ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Content-marketing-tools

20+ Εργαλε?α Content Marketing

Περιεχ?μενα

Για να δημιουργ?σετε επικ? περιεχ?μενο που θα ξετρελ?νει του θαυμαστ?? σα? και θα του? μετατρ?ψει σε πιστο?? πελ?τε?!

Το να δημιουργ?σετε και να προωθ?σετε το περιεχ?μενο απ? την ιστοσελ?δα σα? ε?ναι μ?α απ? τι? κ?ριε? δραστηρι?τητε? κ?θε webmaster. Συχν?, μπορε? να με π?ρει και μ?ρε? να γρ?ψω ?να επικ? ?ρθρο με π?νω απ? 2.500 λ?ξει?, εν? μοι?ζει με αληθιν? πρ?κληση να προσαρμ?σω τι? πηγ?? και τι? ιδ?ε? μου στα ελληνικ? δεδομ?να.

Π?ρτε για παρ?δειγμα αυτ? το επικ? ?ρθρο με τι? 3.500+ λ?ξει? που μου π?ρε κ?μποσο χρ?νο για να το γρ?ψω και για να συλλ?ξω ?λε? αυτ?? τι? σπουδα?ε? πληροφορ?ε? για ?λου? εσ?? του? φανατικο?? οπαδο?? μου που ξ?ρω ?τι με παρακολουθε?τε και αδημονε?τε για το επ?μενο post!

Βλ?πετε, και σε αυτ? το ?ρθρο ?χω προσαρμ?σει μετ? απ? ?ρευνα ?σα περισσ?τερα πρ?γματα μπορο?σα στην ελληνικ? πραγματικ?τητα. Στην ελλιπ? φτωχ? ελληνικ? πραγματικ?τητα του ?ντερνετ με το φτωχ? περιεχ?μενο και τι? ελ?χιστε? αναλαμπ?? ιστοσελ?δων με πραγματικ? ποιοτικ? και χρ?σιμο περιεχ?μενο.

?χω αναφερθε? στο παρελθ?ν πολλ?? φορ?? στο content marketing, την καλ?τερη στρατηγικ? SEO στο ?ντερνετ σ?μερα. Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα:

Το Content Marketing, ? το Μ?ρκετινγκ Περιεχομ?νου ?ταν γ?νεται σωστ? μπορε? να προσελκ?σει χιλι?δε? αναγν?στε? στην ιστοσελ?δα σα?, να εκτοξε?σει τι? εγγραφ?? στη λ?στα με τα email σα? και να χτ?σει μια μεγ?λη β?ση φανατικ?ν οπαδ?ν στην ιστοσελ?δα σα?.

Η ευρε?α β?ση οπαδ?ν θα καταστ?σει αμ?σω? την ιστοσελ?δα σα? βι?σιμη.

3 Πρ?γματα που να αποφ?γετε στην παραγωγ? περιεχομ?νου

Δυστυχ?? σ?μερα στην Ελλ?δα η κατ?σταση ε?ναι τραγικ?. Το 80% των ιστοσελ?δων ?χει ?χρηστο ? διπλ? περιεχ?μενο ? σκουπ?δια και ε?ναι στα ?ρια του spam αν ?χι spam.

Ο λ?γο? που γρ?φω αυτ? το ?ρθρο ε?ναι για του? λ?γου? που θα θελ?σουν να με ακο?σουν και να δημιουργ?σουν πρωτ?τυπο, μοναδικ? περιεχ?μενο στο ?ντερνετ.

Υπολογ?ζω ?τι απευθ?νομαι σε ?να 3% που θα ακολουθ?σει τι? συμβουλ?? μου και θα δει ?μεσα αποτελ?σματα στην ιστοσελ?δα του. Θα δει την κ?νηση να αυξ?νεται στο site κατακ?ρυφα. Να αυξ?νονται τα like και τα share στο Facebook και να αυξ?νονται σε μεγ?λο ποσοστ? οι εγγραφ?? στη λ?στα του.

