ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

WEB DESIGN LATHI SFALMATA-1

7 Πρ?γματα που πρ?πει να αποφ?γετε στο web design

Ο στ?χο? κ?θε web designer και κ?θε κατασκευαστ? ιστοσελ?δων θα πρ?πει να ε?ναι να δημιουργ?σει μια ιστοσελ?δα που πουλ?ει. ?λε? οι εν?ργειε? και η προσπ?θεια του κ?θε επαγγελματ?α σχεδιαστ? ιστοσελ?δων θα πρ?πει να ε?ναι προ? αυτ?ν την κατε?θυνση.

Αυτ? σημα?νει ?τι στο πετυχημ?νο web design θα πρ?πει να ακολουθ?σουμε μερικ? συγκεκριμ?να πρ?γματα εν? κ?ποια ?λλα θα πρ?πει να τα αποφ?γουμε. Για να σα? γλιτ?σω λοιπ?ν χρ?νο και χρ?ματα σα? παραθ?τω τα 7 ?σω? πιο σημαντικ? πρ?γματα που σ?γουρα θα πρ?πει να αποφ?γετε ?ταν ?χετε να κ?νετε με επαγγελματικ? σχεδιασμ? ιστοσελ?δων.

1. Λ?θο? χρ?ση χρωμ?των

Το ?τι υπ?ρχουν πολλ? site με λ?θο? χρ?ματα ?ντω? υπ?ρχουν και ε?ναι πολ? δ?σκολο να πε?σει? τον κατασκευαστ? ? τον πελ?τη για το αντ?θετο. Τα πολ?χρωμα web sites παραπ?μπουν συν?θω? σε online casino ? αθλητικ? site και δεν ?χουν σχ?ση με τα επιχειρηματικ? sites ? τα επαγγελματικ? eshop.

Πριν χρησιμοποι?σετε πολλ? χρ?ματα ? κ?ποιο χρ?μα, θα πρ?πει να λ?βετε υπ?ψιν σα? τα συναισθ?ματα που αυτ? τα χρ?ματα προκαλο?ν στου? υποψ?φιου? πελ?τε? σα? ? του? επισκ?πτε? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Για παρ?δειγμα το κ?κκινο ? το ροζ δεν ταιρι?ζει σε eshop φαρμακε?ου, γιατ???χει επικρατ?σει χρωματικ? το πρ?σινο και το λευκ? χρ?μα για τα φαρμακε?α.

2. Δ?σκολη πλο?γηση

Βεβαιωθε?τε ?τι ?χετε κ?νει ε?κολη την πλο?γηση για του? χρ?στε? τη? ιστοσελ?δα? σα?. Προσοχ? γιατ? χρησιμοποι? τη λ?ξη χρ?στη? που σημα?νει το ?τομο που χρησιμοποιε? την ιστοσελ?δα σα? και τι? δυνατ?τητε? τη?.

Ε?ναι το μενο? ε?χρηστο και ευαν?γνωστο; Μπορε? κ?ποιο? να πλοηγηθε? ε?κολα στην ιστοσελ?δα σα? ? χρει?ζεται πολ? χρ?νο για να βρει κ?τι;

?μα ?χετε eshop, μπορε? κ?ποιο? να βρει ε?κολα τι? κατηγορ?ε? και τα ε?δη; Τα φ?λτρα αναζ?τηση? φα?νονται σωστ? στα κινητ?;

3. Κακ? ? αν?παρκτη δομ? των σελ?δων

Η σωστ? ιεραρχικ? δομ? τη? ιστοσελ?δα? μα? με λ?γα επ?πεδα β?θο? και η τοποθ?τηση των σημαντικ?τερων σελ?δων στην πρ?τη θ?ση και των δευτερ?υοντων σε παρακ?τω θ?σει? ε?ναι εξαιρετικ?? σημασ?α? στον σχεδιασμ? μια? ιστοσελ?δα?.

Πολλ?? φορ?? θα πρ?πει αναγκαστικ? να χρησιμοποι?σουμε εικ?νε? σε πλ?γμα για να ενισχ?σουμε την πλο?γηση του χρ?στη και την καλ?τερη καταν?ηση του περιχομ?νου και τη? δομ?? τη? ιστοσελ?δα? μα?.

Η καλ? και σωστ? δομ? που δεν μπερδε?ει τον χρ?στη ανεβ?ζει και το συνολικ? User Experience που ?πω? καταλαβα?νετε ε?ναι παρ?γοντα? SEO.

4. Κακ? Copywriting- Κακογραμμ?να κε?μενα

Η θεωρ?α τη? σχετικ?τητα? μετρ?ει και στο πετυχημ?νο Web Design και ?ταν λ?με σχετικ?τητα, θα πρ?πει οι σελ?δε? προορισμο? θα πρ?πει να ε?ναι ?χι μ?νο ελκυστικ?? αλλ? και σχετικ?? με τι? λ?ξει? κλειδι? και το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? μα?.

Και επειδ? το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι??, το καλ?, μοναδικ? και εξ?χων περιεχ?μενο επιτελε? διπλ? σκοπ?:

  • Πρ?τον μα? ανεβ?ζει τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και
  • Δε?τερον μα? μετατρ?πει του? επισκ?πτε? σε πελ?τε?

