ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

7 ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝ SEO

7 Τ?σει? για το μ?λλον του SEO

Περιεχ?μενα

Μ?θετε πω? θα ε?ναι το SEO σε μερικ? χρ?νια απ? σ?μερα, ποιε? μεγ?λε? αλλαγ?? θα συμβο?ν και προσαρμ?στε τη στρατηγικ? σα? στο ?ντερνετ αν?λογα

Ε?ναι αλ?θεια ?τι ο αλγ?ριθμο? τη? Google αλλ?ζει 500 με 600 φορ?? το χρ?νο, κ?θε χρ?νο και ε?ναι σχεδ?ν αδ?νατο να παρακολουθ?σουμε ?λε? αυτ?? τι? μικρ?? και καθημεριν?? ανεπα?σθητε? αλλαγ?? που λαμβ?νουν χ?ρα.

?μω? το SEO και το μ?λλον του ?χει ?δη προδιαγρ?ψει την κατε?θυνση του σ?μφωνα με του? ειδικο?? του SEO και τα ?γκυρα authority sites του SEO.

Ποιε? θα ε?ναι ?μω? οι μελλοντικ?? τ?σει? στον χ?ρο του SEO και τι θα πρ?πει να κ?νετε για να προσαρμ?σετε την ιστοσελ?δα σα? ? την ηλεκτρονικ? σα? επιχε?ρηση στι? ν?ε? επιταγ?? τη? Google;

Πω? θα μπορ?σετε να επωφεληθε?τε απ? αυτ?? τι? ν?ε? τ?σει? και να αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? μ?σα απ? το ?ντερνετ;

?μα σα? απασχολο?ν αυτ? τα ερωτ?ματα, τ?τε θα πρ?πει να διαβ?σετε παρακ?τω το ?ρθρο σχετικ? με το π?σο μακρι? θα π?ει η βαλ?τσα στο SEO στα επ?μενα χρ?νια.

Ποιε? ε?ναι οι ν?ε? τ?σει? στο SEO;

Προσπαθ? να σα? μεταφ?ρω σε αυτ? το ?ρθρο με ?σο το πιο απλ? γλ?σσα γ?νεται και με ?σο το δυνατ?ν λιγ?τερο τεχνικο?? ?ρου? τι? ν?ε? τ?σει? που θα κυριαρχ?σουν τα επ?μενα χρ?νια στην κατασκευ? ιστοσελ?δων και στην βελτιστοπο?ηση και προ?θηση αυτ?ν.

Η μεθοδολογ?α τη? ?ρευνα? μου ε?ναι απλ?:

Τι? τελευτα?ε? ημ?ρε? ?κανα μια σχετικ? ?ρευνα στο ?ντερνετ και αφο? συν?λεξα πληροφορ?ε? απ? τα ποιο αξι?πιστα blogs για το SEO, βρ?κα ποιε? κοιν?? προβλ?ψει? επαναλαμβ?νονται διαρκ?? και με β?ση και τι? προσωπικ?? απ?ψει?, γ?ννησα τι? παρακ?τω 7 τ?σει? στο SEO.

Σ?γουρα, δεν γ?νεται να πο?με με ακρ?βεια ποιε? απ? αυτ?? θα υλοποιηθο?ν και ποιε? ?χι. ?να ?μω? ε?ναι σ?γουρο. ?τι οι ν?ε? τ?σει? στο SEO και στην κατασκευ? ιστοσελ?δων θα εμποτιστο?ν απ? την απλ?τητα , την ποι?τητα και την στροφ? προ? την καλ?τερη εξυπηρ?τηση του τελικο? χρ?στη.

Ωστ?σο, μ?σα σε ?να ?ρθρο δεν ε?ναι δυνατ? να προβλεφθο?ν και να καλυφθο?ν ?λε? οι τ?σει?, ?μω? ε?ναι δυνατ?ν να σα? δ?σει μια κατε?θυνση για να λ?βετε τα μ?τρα σα? και να μην βαδ?ζετε στα τυφλ?.

