ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

BRAND-SXEDIASMOS-SYMVOULES-INTERNET-1

7 Συμβουλ?? για να σχεδι?σετε ?να πετυχημ?νο brand name

Δε?τε τι πρ?πει να κ?νετε για να δημιουργ?σετε ?να σωστ? ?νομα στο ?ντερνετ

Γιατ? το brand name πα?ζει σημαντικ? ρ?λο στην επιτυχ?α μια? ιστοσελ?δα?;

Μ?πω? το brand name σα? δεν ?χει καμ?α τ?χη στο ?ντερνετ σ?μερα και δεν γνωρ?ζετε καν το γιατ?;

?μα ?χετε και εσε?? τι? ?διε? απορ?ε? με δεκ?δε? ?λλου? επιχειρηματ?ε? του παγκ?σμιου ιστο?, τ?τε ε?στε σε πολ? καλ? δρ?μο, γιατ? ?μα διαβ?σετε το παρακ?τω ?ρθρο σ?γουρα θα σα? λυθο?ν οι πιο πολλ?? σχετικ? με τη δ?ναμη που ?χει το brand name στον κ?σμο και ειδικ?τερα στου? καταναλωτ?? και στου? υποψ?φιου? πελ?τε? σα? που αγορ?ζουν ?λο και πιο πολλ? πρ?γματα και υπηρεσ?ε? απ? το ?ντερνετ.

Τι θα πρ?πει να ?χει λοιπ?ν ?να σωστ? σχεδιασμ?νο brand name;

1. Συμβολικ?τητα

Το πρ?το πρ?γμα που θα πρ?πει να ?χει ?να πετυχημ?νο brand name ειδικ? στην σημεριν? εποχ? που επικρατει πολυφιρμ?α και πολυμπραντισμ?? ε?ναι η συμβολικ?τητα. Θα πρ?πει το εταιρικ? σα? λογ?τυπο να ε?ναι ?να σ?μβολο απλ? και κατανοητ? στον πολ? κ?σμο.

Παρτε για παρ?δειγμα το λογ?τυπο τη? Coco Channel.

coco-chanel-brand-name-1

Εν? πολ?? κ?σμο? δεν γνωρ?ζει τι σημα?νει το αντικριστ? διπλ? C, το οπο?ο ε?ναι παρμ?νο απ? το δελφικ? ?ψιλον, ?λοι αντιλαμβ?νονται ?τι ε?ναι το brand name τη? Coco Channel. Και αυτ? αποτελε? ?να ακ?μα παρ?δοξο, δεν ξ?ρω να το ονομ?σω και να το διαβ?σω, αλλ? ξ?ρω τι σημα?νει.

Το λογ?τυπο τη? Channel ε?ναι αναγνωρ?σιμο σε ?λε? τι? γλ?σσε? του κ?σμου και ακ?μα και οι αγρ?μματοι μπορο?ν να το ξεχωρ?σουν και να το θυμο?νται και αυτ? ?χει να κ?νει με την επιτυχ?α του σχεδιασμο? του εξαρχ??.

2. Το brand name πρ?πει να ?χει κλασσικ? μορφ?

Η μ?δα αλλ?ζει κ?θε χρ?νο, οι τ?σει? ?ρχονται και κ?νουν κ?κλο, ?μω? το brand name και το logo σα? θα πρ?πει να ?χουν κλασσικ? μορφ? για να αντ?χουν στον χρ?νο αλλ? και για να μην απαιτο?νται αλλαγ?? κ?θε δεκαετ?α για να εκσυγχρονιστο?ν με την εποχ?.

Το κλασσικ? λογ?τυπο ε?ναι σχεδ?ν υποχρεωτικ? και δεν θα πρ?πει ποτ? ο γραφ?στα? σα? να επηρε?ζεται απ? τι? τ?σει? τη? δεκαετ?α? ? απ? τι? ν?ε? δυνατ?τητε? του Corel.

To 2018, την χρονι? δηλαδ? που γρ?φω αυτ? το ?ρθρο για πρ?τη φορ?, ?χουν βγει στη μ?δα τα Vintage λογ?τυπα και δι?φορε? εταιρε?ε? και ιστοσελ?δε? (eshop) κτλ. Θα πρ?πει να αντισταθε?τε να δημιουργ?σετε ?να λογ?τυπο vintage style γιατ? ε?ναι απλ?? τ?ση, δεν ε?ναι διαχρονικ?.

To vintage δεν ε?ναι κλασσικ? και κατ? συν?πεια δεν θα αντ?ξει στον χρ?νο. Μην αφ?νετε την τ?ση τη? εποχ?? να επηρε?σει το λογ?τυπο σα?.

Παραδοσιακ?? γραμματοσειρ??, σχ?ματα και εικ?νε?, ε?ναι ιδανικ? για ?να διαχρονικ? Brand το οπο?ο θα παραμ?νει αναλο?ωτο και δεν θα μοι?ζει παλιομοδ?τικο με το π?ρασμα του χρ?νου.