Η ερ?τηση που θα πρ?πει τ?ρα να θ?σω ? να τ?θω (?πω? θα ?λεγε και ο Μιλτι?δη? ?βερτ) ε?ναι: Ε?ναι το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? μα? ελκυστικ?;

5. ?χι ξεκ?θαρο CTA

Η εστ?αση σε ?να πρ?γμα που θ?λουμε να κ?νει ο τελικ?? χρ?στη? μ?λι? επισκεφτε? την ιστοσελ?δα? μα? αποτελε? το Call To Action (CTA) το οπο?ο ?σο πιο απλ? και ξεκ?θαρο ε?ναι τ?σο το καλ?τερο.

Η ?παρξη ? η συν?παρξη πολλ?ν CTA ταυτ?χρονα αποσυντον?ζει τον χρ?στη και δεν τον αφ?νει με την σωστ? εντ?πωση ?ταν φε?γει απ? το site μα?, γιατ? μ?λλον υπ?ρχει πολ? πληροφορ?α ? ?χι ξεκ?θαρη πληροφορ?α.

6. Π?ρα πολλ? ασ?μετρα σχ?ματα παντο?

Πολλ? κουτ?κια, ε?τε για κοινοπο?ηση, ε?τε για να κ?νουμε like, ? για να μιλ?σουμε στο chat ? οτιδ?ποτε ?λλο δημιουργο?ν δυσφορ?α και σ?γχηση και αυξ?νουν τα ποσοστ? εγκατ?λειψη?. Ειδικ? ?μα ?χετε eshop με καλ?θι αγορ?ν τ?τε τα ποσοστ? εγκατ?λειψη? αυξ?νονται ?σο αυξ?νονται τα πολ?χρωμα και ασ?μετρα κουτ?κια.

Ουκ εν τω πολλ? το ε? αλλ? το ε? ην το πολλ? και με δι?φορε? παραλλαγ?? μεταφρ?ζεται ?τι τα πολλ? κουτ?κια ε?ναι φτ?χεια και ο πλο?το? πηγ?ζει απ? την απλ?τητα του σχεδιασμο?, απ? του? συμβολισμο?? και απ? τα λ?γα και καλ? σχεδιαστικ? στοιχε?α που θα ?χουμε σε ?να πετυχημ?νο σχεδιαστικ? site.

7. ?σχετε? διαφημ?σει?

Το ?βδομο στοιχε?ο εν?χει μεγ?λε? δ?σει? γ?λιου γιατ? ειδικ? στο Google Remarketing και στι? ιστοσελ?δε? που συμμετ?χουν στο δ?κτυο προβολ?? τη? Google, το λεγ?μενο Google AdSense φημ?ζονται για τι? διαφημ?σει? κουκουρο?κου και για τα ?σχετα banners που μα? ακολουθο?ν σαν την ?δικη κατ?ρα.

Εξ?σου σημαντικ? πρ?βλημα ε?ναι και οι πολλ?? διαφημ?σει? που δεν αφ?νουν περιθ?ριο για να διαβ?σει? το ?ρθρο ? να δει? το β?ντεο που θε?. Το καλ? web design θα πρ?πει να ?χει λιγ?τερε? διαφημ?σει? ?στε να διατηρε? τον χρ?στη σε εγρ?γορση και να μην χ?νει την εστ?αση του βλ?ποντα? ?σχετα πρ?γματα.

Στον τ?τλο αναφ?ρθηκα σε 7 Πρ?γματα που πρ?πει να αποφ?γετε στο web design, αλλ? τελικ? θα σα? δ?σω και ?να ?γδοο επειδ? διψ?τε για γν?ση.

8. Π?ρα πολλ?? εικ?νε?

Οι πολλ?? εικ?νε? δεν βοηθ?νε στο να μετατρ?ψετε ?ναν χρ?στη σε πελ?τη. Μπορε? να ?χετε σε ?να προ??ν περισσ?τερε? απ? μ?α γιατ? ?ντω? χρει?ζονται αλλ? η ?σκοπη χρ?ση του? σε μια σελ?δα δεν βοηθ?ει στο να κρατ?σει τον χρ?στη εντ?? αυτ??.

Το πιο ε?κολο πρ?γμα ε?ναι να δι?ξουμε τον επισκ?πτη απ? τη σελ?δα μα? και το πιο δ?σκολο ε?ναι να τον φ?ρουμε ? να τον κ?νουμε να ξαν?ρθει αφο? ?χει ?δη επισκεφτε? το site μα? μια φορ? και δεν του ?ρεσε.

Οι πολλ?? εικ?νε? ειδικ? ?μα ε?ναι κομμ?νε? σε ασ?μμετρα σχ?ματα κουρ?ζουν το μ?τι. Χρησιμοποι?στε ελαφρι?? σε μ?γεθο? εικ?νε? οι οπο?ε? ε?ναι οι πιο καλ?? και οι πιο καθαρ??. Οι εικ?νε? που ?χουν μ?σα του? πολλ? πρ?γματα μ?λλον δεν περν?νε το τελικ? μ?νυμα στον επισκ?πτη.

Πιστε?ω να σα? βο?θησα να σχηματ?σετε μια πρ?τη ?ποψη για το τι δεν πρ?πει να ?χει ?να πετυχημ?νο web design, σα? αν?φερα μ?νο 7 ? 8 πρ?γματα που δεν πρ?πει να ?χει αλλ? σ?γουρα στην πορε?α θα εντοπ?σετε δεκ?δε? ?λλα που θα καλ?ψουμε σε ?να ?λλο ?ρθρο για το web design.

Δε?τε περισσ?τερα για αποτελεσματικ? Web Design:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看