ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO-WEB-DESIGN-2018-TASEIS

7 Τ?σει? στον σχεδιασμ? ιστοσελ?δων και το SEO για το 2018

Το SEO και οι αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google ε?ναι αυτ?? που οδηγο?ν και τι? εξελ?ξει? στον σχεδιασμ? ιστοσελ?δων και δημιουργο?ν τι? τ?σει? τη? εποχ??.

?σε? ιστοσελ?δε? δεν ακολουθο?ν αυτ?? τι? τ?σει? που επιτ?σσει η ?δια η Google, χ?νουν σιγ? σιγ? θ?σει? απ? τι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση?, εν? ν?ε? ιστοσελ?δε? που χαρακτηρ?ζονται πιο ποιοτικ?? απ? τη Google ανεβα?νουν στι? πρ?τε? θ?σει? των αποτελεσμ?των αναζ?τηση?.

?μα ?χετε ?δη site και δεν ε?στε ικανοποιημ?νοι με την απ?δοση του ? ε?στε ?να β?μα πριν σχεδι?σετε μια καινο?ρια ιστοσελ?δα, τ?τε θα πρ?πει να προσ?ξετε τι? παρακ?τω 7 τ?σει?-συμβουλ?? που θα σα? βοηθ?σουν να αποκτ?σετε καλ?τερη κατ?ταξη στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, να παρ?χετε καλ?τερη και πιο πλο?σια εμπειρ?α στον τελικ? χρ?στη και να αυξ?σετε κατακ?ρυφα την επισκεψιμ?τητα σα?.

Για να δε?τε τι πρ?πει να κ?νετε, απλ?? διαβ?στε παρακ?τω.

1. Mobile first design για τη Google

Αυτ? την χρονι? η Google προχ?ρησε στο mobile first indexing, στ?λνοντα? μην?ματα σε ?λου? του? webmasters -και σε εμ?να δηλαδ?- ?τι το site του? πληρο? τα κριτ?ρια mobile first indexing.

Που σημα?νει ?τι η ιστοσελ?δα του? ταξινομε?τε πρ?τη στι? κινητ?? συσκευ?? και μετ? στι? σταθερ??. Δεδομ?νου ?τι οι πρ?σβαση στο ?ντερνετ απ? κινητ? ?χει αγγ?ξει το 70% φ?το? στην Ελλ?δα και ?τι κ?θε χρ?νο θα βα?νει αυξαν?μενη, το mobile first indexing ε?ναι καθοριστικ? στο να αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Παρακ?τω σα? παραθ?τω μερικ? στοιχε?α στον σχεδιασμ? τη? ιστοσελ?δα? σα? που θα πρ?πει να ε?ναι σχεδιασμ?νη ειδικ? για κινητ?? συσκευ?? (mobile first design):

Να ?χει προσαρμ?σιμο κε?μενο και εικ?νε?

Να μην πιξελι?ζουν οι εικ?νε? και να μην χαλ?ει το κε?μενο. Να μην παραμορφ?νεται δηλαδ? καθ?λου ?ταν κ?ποιο? αλλ?ζει αν?λυση ? οθ?νη.

Να ε?ναι προσαρμοσμ?νη η ιστοσελ?δα σα? για ?λε? τι? συσκευ??

Θα πρ?πει δηλαδ? η ιστοσελ?δα σα? να φα?νεται σωστ? ε?τε ?ταν την βλ?πετε οριζ?ντια ? κ?θετα σε μια κινητ? συσκευ?.

Θα πρ?πει να υπ?ρχει fluid grid

Το οπο?ο βοηθ?ει μια ιστοσελ?δα να διατηρε? αναλλο?ωτε? τι? αναλογ?ε? σε ?λε? τι? οθ?νε?.

2. Δομ? περιεχομ?νου με β?ση την οργανικ? ορατ?τητα

Οι ειδικο? στον χ?ρο του SEO?θεωρο?ν ?τι θα πρ?πει η δομ? τη? ιστοσελ?δα? σα? αλλ? και των εσωτερικ?ν σελ?δων, των λεγ?μενων σελ?δων προορισμο? να ε?ναι προσβ?σιμε? για τα ρομπ?τ των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Θα πρ?πει να υπ?ρχει παραγραφοπο?ηση, σωστ? μορφοπο?ηση, κουκ?δε? και αρ?θμηση και ορθ? χρ?ση των κεφαλ?δων H1, H2 και Η3. Η λογικ? δομ? και ιεραρχ?α θα πρ?πει να ακολουθε?τε γενικ?τερα παντο?.