3. Περ?στε τι? αξ?ε? τη? εταιρε?α? σα? μ?σα απ? το λογ?τυπο σα?

?ταν λ?με brand name εννοο?με εταιρικ? ταυτ?τητα που ε?ναι κ?τι περισσ?τερο απ? το απλ? λογ?τυπο σα?. Το λογ?τυπο σα? θα πρ?πει να συμβολ?ζει και να απεικον?ζει τι? αξ?ε? τη? επιχε?ρηση? σα? ? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Για παρ?δειγμα, ?μα η ιστοσελ?δα? σα? πουλ?ει προ??ντα πολυτελε?α? και στοχε?ει στι? υψηλ?? εισοδηματικ? τ?ξει?, τ?τε θα πρ?πει και το λογ?τυπο σα? να ?χει παρ?μοια μορφ? και να συμβολ?ζει αυτ? το στ?του? που θ?λετε να περ?σετε.

Πριν ξεκιν?σετε τον σχεδιασμ? του λογοτ?που σα? και του brand name σα? θα πρ?πει να γνωρ?ζετε την αγορ? στ?χο σα? και να ξ?ρετε επακριβ?? ποιο λογ?τυπο ε?ναι αυτ? που περιμ?νουν οι πελ?τε? να δουν ?ταν θα επισκεφτο?ν για πρ?τη φορ? την ιστοσελ?δα σα?.

Οι εταιρικ? σα? φιλοσοφ?α και οι εταιρικ?? σα? αξ?ε? θα πρ?πει να περν?νε μ?σα απ? το λογ?τυπο και το ?νομα σα? και θα πρ?πει να βρ?σκετε απαντ?σει? σε ερωτ?ματα ?πω?:

  • Τι σημα?νει το brand name μου για του? πελ?τε? μου;
  • Ποια συναισθ?ματα εγε?ρει το brand name μου στου? υποψ?φιου? πελ?τε? μου;

4. Βρε?τε απλ? domain name και απλ? brand name

Το domain name θα πρ?πει ?πω? και το brand name σα? να ε?ναι απλ? για να μπορε? ο ?λλο? να το θυμ?ται και να του μ?νει. Δεν γ?νεται να θυμ?μαστε σ?μερα πολ?πλοκα domain names και πολ?πλοκα brand names.

Π?ρτε για παρ?δειγμα τη Nike, το domain name τη? ε?ναι nike.com και το brand name τη? ε?ναι Nike. Τ?σο απλ?.

Δεν χρει?ζεστε κ?τι περισσ?τερο, αντ?θετα χρει?ζεστε κ?τι λιγ?τερο για να προσδ?σετε περισσ?τερο. Ε?ναι η κλασσικ? διασκευ? του less is more.

Πολ?πλοκα domain name με πολλο?? χαρακτ?ρε? δεν αποτυπ?νονται και δεν μ?νουν στον πολ? τον κ?σμο. ?τι ε?ναι δ?σκολο και ακαταν?ητο δεν απομνημονε?εται και δεν αποτυπ?νεται.

5. Επιλ?ξτε το κατ?λληλο χρ?μα

Αν και τα μα?ρα λογ?τυπα ε?ναι και αυτ? μια απ? τι? πολ? καλ?? και κλασικ?? λ?σει?, η επιλογ? του εταιρικο? σα? χρ?ματο? ξεκιν?ει με την επιλογ? του χρ?ματο? που θα β?λετε στο λογ?τυπο τη? φ?ρμα? σα?.

Προσοχ? γιατ? τα χρωματιστ? λογ?τυπα, τα πολ?χρωμα λογ?τυπα δηλαδ? ε?ναι αδ?κιμα και δεν θα σα? βοηθ?σουν να ξεχωρ?σετε. Αντ?θετα τα μον?χρωμα λογ?τυπα ε?ναι αυτ? που μ?νουν.

Γενικ? η επιλογ? χρ?ματο? ε?ναι δ?σκολη υπ?θεση γιατ? το χρ?μα ?χει να κ?νει με την ψυχολογ?α του πελ?τη. Θα πρ?πει απ? πριν να γνωρ?ζετε τι συναισθ?ματα διεγε?ρει ?να χρ?μα και πω? θα πρ?πει να τα διαχειριστε?τε σωστ? και στον σχεδιασμ? του δικο? σα? λογ?τυπου στο ?ντερνετ.

Προσωπικ? συμβουλ? ε?ναι να αποφ?γετε τι? διχρωμ?ε? και τα πολλ? χρ?ματα ? τα περ?εργα χρ?ματα γιατ? πολ?? κ?σμο? δεν ?χει ?φεση στα χρ?ματα και δεν του αρ?σουν π?ντα τα χρωματιστ? σ?νολα.

