ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

GOOGLE KATHGORIES ANAZITISEON-1

Π?σε? κατηγορ?ε? αναζητ?σεων υπ?ρχουν στι? μηχαν?? αναζ?τηση?;

Η γν?ση τη? πρ?θεση? του χρ?στη πριν κ?νει κ?ποια αναζ?τηση στη Google ε?ναι πολ? σημαντικ? στο να εντοπ?σετε και να στοχε?σετε τι? κατ?λληλε? λ?ξει? κλειδι? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και να φ?ρετε ?σου? πιο πολλο?? επισκ?πτε? μπορε?τε.

Σ?μφωνα με μια επιστημονικ? διατριβ? που δημοσιε?θηκε απ? ?ναν εργαζ?μενο στην Altavista το 2002, τον Αντρ?ι Μπρ?ντερ, οι κατηγορ?ε? αναζητ?σεων στο SEO χωρ?ζονται σε τρει? μεγ?λε? κατηγορ?ε?.

Κατηγορ?ε? αναζητ?σεων

Οι τρει? κατηγορ?ε? αναζητ?σεων ε?ναι:

  • Συναλλακτικ??αναζ?τηση (Transactional) – Με αυτ?ν τον τ?πο τη? αναζ?τηση?, ο χρ?στη? προσπαθε? να βρει μια ιστοσελ?δα για να αγορ?σει κ?τι, να κατεβ?σει κ?τι, να εγγραφε? κ?που ? να κ?νει μια συναλλαγ?.
  • Πληροφοριακ? αναζ?τηση (Informational) – Η πληροφοριακ? αναζ?τηση ?χει να κ?νει με την πρ?θεση του χρ?στη να βρει κ?ποια συγκεκριμ?νη πληροφορ?α στο ?ντερνετ ?πω? δρομολ?για τρα?νων, πρ?γραμμα τηλε?ραση?, συμβουλ?? ? συνταγ?? μαγειρικ??, ενημ?ρωση γενικ?τερα.
  • Αναζ?τηση Πλο?γηση? (Navigational) – Ο χρ?στη? επιθυμε? να βρει κ?ποιο συγκεκριμ?νο site για παρ?δειγμα το Shazam, κ?ποια ιστοσελ?δα υπουργε?ου κτλ.

Π?νω σε αυτ?? τι? κατηγορ?ε? ? web taxonomies ?πω? τι? ον?μασε ο Αντρ?ι το 2002 βασ?στηκε και η Google για να ταξινομ?σει τη? πρ?θεση του χρ?στη με τρ?α ρ?ματα:

  • Κ?νω-Do
  • Γνωρ?ζω-Know
  • Πηγα?νω-Go

Πληροφοριακ?? αναζητ?σει? και πω? να επωφεληθε?τε απ? αυτ??

Σ?μερα υπολογ?ζεται ?τι το 50% με 80% των αναζητ?σεων στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι πληροφοριακ?? αναζητ?σει? του τ?που know και ?χουν να κ?νουν με φρ?σει? αναζ?τηση? ?πω?:

Π?τε πα?ζει ο ΠΑΟΚ;

Π?τε ε?ναι Π?σχα το 2019;

κτλ.

Π?νω σε αυτ?ν την β?ση ?χει χτιστε? και το Google Search με τι? φωνητικ?? αναζητ?σει? για να απαντ?ει σε τ?τοια ερωτ?ματα.

Παρ?λα αυτ?, π?ρα πολλ?? ιστοσελ?δε? και ενημερωτικ? ? ειδησεογραφικ? blog, προσπαθο?ν να συλλ?ξουν τ?τοιου ε?δου? κ?νηση απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? για να την χρηματοποι?σουν με διαφημ?σει? ? με την π?ληση προ??ντων.

Για παρ?δειγμα, μια ιστοσελ?δα που πουλ?ει γυναικε?α ρο?χα και θ?λει να αυξ?σει τι? αναζητ?σει? τι? για τα ρο?χα, ?σω? να χρησιμοποι?σει και ?να blog για να γρ?ψει ?ρθρα σχετικ? με το τι θα φορεθε? φ?το?, ποι?? τ?σει? υπ?ρχουν στα ρο?χα, σε ποια θερμοκρασ?α πλ?νονται τα χρωματιστ? και π?ει λ?γοντα?.

Στι? πληροφοριακ?? αναζητ?σει? θα πρ?πει να στοχε?σετε με λ?ξει? κλειδι? αλλ? και φρ?σει? κλειδι? τα οπο?α μπορε? να ?χουν χαμηλο? ?γκου αναζητ?σει? αλλ? θα μπορ?σουν να φ?ρουν χαμηλο? ανταγωνισμο? επισκεψιμ?τητα στην ιστοσελ?δα ? στο eshop σα?.

Αναζητ?ση? πλο?γηση? και στ?χευση

Στι? αναζητ?σει? πλο?γηση? που ?χουν να κ?νουν περισσ?τερο με την ?ρευση μια ιστοσελ?δα?, ? μια? τοποθεσ?α? ? εν?? καταστ?ματο?, θα πρ?πει να εκμεταλευτε?τε τα παρακ?τω:

Η αναζ?τηση πλο?γηση? προσφ?ρεται για τοπικ? SEO καλ?τερα και θα πρ?πει να γ?νεται χρ?ση του Google MyBusiness. Προσοχ? γιατ? εν? μοι?ζει να ε?ναι πανε?κολο, ?μα π?με να το κ?νουμε πρ?ξη, πολλ?? φορ?? τα αυτον?ητα δεν συμβα?νουν και μοι?ζει σαν η ιστοσελ?δα μα? να μην υπ?ρχει στη Google.

