ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

7 Πρ?γματα που δεν ξ?ρατε για τη Google

?λοι σα? ξ?ρετε την μεγαλ?τερη εταιρε?α στο χ?ρο τη? τεχνολογ?α? και του ?ντερνετ παγκοσμ?ω? που ε?ναι η μοναδικ? για τα κατορθ?ματα τη? Google. ?μω? σ?γουρα δεν ξ?ρατε για τι? ?γνωστε? πτυχ?? τη? Google και μερικ? πρ?γματα που ?σω? σα? κ?νουν εντ?πωση, ?σω? σα? προβληματ?σουν και ?σω? κ?νουν μερικο?? απ? εσ?? να αλλ?ξετε γν?μη για την μεγ?λη αυτ? εταιρε?α που δεν ε?ναι μ?νο μηχαν? αναζ?τηση?.

Παρακ?τω σα? παρουσι?ζω 7 πρ?γματα που δεν ξ?ρατε για τη Google. ?μα ε?στε περ?εργοι να μ?θετε ποια ε?ναι αυτ?, διαβ?στε παρακ?τω:

1. Google world domination

?χετε σκεφτε? ποτ? να κ?νετε μια αναζ?τηση με τον εαυτ? σα? για να δε?τε τι θα σα? βγ?λει η Google; Μπορε? να βρε?τε και λαγ?!

Στο σχετικ? β?ντεο τη? μη κερδοσκοπικ?? αμερικ?νικη? οργ?νωση? Consumer Watchdog,πληθα?νουν οι φων?? των εναντ?ον στην πλ?ρη παρακολο?θηση του δημ?σιου και του ιδιωτικο? β?ου απ? τη Google.

Η αιχμ? του δ?ρατο? κατ? τη? Google ε?ναι ?τι η Google δεν ξεχν? ποτ? κ?ποιον απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? καθ?? και απ? τα αρχε?α τη?. Στην Ευρ?πη η νομοθεσ?α επιτρ?πει το χρ?στη να ζητ?σει την διαγραφ? του απ? τη Google. Στην Αμερικ? αυτ? δεν ε?ναι ακ?μα δυνατ? και ?χει προκαλ?σει αντιδρ?σει?.

Γενικ? η οργ?νωση Consumer Watchdog, μιλ?ει για ?να παγκ?σμιο σχ?διο τη? εταιρε?α? Google για παγκ?σμια κυριαρχ?α μ?σω τη? παγκ?σμια? παρακολο?θηση? ανθρ?πων και τηλεπικοινωνι?ν.

Και ?μα το σκεφτε?τε καλ?, αυτ? γ?νεται σ?μερα. ?λα τα σχ?δια τη? Google π?νε προ? τα εκε?. Ξεκιν?ντα? με το Google Earth, την εκτ?ξευση 120 δορυφ?ρων για παγκ?σμιο ασ?ρματο ?ντερνετ ειδικ? στι? τριτοκοσμικ?? χ?ρε? και πολλ? ?λλα.

Τα google analytics, τα android smartphones και ?λε? οι χρ?σιμε? δωρε?ν εφαρμογ?? στοχε?ουν σε μια παγκ?σμια συνωμοσ?α.

Ωχ ανατρ?χιασα που το λ?ω, θα πρ?πει να φοβ?μαστε; Δεν ξ?ρω, ?μω? θα πρ?πει να υπ?ρχει σεβασμ?? του απορρ?του και τη? ιδιωτικ?? και οικογενειακ?? ζω??.

Ουδ?ν κρυπτ?ν απ? τη Google!

Το β?ντεο που βλ?πεται στην αρχ? του ?ρθρου ε?ναι βασισμ?νο στην εκπληκτικ? φρ?ση του Matt Cuts που ?φησε εποχ? don’t be evil! Η φρ?ση αυτ? αποτελε? ?να απ? το συνθ?ματα τη? εταιρε?α? για την καταπολ?μηση του spam.

2. Google sandbox mode

Κ?θε ν?ο site περν?ει απ? μια περ?οδο? χ?ριτο? τη? google η οπο?α μπορε? να διαρκ?σει ?ω? και του? πρ?του? τρει? μ?νε? μετ? το λανσ?ρισμα του site.

Σε αυτ?ν την περ?οδο, η Google αφ?νει για λ?γο χρονικ? δι?στημα ελε?θερη την διακ?μανση τη? ν?α? ιστοσελ?δα? για να μπορ?σει να την κατατ?ξει καλ?τερα απ? ?ποψη σχετικ?τητα? και ποι?τητα?. Αυτ? μπορε? να γ?νει μ?νο ?ταν η ιστοσελ?δα π?ρει μερικ? κλικ απ? τα οργανικ? αποτελ?σματα.

?τσι θα πρ?πει να την εμφαν?σει σε δι?φορε? λ?ξει? κλειδι? για να συλλ?ξει περισσ?τερα στοιχε?α μ?σω του Google Analytics για την ιστοσελ?δα σα?. Η ?παρξη και η σ?νδεση τη? ιστοσελ?δα? σα? με τα Google Analytics ε?ναι εντελ?? απαρα?τητη για λ?γου? SEO.

