?δα?.

Για να δε?τε π?σο θα πρ?πει να ε?ναι αυτ?? ο προ?πολογισμ??, διαβ?στε παρακ?τω.

Η προ?θηση ιστοσελ?δων ω? ποσοστ? επ? των πωλ?σεων

Παλαι?τερα, πολλ?? εταιρε?ε? ?ριζαν ?να ποσοστ? επ? των πωλ?σεων ω? διαφημιστικ? προυπολογισμ?, για παρ?δειγμα 10% ? 25% αν?λογα με τα περιθ?ρια κ?ρδου? του προ??ντο? ? τη? υπηρεσ?α? που παρε?χαν στον τελικ? καταναλωτ?.

Ελ?χιστε? ?ταν εκε?νε? οι εταιρε?ε? που επ?νδυαν περισσ?τερο στα brand του? και δεν ?βλεπαν την διαφ?μιση και την προ?θηση των προ??ντων του? ω? ξερ? στατιστικ? στοιχε?α.

Αυτ?? οι εταιρε?ε? ?πω? η Nike, Coca Cola, Mercedes και πολλ?? ?λλε? επ?νδυσαν τ?σο πολ? στο μ?ρκετινγκ και τη διαφ?μιση που πλ?ον ?χουν γ?νει ?να με τι? καταναλωτικ?? μα? συν?θειε? και που ?μα θα φ?γουν απ? την αγορ? θα μα? λε?ψουν απ? ψυχολογικ? ?ποψη και μ?νο.

Γιατ? απ? καταναλωτικ? ?ποψη, και να κλε?σει η Nike ? να σταματ?σει να υπ?ρχει Coca Cola δεν θα γ?νει και τ?ποτα αφο? υπ?ρχουν δεκ?δε? ?λλα προ??ντα και υποκατ?στατα στην αγορ? που δεν θα καταλ?βει καν?να? την ?λλειψη αυτ?ν των δ?ο brand απ? την αγορ?.

Δηλαδ? δεν θα δημιουργηθε? ?λλειψη απ? παπο?τσια επειδ? ?κλεισε η Nike, ο?τε θα σταματ?σει ο κ?σμο? να π?νει Βacardi cola γιατ? ?κλεισε η Coca Cola.

Η προσωπικ? μου ?ποψη για την προ?θηση ιστοσελ?δων ε?ναι ?τι ?λοι μα? ε?μαστε προ??ντα του μ?ρκετινγκ και τη? προ?θηση? που ?χουμε κ?νει στι? εταιρε?ε? μα?, τι? ιστοσελ?δε? μα?, τα προ??ντα μα? και τι? υπηρεσ?ε? μα?.

Θ?τοντα? λοιπ?ν ?να ?ριο στον προυπολογισμ? μα? αν?λογα με τι? πωλ?σει?, β?ζουμε ?ναν μεγ?λο φραγμ? στην αν?πτυξη και δεν επενδ?ουμε στο μ?λλον και στην βιωσιμ?τητα τη? ιστοσελ?δα? μα?.

Θα πρ?πει λοιπ?ν για να θ?σουμε μερικ? ?ρια στον προ?π?λογισμ? μα? ?σον αφορ? την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? μα? να θ?σουμε πρ?τα του? στ?χου? πωλ?σεων και του? τζ?ρου? που θ?λουμε να πετ?χουμε και κατ?πιν να δο?με με ποιο budget προ?θηση? θα μπορ?σουμε να πετ?χουμε του? στ?χου? μα?.

?σχετα το π?σο μικρ? ε?ναι το site σα? σ?μερα, ?μα θ?λετε να γιγαντωθε?, θα πρ?πει να καταστρ?σετε ?ναν μηνια?ο προυπολογισμ? μ?ρκετινγκ και προ?θηση? και να δοκιμ?σετε ποια μ?σα και ποια εργαλε?α προ?θηση? θα δοκιμ?σετε και σε ποια θα κατασταλ?ξετε.

Ο μηνια?ο? προ?πολογισμ?? για την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? θα πρ?πει να ξεκιν?σει αμ?σω? μετ? την κατασκευ? τη?.

