ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ WORDPRESS

7 λ?γοι για να επενδ?σετε σε μια ν?α ιστοσελ?δα

Περιεχ?μενα

Η μεγαλ?τερη επ?νδυση και ?χι η παντοτιν? ε?ναι η παρουσ?α σα? στον κ?σμο, το ηλεκτρονικ? σα? μαγαζ? ? η ιστοσελ?δα σα?. Με την τερ?στια ?νοδο των ηλεκτρονικ?ν μ?σων, και την διασπορ? τη? τεχνολογ?α? ακ?μα και στα λα?κ? στρ?ματα, θα πρ?πει κ?θε επιχε?ρηση να ?χει και ?να ηλεκτρονικ? κατ?στημα ? μ?λλον θα πρ?πει ο μοναδικ?? τρ?πο? επιχειρηματικ?? δρ?ση? να ε?ναι ηλεκτρονικ??.

Αν η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι παλι?, αργ? και κακ?γουστη και δεν σα? ?χει αποφ?ρει κ?ποιο ?φελο? μ?χρι στιγμ??, τ?τε θα πρ?πει να επενδ?σετε σε μια ν?α ιστοσελ?δα και να δ?σετε μια ν?α πνο? στην επιχε?ρηση σα?.

Για να μ?θετε για ποιου? λ?γου? θα πρ?πει σ?μερα κι?λα? να επενδ?σετε σε ?να ν?ο επαγγελματικ? site και τι θα πρ?πει να κ?νετε σωστ? και να μην π?σετε στην παγ?δα των γυαλιστερ?ν αντικειμ?νων και των σειρ?νων του ?ντερνετ, θα πρ?πει να διαβ?σετε διεξοδικ? το παρακ?τω ?ρθρο.

Ξεκιν?στε απ? το μηδ?ν

Δεν ?χει σημασ?α τι αρ?σει σε εσ??, δεν πρ?κειται για το σπ?τι σα?, αλλ? για το μαγαζ? σα? και για να δουλ?ψει το μαγαζ? σα? θα πρ?πει να αρ?σει στον κ?σμο.

Επειδ? δεν ε?στε διακοσμητ?? ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των, ? μ?λλον δεν ?χετε σχ?ση με το μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ θα πρ?πει να εμπιστευτε?τε του? ειδικο?? αλλι?? το κατ?στημα σα? ? η ιστοσελ?δα σα? θα μοι?ζει με εμποροπαν?γυρη.

Για να μην μοι?σει το site? σα? με το καρναβ?λι τη? Π?τρα?, θα πρ?πει να μην ?χετε εμμον?? και να υποχωρ?σετε στην γν?μη των ειδικ?ν αφο? πρ?τα ?μω? μελετ?σετε και σει? μερικ? πρ?γματα σχετικ? με το πω? δουλε?ει το ?ντερνετ.

Αφο? το ξεκαθαρ?σαμε απ? την αρχ? ?τι δεν ε?στε ο ειδικ?? στο ?ντερνετ -μπορε? και να ε?στε ειδικ?? σε ?λλα πρ?γματα, αλλ? πιστ?ψτε με ?τι το ?ντερνετ και ο σχεδιασμ?? πετυχημ?νων ιστοσελ?δων για το ?ντερνετ ε?ναι μια πολ? εξειδικευμ?νη δραστηρι?τητα που δεν μαθα?νεται σε μια ν?χτα ο?τε σε π?ντε λεπτ?.

Τ?ρα α? δο?με τα οφ?λη ? μ?λλον του? λ?γου? για να ξεκιν?σετε σ?μερα κι?λα? τον ανασχεδιασμ? ιστοσελ?δα?.

1 Κ?θε μ?ρα που περν?ει χ?νετε ?σοδα απ? το ?ντερνετ

Ε?στε μαγαζ? ? επιχε?ρηση και δεν ?χετε λειτουργικ? ιστοσελ?δα; Μ?πω? ε?ναι αυτ?? ο λ?γο? που π?φτουν οι πωλ?σει? σα?; Η αγορ? δεν αφ?νει ποτ? κεν? και η δικαιολογ?α ?τι δεν υπ?ρχει δουλει? ? υπ?ρχει κρ?ση την ακο?ω βερεσ?.

