ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

facebook-algorithm

7 Συμβουλ?? επιβ?ωση? στο ν?ο αλγ?ριθμο του Facebook

?λοι ?χουν παρατηρ?σει απ? τον Απρ?λιο του 2014 μια δραματικ? πτ?ση τη? κ?νηση? απ? το Facebook προ? το site του?. Αυτ? οφε?λεται στο ν?ο αλγ?ριθμο του Facebook με σκοπ? την καταπολ?μηση του Spam.

Ο ν?ο? αλγ?ριθμο? του Facebook κινε?ται στα πρ?τυπα του αλγορ?θμου τη? Google και ?ρθε για να απελευθερ?σει το χ?ρο απ? τα spam news στα news feed που βλ?πουν ?λοι οι χρ?στε?. Ο βασικο? λ?γοι που ?γινε αυτ? ?τανε:

  • γιατ? ?χουνε αυξηθε? οι χρ?στε? του Facebook και
  • γιατ? ?χουν αυξηθε? κατ? πολ? οι δημοσιε?σει?,? οι κοινοποι?σει?, τα σχ?λια των χρηστ?ν, οι ομ?δε? στο Facebook, οι σελ?δε? και γενικ? το περιεχ?μενο που ε?ναι ανεβασμ?νο στο facebook.

Σε αντ?θεση με αυτ?, ο χ?ρο? στο news feed ?χει παραμε?νει ο ?διο?. ?πρεπε να βρεθε? μια λ?ση που να μπορ?σει να καλ?ψει τα προβλ?ματα του παλαι?τερου τρ?που αξιολ?γηση? των δημοσιε?σεων, του Edgerank.

Προσωπικ? ?χω δει μια πτ?ση τη? κ?νηση? που προ?ρχεται απ? το Facebook τη? τ?ξεω? του 30% με 50% ?πω? ?τανε αναμεν?μενο. Πολλ?? ?λλε? επιχειρ?σει? που ε?χανε βασ?σει τη λειτουργ?α του? στο Facebook με δι?φορα Facebook Apps και Facebook Shops ? ?λλε? εφαρμογ?? ?χουνε πληγε? περισσ?τερο. Καλ? ε?ναι η σελ?δα στο Facebook αλλ? το μεγαλ?τερο πρ?βλημα ε?ναι ?τι δεν ε?ναι δικ?? σα? αλλ? του facebook.

Για να μπορ?σετε και σει? να προσαρμοστε?τε μετ? τη ν?α σφαλι?ρα του facebook, θα σα? δ?σω 7 βασικ?? συμβουλ?? επιβ?ωση? για να αντικαταστ?σετε αλλ? και να αυξ?σετε το traffic που χ?σατε απ? το Facebook.

1. Δημοσιε?στε λιγ?τερα σε μεγαλ?τερο δι?στημα

Περιορ?στε τι? κοινοποι?σει? σα? απ? την ιστοσελ?δα σα? και αφαιρ?στε ?λε? τι? εφαρμογ?? που δημοσιε?ουν εκ μ?ρου? σα?.

Με μια λ?ξη, καθαρ?στε το προφ?λ σα? και το λογαριασμ? σα? απ? οτιδ?ποτε περιττ? και ?χρηστο.

?τσι θα δημοσιε?ετε μ?νο ?λα αυτ? που ε?ναι τελε?ω? απαρα?τητα και σημαντικ? για σα? και για το κοιν? σα?.

2. Βελτι?στε το περιεχ?μενο σα?

Το περιεχ?μενο σα? ε?ναι αυτ? που δημιουργε? την κ?νηση προ? το site σα?. Πρ?πει να ε?ναι γραμμ?νο για ανθρ?που? και να απευθ?νεται σε ανθρ?που? και ?χι σε κ?ποιο ?λλο κοιν?. Π?ρα πολλ? blogs ?χουν πολ? λεπτ?, αν?παρκτο και διπλ?τυπο περιεχ?μενο που ?χουν κλ?ψει απ? κ?που αλλο?.

Βελτι?νοντα? το περιεχ?μενο σα? θα εξασφαλ?σετε περισσ?τερη κ?νηση προ? την ιστοσελ?δα σα? και θα ?χετε περισσ?τερη αν?δραση με τον τελικ? χρ?στη. Μια πιο καλ? φωτογραφ?α, ?να? καλ?τερο? τ?τλο? ? ?να ελκυστικ? β?ντεο θα σα? βοηθ?σει να αιχμαλωτ?σετε την προσοχ? των χρηστ?ν.

Αν π?λι οι δημοσιε?σει? σα? ε?ναι ρηχ?? και κεν?? περιεχομ?νου του τ?που “Κο?τα τι ?παθε ο κροκ?δειλο? μ?λι? ε?δε τον ελ?φαντα…” ? “η Μαρ?α Αλεξ?νδρου γυμν? στη Μ?κονο προκαλε? εγκεφαλικ?” τ?τε δυστυχ?? κινδυνε?ετε να με?νει η ιστοσελ?δα σα? στην αφ?νεια. Φανταστε?τε χιλι?δε? ?τομα κ?θε μ?ρα με ?να blog γεμ?το σκουπ?δια να δημοσιε?ουν ανο?σια πρ?γματα. θα γεμ?σει το facebook α?ρα κοπανιστ?!

