ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO-TASEIS-2018-1

7 Τ?σει? στο SEO και στη Google 2018

Η Google εξελ?σσεται κ?θε μ?ρα και μαζ? τη? εξελ?σσεται και το SEO, και ?πω? ε?ναι φυσικ? δεκ?δε? ε?ναι οι ειδικο? που ?χουν βαλθε? να κ?νουνε προβλ?ψει? και να κ?νουν εικασ?ε? για το μ?λλον του SEO και τι θα γ?νει το 2018.

Επειδ? προσωπικ? ε?μαι πιο προσγειωμ?νο?, μελετ?ω αρκετ? τι? ν?ε? τ?σει? και αφο? πρ?τα τι? δοκιμ?σω, τ?τε και μ?νο επιδι?κω να τι? μοιραστ? μαζ? σα?.

Παρακ?τω λοιπ?ν θα αναλ?σουμε 7 τ?σει? στο SEO που ακο?γεται ?τι θα επικρατ?σουν το 2018. Κ?ποιε? απ? αυτ?? σ?γουρα θα γ?νουν κτ?μα τη? καθημεριν?τητα? μα? εν? κ?ποιε? ?λλε? θα γ?νουν μια γλυκι? αν?μνηση σαν τα κασετ?φωνα των 80s.

1 Φωνητικ?? αναζητ?σει? στη Google

Σ?μφωνα με το ?γκυρο επιχειρηματικ? περιοδικ? και site Forbes, το 20% των χρηστ?ν χρησιμοπο?ησε το 2016 τουλ?χιστον μια φορ? την φωνητικ? αναζητ?ση, εν? το ποσοστ? αυτ? το 2017 διπλασι?στηκε και ?γγιξε το 43%.

Το πρ?βλημα ε?ναι ?τι το voice search παρ?χεται αυτ? τη στιγμ? μ?νο στα αγγλικ? απ? τη Google και μετ? απ? μερικ?? δοκιμ?? που ?κανα μ?νο? μου, τα αποτελ?σματα ?ταν απογοητευτικ?.

?ταν σ?γουρο πω? ?μα ?κανα μια αναζ?τηση πρω? μετ? απ? ξεν?χτι για να βρω ?να delivery για καφ?, μ?λλον θα ?μενα ασερβ?ριστο? μια και η ελληνικ? προφορ? δεν ταιρι?ζει με την αγγλ?φωνη προφορ? και με την χροι? που χρει?ζεται για να σα? αναγνωρ?σει του? ?ρου? αναζ?τηση? το Google Voice Search.

Στην ουσ?α αυτ? που κ?νει το Voice Search τη? Google ε?ναι να αναγνωρ?ζει του? ?ρου? αναζ?τηση? και μετ? να κ?νει μια αναζ?τηση στην Google. ?τσι δεν μπορε?τε να κ?νετε αναζητ?σει? που δεν ?χουν ν?ημα, μια και δεν αναγνωρ?ζονται απ? τη Google ω? λ?ξει? κλειδι? ? ?ροι αναζ?τηση?.

Αν και η τ?ση αυτ? των φωνητικ?ν αναζητ?σεων προβλ?πεται να ξεπερ?σει το 80%, δηλαδ? να τη χρησιμοποιε? το 80% και πλ?ον του πληθυσμο? που κ?νει αναζητ?σει? λ?γω χρηστικ?τητα? και μ?νο, ε?ν δεν δο?με μια ελληνικ? ?κδοση με αναγν?ριση φων?? για ελληνικ?, μ?λλον θα περιοριστο?με στι? αγγλικ?? αναζητ?σει? μ?νο.

Για να πι?σετε και εσε?? τι? φωνητικ?? αναζητ?σει? τη? Google αυτ? που θα χρειαστε? ε?ναι να πι?σετε αγγλικ?? λ?ξει? κλειδι? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google, ?μα γ?νεται.