Το μ?γμα προ?θηση? ιστοσελ?δων και το after sales SEO

Φαντ?ζομαι ?τι κ?ποιοι απ? εσ?? θα ?χετε ξενερ?σει με αυτ? που διαβ?ζατε γιατ? σα? ε?χα συνηθ?σει σε ποιο τεχνικ? ?ρθρα ?πω? του τ?που 7 συμβουλ?? για το SEO ? πω? να αυξ?σετε το visibility στι? μηχαν?? αναζ?τηση? κτλ.

?σω? να περιμ?νατε αρκετο? που με διαβ?ζατε χρ?νια να δε?τε ακ?μα ?να τεχνικ? ?ρθρο που λ?ει β?ματα και τρ?που?.

?μω? επ?λεξα να ασχοληθ? περισσ?τερο με αυτ? το θ?μα που ?χει να κ?νει με το πω? θα μπορ?σει ?να καινο?ριο site ? ?να site που ?δη υπ?ρχει στο ?ντερνετ χρ?νια να αυξ?σει του? τζ?ρου? του και να φ?ρει περισσ?τερα κ?ρδη και περισσ?τερου? ν?ου? πελ?τε?.

Για να επιτευχθε? αυτ?? ο στ?χο?, θα πρ?πει να υπ?ρχει ο κατ?λληλο? σχεδιασμ?? και το κατ?λληλο με?γμα προ?θηση? τη? ιστοσελ?δα? σα? με δι?φορου? τρ?που? και με δι?φορα εργαλε?α.

Ποιοι ε?ναι αυτο? οι τρ?ποι ? καλ?τερα οι επιλογ?? προ?θηση?, σα? τι? αναφ?ρω παρακ?τω:

SEO

Το κλασικ? SEO ε?ναι η οργανικ? προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? των μηχαν?ν αναζ?τηση? με β?ση λ?ξει? κλειδι? και φρ?σει? κλειδι?. Το αναφ?ρω πρ?το γιατ? το SEO ε?ναι το σημαντικ?τερο επειδ? φ?ρνει τι? περισσ?τερε? μετατροπ?? σε πελ?τε? και φυσικ? ?χει την καλ?τερη απ?δοση απ? ?λου? του? ?λλου? τρ?που? προ?θηση? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Ε?ναι εκπληκτικ? ?τι το SEO και η οργανικ? επισκεψιμ?τητα ?χει πολλ?? φορ?? 1.000% απ?δοση σε σ?γκριση με την πληρωμ?νη επισκεψιμ?τητα ? την πληρωμ?νη διαφ?μιση του Google Adwords.

Αυτ? σημα?νει ?τι κ?ποιο? μπορε? να ?χει τα ?δια αποτελ?σματα σε τζ?ρο ? σε α?ξηση πελατε?α? επενδ?οντα? 100€ το μ?να για SEO τη στιγμ? που θα πλ?ρωνε 1.000€ για τα ?δια αποτελ?σματα μ?σω του Google Adwords.

Google Adwords

Το Google Adword?ε?ναι ?να πολ?τιμο εργαλε?ο προ?θηση? τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των τη? Google και θα πρ?πει να χρησιμοποιε?τε για καλ?τερα αποτελ?σματα συνδυαστικ? και επικουρικ? με το SEO.

Οι λ?γοι που θα πρ?πει να χρησιμοποι?τε επικουρικ? με το SEO ε?ναι αρκετο? και θα σα? αναφ?ρω επιγραμματικ? δ?ο βασικο??:

Επειδ? μα? βοηθ?ει να εμπλουτ?σουμε την εκστρατε?α SEO με δεκ?δε? λ?ξει? κλειδι? που σ?γουρα μα? ?χουν ξεφ?γει κατ? τη δι?ρκεια του στησ?ματο? τη? ιστοσελ?δα? μα? αλλ? και τη? εκπ?νηση? τη? πρ?τη? εκστρατε?α? SEO.

Επειδ? ?να μερ?διο αγορ?? θα κ?νει κλικ μ?νο στα πληρωμ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google και σε περ?πτωση που δεν φροντ?σουμε να προσθ?σουμε και κ?ποιε? διαφημ?σει? στο Adwords δεν θα μπορ?σουμε να διεισδ?σουμε σε αυτ? το καταναλωτικ? κοιν?.