Η βελτ?ωση του περιεχομ?νου σα? θα επιφ?ρει και μεγ?λε? αλλαγ?? προ? το καλ?τερο στο bounce rate που ε?ναι ?να? απ? του? 200 παρ?γοντε? SEO.

3. Χρησιμοποι?στε και ?λλα πιο παρθ?να social media

Κ?θε μ?ρα ?να social media κλε?νει και ?λλα 10 ν?α ανο?γουν που υπ?σχονται περισσ?τερα. Περισσ?τερο κ?σμο, περισσ?τερο traffic, περισσ?τερη διασκ?δαση, περισσ?τερη αν?δραση με τον χρ?στη κτλ. Η Google ανακο?νωσε πρ?σφατα το κλε?σιμο του orkut, αφο? ε?χε κλε?σει και παλι?τερα και το Google Buzz και το αντικατ?στησε με το Google Plus.

To Google Plus δημιουργ?θηκε για να αντιμετωπ?σει την απειλ? του Facebook. Μ?χρι στιγμ??, αν και το λειτουργ? κ?θε μ?ρα, ?χει αποδειχθε? εντελ?? δυσλειτουργικ? και ?χρηστο απ? ?ποψη κοινωνικ?? δικτ?ωση?.

Μια καλ? επιλογ? ?μω? ε?ναι το Twitter το οπο?ο ?χει ταχ?τητα και ε?ναι πολ? πιο λειτουργικ?.

Δεν συστ?νω το globalshare, το οπο?ο δεν μου ?φερε ο?τε ?ναν επισκ?πτη, ο?τε ?να backlink σε δι?στημα 3 μην?ν. Δε?γμα ?τι πρ?κειται για ερασιτ?χνε? και απατε?νε?. Επ?ση? δεν συστ?νω το LinkedIn γιατ? ε?ναι πολ? αργ? και το Myspace εκτ?? και αν ?χετε τη δικ? σα? μπ?ντα ? ε?στε τραγουδιστ??.

4. Μ?πω? να δοκιμ?σετε την πληρωμ?νη προ?θηση στο Facebook;

facebook-algorithm

Αν και επ?σημα, αξιωματο?χοι του facebook δεν πρ?τειναν να χρησιμοποι?σετε την πληρωμ?νη διαφ?μιση στο Facebook, αλλ? να εμπιστευτε?τε το ν?ο περιβ?λλον υψηλ?? ποι?τητα? και μηδενικο? traffic που ?χει διαμορφωθε? στο Face.

?ποψη μου ε?ναι να δοκιμ?σετε και τι? διαφημιστικ?? καμπ?νιε? του Facebook, ξεκιν?ντα? με ?να χαμηλ? προ?πολογισμ?, 5€ με 10€ την ημ?ρα για να δε?τε τι ψ?ρια θα πι?σετε.

Το θετικ? με τι? διαφημιστικ?? καμπ?νιε? του Facebook ε?ναι ?τι ε?ναι στοχευμ?νε? γεωγραφικ? και δημογραφικ?. Υπ? τον ?ρο β?βαια ?τι οι χρ?στε? ?χουν δ?σει τα πραγματικ? στοιχε?α του? και ?χουμε μ?νο αληθιν? προφ?λ και ?χι ψε?τικου? λογαριασμο??.

5. Αναμε?ξτε τι? κοινοποι?σει? σα?

Το καλ?τερο ε?ναι να μην κοινοποιε?τε ? δημοσιε?ετε το ?διο ?ρθρο π?νω απ? π?ντε φορ??. Αλλ?ξτε κοινοποι?σει? και δημοσιε?στε ?λλα σε ?λλε? ομ?δε?, ?λλα στι? σελ?δε? σα? και ?λλα στο προφ?λ σα?. Ακολουθ?στε στρατηγικ? διαφοροπο?ηση?.

Η αν?μειξη των κοινοποι?σεων ε?ναι πολ? καλ? για να μην θεωρηθε?τε spammer απ? τον ν?ο αλγ?ριθμο του Facebook.

6. Αποσυνδ?στε το Twitter και τα ?λλα social media απ? το λογαριασμ? σα? στο Facebook

Εμμ?σω? πλην σαφ??, ο αλγ?ριθμο? του Facebook εισ?χθηκε για να καταπολεμ?σει τι? αυτ?ματε? δημοσιε?σει? απ? ?λλα μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση? και απ? ?λλου? μηχανισμο?? αυτ?ματων δημοσιε?σεων. Δεν κατον?μασαν το twitter ω? ?μεσο υπα?τιο, αλλ? ναι η αυτ?ματα δημοσ?ευση περιεχομ?νου απ? αλλο? θα βλ?ψει την ορατ?τητα των δημοσιε?σεων σα?.