2 Mobile first indexing

Το Mobile first indexing δεν ε?ναι κ?τι καινο?ριο για τη Google, αφο? ?δη απ? το 2014, ξεκ?νησε η ?δια να δ?νει προτεραι?τητα στην ταξιν?μηση των ιστοσελ?δων που ?ταν mobile first, που ?ταν φτιαγμ?νε? για κινητ? δηλαδ? και μετ? σε ?λα τα ?λλα site.

Τ?ρα εν?ψει 2018 η τ?ση αυτ? φα?νεται να παγι?νεται και τα κινητ?, λ?γω χρηστικ?τητα? και π?λι, επειδ? ?χουν γ?νει μια προ?κταση του εαυτο? μα? θα κυριαρχ?σουν τ?σο σε αναζητ?σει?, ?σο και στα social media και στην πλο?γηση γενικ?τερα για το ?ντερνετ, σε τ?τοιο βαθμ? που σταθερο?? υπολογιστ?? για το ?ντερνετ θα χρησιμοποιο?ν μ?νο οι επαγγελματ?ε? του χ?ρου σαν και μα?.

Οι web designers, SEO experts, αρθρογρ?φοι, φωτογρ?φοι κτλ. ?λοι οι ?λλοι θα χρησιμοποιο?ν παν?σχυρα smartphones και σιγ? σιγ? η χρ?ση σταθερ?ν θα αρχ?σει να π?φτει σε αχρηστ?α απ? τον μ?σο πληθυσμ?.

?μα η ιστοσελ?δα σα? δεν ε?ναι φιλικ? προ? τα κινητ? θα πρ?πει να ζητ?σετε την βο?θεια εν?? ειδικο? στο web design ?πω? εμε?? σ?μερα κι?λα?.

?3 Ταχ?τητα φ?ρτωση?

Η ταχ?τητα φ?ρτωση? μια? ιστοσελ?δα? θα ε?ναι και αυτ? μια τ?ση που θα πρωταγωνιστ?σει σε ?λο το 2018 και μετ? απ? αυτ?. Με τον χρ?νο φ?ρτωση? μια? ιστοσελ?δα? να βα?νει μειο?μενο?, οι πιο πετυχημ?νε? ιστοσελ?δε? που θα φιγουρ?ρουν στην πρ?τη θ?ση τη? Google θα ε?ναι αυτ?? που θα φορτ?νουν σε ?να με δ?ο δευτερ?λεπτα το πολ?.

Η ?δια η Google ?χει ω? στ?χο τη? να προωθ?σει τι? ιστοσελ?δε? που φορτ?νουν σε ?να δευτερ?λεπτο, ειδικ? για τι? κινητ?? συσκευ?? και για αυτ? συμμετ?χει και η ?δια στην δημιουργ?α των AMP σελ?δων μαζ? με το WordPress.

Επ?ση?, δεν πρ?πει να ξεχν?με ?τι η ταχ?τητα φ?ρτωση? μια? ιστοσελ?δα? αποτελε? ?ναν πολ? σημαντικ? παρ?γοντα? αναζ?τηση? τη? Google απ? του? 200 και πλ?ον παρ?γοντε? που ?χει στον αλγ?ριθμο τη?.

Μπορε?τε να βελτι?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα? με το εργαλε?ο Google Speed Insights.

4 Βελτ?ωση του παρ?γοντα τη? σχετικ?τητα? των αναζητ?σεων

Το 2018 προβλ?πεται ?τι η Google θα ?χει βελτιωθε?, σ?μφωνα με του? ειδικο?? και στον τομ?α τη? σχετικ?τητα? των αναζητ?σεων και ?τσι θα σταματ?σουμε να βλ?πουμε ?σχετε? ιστοσελ?δε? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Αυτ? το πετυχα?νει η Google γιατ? ?χει καταφ?ρει μ?χρι στιγμ?? μ?σω βελτι?σεων στον αλγ?ριθμο τη? να ?χει ?λο και μεγαλ?τερη επιτυχ?α στο να μαντε?ει την πρ?θεση του χρ?στη και ?τσι να μα? επιστρ?φει ?λο και πιο σχετικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Αυτ? δεν σημα?νει ?τι η Google δεν θα εμφαν?ζει πλ?ον και αποτελ?σματα αναζ?τηση? κουκουρο?κου, απλ?? αυτ? θα αρχ?σουν σιγ? σιγ? να σπαν?ζουν.