1. Το ποιοτικ? περιεχ?μενο θα παραμε?νει νο?μερο ?να στο SEO

Δυστυχ?? ? ευτυχ?? το περιεχ?μενο ?ταν και θα ε?ναι π?λι βασιλι?? στο SEO. ?ταν μιλ?με για περιεχ?μενο την πρωτοκαθεδρ?α την ?χουν και π?λι τα κε?μενα που ε?ναι πλο?σια σε λ?ξει? κλειδι? και τα επικ? ?ρθρα ?νω των 2.500 λ?ξεων.

Κ?τι αν?λογο συμβα?νει και με τα αρχα?α κε?μενα, η Ιλι?δα και η Οδ?σσεια ?χουνε επικ? μ?γεθο? και για αυτ? ε?ναι κλασικ? και ?χουνε διαχρονικ? ακτινοβολ?α.

?μα λοιπ?ν θα θ?λατε και η ιστοσελ?δα σα? να ξεχωρ?σει θα πρ?πει να ?χει περιεχ?μενο με τα παρακ?τω χαρακτηριστικ?:

 • Να ε?ναι μοναδικ?
 • Να ε?ναι ποιοτικ?
 • Να ε?ναι κλασσικ?
 • Να προσφ?ρει στον χρ?στη αυτ? που ψ?χνει
 • Να ?χει προστιθ?μενη αξ?α

Προτιμ?στε τα κε?μενα απ? τα β?ντεο και τα podcasts και σε περ?πτωση που ?χετε προ??ντα στο site σα?, θα πρ?πει να ?χετε εκτενε?? περιγραφ?? και οδηγο?? αγορ??.

Δε?τε περισσ?τερα ?ρθρα για το πω? θα δημιουργ?σετε μοναδικ? περιεχ?μενο για την ιστοσελ?δα σα?:

 1. How To Write Great Pillar Articles For Your Blog
 2. Content is the King
 3. How to start an Internet Business Blog Part 2
 4. 70+ Εργαλε?α Content Marketing
 5. Επιτυχ?α στο ?ντερνετ: Ποιο ε?ναι το USP σα?;
 6. Inbound Marketing | Τι ε?ναι;
 7. Π?? να φτι?ξτε μια ιστοσελ?δα με επικ? περιεχ?μενο

2. Το Android θα ε?ναι το κυρ?αρχο λειτουργικ? σ?στημα ?λων των συσκευ?ν και υπολογιστ?ν

Σημαντικ? αλλαγ? στο χ?ρο των λειτουργικ?ν συστημ?των ε?ναι η εγκατ?λειψη των Windows και των λειτουργικ?ν συστημ?των τη? Apple με το Android και ?λα τα λειτουργικ? συστ?ματα βασισμ?να σε Android να κερδ?ζουν ?δαφο?.

Τ?ρμα πλ?ον στα πληρωμ?να Windows που με τον πολ?πλοκο κ?δικα του? ακ?μα και τα ποιο απλ? πρ?γματα ε?ναι σαν να λ?νει? τον γ?ρδιο δεσμ?.

Το ?ντερνετ των πραγμ?των ? the internet of things θα ?ρθει για να αλλ?ξει και για να απλοποι?σει και ?λλο τη ζω? μα?.

Δεν ε?ναι αξιοπερ?εργο που το Android ε?ναι το λειτουργικ? σ?στημα που ?χει αναπτυχθε? απ? τη Google και μαζ? με το σχ?διο τη? για το παγκ?σμιο δωρε?ν ?ντερνετ μ?σω δορυφ?ρων ειδικ? στι? τριτοκοσμικ?? χ?ρε? θα αλλ?ξουν τον χ?ρτη των αναζητ?σεων στο ?ντερνετ.

Η Google φιλοδοξε? να δ?σει πρ?σβαση στο ?ντερνετ και κατ? συν?πεια στη μηχαν? αναζ?τηση? τη? σε ?λο τον πλαν?τη μ?σω δορυφ?ρων που θα βρ?σκονται σε χαμηλ? τροχι?. Το επ?μενο β?μα ε?ναι ο κατακλυσμ?? τη? αγορ?? με φθην? smartphones αντιγραφ?? που βασ?ζονται στο Google Nexus και θα ?χουν κ?στο? περ? τα 100€.