Θα ?θελα να επισημ?νω τρ?α πρ?γματα που θα πρ?πει να αποφ?γετε στην παραγωγ? περιεχομ?νου πριν π?με παρακ?τω.

1. Δημιουργ?στε περιεχ?μενο στη δικ? σα? ιστοσελ?δα

Κ?ποιοι ?χουνε μπερδ?ψει τη σελ?δα στο facebook με το site του? και νομ?ζουν ?τι του? αν?κει επειδ? ε?ναι τζ?μπα. Μ?γα σφ?λμα. Απορ? ποια θα ε?ναι η χρησιμ?τητα των sites ?ταν ?λοι θα χρειαζ?μαστε μια σελ?δα στο Facebook για να κ?νουμε τα π?ντα;

Και γω ο ?διο? απορ? γιατ? να χρει?ζομαι blog με δικ? μου ?νομα και hosting, αφο? μια χαρ? ε?ναι και το facebook;

Μην ξεχν?τε ?τι το facebook ε?ναι ιδιωτικ? εταιρε?α και δεν τη? ενδιαφ?ρει τι θα κ?νετε εσε??. ?ταν ασχολε?στε μ?νο με τη σελ?δα στο Facebook μοι?ζετε σαν του? δυο γα?δ?ρου? που μαλ?νανε σε ξ?νο αχυρ?να. Α?ριο το Facebook κλε?νει ? κλε?νει την σελ?δα σα? -και πιστ?ψτε με ?χει κλε?σει και διαγρ?ψει πολλ?? σελ?δε? χωρ?? προειδοπο?ηση- και αυτομ?τω? χ?νετε ?λο σα? το περιεχ?μενο, φωτογραφ?ε?, β?ντεο και ?τι δουλει? κ?νατε στην σελ?δα σα?!

2. Τ?ρα ?λα τα site ?χουνε 50€

Ε?τε πρ?κειται για τερ?στιε? ιστοσελ?δε?, ε?τε για μικρ? sites ?λα ?χουνε 50€! Ε?τε ε?ναι το ebay ? ?να blog στο blogger, π?λι 50€ κ?νει!

Που σημα?νει ?τι θα δ?σω σε ?ναν πιτσιρικ? 50€ και θα μου φτι?ξει μια ιστοσελ?δα σε 5 λεπτ? που θα ε?ναι αεροπλ?νο!

Τι και αν δεν ?χετε φρ?γκο στην τσ?πη; Θα σα? δανε?σω εγ? ?να πενηντ?ρι να ξεκιν?σετε. Αφο? ε?ναι δεδομ?νο ?τι θα γ?νει κ?λαση ?ταν τη βγ?λετε στον α?ρα, ε?μαι σ?γουρο? ?τι θα πλουτ?σετε!

Το συμπ?ρασμα στο καραγκιοζιλ?κι του 50€ ε?ναι ?τι η ?γνοια σκοτ?νει. Μακ?ρι να ε?χανε οι ιστοσελ?δε? 50€! Αλλ? δεν ?χουνε. Οι ιστοσελ?δε? και τα ηλεκτρονικ? καταστ?ματα χρει?ζονται πολ? δουλει? για να πετ?χουν και χιλι?δε? εργατο?ρε? για να αποδ?σουν. Κ?θε ιστοσελ?δα ε?ναι μαι επιχε?ρηση και ?τσι πρ?πει να αντιμετωπ?ζεται.

3. Ποιο ε?ναι το καλ?τερο RSS Aggregator

Για ?σου? δεν το ξ?ρουν, το RSS Aggregator ε?ναι το πρ?γραμμα που κουμπ?νει στο WordPress ω? plugin και κλ?βει περιεχ?μενο απ? ?λλα sites αναδημοσιε?οντα? χιλι?δε? διπλ? ?ρθρα.

?ταν η ν?α σα? επιχειρηματικ? ιδ?α στο ?ντερνετ ε?ναι να γ?νετε ?να? επαγγελματ?α? λογοκλ?πο?, αφο? ε?στε ?να? ψηφιακ?? κηφ?να? προτιμ?τε να φτι?ξετε ?να blog χαβο?ζα. Εσε?? θα κοιμ?στε και το σκουπιδαρι? θα αυξ?νεται μ?χρι π?νω. Ο κ?σμο? θα ?ρχεται ω? δια μαγε?α? και κανε?? δεν θα καταλαβα?νει ?τι τα ?ρθρα που θα γρ?φετε στο blog δεν θα ε?ναι δικ? σα?.

