ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΚΑΚΙΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ- SEO

7 Συν?θειε? που σα? ρ?χνουν στι? μηχαν?? αναζ?τηση?

Πω? να ξεφ?γετε σ?μερα απ? ?λε? τι? συν?θειε? που σα? παρασ?ρνουν σε ?ναν κ?θετο ?λικα

Δεν αρκε? μ?νο να κ?νετε αυτ? που χρει?ζεται για να ανεβε?τε στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Θα πρ?πει απ? την ?λλη πλευρ? να αποφ?γετε και ?λα αυτ? τα πρ?γματα που σα? ρ?χνουν στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και που μει?νουν δραματικ? την οργανικ? επισκεψιμ?τητα.

Επειδ? η αθ?α εποχ? του SEO π?ρασε και εκτ?? απ? θετικ? SEO που σα? ανεβ?ζει στι? μηχαν?? υπ?ρχει και το αρνητικ? SEO, θα πρ?πει να ε?μαστε ιδια?τερα προσεκτικο? στο τι κ?νουμε στον τομ?α τη? βελτιστοπο?ηση? τη? ιστοσελ?δα? μα? για να μην βρεθο?με προ εκπλ?ξεω?.

Ποιε? λοιπ?ν ε?ναι οι επτ? συν?θειε? που σκοτ?νουν την ιστοσελ?δα μα? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?;

Διαβ?στε προσεκτικ? παρακ?τω.

Εκμεταλλευτε?τε την σταθερ? σωρευτικ? δ?ναμη τι? συν?θεια?

Μετ? τι? 7 συν?θειε? που σα? ανεβ?ζουν στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?ρθε η ?ρα να ασχοληθο?με με τι? κακ?? αλλ? καθημεριν?? συν?θειε? που δυστυχ?? σα? ρ?χνουν στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, μει?νουν την ορατ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? και σα? αφ?νουν εκτεθειμ?νου? στον ανταγωνισμ?.

1- Δεν παρακολουθε?τε κ?θε εβδομ?δα την ορατ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα?

Το SEO ε?ναι κ?τι μετρ?σιμο το οπο?ο θα πρ?πει να το μετρ?με με κ?ποιον τρ?πο. Μ?χρι στιγμ?? ο καλ?τερο? τρ?πο? μ?τρηση? του SEO ε?ναι η συνολικ? ορατ?τητα τι? ιστοσελ?δα? μα? με β?ση ?μω? τι? σωστ?? λ?ξει? κλειδι?.

Το καλ?τερο εργαλε?ο μ?τρηση? τη? ορατ?τητα? τη? ιστοσελ?δα? μα? ε?ναι το ahrefs.

Το λ?ω αυτ? με σιγουρι? αφο? πρ?τα ?χω δοκιμ?σει αρκετ?, μην πω σχεδ?ν ?λα τα εργαλε?α SEO που υπ?ρχουν στο ?ντερνετ που υπ?σχονται α?ξηση τη? επισκεψιμ?τητα?, βελτ?ωση των οργανικ?ν αναζητ?σεων ?ω? 400% και δι?φορα ?λλα πρ?γματα που τα βλ?πω με μισ? μ?τι.

Θα πρ?πει να ελ?γχουμε την ορατ?τητα τη? ιστοσελ?δα? μα? κ?θε εβδομ?δα και να κ?νουμε αν?λυση ανταγωνισμο? με β?ση του? 5 σημαντικ?τερου? ανταγωνιστ?? μα? στην αγορ? μα?.

Προσοχ? ?μω?, δεν θα πρ?πει να υπερβ?λετε και να ελ?γχετε την ιστοσελ?δα σα? κ?θε μ?ρα ? αν? τρει? ?ρε? γιατ? δεν θα καταφ?ρετε τ?ποτα, αντ?θετα θα χ?νετε ?σκοπα τον χρ?νο σα?.

?ποιε? αλλαγ?? ? βελτι?σει? κ?νετε στην ιστοσελ?δα? σα? χρει?ζονται μερικ?? μ?ρε? για να ταξινομηθο?ν στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και ο χρ?νο? τη? μ?α? εβδομ?δα? ε?ναι ο ελ?χιστο? χρ?νο? που απαιτε?ται για να δε?τε τι? αλλαγ?? αυτ?? να πα?ρνουν σ?ρκα και οστ? και να επηρε?ζουν την κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

2- ?χετε επιλ?ξει τι? λ?θο? λ?ξει? κλειδι?

Η επιλογ? και στ?χευση στι? μηχαν?? αναζ?τηση? με τι? λ?θο? λ?ξει? κλειδι? μπορε? να αποβε? μοιρα?α για το μ?λλον τη? ηλεκτρονικ?? σα? επιχε?ρηση?.

