ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

google-amazing-things

8 Εκπληκτικ? πρ?γματα που δεν ξ?ρατε ?τι μπορε?τε να κ?νετε με τη Google

Περιεχ?μενα

Π?σοι απ? ?λου? εσ?? ?χετε εξερευν?σει ?λε? τι? απ?στευτε? δυνατ?τητε? που ?χει η μηχαν? αναζ?τηση? τη? Google σ?μερα; Φαντ?ζομαι ελ?χιστοι απ? ?λου? εσ??. Μπορε? τα περισσ?τερα απ? ?λα αυτ? να σα? φανο?ν αστε?α, ?μω? π?ρα πολλ? απ? αυτ? θα σα? βοηθ?σουν να εξερευν?σετε ?λε? τι? απ?στευτε? δυνατ?τητε? τη? Google.
Ειδικ?, ?μα ξεκιν?τε σ?μερα στο ?ντερνετ, δοκιμ?στε τα παρακ?τω 8 κ?λπα για να αυξ?σετε τι? γν?σει? σα? και την εμπειρ?α σα? με διασκεδαστικ? τρ?πο.
Για ?λα τα παρακ?τω κ?λπα στη Google, ?κανα απλ?? μια εκτεταμ?νη ?ρευνα στην Quora, ?να πολ? χρ?σιμο WEB 2.0 site ?που μπορε? ο καθ?να? να υποβ?λει μια ανοιχτ? ερ?τηση σε ?λου? του? συμμετ?χοντε?. Η ερ?τηση που υπ?βαλα ?τανε στα αγγλικ? και στην ελληνικ? μετ?φραση ?τανε:
Υπ?ρχουν μερικ? ?χι τ?σο διαδομ?να κ?λπα και τρυκ που μπορε? να κ?νει κ?ποιο? με τι? αναζητ?σει? τη? Google;

Οι απαντ?σει? που π?ρα ?τανε ?ντω? εκπληκτικ??. Δε?τε και μ?νοι σα?:

Κ?τω απ? κ?θε απ?ντηση υπ?ρχει και η ακριβ?? πηγ? τη? στην Quora.

1. Μια αναζ?τηση του ?ρου “do a barrel roll” ? “Z or R twice” θα αναποδογυρ?σει ?λη τη σελ?δα

google-amazing-things

 

www.quora.com

2. Μια αναζ?τηση για το? “tilt” ?”askew” ναι θα φ?ρει τη σελ?δα σε κατ?σταση tilt, για ?σου? πα?ζανε παλι? φλιπερ?κια

google-amazing-things

www.quora.com

3. Η αναζ?τηση για το? “zerg rush” δημιουργε? μια σελ?δα αναζ?τηση? η οπο?ο καταβροχθ?ζεται απ?? ‘O’s. Κ?ντε κλικ π?νω στα κακ? O τρει? φορ?? για να τα εξοντ?σετε! Απ?θανο!

google-amazing-things

www.quora.com

4. Θ?λετε να πα?ξετε τουβλ?κια ? LEGO; Δε?τε την αναζ?τηση? Build with Chrome. Ιδανικ? για μεγ?λα παιδι?.

google-amazing-things

5. Αναζητ?στε για τη φρ?ση “google in 1998” σα? δ?νει μια ρετρ? ?κδοση τη? Google απ? το 1998.

google-amazing-things

www.quora.com

6. Αναζητ?στε ακριβ??:? “the answer to life, the universe and everything” Και ορ?στε η μοναδικ? απ?ντηση.

google-amazing-things

www.quora.com

7. Μ?θετε την ακριβ? απ?σταση και χρ?νο ταξιδιο? μεταξ? π?λεων.

google-amazing-things

www.quora.com

8. Π?τε στην αναζ?τηση εικ?νων και αναζητ?στε τη λ?ξη κλειδ?? “Atari Breakout.”

google-amazing-things

Καιρ?? να πα?ξετε και λ?γο το αγαπημ?νο σα? κλασικ? παιχν?δι στο atari. Για του? νοσταλγο?? τη? δεκαετ?α? του 80.

Πηγ??:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看