Δεν ε?ναι σ?γουρο ?τι επειδ? κ?ποιο? θα ψ?ξει τη φ?ρμα μα? ?τι θα μα? βρει κι?λα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ? ?τι το site μα? θα ε?ναι το πρ?το αποτ?λεσμα στι? αναζητ?σει?. Μπορε? να ε?ναι ο Χρυσ?? Οδηγ??, κ?ποιο? ?λλο? κατ?λογο? επιχειρ?σεων ? το Vrisko.

Η χρ?ση λ?ξεων κλειδι?ν με το brand name μα? ε?ναι αναγκαστικ? (branded keywords) ?πω? και θα πρ?πει να γ?νει ?λεγχο? στο τεχνικ? SEO ?τι ?λα τρ?χουν σωστ?.

Συναλλακτικ?? αναζητ?σει? και SEO

Οι συναλλακτικ?? αναζητ?σει? ε?ναι οι πιο δ?σκολε? απ? ?ποψη ανταγωνισμο? αφο? χρησιμοποιο?νται απ? τον τελικ? χρ?στη καθαρ? ω? πρ?θεση αγορ??. Για παρ?δειγμα ?μα κ?ποιο? πληκτρολογ?σει samsung 8 note προσφορ?? κατ? π?σα πιθαν?τητα επιθυμε? να αγορ?σει το εν λ?γω κινητ? και ψ?χνει να βρει την καλ?τερη δυνατ? τιμ? μ?σω των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Πιθαν?τατα ?ταν κ?νει την ?ρευνα του και βρει την χαμηλ?τερη τιμ?, μ?λλον θα αγορ?σει και το Samsung 8 note.

Στον τομ?α των συνναλακτικ?ν αναζητ?σεων (Transactional search queries) υπ?ρχουν δ?ο βασικ?? συμβουλ?? που ?χω να σα? δ?σω και θα πρ?πει να αξιοποι?σετε κατ?λληλα αν?λογα με την αγορ? σα? και την ιστοσελ?δα σα?.

1 Θα πρ?πει να δουλ?ψετε τι? money keywords, τι? βασικ?? σα? λ?ξει? κλειδι?

2 Θα πρ?πει να βελτι?σετε το ποσοστ? μετατροπ?ν (Convertion rate optimization)

Μπορε? οι συνναλακτικ?? αναζητ?σει? να ευθ?νονται για ?να μικρ? 10% των συνολικ?ν αναζητ?σεων, ?μω? αποτελο?ν την μαρμ?τα τη? π?τα? και ?λοι στοχε?ουν σε αυτ? μικρο? και μεγ?λοι επιχειρηματ?ε? του ?ντερνετ ασχ?τω? προυπολογισμο?.

Για παρ?δειγμα πολλ? eshop στοχε?ουν στη λ?ξη κλειδ? κινητ? τηλ?φωνα ασχ?τω? κ?στου? για το SEO και δυνατοτ?των που ?χει η ιστοσελ?δα του?. Τ?ρα ποιο? θα κερδ?σει μια θ?ση στην πρ?τη δεκ?δα τη? Google ε?ναι ?να ?λλο θ?μα, ?γνωστο για τον μ?σο χρ?στη και τον μ?σο ιδιοκτ?τη eshop που θα δει την πρ?τη σελ?δα τη? Google μ?νο με εκστρατε?α στα Google Adwords.

Η συμβουλ? μου γενικ?τερα ε?ναι να στοχε?σετε και σε αυτ?? τι? βασικ?? λ?ξει? κλειδι? τη? κατηγορ?α? σα? για λ?γου? σχετικ?τητα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, αλλ? να μην με?νετε μ?νο σε αυτ?? γιατ? θα πεθ?νετε τη? πε?να?.

Θα πρ?πει να ανο?ξετε τι? αναζητ?σει? σα? ειδικ? στην αρχ? με την χρ?ση φρ?σεων κλειδι?ν, λ?ξεων κλειδι?ν που δεν ?χουν ανταγωνισμ? ? ?χουν μικρ? ανταγωνισμ? και προοδευτικ? να εισχωρε?σετε και στι? πολ? δυνατ?? λ?ξει? κλειδι?.

Τ?ρα για αυτο?? που ε?ναι μαθημ?νοι μ?νο στο Google Adwords, θα πρ?πει να γνωρ?ζουν ?τι οι μηχαν?? αναζ?τηση? δεν λειτουργο?ν ?μεσα και αυτ?ματα για να ανεβ?σουν μια ιστοσελ?δα στην πρ?τη σελ?δα αποτελεσμ?των τη? Google.

Συχν? απαιτε?ται 3-12 μ?νε? σκληρ?? και επ?πονη? προσπ?θεια? ?στε μια ιστοσελ?δα να βγει στην πρ?τη σελ?δα ? στι? πρ?τε? θ?σει? των αναζητ?σεων των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Θα πρ?πει να γνωρ?ζετε ?τι η προ?θηση ιστοσελ?δων στη Google ε?ναι ?να? μαραθ?νιο? και ?χι ?να? αγ?να? ταχ?τητο?.

Δε?τε περισσ?τερα για τα ε?δη των αναζητ?σεων:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

GOOGLE SEARCH QUERIES, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ, ΕΙΔΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΕΙΔΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ, ΕΙΔΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ GOOGLE, ΕΙΔΗ ΛΕΞΕΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ, ΕΙΔΗ KEYWORDS, ΕΙΔΗ SEARCH QUERIES

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看