Την δουλει? την δημιουργε?τε εσε?? απ? το πουθεν?. Απ? το μηδ?ν. ?τσι κ?νουν ?λοι οι ?ξυπνοι επιχειρηματ?ε?.

Απ? τη στιγμ? που κ?ποιο? δεν αγορ?σει απ? εσ??, θα αγορ?σει απ? κ?που αλλο?. Οι ανθρ?πινε? αν?γκε? δεν σταματ?νε ποτ? και ειδικ? οι βασικ?? καθημεριν?? αν?γκε? ?πω? τροφ?, ?νδυση, μετακ?νηση, διασκ?δαση.

2 Η ιστοσελ?δα σα? δεν ε?ναι responsive

?ταν η ιστοσελ?δα σα? δεν ε?ναι responsive, σημα?νει ?τι δεν ε?ναι φιλικ? προ? τη Google ? SEO Friendly ? mobile friendly. Μπορε?τε να το διαπιστ?σετε αμ?σω? αν ανο?ξετε την ιστοσελ?δα σα? απ? το κινητ? σα?.

?μα η ιστοσελ?δα σα? εμφαν?ζεται ?πω? και στον σταθερ? υπολογιστ?, τ?τε δεν ε?ναι responsive και θα τιμωρε?τε με ποιν? απ? τη Google? για ?σου? την αναζητ?νε με κινητ?? συσκευ?? και ταμπλ?τε?.

Η λ?ση εδ? ε?ναι μ?α και δεν χρει?ζεται να σα? την πω.

3 ?λλαξε η στρατηγικ? τη? επιχε?ρηση? σα?

Μπορε? μ?χρι χτε? να ?σασταν ζαχαροπλαστε?ο και τ?ρα να γ?νατε φο?ρνο? ? να β?λατε ν?α γκ?μα προ??ντων. ?να? ανασχεδιασμ?? ε?ναι αναγκα?ο? για να δε?ξετε στην ιστοσελ?δα σα? ?λα αυτ? τα ν?α προ??ντα και να κατευθ?νετε τον επισκ?πτη εκε? που θ?λετε εσε??.

Τον επισκ?πτη τον κατευθ?νει? απ? τη στιγμ? που εισ?ρχεται στην ιστοσελ?δα σου εκε? που ακριβ?? θ?λει? με β?ση το μενο? και τα δι?φορα call to actions.

Για να μπορ?σει ?μω? κ?ποιο? να σε βρει στη Google με τη ν?α σου ιδι?τητα, θα πρ?πει να αλλ?ξει? και το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σου για να ενημερωθο?ν οι μηχαν?? αναζ?τηση? για τη ν?α σου δραστηρι?τητα.

Μ?χρι στιγμ?? ?χω κ?νει ανασχεδιασμ? τη? ιστοσελ?δα? μου περ?που 5 με 6 φορ?? σε 2 χρ?νια, επειδ? ?λλαζα κατε?θυνση ? πρ?σθετα καινο?ρια πρ?γματα στην ιστοσελ?δα μου.

4 Επειδ? και οι ανταγωνιστ?? ?λλαξαν ιστοσελ?δα

Προφαν??, δεν ε?ναι αν?γκη να αλλ?ξετε τα π?ντα ?μα το κ?νανε οι ανταγωνιστ?? σα?. ?μω? θα πρ?πει να βελτι?σετε και να ανασχεδι?σετε ?τι δεν δουλε?ει, ?τι δεν φ?ρνει ?σοδα και θα πρ?πει να ξεκιν?σετε απ? την οργανικ? επισκεψιμ?τητα.

Η βασικ? πηγ? των εσ?δων μια? ιστοσελ?δα? σ?μερα ε?ναι η οργανικ? επισκεψιμ?τητα απ? τη Google. Η οργανικ? επισκεψιμ?τητα ε?ναι η μοναδικ? μορφ? κ?νηση? προ? την ιστοσελ?δα σα? η οπο?α ε?ναι βι?σιμη και μπορε? να σα? δ?σει μακροπρ?θεσμα και μακροχρ?νια ?σοδα.

Θα πρ?πει δηλαδ? να εξετ?σετε τα Google Analytics για να δε?τε σε ποιο σημε?ο ε?στε σ?μερα και να μελετ?σετε πω? θα βελτι?σετε αυτ?? τι? σελ?δε? ? προ??ντα για τα οπο?α δεν πα?ρνετε αρκετ? κ?νηση.