Το μυστικ? και εδ? για να μπορ?σετε να κερδ?σετε του? ανταγωνιστ?? σα? ε?ναι το σχετικ? και μοναδικ? περιεχ?μενο. Το περιεχ?μενο εκτ?? του ?τι ε?ναι βασιλι?? ε?ναι και σταθερ? επ?νδυση που δεν χ?νει την αξ?α του ?σα χρ?νια και αν περ?σουν.

5 Η ?νοδο? των ασ?νδετων backlinks

?δη απ? το 2012 η Google προσπαθο?σε να αφαιρ?σει απ? τον αλγ?ριθμο τη? ?λου? του? παρ?γοντε? που συνδ?ονται με τα backlinks ?στε να μα? επιστρ?φει αποτελ?σματα αναζ?τηση? πιο αποστειρωμ?να απ? χειραγ?γηση και που βασ?ζονται περισσ?τερο στο ποιοτικ? περιεχ?μενο και ?χι τ?σο στα backlinks.

Επειδ? ?μω? ?λο το οικοδ?μημα του αλγορ?θμου κατ?ταξη? τη? Google βασ?στηκε απ? την πρ?τη στιγμ? τη? σ?λληψη? του απ? τoν Σεργκ?ι Μπριν και τον Λ?ρρυ Π?ιτζ στα backlinks, ε?ναι λ?γο δ?σκολο αυτ? να συμβε? απ? την μια μ?ρα στην ?λλη.

?τσι ?ρχισαν σιγ? σιγ? να εισ?γουν απ? το 2012 και μετ? δι?φορα updates με στ?χο να καταπολεμ?σουν τα spam links και να ανεβ?σουν τα ποιοτικ? sites. Εν ?τη 2018 λοιπ?ν, γ?νεται μια προσπ?θεια να λαμβ?νονται υπ?ψιν και τα linkless backlinks, οι απλ?? αναφορ?? των brands και των ονομ?των των ιστοσελ?δων ω? σ?ματα κατ?ταξη? και για αυτ? θα δο?με μια γενικ?τερη ?νοδο των brands στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

6 Η ?νοδο? των brands

?μα ε?στε η Merceds δεν πρ?πει να μιλ?τε ποτ?, ο?τε να αναφ?ρετε καν σε ?λλα sites την BMW και του? ?λλου? ανταγωνιστ?? σα? γιατ? ?τσι θα του? ευνο?σετε στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

?δη ?λα τα μεγ?λα brands τ?γχαναν ευνο?κ?τερη? μεταχε?ριση? απ? τη Google, ?σω? γιατ? ε?χανε πολ? μεγ?λου? προυπολογισμο?? μ?ρκετινγκ και διαφ?μιση? και λ?γο πολ? ?τανε ?μμεσοι ? ?μεσοι πελ?τε? τη? Google.

?μω? αυτ? η τ?ση φα?νεται ?τι θα ισχυροποιηθε? κατ? πολ? το 2018 και τα επ?μενα ?τη γιατ? η απλ? και μ?νο αναφορ? (citation) εν?? brand σε ?να site θα λαμβ?νεται ω? backlink απ? τη Google.

Η λ?ση και για το 5 και το 6 ε?ναι να ισχυροποι?στε το brand name σα? και να το κ?νετε γνωστ? γενικ?τερα για να ανεβε?τε στη Google. Αντ? να στοχε?ετε σε domain names με τι? λ?ξει? κλειδι?, κοιτ?ξτε να δημιουργ?σετε το brand σα? και να το ισχυροποι?σετε για να μπορ?σετε να γ?νετε γνωστο? και να ανεβε?τε και στη Google ταυτ?χρονα.