Οι σωστ?? λ?ξει? κλειδι? ε?ναι αυτ?? που φ?ρνουν τα λεφτ? στην ιστοσελ?δα σα? και κ?νουν χρηματοπο?ηση, εν? οι λ?θο? λ?ξει? κλειδι? ε?ναι αυτ?? που δεν κ?νουν καμ?α π?ληση και ?χουν μηδενικ? ποσοστ? μετατροπ??.

Το μηδενικ? ποσοστ? μετατροπ?? μπορε? να μην οφε?λεται π?ντα στι? λ?ξει? κλειδι?, ?μω? μπορε? να ξεκιν?ει απ? αυτ?. Για παρ?δειγμα, μπορε? να οφε?λεται σε λ?θο? κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, σε κακ? αισθητικ? ? σε λ?θο? παρουσ?αση των προ??ντων.

Ωστ?σο αν ?χουμε στοχε?σει σε λ?ξει? κλειδι? τι? οπο?ε? δεν χρησιμοποιε? η αγορ? μα?, δεν θα καταφ?ρουμε να πι?σουμε σχεδ?ν ποτ? κ?ποιον υποψ?φιο πελ?τη.

Δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο: 3 Στ?χοι που πρ?πει να πετ?χετε με τι? λ?ξει? κλειδι?

Θα πρ?πει να μην ε?στε επιπ?λαιοι στην ?ρευνα για τι? κατ?λληλε? λ?ξει? κλειδι? που θα κ?νετε και θα πρ?πει και επ?ση? να ?χετε την τεχνικ? κατ?ρτιση για να τι? τοποθετ?σετε σωστ? και στρατηγικ? μ?σα στην ιστοσελ?δα σα? χωρ?? να χαρακτηριστε?τε ω? spammer απ? τη Google.

3- Δεν ?χετε δημιουργ?σει καν?να ποιοτικ? backlink με το χ?ρι

Οι μηχαν?? αναζ?τηση? λαμβ?νουν σοβαρ? υπ?ψη του? ακ?μα και σ?μερα τον αριθμ? και την ποι?τητα των ιστοσελ?δων που δε?χνουν προ? την ιστοσελ?δα σα?. Μπορε? να καταργ?θηκε το PageRank αλλ? τα backlinks απ? ποιοτικ?? ιστοσελ?δε? ε?ναι αναγκα?α για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση? και τη? Google.

Ποια ?μω? ε?ναι ποιοτικ? backlinks;

Ποιοτικ? backlinks ε?ναι ?λα αυτ? τα backlinks που ?χουν δημιουργηθε? απ? ανθρ?πινο χ?ρι και εννοε?ται ?τι δεν ε?ναι spam ? δεν ?χουν δημιουργηθε? απ? ψε?τικα προφ?λ.

Θα πρ?πει δηλαδ? με το χ?ρι να ?χουμε δημιουργ?σει μια κ?ποια διασπορ? backlinks σε forums, WEB 2.0 ιστοσελ?δε?, καταλ?γου?, WIKIs, και πολλ? ?λλα sites.

Κ?θε site πι?νεται ω? ?να backlink απ? ?ποψη διασπορ??, ασχ?τω? αν ?χουμε δημιουργ?σει δ?ο ? τρ?α και φυσικ? ?σο το περισσ?τερα site τ?σο μεγαλ?τερη η διασπορ? και τ?σο η μεγαλ?τερη η δημοτικ?τητα τη? ιστοσελ?δα?.

Για να δε?τε την δημοτικ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? θα πρ?πει να ανατρ?ξετε στο domain authority. ?σο το υψηλ?τερο τ?σο το καλ?τερο.

Η ερ?τηση μου ε?ναι π?σα ποιοτικ? backlinks ?χετε δημιουργ?σει με το χ?ρι τον τελευτα?ο μ?να;

4- Δεν ?χετε φρ?σκο περιεχ?μενο κ?θε εβδομ?δα

Το 2009 η Google ανακο?νωσε και το 2010 υλοπο?ησε την αναβ?θμιση cafeine update του αλγορ?θμου τη? που ελ?γχει και προσμετρ? την φρεσκ?δα του περιεχομ?νου τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Αυτ? σημα?νει ?τι θα πρ?πει να ανανε?νετε την ιστοσελ?δα? σα? κ?θε εβδομ?δα με ν?ο φρ?σκο περιεχ?μενο για να μπορ?σετε να στε?λετε ?να μ?νυμα ποι?τητα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? αλλ? και να πι?σετε ν?ε? λ?ξει? και φρ?σει? κλειδι? που ?χετε παραλε?ψει μ?χρι σ?μερα.

?μα ?χετε στατικ? site θα πρ?πει να σκεφτε?τε σοβαρ? την προσθ?κη εν?? blog σε WordPress εν? καλ? θα ?τανε να ξεκιν?σετε και την υπηρεσ?α newsletter σε εβδομαδια?α β?ση.

Η κακ? συν?θεια του να μην προσθ?τω περιεχ?μενο ποτ? δεν ωφελε? μακροπρ?θεσμα ο?τε βραχυπρ?θεσμα την ιστοσελ?δα σα?.