Θα τα γρ?φει κ?ποιο? ?γνωστο? Θε??. ?να? μ?γο? του spam, ο κ?ριο? μηδ?ν. ?τσι θα πετ?χετε κ?νοντα? το αντ?θετο του Personal Branding!

Συμβουλ?: Σταματ?στε να κλ?βετε περιεχ?μενο, δημιουργ?στε το δικ? σα? και προσπαθ?στε να γ?νετε κ?ποιο? στο ?ντερνετ!

Πω? να Βρε?τε Ν?ε? Ιδ?ε? για Περιεχ?μενο

1. BuzzSumo – Το BuzzSumo σα? δ?νει λεπτομερ? στατιστικ? αναφορ? με το το συμβα?νει στα κυρι?τερα social media για οποιοδ?ποτε θ?μα. Βρε?τε κρυμμ?να διαμ?ντια περιεχομ?νου και εκμεταλλευτε?τε τι? τελευτα?ε? τ?σει?.

2. Quora – Η πιο δημοφιλ?? πλατφ?ρμα κοινωνικ?? δικτ?ωση? για να πα?ζεται την κολοκυθι?. Ρωτ?στε και απαντ?στε τα π?ντα. Μπορε?τε να αναζητ?σετε ?λε? τι? πιο δημοφιλ?? ερωτ?σει? και να δε?τε τον σφυγμ? τη? αγορ??.

3. Google Autocomplete – Απλ?? πληκτρολογ?στε μια λ?ξη κλειδ? στη Google και προσ?ξτε τι θα σα? προτε?νει η ?δια η Google. Οι πιο δημοφιλ?? αναζητ?σει? βγα?νουν πρ?τε?. Απλ?? εκμεταλλευτε?τε το!

Συμβουλ?: ?σο πιο πολ? πα?ζετε με το περιεχ?μενο, ?λλο τ?σο θα αποκτ?τε ν?ε? ιδ?ε? και κρ?ση σχετικ? με το τι ε?ναι ελκυστικ? περιεχ?μενο που θα κ?νει του? επισκ?πτε? σα? να το κοινοποι?σουν αλλ? και να γ?νουν ενεργο? στην ιστοσελ?δα σα? αφ?νοντα? σχ?λια και καλ?ντα? σα? στο τηλ?φωνο.

Εργαλε?α Μ?ρκετινγκ και Διαμοιρασμο? Περιεχομ?νου

4. Buffer – Χρησιμοποι?στε το Buffer για να προγραμματ?σετε τι? δημοσιε?σει? στα social media ?πω? το Facebook, LinkedIn και Twitter στι? καλ?τερε? και πιο σωστ?? ?ρε? και ημ?ρε?.

facebook-ads-costs

5. Promoted Posts on Facebook – Η διαφ?μιση στο Facebook μπορε? να αυξ?σει την κ?νηση προ? την ιστοσελ?δα σα? και να σα? αποφ?ρει χιλι?δε? ν?ου? επισκ?πτε? και αναγν?στε?. Πολλαπλασι?στε την ορατ?τητα των δημοσιε?σεων στο facebook με πολ? μικρ? προ?πολογισμ?!

6. Twitter AdsΜια ?λλη επιλογ? για να διαφημ?σετε το περιεχ?μενο σα? και τα ?ρθρα σα? ?πω? οι Διαφημ?σει? στο facebook! Επιλ?ξτε τι? χ?ρε? και την γεωγραφικ? στ?χευση και ξεκιν?στε!

Οργ?νωση και Διαχε?ριση Περιεχομ?νου

7. Google Calendar – ?να απ? τα πολλ? εργαλε?α τη? Google. ?σω? ο πιο ε?κολο? τρ?πο? για να κρατ?τε αρχε?ο δημοσιε?σεων και γενικ? ημερολ?γιο.