3. Εστ?αση στην πρ?θεση του χρ?στη και ?χι μ?νο στι? λ?ξει? κλειδι?

Οι μηχαν?? αναζ?τηση? ?χουν εξελιχθε? π?ρα πολ? τα τελευτα?α χρ?νια. Ο απ?τερο? στ?χο? τη? Google ?τανε π?ντα ?λα αυτ? τα χρ?νια να μιμηθο?νε τα Google Bots τη? ανθρ?πινη συμπεριφορ? στην αξιολ?γηση και κατ?ταξη των ιστοσελ?δων.

Σαν συν?πεια η Προ?θηση Ιστοσελ?δων ? το SEO ?χει μετακινηθε? απ? την απλ? αν?λυση των keywords και πλ?ον γ?νεται λ?γο? για την πρ?θεση του χρ?στη π?σω απ? τι? αναζητ?σει?.

?τσι υπ?ρχουν τ?σσερι? κατηγορ?ε? αναζητ?σεων, οι οπο?ε? κρ?βουν διαφορετικ?? λ?ξει? κλειδι? και διαφορετικ? πρ?θεση του χρ?στη.

Αυτ?? ε?ναι:

Θα ?θελα να ξ?ρω

Ο χρ?στη? του ?ντερνετ αναζητ?ει πληροφορ?ε? για κ?τι, π?σο κοστ?ζει ?να laptop, π?τε πα?ζει η ΑΕΚ, κτλ που δεν ?χουν πρ?θεση αγορ?? και δεν ε?ναι money keywords.

Θα ?θελα να π?ω

Αυτ? το σ?μα αναζ?τηση? ?χει να κ?νει με τοπικ?? αναζητ?σει?. Θ?λω να βρω εστιατ?ριο στη Γλυφ?δα, θ?λω να π?ω απ? εδ? εκε?, και πολλ?? φορ?? περι?χουν τον ?ρο near me. Κρ?βουν μ?σα του? πρ?θεση αγορ?? αλλ? ?χι π?ντα.

Θα ?θελα να κ?νω

Πολλο? ψ?χνουν για να κ?νουν κ?τι. Αυτο? του ε?δου? οι αναζητ?σει? ?χουν ισχυρ? κ?νητρο να αγορ?σει? κ?ποιο? κ?τι ?ταν πρ?κειται για υπηρεσ?ε? που παρ?χονται απ? επαγγελματ?ε?. ?πω? θ?λω να κ?νω ντεκαπ?ζ, θ?λω να κ?νω μαθ?ματα σκι.

Θα ?θελα να αγορ?σω

Οι πελ?τε? σε αυτο? του ε?δου? αναζητ?σει? δε?χνουν ξεκ?θαρα την πρ?θεση του να αγορ?σουν κ?τι ηλεκτρονικ?. Ψ?χνουν για προσφορ??, αξιολογ?σει? ? σ?γκριση τιμ?ν για να λ?βουν μια απ?φαση αγορ??.

4. Σωστ? εσωτερικ? διασ?νδεση

SEO-ESOTERIKI-DIASYNDESI-1

Η εσωτερικ? διασ?νδεση τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι σημαντικ? τ?σο απ? ?ποψη τεχνικο? SEO, αλλ? και απ? ?ποψη λειτουργικ?τητα? του τελικο? χρ?στη.

?λε? οι βασικ?? σελ?δε? προορισμο? θα πρ?πει να ε?ναι εσωτερικ? διασυνδεδεμ?νε? μεταξ? του?, ?στε να μπορε? ο χρ?στη? να πλοηγηθε? και στι? ?λλε? σελ?δε?.

Η δομ? δε τι? ιστοσελ?δα? σα? θα πρ?πει να ε?ναι ξεκ?θαρη και θα πρ?πει να υπ?ρχουν ?λε? οι σημαντικ?τερε? σελ?δε? στο footer menu ?στε να μπορε? κ?ποιο? να τι? βρει με ?να κλικ.

Οι σελ?δε? που βρ?σκονται στο μενο? θα πρ?πει και αυτ?? να ε?ναι σωστ? τοποθετημ?νε? εκε? αν?λογα με την σημαντικ?τητα του? γιατ? οι αρ?χνε? των μηχαν?ν αναζ?τηση? τι? κατατ?σσουν ω? πιο σημαντικ?? και τι? αναφ?ρουν ω? sitelinks στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

5. Βελτιστοποιημ?νε? εικ?νε? (image SEO)

?μα ?χετε παρατηρ?σει, στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google, υπ?ρχουν δι?φορε? καρτ?λε?, που ξεκιν?νε απ? το ?λα, εικ?νε? κτλ.