6. Αφ?στε κεν? χ?ρο

Η σωστ? διαχε?ριση του κενο? χ?ρου και στον σχεδιασμ? ιστοσελ?δων, αλλ??και στον σχεδιασμ? του λογοτ?που ?χει και αυτ? την αξ?α τη?.

GOOGLE-WHITE-SPACE-1

Το λευκ? κεν? ε?ναι πολ? σημαντικ? και αποδυκνε?εται η αξ?α του στο νο?μερο ?να site παγκοσμ?ω? σε επισκεψιμ?τητα που δεν ε?ναι ?λλο απ? αυτ? τη? ?δια? τη? Google. Δε?τε π?σο λευκ? χ?ρο ?χει και τι α?σθηση προκαλε? στον χρ?στη.

Η α?σθηση τη? ελευθερ?α? τη? πλο?γηση? στο ?ντερνετ, η α?σθηση ?τι ε?στε ?τοιμοι με μια αναζ?τηση να κατακτ?σετε τον κ?σμο και να βρε?τε τα π?ντα με ?να κουμπ? ε?ναι μοναδικ?.

Στο ?διο μοτ?βο τη? σωστ?? χρ?ση? του κενο? χ?ρου κινο?νται και ?λε? οι ?λλε? μεγ?λε? μηχαν?? αναζ?τηση?, Yahoo, Yandex, Baidu.

?χετε αξιοποι?σει σωστ? το λευκ? χ?ρο και το κεν? ?στε να υπ?ρχει χ?ρο? για να να αναπνε?σει ο χρ?στη? τη? ιστοσελ?δα? σα?; Μ?πω? το brand name σα? ε?ναι παραφορτωμ?νο και δεν ?χει κ?ποια ισορροπ?α κενο?;

Το κεν? δεν ε?ναι ?χρηστο αλλ? ε?ναι χ?ρο? αν?δραση? και επικοινων?α? με τον πελ?τη. Π?ντα το λευκ?, μια λευκ? κ?λλα χαρτ?, ?να? λευκ?? ουραν??, ?να λευκ? γραφε?ο αποτελο?ν πηγ?? ?μπευση? και δημιουργ?α? γιατ? ο εγκ?φαλο? μα? βι?ζεται για να καλ?ψει αυτ? το κεν? με ιδ?ε? και με δημιουργικ?τητα.

Το κεν? π?ντα εξιτ?ρει την φαντασ?α και μα? δ?νει το ?ναυσμα για δρ?ση, σε αντ?θεση με τον παραφορτωμ?νο χ?ρο που μα? οδηγε? στην απ?λυτη παρ?λυση λ?γω υπερπληροφ?ρηση?.

7. Minimal Design

Το μ?νιμαλ design δεν ε?ναι φτ?χεια αλλ? πλο?το? γιατ? θα πρ?πει με λ?γα να δ?σουμε πολλ?. Ο μινιμαλισμ?? στο web design ε?ναι μια τ?ση που θεωρ? ?τι ?χι μ?νο ε?ναι απαρα?τητη για να ε?ναι ?να site πετυχημ?νο αλλ? θα πρ?πει να υπ?ρχει παντο?, ξεκιν?ντα? απ? το brand name που συν?θω? προηγε?ται του σχεδιασμο? τη? ιστοσελ?δα?.

Σε πολλο?? πελ?τε? δεν αρ?σουν οι πολ?πλοκε? εικ?νε? και γραμματοσειρ??. Τα πολ?πλοκα γραφικ? και τα περ?τεχνα εικαστικ? στοιχε?α αντ? να κ?νουν τον πελ?τη σα? να αισθ?νεται ?νετα, τον κ?νουν να νι?θει απειλ? και κατ?τερο?.

Τα εξεζητημ?να γραφικ? σε ?να site αλλ? και σε ?να brand name κ?νουν τον πελ?τη να νι?θει απ?μακρο? και να μην ταυτ?ζεται με την εταιρε?α σα? ? την ιστοσελ?δα σα?. Τον κ?νουν να νι?θει μειονεκτικ? αντ? να νι?θει καλ?τερα.

Το να μπα?νω σε ?να site με απ?στευτα γραφικ? και απ?στευτε? εικ?νε? παντο? με κ?νει να νι?θω μικρ?? και αν?μπορο? εν? σε πολλο?? ανθρ?που? του? δημιουργε? κατ?θλιψη και απομ?νωση.

Λιγ?τερο design και σωστ? χρ?ση του κενο? ?χει π?ντα καλ?τερο αποτ?λεσμα και το λογ?τυπο σα? γιατ? σα? βοηθ?ει να το κ?νετε κλασικ?, συμβολικ? και αξιομνημ?νευτο.

Δε?τε περισσ?τερα για το σωστ? branding στο ?ντερνετ:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看