Πλ?ον το μ?ρκετινγκ θα εισ?ρχεται ?λο και πιο πολ? στην βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση? και θα ε?ναι τα επ?μενα χρ?νια συνυφασμ?νο με αυτ?ν.

7 Τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? θα γ?νονται ?λο και πιο προσωποποιημ?να

Τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google (Google SERPs) θα ε?ναι ?λο και πιο πολ? προσαρμοσμ?να στι? απαιτ?σει? του τελικο? χρ?στη. Τα προσωποποιημ?να αποτελ?σματα θα εμφαν?ζονται ?λο και πιο συχν? σε τ?τοιο βαθμ? μ?λιστα που καν?να? μα? δεν θα βλ?πει ποτ? τα ?δια αποτελ?σματα στι? αναζητ?σει? τη? Google.

Σε αυτ? δεν υπ?ρχει καλ?τερη λ?ση απ? το να εμπλουτ?σετε ?λε? τι? σελ?δε? προορισμο? σα? με ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερε? πληροφορ?ε? για τον τελικ? χρ?στη. Δηλαδ? επιστρ?φουμε π?λι π?σω στην πιο βασικ? δομ? μια? σελ?δε? προορισμο? που δεν ε?ναι ?λλη απ? το μοναδικ? περιεχ?μενο που ψ?χνουν να βρουν στο ?ντερνετ οι πελ?τε? σα?.

Μ?νο ?τσι θα μπορ?σετε να παραμε?νετε υψηλ? για ?σο το δυνατ?ν μεγαλ?τερο μερ?διο αγορ?? και περισσ?τερε? αναζητ?σει?.

Προετοιμ?στε την ιστοσελ?δα σα? για το 2018

Οι αλλαγ?? που ?ρχονται στην Google και στι? ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση?, μα? αναγκ?ζουν και εμ?? με τη σειρ? μα? να προσαρμοστο?με για να διατηρ?σουμε τι? θ?σει? μα? ? για να κερδ?σουμε τι? θ?σει? των ανταγωνιστ?ν μα?.

?μα και εσ?? σα? ενδιαφ?ρει να συνεργαστε?τε με ?ναν επαγγελματ?α στον χ?ρο του SEO και να ?χετε αν?λογα επαγγελματικ? αποτελ?σματα και να μην βαδ?ζετε στην σκι?, μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μα? ?μεσα.

Δε?τε περισσ?τερα για τι? τ?σει? στο SEO το 2018:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

3 Σχ?λια. Leave new

  • Ναι αλλα to facebbok με?ωσε απο ?λε? τι? επαγγελματικε? σελιδε? τι? δημοσιευσει? που εμφαν?ζονται στου? followers του? απ? αυτ??, κανουμε δημοσιευσει? κ?θε μ?ρα και δεν τι? εμφαν?ζει σε κανεναν παρ? μ?νο σε ελ?χιστα ?τομα ο?τε στο 5% ε?ναι καταστρογικ? για τι? σελ?δε?.

    Απ?ντηση
  • Ειδαμε μια τεραστια μειωση απο τα ατομα που μμπαινουν στο σιτε μεσω του facebook, (referrers) Ετσι εξηγηται η τερ?στια πτ?ση στι? επαγγελματικε? σελιδε? του, το facebook δεν προβ?λει σχεδον καθολου τι? δημοσιευσει? των σελιδων! Ειναι τρελο αυτο που κανουν , καταστρεφουν του? ιδιου? του? πελατε? του? με τον νεο αλγοριθμο του?. https://www.protothema.gr/technology/article/749702/allazei-pali-to-facebook-tha-mas-deihnei-perissotero-filous-kai-ligotero-eidiseis/

    Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看