Οι εικ?νε? αποτελο?ν και αυτ?? μ?ρο? των αποτελεσμ?των αναζ?τηση? τη? Google και μ?ρο? τη? εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Παρ?λληλα οι εικ?νε? αποτελο?ν και παρ?γοντα κατ?ταξη? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, που σημα?νει ?τι π?ντα θα πρ?πει να ?χετε και εικ?νε? στι? σελ?δε? προορισμο? απ? το site σα?.

Θα πρ?πει οι εικ?νε? σα? να μην ε?ναι π?νω απ? 100kb, κατ? προτ?μηση σε jpg μορφ? και να ?χουν ω? ?νομα αρχε?ου αλλ? και ω? εναλλακτικ? κε?μενο την λ?ξη κλειδ? που σα? ενδιαφ?ρει.

Η ερ?τηση τ?ρα ε?ναι, μα θα μου φ?ρουν κ?νηση στο site οι εικ?νε? απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? των εικ?νων; Η απ?ντηση ε?ναι ?χι, αλλ? θα σα? βοηθ?σουν οι βελτιστοποιημ?νε? εικ?νε? να κερδ?σετε θ?σει? στην κατ?ταξη των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

6. Google Penalties για pop-ups

Τ?ρα να π?με και σε μια ?λλη τ?ση τη? εποχ?? που ε?ναι οι χειροκ?νητε? ποιν?? πλ?ον σε ιστοσελ?δε? που ?χουν αναδυ?μενα παρ?θυρα, (pop-ups). Π?ρα πολλο? ιδιοκτ?τε? ιστοσελ?δε? φ?το? ?λαβαν μην?ματα απ? την ?δια τη Google για να αφαιρ?σουν τα pop up που ε?χαν β?λει στην ιστοσελ?δα του?.

Σε πολλο?? του? ε?χε? επιβληθε? και αν?λογη ποιν? (Google Penalty), μ?χρι την αφα?ρεση του αναδυ?μενου παραθ?ρου.

Στα αναδυ?μενα παρ?θυρα δεν περιλαμβ?νονται οι φ?ρμε? εγγραφ?? στο newsletter αλλ? κυρ?ω? για διαφημιστικ? παρ?θυρα και παρ?θυρα που κ?λυπταν ολ?κληρη την σελ?δα και κ?νανε redirect σε τρ?τα ?σχετα sites.

7. Αναζ?τηση φων?? και βοηθ?? αναζ?τηση? (voice search & search assistants)

Οι φωνητικ?? αναζητ?σει? ε?ναι πλ?ον γεγον??, τουλ?χιστον στην αγγλικ? γλ?σσα, γιατ? στα ελληνικ? δεν ε?ναι διαθ?σιμη ?λη η γκ?μα των επιλογ?ν αναζητ?σεων ακ?μα απ? τη Google. ?μω? ακ?μα και οι φωνητικ?? αναζητ?σει? δεν ε?ναι τελειοποιημ?νε? και σε περ?πτωση που δεν ?χετε καθαρ? αγγλικ? προφορ?, ε?ναι λ?γο δ?σκολο να βρε?τε αυτ? που θ?λετε.

Οι φωνητικ?? αναζητ?σει? και αυτ?? βασ?ζονται στι? λ?ξει? κλειδι? και η τεχνητ? νοημοσ?νη που ?χει αναπτ?ξει η ?δια η Google κ?θε μ?να βελτι?νεται και προβλ?πεται να γ?νει πλ?ον μ?ρο? τη? καθημεριν?τητα? μα?.

Τ?ρα στο web design ε?ναι λ?γο δ?σκολο με κ?ποιον τρ?πο να κ?νουμε την ιστοσελ?δα μα? να ε?ναι voice search optimized, να ε?ναι δηλαδ? βελτιστοποιημ?νη για τι? φωνητικ?? αναζητ?σει? αφο? δεν υπ?ρχει διαχωρισμ?? ?πω? υπ?ρχει διαχωρισμ?? απ? τη Google για τον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? για τι? κινητ?? συσκευ??.

Δηλαδ? οι φωνητικ?? αναζητ?σει? ευνοο?ν τι? ιστοσελ?δε? που ε?ναι ?δη σωστ? στημ?νε? και βελτιστοποιημ?νε? και εμφαν?ζονται ?δη αρκετ? ψηλ? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και το web design:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Ζητ?στε σ?μερα μια προσφορ? για προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看