Με αυτ? τον τρ?πο θα αυξηθο?ν οι χρ?στε? του ?ντερνετ απ? τα 2 δι? που ε?ναι σ?μερα στα 6 δι? και θα τριπλασιαστο?ν οι αναζητ?σει? στη Google και τα διαφημιστικ? τη? ?σοδα.

Αυτ? θα επιφ?ρει τι? παρακ?τω μικρ?? αλλαγ??:

1. Την α?ξηση των mobile apps και

2. την επικρ?τηση του mobile SEO

3. Το SEO θα αντικατασταθε? απ? το Mobile SEO

Ε?χα μιλ?σει και ?λλη φορ? για τη σημαντικ?τητα του Mobile SEO ? για το SEO των κινητ?ν συσκευ?ν. Θα σα? δ?σω ?μω? τη δι?σταση του θ?ματο? με νο?μερα και στοιχε?α.

?δη σε πολλ?? τριτοκοσμικ?? χ?ρε? το 75% του πληθυσμο? ?χει αποκλειστικ? πρ?σβαση στο ?ντερνετ μ?σω κ?ποια? κινητ?? συσκευ??. Στι? ηλικ?ε? κ?τω των 20 η πρ?σβαση στο ?ντερνετ απ? το κινητ? αγγ?ζει το 90%!

Και πω? να αποχωριστε? η ν?α γενι? το smartphone τη? ?ταν ?χει μεγαλ?σει με το κινητ? και το facebook να αποτελε? προ?κταση του χεριο? τη?; Και μετ? ο κ?σμο? αντιδρ? για το ψηφιακ? φακ?λωμα ? το τσιπ?ρισμα του Αντ?χριστου;

Το τσιπ?ρισμα του Αντ?χριστου δεν θα ε?ναι τ?ποτε ?λλο απ? ?να smartphone που μ?νοι μα? θα επιδι?ξουμε να ?χουμε και να κ?νουμε ?λε? τι? συναλλαγ?? μα? μ?σα απ? αυτ? λ?γο ευκολ?α? και ?χι γιατ? θα μα? το επιβ?λλουν οι κυβερν?σει?.

Εν π?σι περιπτ?σει, στην εποχ? του κινητο? εμπορ?ου και των smartphones θα πρ?πει ?λα τα sites να σχεδι?ζονται για να φα?νονται πρ?τα καλ? και ?μορφα στι? κινητ?? συσκευ?? και μετ? για του? σταθερο?? υπολογιστ??. Αυτ? η αρχ? λειτουργικ?τητα? λ?γεται mobile first.

Η βελτιστοπο?ηση των ιστοσελ?δων θα γ?νεται π?ντα πρ?τα για τα κινητ? και μετ? για του? σταθερο?? οικιακο?? υπολογιστ?? και τα laptop.

4. Η απλοπο?ηση και ο μινιμαλισμ?? θα κ?νουν πιο δημοφιλ?? το ?ντερνετ για το λα?

Θ?λετε να αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα?;

Απλ?, ξεβρακ?στε την και θα αν?βει η ταχ?τητα πλο?γηση? μαζ? με την επισκεψιμ?τητα. Και αυτ? ε?ναι καν?να?.

Σε ?ποιε? ιστοσελ?δε? αφα?ρεσα αντ? να προσθ?σω λειτουργ?ε? και πρ?γματα που δεν χρει?ζονται, αμ?σω? παρατ?ρησα μια θεαματικ? αναπ?δηση τη? ταχ?τητα?, τη? επισκεψιμ?τητα? και εξ?σου θεματικ? με?ωση του ποσοστο? εγκατ?λειψη? ? bounce rate.

Η τ?ση αυτ? εκλα?κευση? τη? τεχνολογ?α? ιστοσελ?δων και βελτιστοπο?ηση? ιστοσελ?δων θα συνεχιστε? παντο?. Το βλ?πω ?δη στο WordPress ?που σε κ?θε αναβ?θμιση το πιο δημοφιλ?? σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου γ?νεται απλο?στερο και ισχυρ?τερο.

