ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

7 συμβουλ?? για να δημιουργ?σετε μια τερ?στια λ?στα

Περιεχ?μενα

στο ?ντερνετ απ? email χρηστ?ν και πω? να ξεκιν?σετε το email marketing

?μα το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ ε?ναι τεστ και δοκιμ??, τ?τε τα λεφτ? στο ?ντερνετ ε?ναι στη λ?στα σα?! Συγκεκριμ?να ε?ναι στην λ?στα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου ? στην email λ?στα σα?!

Γιατ? ε?ναι τ?σο σημαντικ? η email λ?στα;

Οι πιο πετυχημ?νοι επιχειρηματ?ε? στο ?ντερνετ ε?ναι αυτο? που ?χουν την μεγαλ?τερη λ?στα με υποψηφ?ου? πελ?τε? ? με πιστο?? πελ?τε? που ?χουν αγορ?σει και επιθυμο?νε να ΞΑΝΑ-αγορ?σουν απ? αυτο??. Στατιστικ? στο μ?ρκετινγκ το 80% των αγορ?ν επιτυγχ?νεται στην 7η με την 12 επαφ? ? ?κθεση με τον πελ?τη τη? πρ?ταση? σα?.
Ε?ν κ?ποιο? επισκ?πτεται τη σελ?δα σα? και δεν κρατ?τε το email του για να συνεχ?σετε την επαφ? μαζ? του, τ?τε χ?νεται το 80% των εν δυν?μει πωλ?σεων και των εν δυν?μει πελατ?ν σα?. ?τσι μ?νο με τη δημιουργ?α μια? υποτυπ?δου? λ?στα? και ηλεκτρονικ?ν μηνυμ?των αυξ?νεται το τζ?ρο τη? επιχε?ρησ?? σα? κατ? 400%!
7-symvoules-lista-email

Αναπτ?ξτε μια τερ?στια λ?στα email Συμβουλ? 1: Δημιουργ?στε τη λ?στα σα? μ?σω τη? Aweber

Η Aweber ε?ναι η καλ?τερη εταιρε?α και πιο ?γκυρη ηλεκτρονικο? μ?ρκετινγκ παγκοσμ?ω?. Το ηλεκτρονικ? μ?ρκετινγκ ? το μ?ρκετινγκ ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου σα? επιτρ?πει να στ?λνετε χιλι?δε? email στα ?τομα που ?χουν γραφτε? στη λ?στα σα? στον αυτ?ματο πιλ?το. Το ?ψο? τη? επ?νδυση? ε?ναι μ?νο 1€ για τον πρ?το μ?να και 15€ για κ?θε επ?μενο και αποσβ?νεται ε?κολα ?μα χρησιμοποι?σετε την υπηρεσ?α σωστ?.
Ο λ?γο? που πρ?πει οπωσδ?ποτε να ?χετε λ?στα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου ε?ναι γιατ? ο μ?σο? ηλεκτρονικ?? τζ?ρο? σε μια λ?στα ε?ναι ε?ναι ?να ευρ? το μ?να για κ?θε ?τομο που ?χουμε στη λ?στα μα?.
Αυτ? σημα?νει ?τι με 1.000 ?τομα που ?χουνε γραφτε? στη λ?στα μα? μπορο?με να ?χουμε ?να εισ?δημα χιλ?ων ευρ? το μ?να! Αυτ? μα? δε?χνουν τα στατιστικ? αυτ? τη στιγμ? στο μ?ρκετινγκ και στο μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ. Η λ?στα σα? ε?ναι ο θεμ?λιο? λ?θο? για να βγ?λτε λεφτ? στο ?ντερνετ.

Προσωπικ? ?χω δοκιμαστε? πολλ?? εταιρε?ε? μ?ρκετινγκ ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου, ?πω? οι Aweber, Mailchimp, Listwire, iContact , Getresponse, Constant Contact, GVO και πολλ?? ?λλε? παρ?χου? ηλεκτρονικο? μ?ρκετινγκ. Κ?θε εταιρε?α ?χει δυνατ? και αδ?νατα σημε?α, αλλ? σα? συστ?νω προσωπικ? την Aweber και καμ?α ?λλη.

Αναπτ?ξτε μια τερ?στια λ?στα email Συμβουλ? 2: Προσθ?στε μια φ?ρμα εγγραφ?? στο site σα?