3. Google domination

7-pragmata-google

Στο σχετικ? β?ντεο google domination σα? δε?χνω ?ναν τρ?πο για το πω? να κυριαρχ?σετε στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των τη? Google. Απλ?? τρ?πο? αλλ? χρει?ζεται αρκετ? δουλει?.

Τι ?λλο να πω ?ταν καταλαμβ?νω το 80% τη? πρ?τη? σελ?δα? τη? Google, για να μην π?με στι? επ?μενε? σελ?δε? παραπ?σω. ?που ?χω αποτελ?σματα στην δε?τερη στο 50% τη? σελ?δα? και στην τρ?τη σελ?δα. Αυτ? λ?γεται κυριαρχ?α στη google και ?γινε σε συνδυασμ? με το google dance και το google sandbox mode.

4. Google bombs

Στο νο?μερο 4 ε?ναι οι λεγ?μενε? β?μβε? τη? Google. To google bomb ε?ναι η χαλκευμ?νη προσπ?θεια για να καταταγε? μια ιστοσελ?δα στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google με λ?θο? ? και ?σχετε? λ?ξει? κλειδι?.

Τον Ιανου?ριο του 2007, η Google αναγκ?στηκε να διορθ?σει τον αλγ?ριθμο τη? για να αντιμετωπ?σει τ?τοιε? β?μβε? αναζ?τηση? ?ταν στη λ?ξη κλειδ? “miserable failure” ( αξιολ?πητη αποτυχ?α) το πρ?το αποτ?λεσμα ?ταν ο? George W. Bush.

Χιλι?δε? τ?τοιε? β?μβε? ?χουν παρατηρηθε? απ? τι? αρχ?? τη? εφαρμογ?? του αλγορ?θμου τη? Google και συν?χεια η ?δια η εταιρε?α προβα?νει σε διορθ?σει? για να προλ?βει το κακ? να μην φτ?σει στα μ?τια τη? δημοσι?τητα?.

Δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο: The 11 Most Infamous Google Bombs In History

Εμ?να προσωπικ? μου αρ?σει η β?μβα με τον Τζακ Ν?ρρι?.

5. Google dance

Στο ?ρθρο μου τι ε?ναι το Google Dance περιγρ?φω ακριβ?? πω? η Google χορε?ει τα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Το Google Dance ε?ναι η περ?οδο?, ?ταν η Google αναδομε? την κατ?ταξ? τη?? και τα αποτελ?σματα κυμα?νονται ευρ?ω? ?ω? και? 3 με 5 φορ?? την ημ?ρα. Το ?νομα ” Google Dance ” ε?χε στο παρελθ?ν χρησιμοποιηθε? για να περιγρ?ψει την περ?οδο κατ? την οπο?α μια σημαντικ? αναπροσαρμογ? του δε?κτη τη? μηχαν?? αναζ?τηση? τη? Google ε?χε τεθε? σε εφαρμογ?. Αυτ?? οι σημαντικ?? ενημερ?σει? του ευρετηρ?ου του Google σημει?θηκαν κατ? μ?σο ?ρο κ?θε 36 ημ?ρε? ? και 10 φορ?? το χρ?νο.

Θα τ?χει πολλ?? φορ?? να δε?τε τα αποτελ?σματα τη? Google να αλλ?ζουν ?ρδην και το site σα? να αλλ?ζει θ?σει? ε?τε προ? τα επ?νω ε?τε προ? τα κ?τω. Δεν χρει?ζεστε να πανικοβ?λλεστε, αυτ? συμβα?νει μ?χρι να κατασταλ?ξουν σε κ?ποια πιο μ?νιμη κατ?σταση τα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Αυτ? που χρει?ζεται να κ?νετε ε?ναι να συνεχ?σετε να δημιουργε?τε περιεχ?μενο, backlinks και traffic και καθ?λη τη δι?ρκεια του Google Dance.

6.Google slap

Η σφαλι?ρα τη? Google χωρ?ζεται σε δ?ο κατηγορ?ε?, στου? χρ?στε? του Google Adwords και γενικ? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Η σφαλι?ρα τη? Google? -google slap-? ε?ναι ?ντω? τ?σο σκληρ? και οδυνηρ? ?σο ακο?γεται. Η?σφαλι?ρα τη? Google ε?ναι ?ταν η Google απενεργοποιε? τι? λ?ξει?-κλειδι? σα? μ?χρι να πληρ?σετε μια ποιν? με μεγαλ?τερο κ?στο? αν? κλικ ε?ν χρησιμοποιε?τε το Google Adwords, ? να κ?νετε κ?ποιε? αλλαγ?? για να βελτι?σετε την ποι?τητα τη? σελ?δα? σα? ? του blog σα?.