8. Pinterest – Χρησιμοποι?στε το? Pinterest για να οργαν?σετε του? π?ρου? σα?, τα links σα?, τα ρο?χα και τα πρ?γματα που θ?λετε να αποκτ?σετε σε π?νακε?. Μπορε?τε να διαμοιραστε?τε και να διαχειριστε?τε αυτο?? του? π?νακε? ?ποτε θ?λετε.

Εργαλε?α Δημιουργ?α? Περιεχομ?νου

9. Google Keyword Tool – Αναζητ?στε τι? λ?ξει? κλειδι? που ?χουν τη μεγαλ?τερη αναζ?τηση στο ?ντερνετ τη στιγμ? που διαβ?ζετε αυτ? το ?ρθρο.Μην αφ?νετε τ?ποτα στην τ?χη. Οι λ?ξει? κλειδι? θα καθορ?σουν την επισκεψιμ?τητα και τη βιωσιμ?τητα τη? ιστοσελ?δα σα?. Φροντ?στε να γρ?ψετε και για το λα? σα?, αλλ? και για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

10. GIMP – Το GIMP ε?ναι ?να δωρε?ν ανοιχτο? κ?δικα λογισμικ? σαν απλοποιημ?νο Photoshop. Οι εικ?νε? και τα γραφικ? στα ?ρθρα σα? προβλ?πεται να αυξ?σουν τα κλικ? ?ω? και 40 %!

11. Resize.it – ?να ηλεκτρονικ? εργαλε?ο για να αλλ?ξετε διαστ?σει? στι? εικ?νε? σα?.

12. Jing – ?να δωρε?ν εργαλε?ο απ? την ?δια εταιρε?α που ?χει δημιουργ?σει το Camtasia για να καταγρ?ψετε την οθ?νη σα? σε β?ντεο ?ω? και 5 λεπτ?ν και να βγ?λετε και φωτογραφ?ε? την οθ?νη σα?.

Εργαλε?α για γρ?ψιμο ?ρθρων

13. Contently – Μια πλατφ?ρμα που επιτρ?πει τι? επιχειρ?σει? να αναθ?σουν σε συγγραφε?? και παραγωγο?? περιεχομ?νου την διαδικασ?α παραγωγ?? περιεχομ?νου. Με ?λλα λ?για πληρ?στε για να σα? δημιουργ?σουν το περιεχ?μενο!

14. Skyword – Αυτ? το επιχειρηματικ? εργαλε?ο κ?νει το ?διο με το Contently. Σα? συνδ?ει με 20.000 συγγραφε?? για να γρ?ψουν ?ρθρα για σα? επ? πληρωμ?.

Εργαλε?α για να γρ?ψετε τον τ?λειο τ?τλο

15. Portent Title Generator – ?να? διασκεδαστικ?? τρ?πο? για να δημιουργ?σετε τ?τλου? για το περιεχ?μενο σα?. Πα?ξτε με του? τ?τλου? και ανακαλ?ψτε ν?ε? ιδ?ε?.

16. Title Generator – Δεκ?δε? τ?τλοι για κ?θε ?ρθρο που δ?νετε.

Συμβουλ?: ?να? καλ?? τ?τλο? μπορε? να αυξ?σει κατακ?ρυφα το ενδιαφ?ρον του επισκ?πτη και τα κλικ. Π?ντα φροντ?στε να χρησιμοποιε?τε τ?τλου? που να εγε?ρουν το ενδιαφ?ρον και να αυξ?νουν τα κλικ.

Δημιουργ?στε τα δικ? σα? Infographics

?μα ?χετε αναρωτηθε? πω? μπορε?τε να δημιουργ?σετε τα δικ? σα? γραφικ? τ?που infographics, τ?τε μπορε?τε να αξιοποι?σετε τα παρακ?τω τρ?α εργαλε?α:

17. PiktoChart – Δημιουργ?στε το δικ? σα?? infographic χωρ?? να ?χετε τι? απαρα?τητε? γν?σει? γραφιστικ??. Προσφ?ρονται χιλι?δε? templates για να πρωτοτυπ?σετε!