Η φ?ρμα εγγραφ?? ε?ναι πολ? σημαντικ? να ε?ναι σε περ?οπτη θ?ση στη σελ?δα σα? ? σε πολλ? σημε?α ε?ν ε?ναι δυνατ?ν για να μπορε? ε?κολα κ?ποιο? να γραφτε? στη σελ?δα σα? και στη λ?στα σα?. Καλ? ε?ναι να παροτρ?νετε του? επισκ?πτε? να εγγραφο?ν δ?νοντα? του? κ?ποιο κ?νητρο ? κ?ποιο bonus εγγραφ??.

 

Αναπτ?ξτε μια τερ?στια λ?στα email Συμβουλ??3: Δ?στε κ?ποιο κ?νητρο εγγραφ??

Δ?στε ?να bonus εγγραφ?? ?πω? κ?νω κι εγ?. Δ?στε στου? ανθρ?που? ?ναν καλ? λ?γο να επισκεφτο?ν τη σελ?δα σα? και ?ναν καλ? λ?γο να εγγραφο?ν στη λ?στα σα? για να μην του? χ?σετε και να σα? θυμο?νται. ?να καλ? κ?νητρο εγγραφ?? ε?ναι ?να? δωρε?ν οδηγ?? για κ?τι, ?να δωρε?ν ebook, ?να εκπαιδευτικ? β?ντεο ? κ?ποιο πρ?γμα αξ?α? που οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα? θα χρησιμοποι?σουν για να σα? θυμο?νται, αλλ? και για να σπ?σει ο π?γο? και να καλλιεργ?σετε τι? σχ?σει? σα? με τον πελ?τη.

 

Αναπτ?ξτε μια τερ?στια λ?στα email Συμβουλ??4: Δημιουργ?στε μια απ?στευτη σελ?δα εγγραφ?? (landing page)

?σο πιο καλοσχεδιασμ?νη ε?ναι η σελ?δα εγγραφ?? ? η φ?ρμα εγγραφ?? σα? τ?σο το καλ?τερο για σα?. Τ?σο περισσ?τεροι επισκ?πτε? θα γ?νουν μ?λη τη? λ?στα? σα? και κατ?πιν πελ?τε? σα?. ?τσι θα δε?τε τα κ?ρδη τη? επιχε?ρησ?? σα? να αυξ?νονται κατακ?ρυφα.

Για να γ?νει αυτ? θα πρ?πει να ?χουμε μια καλοσχεδιασμ?νη σελ?δα εγγραφ?? σε περ?οπτη θ?ση και να ζητ?με απ? του? ανθρ?που? μ?νο το email του? για εγγραφ?. Ε?ναι αποδεδειγμ?νο ?τι ?σο πιο πολλ? στοιχε?α ζητ?με, τ?σο πιο δ?σκολη ε?ναι η εγγραφ? των επισκεπτ?ν.

 

7-symvoules-lista-email-2

Αναπτ?ξτε μια τερ?στια λ?στα email Συμβουλ??5: Χρησιμοποι?στε τα social media

Τα κοινωνικ? μ?σα ε?ναι το καλ?τερο μ?ρο? για να διαφημ?σετε δωρε?ν τι? υπηρεσ?ε? σα? και να προσελκ?σετε υποψ?φιου? πελ?τε?. Σ?μερα με π?νω απ? 350 social media μαζ? με τα βιντεοκ?ναλα δεν δικαιολογε?τε κ?ποιο? επαγγελματ?α? που να ?χει ιστοσελ?δα να μ?νει εκτ?? απ? αυτ? και να μην τα χρησιμοποι?σει για να χτ?σει μια μεγ?λη και προσοδοφ?ρα λ?στα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου.

Παρ?λληλα, καλ? θα ?τανε να δημιουργ?σουμε εκτ?? απ? το προφ?λ μα? μια σελ?δα στο Facebook και ?να Facebook Group ? περισσ?τερα γιατ? να θυμ?στε στο μ?ρκετινγκ ?να ?σον καν?να.

 

Αναπτ?ξτε μια τερ?στια λ?στα email Συμβουλ??6: Συμπεριλ?βετε κουμπι? κοινωνικ?? δικτ?ωση?

Για να διευκολ?νετε του? χρ?στε? να διαμοιραστο?ν το περιεχ?μενο τη? σελ?δα? σα? με του? φ?λου? του? και να μπορο?ν ε?κολα να συστ?σουν και ν?ου? πελ?τε? σε σα? με ?να μ?νο κλικ. ?να ιδανικ? και ε?κολο εργαλε?ο για να διαμοιρ?σουμε το υλικ? τη? σελ?δα? μα? ε?ναι το AA’s Digg Digg Alternative ε?ναι δωρε?ν και ε?ναι για κ?θε WordPress Blog. ?χει παρατηρηθε? ?τι η χρ?ση τ?τοιων εργαλε?ων κοινωνικ?? δικτ?ωση? μπορο?ν να αυξ?σουν ?ω? και 400% την επισκεψιμ?τητα στη σελ?δα σα? καθ?? και τι? εγγραφ?? στη λ?στα σα?.