Τ?ρμα πια στα τερ?στια e-shop με χ?λια μπιχλιμπ?δια, ο μινιμαλισμ?? και οι τ?σει? αφα?ρεση? ?λων των περιττ?ν στοιχε?ων μια? ιστοσελ?δα? εκτ?? απ? ?να κουμπ? για το μενο? και τα βασικ? που θ?λει να βρει ο χρ?στη? θα επικρατ?σουν.

Οι διαφημ?σει? και τα ?κρω? διαφημιστικ? site θα καταποντιστο?ν στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των των μηχαν?ν αναζ?τηση?, εν? τα ποιοτικ? site με πλο?σιο περιεχ?μενο, και καθαρ? σχεδιασμ? θα επικρατ?σουν.

Απ? το βαρ? και πολ?πλοκο παλι? σχεδιασμ?, τ?ρα ε?μαστε στην εποχ? του responsive design που ε?ναι μ?νο μια στ?ση για να μεταβο?με στο mobile design ? στο smart design.

Δε?τε περισσ?τερα:

5. Οι μετατροπ?? επισκεπτ?ν σε πελ?τε? θα αντικαταστ?σουν τι? λ?ξει? κλειδι?

Οι λ?ξει? κλειδι? θα περ?σουν σε δε?τερη μο?ρα τη στιγμ? που η Google αρχ?ζει να προσμετρ? ιδια?τερα την πρ?θεση του χρ?στη. θα αντικατασταθο?ν οι λ?ξει? κλειδι? με ?λλα πιο ουσιαστικ? πρ?γματα για το μ?ρκετινγκ και τη βιωσιμ?τητα μια? ιστοσελ?δα? ?πω? η μετατροπ? των υποψ?φιων πελατ?ν σε πελ?τε?.

?δη εδ? και χρ?νια η Google ?χει αφαιρ?σει τη δυνατ?τητα του χρ?στη να δει τι? λ?ξει? κλειδι? με τι? οπο?ε? ?χουν ?ρθει ?λοι αυτο? οι επισκ?πτε? στην ιστοσελ?δα σα?. ?μω? ?χει προσθ?σει ν?α ?λλα χαρακτηριστικ? στα Google Analytics, ?πω? το καν?λι μετατροπ?ν και του? στ?χου? πωλ?σεων ? στ?χου? μετατροπ?ν.

Στην πραγματικ?τητα αυτ? που μετρ?ει σ?μερα περισσ?τερο στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι να πετ?χετε καλ?? θ?σει? με τι? λ?ξει? κλειδι? που προκαλο?ν μετατροπ?? και ?χι με ?σχετε? λ?ξει? κλειδι?.

6. Η Google θα μαντε?ει την πρ?θεση του χρ?στη

Με το google predictive search και ?λλα εργαλε?α σημειωτικ?? ? σημασιολογικ? εργαλε?α ?νοιξε ο δρ?μο? για την Google για να μαντ?ψει την πρ?θεση του χρ?στη πριν αυτ?? κ?νει μια αναζ?τηση.

Το θ?μα εδ? ε?ναι να προλ?βετε τη Google και να μαντ?ψετε πρ?τοι εσε?? για το τι θα θ?λουν να ψ?ξουν οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα? στο ?ντερνετ και να βελτιστοποι?σετε την ιστοσελ?δα σα? αν?λογα.

Ωστ?σο, θα ?τανε π?ρα πολ? δ?σκολο να ξεπερ?σετε τη Google σε αυτ? το κομμ?τι γιατ? η ?δια χρησιμοποιε? ?λα τα δεδομ?να πλο?γηση? και τα προσωπικ? στοιχε?α κ?θε χρ?στη για να βελτιστοποι?σει η ?δια την εμπειρ?α αναζ?τηση? του χρ?στη.

Προσπαθε? δηλαδ? η Google να μπει μ?σα στο μυαλ? μα? και αφο? λ?βει υπ?ψιν τα ενδιαφ?ροντα μα?, το ποιε? σελ?δε? επισκεφτ?καμε πριν και τι? προηγο?μενε? αναζητ?σει? που κ?ναμε, να μα? προτε?νει αν?λογε? αναζητ?σει και να προσαρμ?σει ? να προσωποποι?σει τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? να θ?λετε.