18. Easel.ly – ?να ακ?μα τ?λειο και ε?κολο εργαλε?ο με ?τοιμε? φ?ρμε? και σχ?δια για να επιλ?ξετε.

Συμβουλ?: Τα infographics ε?ναι τα πιο δημοφιλ? γραφικ? για να αιχμαλωτ?σετε τη φαντασ?α του κοινο? σα?. Υπολογ?ζεται ?τι ?να καλ? infographics μπορε? να αυξ?σει την επισκεψιμ?τητα ?ω? και 80%!

WordPress Plugins

19.Yoast SEO – Δ?στε στο περιεχ?μενο σα? την ?θηση που του χρει?ζεται με το καλ?τερο πρ?σθετο SEO για WordPress, το WordPress by Yoast. Σα? δ?νει μια λ?στα με περισσ?τερου? απ? 12 παρ?γοντε? εντ?? σελ?δε? βελτιστοπο?ηση? και σα? βοηθ?ει να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google για κ?θε λ?ξη κλειδ?!

Συμβουλ?: ?πω? καταλ?βατε, θα πρ?πει να μεταπηδ?σετε σε WordPress αν δεν ?χετε ?δη. Δε?τε περισσ?τερα: Τι ε?ναι το WordPress και γιατ? πρ?πει να το χρησιμοποι?σετε;

Σχεδιασμ?? Περιεχομ?νου και Γραφικ?

20. Canva – Δωρε?ν ηλεκτρονικ? εργαλε?ο για να δημιουργ?σετε μοναδικ? γραφικ? στο ?ντερνετ με μηδ?ν γν?σει? γραφιστικ??.
Το Canva ?χει ?δη ?τοιμα templates για να δημιουργ?σετε social media posts, Facebook covers, γραφικ? για το blog graphics, kindle covers, Pinterest photos, Twitter headers, διαφημ?σει? στο Facebook ads και πολλ? ?λλα.

21.PicMonkey – ?λλο ?να πολ? καλ? εργαλε?ο στο ?ντερνετ για να επεξεργαστε?τε εικ?νε? για το blog σα?.

?Συμβουλ?: Θα πρ?πει να ?χετε τουλ?χιστον μια εικ?να για κ?θε ?ρθρο σα? στο blog σα?. Αυτ? βοηθ?ει στο SEO και στην α?ξηση των μετατροπ?ν.

Εργαλε?α Αν?λυση? Περιεχομ?νου

Τα στατιστικ? ε?ναι απαρα?τητα στο μ?ρκετινγκ περιεχομ?νου και θα σα? βοηθ?σουν να εξ?γετε χρ?σιμα συμπερ?σματα για το τι δουλε?ει και τι ?χι στην ιστοσελ?δα σα?. Δε?τε μερικ? απ? τα πιο χρ?σιμα:

22. Pinterest Analytics – Κλασικ? και το Pinterest ?χει το δικ? του ολοκληρωμ?νο στατιστικ? πακ?το.

23. Google Analytics – Σα? δε?χνει αναλυτικ? στατιστικ? για την ιστοσελ?δα σα?, το bounce rate και τι? οργανικ?? αναζητ?σει?. Επ?ση? η χρ?ση του αποτελε? και παρ?γοντα SEO.

Ξ?χασα κ?τι;

internet-lifestyle-selfie-kissavos

Σ?γουρα με ?να ?ρθρο δεν μπορε?? να εξαντλ?σει? ?να θ?μα, ?μω? μπορε?? να εγε?ρει? το ενδιαφ?ρον και να ξεκιν?σει? μια συζ?τηση με τον κ?σμο. ?μα θ?λετε να συμμετ?χετε και σει? σε αυτ? την συζ?τηση, αφ?στε το σχ?λιο σα? ? την ερ?τηση σα? κ?τω απ? το ?ρθρο. Σα? ευχαριστ? πολ?.

Μ?θετε περισσ?τερα για τη δημιουργ?α περιεχομ?νου:

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

 

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看