ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

joomla-Wordpress

7 Λ?γοι για να αλλ?ξετε απ? το Joomla στο WordPress

Περιεχ?μενα

το ?διο ισχ?ει και για οποιοδ?ποτε ?λλο CMS και πω? να το μεταφ?ρετε σε WordPress σε 3 μ?νο β?ματα!

Εντελ?? τυχα?α χθε? ?πεσα π?νω σε ?να ?ρθρο που ονομ?ζονταν 20 λ?γοι που το Joomla ε?ναι καλ?τερο απ? το WordPress. Μου φ?νηκε αστε?ο πω? γ?νεται το Joomla να ε?ναι καλ?τερο απ? το WordPress.

Και τ?ρα η αλ?θεια, δεν ε?ναι το Joomla καλ?τερο απ? το WordPress και για να σταματ?σω τι? παρανο?σει? θα σα? αναφ?ρω μ?νο 7 απ? του? χιλι?δε? ?λλου? λ?γου? που κ?νουνε το WordPress το καλ?τερο CMS παγκοσμ?ω?! Το CMS ε?ναι το σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου ? Content Management System. Δε?τε περισσ?τερα στο Εισαγωγ? στο WordPress Blogging.

Επ?ση?, θα σα? δε?ξω με τρ?α απλ? β?ματα πω? να μεταφ?ρετε το site σα? απ? Joomla σε WordPress.

To WordPress απ? την εμφ?νιση του το 2003 ?χει γ?νει το δημοφιλ?στερο σ?στημα blogging παγκοσμ?ω?. Σε αντ?θεση με το Joomla το οπο?ο ?χει ποιο στατικ? δομ? και ταιρι?ζει πιο πολ? με τη δομ? του Ebay και του Magento. Το Joomla λανσαρ?στηκε πρ?τη φορ? το 2005, ε?ναι νε?τερο απ? το WordPress και ?χι τ?σο ?ριμο απ? ?ποψη κ?δικα και αρχιτεκτονικ??.

1. Το WordPress ?χει το καλ?τερο SEO

Το ?χω πει πολλ?? φορ?? ?τι το WordPress ?χει το καλ?τερο SEO γιατ? ταιρι?ζει η αρχιτεκτονικ? του με τον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google. Λυπ?μαι κ?θε φορ? που με πα?ρνει κ?ποιο? τηλ?φωνο για να μου πει τον π?νο του με το ν?ο του e-shop σε joomla που κ?νει παπ?δε? αλλ? δεν ?χει ο?τε ?ναν επισκ?πτη την ημ?ρα! Το πιο καλ? ε?ναι ?τι πλ?ρωσε για κ?τι ?να υπ?ρογκο ποσ? το οπο?ο δεν θα το π?ρει ποτ? π?σω γιατ? απλ?? δεν υπ?ρχει ?νθρωπο? να μπει στο site του και να αγορ?σει!

θα πρ?πει να τον?σουμε ?τι το Joomla ?χει δομ? που ταιρι?ζει πιο πολ? στο Ebay που πρ?σφατα τιμωρ?θηκε απ? την Google με το Panda 4.0 Update. Μια πτ?ση τη? τ?ξεω? του 30-50% στην κ?νηση του Ebay ?χει παρατηρηθε? απ? τι? πρ?τε? κι?λα? ημ?ρε? την αναβ?θμιση?.

Δεν ε?ναι λοιπ?ν μ?νο το πρ?σθετο WordPress SEO by Joast που καθιστ? το WordPress το καλ?τερο απ? ?ποψη SEO. ?λλωστε το plugin δεν κ?νει απ? μ?νο του τ?ποτα. Δεν βελτι?νει τ?ποτα απ? ?ποψη SEO, απλ? ε?ναι ?να εργαλε?ο μ?τρηση? και παραμετροπο?ηση? του SEO σα? με αποτ?λεσμα να μπορε?τε ευκολ?τερα να ρυθμ?ζετε το SEO σα?.

2. To WordPress ε?ναι ευκολ?τερο για τον ν?ο χρ?στη

Πολυαγαπημ?νο απ? του? προγραμματιστ?? και του? εξεζητημ?νου? Web Designers, το Joomla ε?ναι σ?γουρα ?να πιο σοφιστικ? και πιο δ?σκολο στην μ?θηση πρ?γραμμα κατασκευ?? ιστοσελ?δων.