 

Αναπτ?ξτε μια τερ?στια λ?στα email Συμβουλ??7: Προωθ?στε τη σελ?δα ? τη φ?ρμα εγγραφ?? σα? σε κ?θε περ?σταση

Η φ?ρμα εγγραφ?? (opt-in form) ? η σελ?δα εγγραφ?? (landing page) θα πρ?πει να ?χουνε και την αν?λογη προ?θηση για να αποδ?σουν. Το ποσοστ? εγγραφ?? ? το ποσοστ? μετατροπ?? των επισκεπτ?ν σα? ε?ναι πολ? σημαντικ? για την μετ?πειτα κερδοφορ?α τη? σελ?δα σα? και τη βιωσιμ?τητα τη? επιχε?ρησ?? σα?.

?ρα θα πρ?πει να οδηγε?τε και να κατευθ?νετε τον κ?σμο σα? σταθερ? προ? τη σελ?δα εγγραφ?? τη? email λ?στα? σα? π?ση θυσ?α. Φροντ?στε να ?χετε σταθερ? αυξαν?μενο αριθμ? επισκεπτ?ν στη σελ?δα σα? με σταθερ? αριθμ? αυξαν?μενων εγγραφ?ν και να ?χετε ?σο το δυνατ? υψηλ?τερο ποσοστ? εγγραφ?ν. Για παρ?δειγμα ?να ποσοστ? εγγραφ?? του 5% ε?ναι αποδεκτ? αλλ? θα μπορο?σε να ε?ναι και 15% ? ακ?μα και 70%!

 

Πλεονεκτ?ματα τη? λ?στα? email και του email marketing

 • Το email? ε?ναι προσωπικ? και παρ?χει προσωπικ?, ?μεση και? αποτελεσματικ? επικοινων?α με του? πελ?τε? σα?.
 • Το email marketing παρ?χει στοχευμ?νη επικοινων?α.
 • Το email marketing δ?νει τη δυνατ?τητα στον χρ?στη να το διαβ?σει ?ποτε το θελ?σει.
 • To email marketing ε?ναι το οικονομικ?τερο μ?σο επικοινων?α? σ?μερα.
 • Το email marketing ε?ναι το πιο αποδοτικ? εργαλε?ο πωλ?σεων απ? ?λα τα διαθ?σιμα στο ?ντερνετ.

 

Διαβ?στε περισσ?τερα για το email marketing

 1. Why You Should Start Building Your Email List Right Away
 2. Τι ε?ναι το Καν?λι Πωλ?σεων;

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

2 Σχ?λια. Leave new

 • θα ηθελα μια βοηθεια αν μπορει? το σιτε δεν κανει καμοια αναβαθμισει ουτε θεμα ουτε προστετα.και οταν παταο να ανεβασο εναπροστετο εμφανισει μια λευκη σελιδα.τη να φται αν γνωρειση? κατι στειλε μαιλ.σε ευχαριστω..

  Απ?ντηση
  • Μπ?μπη σε ευχαριστ? πολ? για την ερ?τηση. ?μω? δεν επαρκο?ν οι πληροφορ?ε? για να βρο?με το πρ?βλημα. Συν?θω? στη διαδικασ?α troubleshooting ακολουθο?με μερικ? β?ματα:
   1. Error log απ? τον hosting provider, μπορε?? να επικοινων?σει? με τον hosting provider για να στο υποδε?ξουν που ε?ναι ο φ?κελο? error log.
   2. Κ?ποιο πρ?σθετο ? θ?μα που δημιουργε? πρ?βλημα στα ?λλα ? σε συνδυασμ? με τα ?λλα. ?ρα τα απενεργοποιε?? ?να ?να μ?χρι να βρει? τη φτα?ει.
   3. Πιθαν?? πρ?βλημα στο αρχε?ο .htaccess
   4. Πιθαν? πρ?βλημα στα δικαι?ματα εγγραφ?? των φακ?λων τη? εγκατ?σταση? WordPress και τ?λο?
   5. δι?ρρηξη ασφαλε?α? απ? κ?ποιον hacker.

   Ξεκιν? με τα παραπ?νω β?ματα και αν δεν βρει? ?κρη τα ξαναλ?με. Μπορε?? να με στε?λει? μ?νυμα ? να με π?ρει? ?να τηλ?φωνο να το δοκιμ?σουμε μαζ?.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看