Αποσυνδ?στε λοιπ?ν τον λογαριασμ? σα? στο Face απ? το twitter, το pinterest, το LinkedIn, Aweber και ?λε? τι? ?λλε? υπηρεσ?ε? καθ?? και τα παιχν?δια στο Facebook. Ειδικ? τα παιχν?δια στο facebook με τι? αδ?σποτε? κοινοποι?σει? κ?θε φορ? που αλλ?ζετε επ?πεδο ε?ναι καταστροφικ?.

Το ξ?ρω πω? σε προηγο?μενο ?ρθρο ε?χα προτε?νει την αυτ?ματη δημιουργ?α των λεγ?μενων social link wheels. Αυτ? ?μω? ?σχυε στην Edgerank εποχ?, τ?ρα πρ?πει και γω να προσαρμοστ? στα ν?α δεδομ?να. Οπ?τε πε?τε αντ?ο στα κοινωνικ? τραιν?κια που θυμ?ζουν social trolls!

Καθαρ?στε γενικ? το λογαριασμ? σα? απ? το spam, τα παιχν?δια, τι? πολλ?? εφαρμογ?? που δημοσιε?ουν καταχρηστικ? πρ?γματα στο Facebook προφ?λ σα?. Προστατε?στε το λογαριασμ? σα? και με?νετε στα τελε?ω? απαρα?τητα.

Τ?λο?, σταματ?στε να γρ?φεστε σε ?λλε? υπηρεσ?ε? χρησιμοποι?ντα? τον λογαριασμ? σα? στο Facebook. Για να γραφτε?τε σε ?να ν?ο social media ? μια ν?α υπηρεσ?α στο Facebook χρησιμοποι?στε το gmail σα?. Για παρ?δειγμα, μην χρησιμοποιε?τε το λογαριασμ? σα? στο Facebook για να συνδεθε?τε στο Myspace ? στο Typepad.

7. Επικεντρωθε?τε στο καθαρ? SEO απ? τη Google και τι? ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση? ?πω? η Bing

Το SEO ε?ναι απλ? και ε?ναι η καλ?τερη μ?θοδο? για απ?κτηση παθητικο? οργανικο? traffic προ? το site σα?. Με μ?σο ?ρο 50 οργανικ?ν επισκ?ψεων στο site μου καθημεριν?, ο στ?χο? μου ε?ναι να διπλασι?σω αυτ?ν την κ?νηση μ?σα στον επ?μενο μ?να. Μπορε? τα sites σα? να ε?ναι πολ? πιο δημοφιλ? απ? το δικ? μου και να απευθ?νονται σε μια ?λλη πιο μεγ?λη ? διεθν? αγορ?.

Η Google ε?ναι μια πολ? καλ? και στοχευμ?νη πηγ? επισκεψιμ?τητα? με το 97% των χρηστ?ν του ?ντερνετ να τη χρησιμοποιο?ν ?ναντι τη? Bing τη? Microsoft που ?χει απορροφ?σει τη Yahoo. ?μω? υπ?ρχουν και ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση? εκε? ?ξω ?πω?:

  • DuckDuckGo
  • Baidu
  • Yandex
  • Bing
  • Yahoo

Δεν λ?ω να π?σετε με τα μο?τρα σε ?λε? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Ειδικ? με τι? ξεν?γλωσσε? Yandex και Baidu. Ασχοληθε?τε με τη Bing ?στω και ελ?χιστα και καταχωρ?στε το sitemap σα? και σε αυτ?ν. Αν δεν ?χετε sitemap και δεν ξ?ρετε πω? να το βρε?τε, δε?τε τον οδηγ? SEO Google.

Ο στ?χοι σα? στο SEO θα πρ?πει να ε?ναι να αυξ?σετε το οργανικ? traffic για να αντισταθμ?σετε τι? απ?λειε? που ?χετε απ? το facebook. θα πρ?πει να εστιαστε?τε στην α?ξηση τη? ορατ?τητα? σα? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Αυτ? μπορε? να γ?νει με του? παρακ?τω τρ?που?:

  • Την α?ξηση των λ?ξεων κλειδι?ν και των φρ?σεων κλειδι?ν για την ιστοσελ?δα σα?.
  • Την α?ξηση του PageRank ? τη? σημαντικ?τητα? του site σα?.
  • Την α?ξηση τη? διασπορ?? και του αριθμο? των εισερχ?μενων συνδ?σμων προ? εσ??. Αυτ? θα φ?ρει και πολ? κ?νηση στο site σα? απ? τα backlinks. Απ? αυτο?? που θα πατ?σουν στο backlink και θα ?ρθουνε στο blog ? ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα.

Μπορε?τε να μ?θετε περισσ?τερα για το πω? θα πετ?χετε ?λα τα παραπ?νω β?ματα με την απ?κτηση πρ?σβαση? στον οδηγ? SEO και τη σειρ? β?ντεο μαθημ?των. Για οποιαδ?ποτε απορ?α, μπορε?τε να με καλ?σετε στο 6972.364.387.

Facebook Algorithm πηγ??:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Ελληνικ? SEO: Απογει?στε το site και τι? πωλ?σει? σα? σε 5 β?ματα?

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Κατεβ?στε σ?μερα τον οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα? αξ?α? 129€ και ξεκιν?στε να βγ?ζετε λεφτ? απ? το SEO!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看