Το Adwords και το SEO θα πρ?πει να ξεκιν?νε απ? την πρ?τη μ?ρα τη? προ?θηση? τη? ιστοσελ?δα? σα? που ε?ναι η πρ?τη μ?ρα μετ? την ολοκλ?ρωση τη? κατασκευ?? τη? ιστοσελ?δα? σα? και δεν θα πρ?πει να υπ?ρχει καθ?λου χρονοτριβ?.

Διαφ?μιση σε ?λλα διαφημιστικ? δ?κτυα

Εκτ?? απ? το Google Adwords υπ?ρχουν και δεκ?δε? ?λλα διαφημιστικ? δ?κτυα που παρ?χουν διαφημ?σει? μ?σω blog, native advertising, pop up banners και δι?φορου? ?λλου? τρ?που? διαφ?μιση? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Το κ?στο? αν? κλικ ε?ναι συν?θω? λ?γο χαμηλ?τερο απ? το Google Adwords εν? το κοιν? δεν ε?ναι το ?διο π?ντοτε με το Google Adwords. Κατ? τη γν?μη μου θα πρ?πει να εντοπ?σετε τ?τοια ε?δου? δ?κτυα διαφ?μιση? και να τα δοκιμ?σετε γιατ? κ?θε αγορ? και κ?θε ιστοσελ?δα ε?ναι διαφορετικ? και ?χει διαφορετικ? ανταπ?κριση σε σ?γκριση με κ?ποιο δ?κτυο διαφ?μιση?.

Affiliate Networks & Linkwise

Το affiliate marketing ε?ναι και αυτ? ?να σοβαρ? και αξι?πιστο εργαλε?ο προ?θηση? τη? ιστοσελ?δα? σα? μ?σω συνεργατ?ν (affiliates). Μια πολ? αξι?πιστη εταιρε?α για να προωθ?σετε την ιστοσελ?δα σα? και τη φ?ρμα σα? για την Ελληνικ? αγορ? ε?ναι η Linkwise.

Εκτ?? απ? τη Linkwise υπ?ρχουν και δεκ?δε? ?λλε? εταιρε?ε? affiliate marketing που δ?χονται διαφημιζ?μενου? αλλ? και συνεργ?τε?, ?μω? θεωρ? ?τι για τα δεδομ?να τη? ελληνικ?? αγορ?? η Linkwise ε?ναι η καλ?τερη.

Το καν?λι πωλ?σεων ? το καν?λι προ?θηση? που λ?γεται συνεργατικ? μ?ρκετινγκ ε?ναι ?να μεγ?λο κεφ?λαιο γενικ?τερα και θα πρ?πει να το δοκιμ?σετε γιατ? μερικ? αντικε?μενα και μερικ? ε?δη ?χουν πολ? μεγ?λη τρ?βηξη στο affiliate marketing.

E-Shopping Malls, Skroutz, Bestprice

Τα shopping malls με σ?γκριση τιμ?ν ?πω? το Skroutz και το Bestprice ε?ναι πραγματικ? πολ?τιμα για κ?ποια eshop που πι?σαν τον συγμ? τη? αγορ?? και γιγαντ?θηκαν με την αν?πτυξη που παρουσ?ασε το Skroutz ?λα αυτ? τα χρ?νια.

Κ?ποια ε?δη ευνοο?νται απ? το Skroutz, εν? η ισοπ?δωση των τιμ?ν που επικρατε? σε αυτ? τα ηλεκτρονικ? shopping malls ?χει φ?ρει δεκ?δε? ?τομα μ?σα σε αυτ? για να κ?νουν απλ?? και μ?νο σ?γκριση τιμ?ν.

Με κ?ποιο μικρ? κ?στο? και με χρ?ωση αν? κλικ, πιστε?ω ?τι ?σοι δεν ?χουν μπει ακ?μα στο Skroutz εν? διαθ?τουν eshop ?χουν χ?σει ?να σημαντικ? μερ?διο αγορ?? και πωλ?σεων.

Επαγγελματικο? Οδηγο?, Χρυσ?? Οδηγ??, Vrisko, Δουλευταρ??

Σοβαρο? πα?κτε? στην αγορ? των αναζητ?σεων επαγγελματι?ν αν? περιοχ? και αν? ειδικ?τητα ?χουν γ?νει τα τελευτα?α χρ?νια δι?φορα site ?πω? ο Χρυσ?? Οδηγ??, το Vrisko και ο Δουλευταρ??.