Το καλ?τερο ε?ναι κ?νετε μια αν?λυση ανταγωνισμο? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? και να δε?τε ακριβ?? τι ?χουνε κ?νει οι ανταγωνιστ?? σα?, σε ποια σημε?α υπερτερο?ν και τι θα πρ?πει να ανασχεδι?σετε για να του? φτ?σετε και να του? ξεπερ?σετε.

 

5 Για να βελτι?σετε το SEO σα?

Κοντ?? ψαλμ?? αλληλο?ια, ?μω? το SEO και οι πρ?τε? θ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? για ζωτικ?? λ?ξει? κλειδι? που μετατρ?πουν του? επισκ?πτε? σε πελ?τε? ε?ναι μ?γιστη? σημασ?α? για να βγ?λετε λεφτ? απ? το ?ντερνετ.

Η βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση? ε?ναι το Α και το Ω και ε?ναι κατ? πολ? το σημαντικ?τερο πρ?γμα που θα πρ?πει να προσ?ξουμε ?ταν φτι?χνουμε μια ιστοσελ?δα.

Η βελτιστοπο?ηση τη? ιστοσελ?δα? σα? απαιτε? την τροποπο?ηση κ?ποιων τμημ?των του ?δη υπ?ρχοντο? site ? eshop.

Θα πρ?πει να προσαρμ?σουμε την ιστοσελ?δα μα? με β?ση τι? απαιτ?σει? του αλγορ?θμου τη? Google για να μπορ?σουμε να πε?σουμε τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?τι η ιστοσελ?δα μα? ε?ναι σχετικ? με την αναζ?τηση του χρ?στη και αρκετ? σημαντικ? για να εμφανιστε? πρ?τη στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Οι μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι περισσ?τερο κειμενοκεντρικ??, ταξινομο?ν ιστοσελ?δε? β?ση των κειμ?νων που ?χουν αυτ?? και ?χι β?ση των πλο?σιων γραφικ?ν. Αυτ?? ε?ναι και ?να? λ?γο? που ?χω εγκαταλε?ψει το β?ντεο μ?ρκετινγκ και δεν δημιουργ? καινο?ρια β?ντεο για την ιστοσελ?δα μου.

Τα β?ντεο απαιτο?νε πολ? χρ?νο και κ?πο για να δημιουργηθο?ν και ?χουνε δυσαν?λογα μικρ? αποτ?λεσμα συγκριτικ? με την συγγραφ? ?ρθρων στο blog? και την δημιουργ?α ν?ων σελ?δων στο? site.

6 Για να προσθ?σετε ?να e-shop

Πολλ? θ?ματα σε WordPress δεν υποστηρ?ζουνε ? δεν ε?ναι φτιαγμ?να με προδιαγραφ?? για ηλεκτρονικ? κατ?στημα. Στην πορε?α πολλο? ανακ?λυψαν ?τι χρει?ζονται και ?να e-shop και ?τσι θα πρ?πει εκ ν?ου να το δημιουργ?σουν αλλ?ζοντα? και το θ?μα τη? ιστοσελ?δα? του?.

Θα πρ?πει να ?χετε στο νου ?τι η μετατροπ? μια? ιστοσελ?δα? σε ηλεκτρονικ? κατ?στημα ?χει να κ?νει και με βασικ?? αλλαγ?? στη δομ? τη?, στα χαρακτηριστικ? τη? και στο μενο? τη?.

Θα πρ?πει να αλλ?ξει οπωσδ?ποτε η πρ?τη σελ?δα και να μα? εισ?γει απευθε?α? στα προ??ντα του e-shop, εν? το? blog θα πρ?πει να περν?ει σε δε?τερη μο?ρα.

7 Για να την κ?νετε πιο χρ?σιμη

Θα ?λεγα για να βελτι?σετε την χρησιμ?τητα τη? αν αυτ? δεν ε?ναι αρκετ? χρ?σιμη ? χρηστικ? ?πω? ε?ναι φτιαγμ?νη σ?μερα. ?μα η ιστοσελ?δα σα? δεν επιτελε? καν?να ρ?λο παρ? ε?ναι μια παρουσ?αση στο ?ντερνετ ? ?να διαφημιστικ? φυλλ?διο στο ?ντερνετ, τ?τε θα πρ?πει να βρε?τε με ποιον τρ?πο θα την αλλ?ξετε και θα την κ?νετε πιο χρ?σιμη.