?τσι εξηγε?ται το γεγον?? ?τι τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? κ?θε χρ?στη μεταποιο?νται λ?γο η πολ? απ? την ?δια τη Google και διαφ?ρουν αισθητ? σε κ?θε χρ?στη.

7. Στα backlinks θα προστεθο?ν τα brand mentions και τι? παραπομπ??

Η προσωπικ? προβολ? ? το Personal Branding μοι?ζει να αποκτ? μεγαλ?τερη αξ?α απ? πριν.

Εκτ?? απ? το brand mentions ? οι αναφορ?? που θα γ?νονται στα social media και γενικ? σε ?λλε? ιστοσελ?δε? για εσ?? ? για την ιστοσελ?δα σα?, θα μετρ?νε και οι παραπομπ?? προ? τη φ?ρμα σα?? ? το site σα? ε?τε ε?ναι με τη μορφ? backlink ε?τε με τη μορφ? απλο? κειμ?νου.

Α? μην ξεχν?με πω? και οι δ?ο ιδρυτ?? τη? Google προ?ρχονται απ? τον ακαδημα?κ? κ?σμο και ?τι και να γ?νει αυτ? τον ακαδημα?κ? μανδ?α δεν τον πετ?νε ποτ? απ? π?νω του?.

Η βασικ? λειτουργ?α του αλγορ?θμου τη? Google στηρ?ζεται στα backlink και αυτ? η τ?ση θα συνεχιστε? με κ?ποιε? προσαρμογ?? αφο? συνδυ?σει και το branding.

Με αυτ? τον τρ?πο ?σω? η Google προσπαθε? να μετρι?σει την βαρ?τητα των social mention ? των social signals που ?χουνε και προσωριν? χαρακτ?ρα στι? αναζητ?σει? με κ?τι ποιο μ?νιμο.

Ακολουθ?στε τη Google

Σα? τελικ? συμβουλ? σα? λ?ω πω? ?μα θ?λετε να βγα?νετε πρ?τοι στη Google, θα πρ?πει να ακολουθ?σετε την ?δια τη Google και τα β?ματα τη?.

Αυτ? σημα?νει ?τι θα πρ?πει να αγορ?σετε κινητ? απ? τη Google, το Google Nexus. Να αγορ?σετε αυτοκ?νητο χωρ?? οδηγ? απ? τη Google, να μετατρ?ψετε το site σα? σε mobile app και να το διαθ?τετε μ?σω Google Play.

Να πουλ?τε οι ?διοι αγαθ? μ?σω του Google Play, να χρησιμοποιε?τε κατ? κ?ρον το Gmail και το Google for Business, να εγκαταστ?σετε Android ακ?μα και στον σταθερ? σα? υπολογιστ? και να βλ?πετε τον κ?σμο μ?σα απ? τα χρ?ματα τη? Google.

Η βασικ? αρχ? don’t be evil, σε μετ?φραση μην ε?στε κακ?? θα πρ?πει να κυριαρχ?σει στη ζω? σα? που θα πρ?πει να βρ?σκεται σε πλ?ρη αρμον?α με το επ?μενο project ? γκ?φα τη? Google. Με ?λλα λ?για, θα πρ?πει να Googloποιηθε?τε!

Ξ?χασα κ?τι;

Σ?γουρα γιατ? οι τ?σει? για το SEO ε?ναι περισσ?τερε? απ? 7 και δεν γ?νεται σε ?να ?ρθρο να αναλυθο?ν και να καλυφθο?ν ?λε?. ?μα σα? ?ρεσε το ?ρθρο, θα σα? παρακαλο?σα να το στε?λετε σε φ?λου? και να το κοινοποι?σετε στο Facebook, στο twitter και σε ?λα τα ?λλα social media.

Σα? ευχαριστ? πολ? εκ των προτ?ρων.

Δε?τε περισσ?τερα για τι? τ?σει? στο SEO

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看