Ο λ?γο? που ?γιναν σοβαρο? πα?κτε? ε?ναι γιατ? κ?νανε σοβαρ?? επενδ?σει? στο αντικε?μενο που λ?γεται ?ντερνετ και φτι?ξαν πολ? χρ?σιμε? ιστοσελ?δε? και καταλ?γου? επαγγελματι?ν που περιλαμβ?νουν σχεδ?ν ?λα τα επαγγ?λματα.

Η προβολ? τη? επιχε?ρηση? σα? μ?σω αυτ?ν των οδηγ?ν ?χει διπλ? ?φελο?:

  • Αφεν?? μεν σα? ανεβ?ζει στην οργανικ? κατ?ταξη τη? Google με backlink
  • Αφετ?ρου δε σα? δ?νει ποιοτικ? κ?νηση απ? υποψ?φιου? πελ?τε? στο site σα?.

Το ?τι θα μπε?τε σε αυτο?? του? επαγγελματικο?? οδηγο?? δεν σημα?νει αυτ?ματα ?τι θα λ?σετε το πρ?βλημα σα? ? ?τι ?ντω? θα π?ρετε πελ?τε? στην ιστοσελ?δα σα?, ?μω? ?μα δεν καταχωρηθε?τε σε αυτο?? του? οδηγο?? ε?ναι λ?γο δ?σκολο να μπορ?σετε να βγ?λετε συμπ?ρασμα για την αποτελεσματικ?τητα του? και για το αν το δικ? σα? αντικε?μενο ταιρι?ζει με του? επισκ?πτε? που ?χουν αυτ? τα site.

Email marketing, Aweber

Το email marketing ε?ναι ?να πολ? χρ?σιμο καν?λι πωλ?σεων και επικοινων?α? με του? πελ?τε? σα? και ε?ναι απ? τα πιο προσοδοφ?ρα καν?λια πωλ?σεων ακ?μα και σ?μερα.

Μπορε? να μοι?ζει ντεμοντ? γιατ? το email ?χει κλε?σει τα 50 χρ?νια ζω?? ?μω? δεν ?χει χ?σει την α?γλη του και ?λε? οι μεγ?λε? εταιρε?ε? το χρησιμοποιο?ν σε εβδομαδια?α ? και σε μηνια?α β?ση για να αυξ?σουν την επισκεψιμ?τητα του? και του? πελ?τε? του?.

Το πιο σημαντικ? για να κρατ?σετε την επαφ? με του? πελ?τε? σα? ε?ναι να ?χετε κ?ποιο email για να του? στε?λετε κ?ποια προσφορ?, κ?ποιο email υπενθ?μιση? ? κ?ποιο ?ρθρο με συμβουλ??.

Το 80% των πωλ?σεων γ?νεται στην ?βδομη με δωδ?κατη επαφ? με κ?ποιον, γιατ? σ?μφωνα με Αμερικ?νου? ψυχολ?γου? μετ? την ?βδομη επαφ? με κ?ποιον, αυτ?? σα? φα?νεται οικε?ο? και τον θεωρε?τε ασυνα?σθητα δικ? σα? ?νθρωπο.

Μια πολ? καλ? εταιρε?α για να ξεκιν?σετε σ?μερα κι?λα? το email marketing ε?ναι η Aweber και η Mailerlite.

Τι? χρησιμοποι? και τι? 2 εδ? και χρ?νια και πιστε?ω ?τι ε?ναι οι πιο ευ?λικτε?, οι πιο σταθερ?? και αυτ?? που ?χουν τα ελ?χιστα προβλ?ματα διαχε?ριση? και αποστολ?? email.

?να? συνετ?? επιχειρηματ?α? που θ?λει να κ?νει τη διαφορ? και να αυξ?σει τι? πωλ?σει? του θα πρ?πει να συμπεριλ?βει και στο After Sales SEO ( ASS) που θα κ?νει και το email marketing σε εβδομαδια?α β?ση.