?σω? να χρει?ζεται να αφαιρ?σετε ?λα τα κινο?μενα γραφικ?, τα βαρετ? sliders και να αρχ?σετε να προσθ?τετε ν?ο, φρ?σκο περιεχ?μενο με αξ?α για το κοιν? σα?.

?τσι θα γ?νει η ιστοσελ?δα σα? πιο χρ?σιμη και πιο χρηστικ? συν?μα.

Στον αντ?ποδα του ανασχεδιασμο? υπ?ρχει η ψευδα?σθηση ?τι η ιστοσελ?δα μα? δεν ε?ναι ικανοποιητικ? και θα πρ?πει να την ανασχεδι?ζουμε συνεχ??.

Αυτ? ε?ναι ?να λ?θο? που το ?χουν πολλο? ε?τε απ? ανασφ?λεια ε?τε απ? ?γνοια για το τι χρει?ζεται να ?χει μια πετυχημ?νη ιστοσελ?δα. Αποφ?γετε το να αλλ?ζετε συνεχ?? το site σα? γιατ? ?τσι θα μπερδ?ψετε περισσ?τερο του? επισκ?πτε? σα?.

Π?νω εκε? που θα αρχ?σει κ?ποιο? να συνηθ?ζει το μενο? και τα κατατ?πια τη? ιστοσελ?δα? σα? και εν? φα?νεται ?τι η ιστοσελ?δα σα? ?χει δυναμικ? μια απ?τομη αλλαγ? θα ε?χε καταστροφικ? αποτ?λεσμα.

Δεν ε?ναι λοιπ?ν ο συνεχ?? ανασχεδιασμ?? παν?κεια. Κ?ποια στοιχε?α θα πρ?πει να κρατιο?νται και μ?νο τα μη απαρα?τητα ? τα μη λειτουργικ? να αλλ?ζουν.

7 Συμβουλ?? για σωστ? Web Redesign

1 Απομακρ?νετε τα κουμπι? των social media απ? την πρ?τη θ?ση στην ιστοσελ?δα σα?

Τοποθετ?στε τα κουπι? των κοινωνικ?ν μ?σων τ?ρμα κ?τω στο υποσ?λιδο. Ε?ναι κρ?μα να δι?χνετε τον επισκ?πτη που με τ?σο κ?πο φ?ρατε απ? την ιστοσελ?δα σα? με το καλημ?ρα. Ο στ?χο? ε?ναι να παραμε?νει ο επισκ?πτη? ? ο υποψ?φιο? πελ?τη? ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερο χρ?νο μ?σα στην ιστοσελ?δα σα? και ?χι να τον στε?λετε στην σελ?δα σα? στο Facebook.

2 Αφαιρ?στε τα επαναλαμβαν?μενα κινο?μενα γραφικ?

Δεν ?χει κ?ποια αξ?α ο επισκ?πτη? να βλ?πει το ?διο πρ?γμα 100 φορ?? χωρ?? να του μεταδ?δει κ?ποιο μ?νυμα. Προτιμ?στε τα γραφικ? που ?χουνε κ?ποιο ν?ημα και περν?νε κ?ποιο μ?νυμα και ?χι τα εντυπωσιακ?, βαρι? γραφικ? που κουρ?ζουν.

3 Αφαιρ?στε απ? το μενο? οτιδ?ποτε δεν χρει?ζεται

Το μενο? πλο?γηση? θα πρ?πει να περι?χει τα τελε?ω? απαρα?τητα. Κ?θε προσθ?κη ν?α? σελ?δα? στο μενο? σημα?νει ?τι χ?νεται το δικα?ωμα τη? επιλογ?? απ? τι? ?λλε? ?σω? πιο σημαντικ?? σελ?δε? του μενο?.

Ειδικ? ο χ?ρτη? τη? ιστοσελ?δα? ? οι δευτερε?ουσε? σελ?δε? μπορο?νε να κατ?βουνε και αυτ?? στο υποσ?λιδο, εξοικονομ?ντα? ?τσι ζωτικ? χ?ρο για ?λλε? σελ?δε? υψηλ?? μετατροπ??.