Η ποιν? στο? κ?στο? αν? κλικ? σημα?νει ?τι αντ? να πληρ?σετε μ?λι? 10 σεντ? αν? κλικ, μπορε? να αναγκαστε?τε να πληρ?σετε μεταξ? 1 ?ω? και 25 ευρ? αν? κλικ!

Στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?, η σχετικ? ποιν? τη? Google μπορε? να ξεκιν?σει απ? μερικ?? μ?ρε? αποκλεισμ? τη? ιστοσελ?δα σα? απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google μ?χρι και τον ολοκληρωτικ? αποκλεισμ? σα? και το π?ρασμα στη μα?ρη λ?στα. (Deindexing and blacklisting.)

Συν?θω? η ποιν? τη? Google επιβ?λεται σε κ?ποιε? ιστοσελ?δε? για παραβ?αση των κανονισμ?ν ποι?τητα? και spamming τη? Google. Με ?λλα λ?για επιβ?λεται σε ?σα site ακολουθο?ν black hat seo τακτικ?? και προσπαθο?ν να χειραγωγ?σουν τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Η αν?ρρωση μετ? απ? το χτ?πημα τη? Google λ?γεται και content curation και ε?ναι μια αργ? βασανιστικ? διαδικασ?α, ?που θα πρ?πει να αφαιρ?σετε ?λου? εκε?νου? του? κακ?βουλου? συνδ?σμου? και το κακ? περιεχ?μενο που προκ?λεσε τη μ?νη τη? Google!

Μετ? απ? α?τημα σα? για επανεξ?ταση μπορε? αυτ? να συμβε? ?μεσα, μπορε? ?μω? να μη γ?νει και ποτ?!

7.Google self driving car

Τελικ? η Google μπα?νει και στην αυτοκινητοβιομηχαν?α με μια κ?νηση ματ!

Η Google μ?λι? παρουσ?ασε το πρ?το τη? αυτοκ?νητο. Το πρ?το ?χημα δικ?? τη? σχεδ?αση? και παραγωγ??. Θα μπορο?σε να το περιγρ?ψει κανε?? και ω? το πρ?το κυριολεκτικ? αυτοκ?νητο, αφο? το βασικ? του χαρακτηριστικ? ε?ναι ?τι κινε?ται και κυκλοφορε? μ?νο του. Χωρ?? οδηγ?.

Το ?νομα αυτο?: Self-Driving Car (μτφ: το αυτοκ?νητο που οδηγε?ται μ?νο του – α? το πο?με ?χημα αυτ?ματη? οδ?γηση?). Εμφανισιακ? μοι?ζει με χαρακτ?ρα τη? Pixar και η ταχ?τητ? του ανταγων?ζεται στα ?σια τα slow motion ριπλ?ι, αλλ? ?λα αυτ? ?χουν μικρ? σημασ?α, αφο? (για δε?τερη φορ?): κινε?ται ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ.

Το αυτοκ?νητο τη? Google φιλοδοξε? να δ?σει απαντ?σει? και πρακτικ?? λ?σει? σε ?λα αυτ? τα ζητ?ματα. Στο παρελθ?ν ε?χαν επιχειρ?σει αν?λογα projects και η Toyota και η Lexus, με δοκιμ?? σε αυτοκ?νητα που ε?χαν υποστε? μετατροπ?? στο σ?στημα διε?θυνση? κι ελ?γχου, αλλ? η Google τι? πρ?λαβε.

Ο ψηφιακ?? κολοσσ??, μ?λιστα, ε?ναι τ?σο ικανοποιημ?νο? με το καινο?ριο του δημιο?ργημ?, που προχ?ρησε στην εκτ?μηση ?τι χ?ρη σ’ αυτ?, τα δυστυχ?ματα με αυτοκ?νητα θα μειωθο?ν κατ? 90%.

Πολ? φιλ?δοξο ?ργο, για να δο?με αν θα τα καταφ?ρει, εμπρ?? λοιπ?ν καλ? μου αυτοκ?νητο!

Αν σα? ?ρεσε το ?ρθρο, μην ξεχ?σετε να αφ?σετε το σχ?λιο σα? ? να το κοινοποι?σετε στο facebook, επ?ση? μην ξεχ?σετε να ψηφ?σετε στο online poll του ParaMarketing Blog γιατ? η γν?μη σα? μετρ?ει!

Δε?τε περισσ?τερα:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

 

2 Σχ?λια. Leave new

  • χρειαζομαι βοηθεια σε ολα για να λειτουργω το ιντερνετ σωστα και να μπορω να προστατευομαι

    Απ?ντηση
    • Μπορε?? να γραφτε?? στο β?ντεο μ?θημα SEO Google Πρ?τη Σελ?δα Β?να εντελ?? δωρε?ν για να μ?θει? περισσ?τερα για το πω? λειτουργε? η Google και να πα?ρνει? τι? ενημερ?σει? απ? το site μου στο email σου. Η γν?ση ε?ναι δ?ναμη, ειδικ? η εφαρμοσμ?νη γν?ση.

      Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看