Ειδοποι?σει? στον browser, Push Notifications

Οι ειδοποι?σει? στον browser, τα λεγ?μενα push notifications ε?ναι πολ? σημαντικ? για να φ?ρουν κ?νηση στην ιστοσελ?δα σα? και να σα? δ?σουν και μια μικρ? ?θηση στο SEO.

Αν και ?χουν μικρ?τερη δυναμικ? σε σ?γκριση με το email marketing και φ?ρνουν πολ? λιγ?τερε? μετατροπ?? επισκεπτ?ν σε πελ?τε?, τα push notifications ε?ναι πιστε?ω ?να καν?λι μ?ρκετινγκ που θα πρ?πει να καλλιεργ?σετε.

Κλαδικ? site, Tripadvisor, Booking, Airbnb

Τα κλαδικ? site που συγκεκριμ?να για τον τομ?α του τουρισμο? και των ηλεκτρονικ?ν κρατ?σεων ε?ναι το Booking και το Tripadvisor ?χουν πολ? μεγ?λο κοιν?, εν? ?λοι κοιτ?νε τι? κριτικ?? και τι? αξιολογ?σει? των καταλλυμ?των και των δραστηριοτ?των πριν κ?νουν μια κρ?τηση.

Θεωρ? ?τι ε?ναι απαρα?τητο εφ?σον ?χετε μια ιστοσελ?δα στον τουριστικ? κλ?δο να προχωρ?σετε και σε κ?ποια καταχ?ρηση σε αυτ? τα site αναγκαστικ? για να μπορ?σετε να αποκτ?σετε πρ?σβαση σε ?λο το μεγ?λο κοιν? που επισκ?πτεται και συχν?ζει σε αυτ? τα sites.

Προ?θηση σε μεγ?λα blogs

Η προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? σε μεγ?λα αρθρογραφικ? blogs ?πω? το Newsbeast και πολλ? ?λλα ε?ναι σημαντικ? για να π?ρετε κ?ποια ποιοτικ? backlinks και με υψηλ? Domain Authority.

Η κ?νηση που προ?ρχεται απ? ?λα αυτ? τα blogs ε?ναι προσωριν? και αφιλτρ?ριστη πολλ?? φορ?? και ?τσι θα πρ?πει να υπολογ?ζετε ?τι θα πρ?πει να β?λετε περισσ?τερε? απ? μια φορ?? ?ρθρα για να ?χετε ?να πιο μακροπρ?θεσμο αποτ?λεσμα.

Facebook Advertising

Η διαφ?μιση στο Facebook ?χει γ?νει απ? ευκαιρ?α σε τραγωδ?α γιατ? η απ?δοση του ?χει π?σει υπ? του μηδεν??. ?μω? Παρ?λα αυτ? μια μικρ? διαφημιστικ? καμπ?νια μπορε? να τρ?ξει παρ?λληλα με τι? ?λλε? σα? δραστηρι?τητε? στο Facebook με πολ? μικρ? προυπολογισμ? που θα ?χει περισσ?τερο ω? στ?χο την υπενθ?μιση και ?χι την π?ληση.

Δηλαδ? ο στ?χο? τη? διαφ?μιση? στο Facebook θα πρ?πει να ε?ναι για εν?σχυση του brand name και ?χι για να φ?ρει πωλ?σει?.

Social media marketing

Το social media marketing θα πρ?πει να γ?νεται επικουρικ? μαζ? με ?λα τα ?λλα τα μ?σα για να αυξ?σετε τα social media signals τη? ιστοσελ?δα? σα? αλλ? και για να βελτι?σετε την εικ?να σα? και την κατ?ταξη σα? στη Google.

Δεν θα πρ?πει ποτ? να αφ?νετε την παρουσ?α σα? στα social media, Twitter, Facebook, Instagram να μοι?ζει παρωχημ?νη και το προφ?λ ? η σελ?δα σα? να φα?νεται ?τι ?χει εγκαταληφθε? ? δεν κατοικε?ται.

?χι ?τι θα π?ρετε πολ? κ?σμο απ? εκε? αλλ? θα πρ?πει να υπ?ρχει και εκε? να υπ?ρχει μια παρουσ?α και μια μικρ? καλλι?ργεια του κοινο?.