4 Αφ?στε κεν? χ?ρο

Η σημασ?α του κενο? ? του λευκο? χ?ρου στο web design αλλ? και στο design γενικ?τερα ε?ναι κρ?σιμη για να περ?σετε το μ?νυμα σα? και να κ?νετε την πλο?γηση στην ιστοσελ?δα σα? ευκολ?τερη.

Δεν ε?ναι σπατ?λη χ?ρου ο κεν?? χ?ρο?. Το αντ?θετο, ε?ναι ο χ?ρο? που χρει?ζεται το μ?τι για να ξεκουραστε? και για να αναπνε?σει ο αναγν?στη?. Με την σωστ? χρ?ση του κενο? χ?ρου δ?νουμε την ?μφαση που χρει?ζεται για να προωθ?σουμε τι? υπηρεσ?ε? και τα προ??ντα μα?.

Η σωστ? αξιοπο?ηση τη? ιστοσελ?δα? σα? προβλ?πει την λελογισμ?νη κατανομ? κενο? και καλυμμ?νου χ?ρου.

5 Μετρ?στε την ταχ?τητα φ?ρτωση?

Εδ? ισχ?ει ο καν?να? του 1. 1 ΜΒ πρ?τη σελ?δα, 1 δευτερ?λεπτο ταχ?τητα φ?ρτωση? και 1 δευτερ?λεπτο χρ?νο? απ?κριση? για την εσωτερικ? πλο?γηση.

Μετρ?στε την ταχ?τητα φ?ρτωση? και σκοτ?στε ?λα τα μη απαρα?τητα στο Pingdom.

Δεν χρει?ζεται να το ξαναπ? ?τι η ταχ?τητα φ?ρτωση? ε?ναι παρ?γοντα? SEO.

6 Χρησιμοποι?στε μ?νο 2 χρ?ματα και λευκ? φ?ντο

Περισσ?τερα απ? 2 χρ?ματα κουρ?ζουν το μ?τι και διαφορετικ? φ?ντο απ? το λευκ? δυσκολε?ει κατ? πολ? την καταν?ηση. Το οπτικ? μα? νε?ρο καταβ?λει πολ? μεγ?λη προσπ?θεια να αφομοι?σει ?λη αυτ?ν την πληροφορ?α και ω? συν?πεια παραλ?ει.

Ε?ναι δ?σκολο να εστιαστε?? σε πολλ? πρ?γματα ταυτ?χρονα και ειδικ? ?ταν υπ?ρχει ?να φορτωμ?νο site με πολλ?? διαφημ?σει? και πολλ? ?χρηστα πρ?γματα να ξεπετ?γονται απ? του πουθεν?.

7 Θα πρ?πει να βρ?σκει ο επισκ?πτη? με ?να κλικ αυτ? που ψ?χνει

Δεν υπ?ρχει περιθ?ριο για δε?τερο κλικ. Το δε?τερο κλικ ε?ναι πολυτ?λεια στο ?ντερνετ, εν? το τρ?το κλικ ε?ναι αυτ? που θα οδηγ?σει τον επισκ?πτη μακρι? απ? την ιστοσελ?δα μα? και δεν θα τον ξαναφ?ρει π?σω ποτ? ξαν?.

Χ?ρια που θα θεωρ?σει ?τι η ιστοσελ?δα μα? ε?ναι χ?λια.

Στην περ?πτωση του e-shop θα πρ?πει ο χρ?στη? να μπορε? να ψων?σει με μ?νο ?να κλικ, εν? στην περ?πτωση τη? ιστοσελ?δα? θα πρ?πει με ?να κλικ να βρ?σκει τα π?ντα. Αυτ? σημα?νει ?τι η ιστοσελ?δα σα? θα πρ?πει να ?χει εντελ?? επ?πεδη δομ? και να μην παρεμβ?λλονται γονικ?? σελ?δε? και υποσελ?δε? με καταλ?γου? και υποκαταλ?γου? σελ?δων.

Πιστε?ω να σα? κ?λυψα και να ?γινα κατανοητ??. ?μα σα? ?ρεσε το ?ρθρο μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στι? ενημερ?σει? τη? ιστοσελ?δα? μου και να αφ?σετε κ?ποιο σχ?λιο κ?τω απ? αυτ?. Σα? ευχαριστ?!

Δε?τε περισσ?τερα για τον ανασχεδιασμ? ιστοσελ?δα?

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看