ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

7 Μ?θοι για την Google!

Και πω? να μην την πατ?σετε στο ?ντερνετ! Διαβ?στε το παρακ?τω ?ρθρο και θα αρχ?σετε να βλ?πετε τον κ?σμο του ?ντερνετ και τη Google απ? μ?α ?λλη σκοπι?!

Google και Μ?θο?# 1 Η Google τιμωρε? το διπλ? περιεχ?μενο

Μ?χρι τ?ρα δεν με ?χει? τιμωρ?σει η Google για το διπλ? περιεχ?μενο που ?χω: Δωρε?ν Οδηγ?? Βγ?λτε Λεφτ? στο ?ντερνετ και Δωρε?ν Οδηγ?? Βγ?λτε Λεφτ? στο ?ντερνετ και ο?τε πρ?κειται να συμβε? ποτ? αυτ? γιατ? απλο?στατα ?να κυβερνητικ? δελτ?ο τ?που θα το βρε?τε πολλ?? φορ?? στο ?ντερνετ, ?πω? γ?νεται κ?θε μ?ρα, θα το ?χουν π?νω απ? ?να site.

Google και Μ?θο?# 2 H Google σε βγ?ζει πρ?το ?ταν ε?σαι στο Adwords

Τ?τε ποιο? ο λ?γο? να πληρ?νει? την Google? Η ζω? μα? ε?ναι γεμ?τη νταβατζ?δε? και ?πω? καταλαβα?νεται κανε?? στο ?ντερνετ δεν σου προσφ?ρει δωρε?ν γε?μα! Δε?τε περισσ?τερα: Π?σο πρ?πει να ξοδ?ψω για υπηρεσ?ε? SEO;

Google και Μ?θο?# 3 Στην Google δεν αρ?σει το black hat seo

Πιστ?ψτε με σε καν?ναν δεν αρ?σει το black hat seo, αλλ? δυστυχ?? υπ?ρχουν site που ε?ναι στην πρ?τη θ?ση τη? Google χρησιμοποι?ντα? black hat seo πρακτικ??.

Σ?γουρα ?χουμε ακο?σει αρκετ?? εταιρ?ε? seo να μιλ?νε για black hat SEO και white hat SEO.

Το black hat seo ε?ναι τεχνικ?? οι οπο?ε? ε?ναι κατ? των ν?μιμων κανονισμ?ν των μηχαν?ν αναζ?τηση?. Η Google? ορ?ζει ω? black hat seo τι? παρακ?τω τεχνικ??:

  • Links, τα οπο?α γ?νονται προκειμ?νου να παραποι?σουν το pagerank
  • Links προ? ιστοσελ?δε? με web spammers ? link farms
  • Ανταλλαγ? links με ?λλε? σελ?δε?
  • Κρυφ?? λ?ξει? κλειδι?
  • Κρυφ? κε?μενο
  • Σχ?λια σε blog με σκοπ? μ?νο την τεχνητ? δημιουργ?α bakclink

Απ? τα παραπ?νω κατανοο?με ?τι ?ποιο link building γ?νεται με σκοπ? την παραπο?ηση των φυσικ?ν αποτελεσμ?των, θεωρε?ται black hat! Για παρ?δειγμα αν κ?νουμε directory submissions, blog comments, forum posts guest posts, ?σχετα με το αν ε?ναι manual ? με κ?ποιο software και ?χουμε σκοπ? να παραποι?σουμε το pagerank ? τι? θ?σει? κατ?ταξη?, τ?τε πρ?κειται για black hat seo!

To white hat seo ε?ναι η μ?θοδο? με την οπο?α προσπαθο?με να βελτιστοποι?σουμε την ιστοσελ?δα μα? με θεμιτ? μ?σα και ?χι με χρ?ση πονηρ?ν λογισμικ?ν.

Το πρ?βλημα ?μω? ε?ναι πω? ?σο καταπληκτικ? περιεχ?μενο και να ?χουμε, ε?ναι ελ?χιστε? οι πιθαν?τητε? να μα? βρει κ?ποιο? χωρ?? link building. Στην πρ?ξη λοιπ?ν, η εφαρμογ? white hat ε?ναι ε?τε αν?φικτη ε?τε παν?κριβη. ?ποιο?? θ?λει να βγ?λει χρ?ματα απ? το site του, θα μπει στη διαδικασ?α να χρησιμοποι?σει αυτοματοποιημ?να software ? θα προσπαθ?σει να δημιουργ?σει μαζικ? links τα οπο?α γ?νονται με σκοπ? την παραπο?ηση του pagerank και? των οργανικ?ν αποτελεσμ?των τη? Google.

Μ?θετε περισσ?τερα: Βασικ?? Αρχ?? SEO

Google και Μ?θο?# 4 ?λοι σε βρ?σκουν μ?νο στη Google

google

Το μεγαλ?τερο μ?ρο? των ανθρ?πων δουλε?ει με ?να δ?κτυο συστ?σεων, ακ?μη και ηλεκτρονικ?ν. ?τσι εξηγε?τε η ?κρηξη των social media και του facebook, που το ?χει κ?νει τη νο?μερο ?να πηγ? επισκεψιμ?τητα? για το 2013, 2014 και μ?λλον και για το 2015.

Π?ρα πολλο? ?νθρωποι δεν χρησιμοποιο?ν ακ?μα την απρ?σωπη αναζ?τηση τη? Google για να βρο?νε πρ?γματα και προτιμ?νε το facebook και το Google plus.

Google και Μ?θο?# 5 Το να βγει? πρ?το? στη Google ε?ναι ε?κολο

Μπορε?τε να βγε?τε με τη μ?α πρ?το? για μια ε?κολη λ?ξη ? φρ?ση κλειδ? ?πω? λεφτ? στο ?ντερνετ ? και ποτ? ε?ν επιλ?ξετε πολ? ανταγωνιστικ?? λ?ξει? κλειδι?.

Google και Μ?θο?# 6 Το να βγει? πρ?το? στη Google ε?ναι δ?σκολο

Δ?σκολο δεν ε?ναι αρκε? να ακολουθ?σει? τα σωστ? β?ματα. Μπορε?τε να π?ρετε τον οδηγ? SEO Google εντελ?? δωρε?ν και να χτ?σετε γερ? θεμ?λια για το SEO σα?! Μπορε?τε να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google σε δ?ο ?ρε? ? και σε 12 ?ρε?!: Πρ?τη Θ?ση Google Σε 2 ?ρε? και SEO Google Πρ?τη Σελ?δα σε 12 ?ρε?!

Google και Μ?θο?# 7 Ο Αλγ?ριθμο? τη? Google ε?ναι μυστικ??

Μπα δεν νομ?ζω, γιατ? τον ?χουν δημοσιε?σει απ? το 1998: The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

registration-button

 

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看