Outdoor διαφ?μιση

Η Outdoor διαφ?μιση ?πω? και η ?ντυπη διαφ?μιση ? τα διαφημιστικ? δ?ρα, (αυτοκ?λλητα, μπρελ?κ, μαγνητ?κια) που φ?ρουν το site σα? π?νω του? οδηγο?ν σε direct hits τα οπο?α εκτ?? του ?τι αυξ?νουν την επισκεψιμ?τητα, βελτι?νουν και την συνολικ? σα? κατ?ταξη στη Google.

H outdoor διαφ?μιση ? η παραδοσιακ? διαφ?μιση μπορε? να χρησιμοποιηθε? ω? αποτελεσματικ? μ?σο προ?θηση? του site σα? σ?μερα και πιστε?ω ?τι αξ?ζει τον κ?πο να την δοκιμ?σετε.

Και σ?γουρα η λ?στα δεν σταματ?ει εδ?, γιατ? κ?θε μ?ρα ν?α μ?σα διαφ?μιση? και προ?θηση? ιστοσελ?δων γεννιο?νται και ν?οι τρ?ποι υπ?ρχουν για να αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα τη? ιστοσελ?δα? και του ηλεκτρονικο? σα? καταστ?ματο? αν?λογα με τον κλ?δο, την αγορ? και την βιομηχαν?α που αν?κετε.

Μην αποκλε?εται κ?ποιο καν?λι προ?θηση? λ?γω budget

Το θετικ? ?ταν κ?ποιο? σχεδι?ζει μια καμπ?νια προ?θηση? τη? ιστοσελ?δα? του ? καμπ?νια digital marketing μπορε? να συνδυ?σει ?λε? τι? παραπ?νω εν?ργειε? και να επιμερ?σει τον προυπολογισμ? του κ?θε μ?να δοκιμ?ζοντα? τι δουλε?ει για αυτ?ν καλ?τερα και τι ?χι.

Δεν θα πρ?πει να βλ?πουμε το κ?θε μ?σο προ?θηση? ανταγωνιστικ? το ?να με το ?λλο απ? ?ποψη προυπολογισμο? γιατ? πολλ?? φορ?? το ?να καν?λι πωλ?σεων συμπληρ?νει το ?λλο και κ?ποιο πελ?τε? ποτ? δεν θα αγ?ραζαν απ? εμ?? και το ηλεκτρονικ? μα? κατ?στημα γιατ? απλ?? δεν θα μα? ?βρισκαν ποτ?.

Για παρ?δειγμα υπ?ρχει ακ?μα και σ?μερα μια μερ?δα καταναλωτ?ν οι οπο?οι κ?νουν κλικ μ?νο στα πληρωμ?να αποτελ?σματα διαφ?μιση? τη? Google γιατ? απλ?? βαριο?νται να κοιτ?ξουν στα επ?μενα αποτελ?σματα αναζ?τηση? ? δεν τα καταλαβα?νουν.

Ειδικ? κ?ποια ?τομα προχωρημ?νη? ηλικ?α? αν και ?ιναι μειοψηφ?α, ?σω? να μην χρησιμοποι?σουν ποτ? τα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Ισχ?ει ?μω? και το αντ?θετο, κ?ποιο αγοραστικ? κοιν? το οπο?ο ε?ναι υψηλ?? μ?ρφωση? ? ποιο καταρτισμ?νο τεχνολογικ?, και αν?μεσα σε αυτο?? αν?κω και γω ?σω? να μην κοιτ?ξει ποτ? τα πληρωμ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση? των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

?ρα ο στ?χο? εν?? σωστο? τεχνικο? στο SEO ? εν?? σωστο? digital marketeer ε?ναι να συνδυ?σει με τον κατ?λληλο τρ?πο τα διαθ?σιμα μ?σα προ?θηση?, να τοποθετ?σει τον κατ?λληλο προυπολογισμ? και να παρακολουθ?σει την απ?δοση του? σε μηνια?α β?ση κ?νοντα? τι? απαρα?τητε? προσαρμογ??.

Σε ?τι και αν κ?νετε, θα πρ?πει π?ντα να ζητ?τε τη συμβουλ? εν?? σωστο? ειδικο? στο SEO για να μπορ?σει να ενορχηστρ?σει μια σωστ? και αποτελεσματικ? καμπ?νια προ?θηση? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Δε?τε περισσ?τερα για το after sales SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看