5- Δεν ?χετε κ?νει καμ?α κοινοπο?ηση στα social media με backlink

Βλ?πω καθημεριν? δεκ?δε? κοινοποι?σει? στο facebook, twitter και στα ?λλα social media οι οπο?ε? δυστυχ?? δεν ?χουν το backlink που οδηγε? στην πηγ? τη? δημοσ?ευση? που ε?ναι το site σα?.

Με αυτ?ν τον τρ?πο κ?νετε κο?φιε? δημοσιε?σει? οι οπο?ε? δεν ανεβ?ζουν την ιστοσελ?δα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? αλλ? το facebook, twitter κτλ στο οπο?ο φορτ?νετε με φρ?σκο περιεχ?μενο!

Καλ? θα ?ταν να κοινοποι?σετε ?λε? τι? σελ?δε?, τα ?ρθρα και τα προ??ντα απ? την ιστοσελ?δα σα? στα πιο δημοφιλ? social media και να προτρ?πετε τον κ?σμο να επισκεφτε? την ιστοσελ?δα σα? για να δει περισσ?τερα.

Η κοινοπο?ηση εν?? link στα social media ?χει διπλ? σκοπ? να π?ρει πολ?τιμα backlinks απ? social media sites αλλ? και να κερδ?σει το site σα? αξι?πιστα social media signals.

6- ?χετε εμπιστευτε? το SEO σα? στα τυφλ? σε κ?ποιο μεγ?λο γραφε?ο

Και φυσικ? δεν ασχολε?στε ποτ? με το τι γ?νεται. Κ?θε μ?να σα? στ?λνουν μια αναφορ? για το SEO την οπο?α δεν κοιτ?τε ποτ? και αισιοδοξε?τε μ?ταια μπα? και ανεβε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Με ?λλα λ?για ?χετε γ?νει ?να? αιμοδ?τη? και τ?ποτε ?λλο. Δεν θ?λω να πω κακ?? κουβ?ντε? για κ?ποιου? συναδ?λφου? ? για ?σου? ?ντω? κ?νουν σωστ? τη δουλει? του? στο SEO, αλλ? η εμπειρ?α μου ?χει διδ?ξει ?τι δεν γ?νεται να ε?στε θεατ?? και να μην ασχολε?στε κι εσε?? ενεργ? για να ανεβ?σετε την ιστοσελ?δα σα?.

Θα πρ?πει κ?θε μ?να να παρακολουθε?τε ?λου? αυτο?? του? ζωτικο?? δε?κτε? και ?λα τα ζωτικ? σημε?α τη? ιστοσελ?δα? σα? και να μην αφ?νετε καν?ναν να λειτουργε? ανεξ?λεγκτα.

Θα πρ?πει να κ?νετε και σει? κ?τι ?στω και σε μικρ?? δ?σει? για να ?χετε αποτελ?σματα και για να μπορ?σετε να κρατ?σετε τα ?δη υπ?ρχοντα αποτελ?σματα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

7- Δεν κ?νετε τ?ποτα απολ?τω?

Η τελευτα?α κακι? συν?θεια στο SEO αλλ? και στο digital marketing ε?ναι να μην κ?νετε εντελ?? τ?ποτα.

Απλ?? φτι?ξατε μια ιστοσελ?δα και την αφ?σατε μ?νη τη? να αν?βει στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?σω? απ? ?γνοια, απ? αμ?λεια ? επειδ? ?τσι σα? ε?παν ?τι γ?νεται π?ντα.

Το κακ? ε?ναι ?τι μ?χρι τ?ρα δεν ?χει γ?νει τ?ποτα και η ιστοσελ?δα σα? απλ?? υπ?ρχει για να υπ?ρχει.

Η αδρ?νεια και το να μην κ?νετε απολ?τω? τ?ποτα δεν βοηθ? καν?ναν. Θα πρ?πει να κ?ψετε αυτ?ν την κακι? συν?θεια στο SEO του να μην κ?νει? τ?ποτα και να αναλ?βετε ενεργ? δρ?ση και αν?μιξη στην βελτ?ωση και την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα?, αρχικ? αποκτ?ντα? περισσ?τερε? γν?σει? γ?ρω απ? το SEO και το μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ.

?στω και ?να ποιοτικ? backlink να φτι?χνετε για την ιστοσελ?δα σα? την ημ?ρα, σε ?ναν χρ?νο θα ?χετε δημιουργ?σει 365 ποιοτικ? backlinks που θα δε?χνουν προ? το site σα?!

Εμπρ?? λοιπ?ν ξεκιν?σετε σ?μερα κι?λα? και μην αφ?νετε την κακ? συν?θεια τη? αδρ?νεια? να οδηγ?σει στην αποτυχ?α την ιστοσελ?δα σα? ? το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα!

Δε?τε περισσ?τερα για τι? ορθ?? πρακτικ?? στο SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看