Ο ν?ο? χρ?στη? θα δυσκολευτε? πολ? αν δεν ?χει πρ?ιμη εμπειρ?α στο χ?ρο του προγραμματισμο? για να μ?θει και να εξοικειωθε? με το Joomla.

Το WordPress ?χει σαφ?? πιο καθαρ? περιβ?λλον χρ?στη και πιο κατανοητ? και στο μενο? και στι? λειτουργ?ε? του. Εντ?ξει δεν ε?ναι και blogger, αλλ? ε?ναι πιο ε?κολο σε ?ναν ν?ο χρ?στη να μην χαθε? και να μην μπερδευτε? με τα τ?σα χιλι?δε? κουμπ?κια και ν?α πρ?γματα.

?τσι μπορε? ευκολ?τερα ο ν?ο? χρ?στη? να επικεντρωθε? στην ουσ?α του θ?ματο? που ε?ναι το blogging ? η παραγωγ? περιεχομ?νου. To αν?βασμα προ??ντων στο e-shop, η δημιουργ?α β?ντεο και η σ?νδεση με τα social media ε?ναι πολ? ευκολ?τερη με το WordPress.

Προσωπικ?, διδ?σκω πληροφορικ? απ? το 2000. ?χω διδ?ξει σε παιδ?κια, σε τμ?ματα ενηλ?κων, ακ?μα και του? καθηγητ?? μου στο λ?κειο του? ?κανα μ?θημα αργ?τερα ω? επιμορφωτ??. Η εμπειρ?α μου ?χει δε?ξει ?τι οι πιο απλ?? ιδ?ε? ε?ναι και οι πιο πρακτικ??. ?σο πιο απλ? ε?ναι κ?τι τ?σο πιο ε?κολο και χρ?σιμο ε?ναι. Το WordPress ε?ναι το πιο απλ? και ε?κολο πρ?γραμμα κατασκευ?? ιστοσελ?δων για το ν?ο χρ?στη.

3. Το WordPress ?χει τη μεγαλ?τερη κοιν?τητα προγραμματιστ?ν παγκοσμ?ω?

Ε?ναι γεγον?? ?ταν η μεγαλ?τερη κοιν?τητα και οι ικαν?τεροι προγραμματιστ?? παγκοσμ?ω? να ασχολο?νται με το WordPress αυτ? να βελτι?νεται ταχ?τερα σε σ?γκριση με κ?θε ?λλο CMS.

Δεν διαφων? ?τι και το Joomla ?χει πολ? μεγ?λη κοιν?τητα προγραμματιστ?ν και χρηστ?ν παγκοσμ?ω?, αλλ? το WordPress ?χει την μεγαλ?τερη.

?ταν ξεκινο?σα με το ParaMarketing Blog το 2012, αποφ?σισα να χρησιμοποι?σω και να εστιαστ? στο WordPress αποκλειστικ?. Μετ? απ? 2 χρ?νια αυτ? η απ?φαση με δικα?ωσε αφο? βγα?νω στην πρ?τη σελ?δα τη? Google για πολλ?? λ?ξει? κλειδι?.

Επ?ση? ?τανε και ψυχολογικ? το θ?μα. Σε καν?ναν δεν αρ?σει να ε?ναι μειοψηφ?α και να βρ?σκεται συν?χεια στην απ?ξω. Με το Joomla θα ?μουνα συν?χεια αντιπολ?τευση και μειοψηφ?α, κ?τι σαν το γραφικ? ΚΚΕ. ?θελα ?μω? να κυριαρχ?σω στο ?ντερνετ και στη Google και ?τσι επ?λεξα να ε?μαι μ?ρο? των πετυχημ?νων και τη? πλειοψηφ?α?. ?θελα να ε?μαι με του? μπολσεβ?κου? που κ?ρδισαν την επαν?σταση του 1917 και ?χι με του? μονσεβ?κου? που εκτελ?στηκαν!

Θα ?θελα να μην παρεξηγηθ? για αυτ? τα παραδε?γματα, αλλ? αλλι?? να ε?σαι πρ?το? και αλλι?? να ε?σαι δε?τερο?.

Η μεγαλ?τερη κοιν?τητα προγραμματιστ?ν του WordPress σε σ?γκριση με τ?σα ?λλα CMS σα? δ?νει ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα. Πιο πολλ?? αναβαθμ?σει? και βελτι?σει? στον ?διο χρ?νο, μεγαλ?τερη εξ?λιξη, πιο πολλ?? επιλογ?? σε θ?ματα και σε γραφικ?.

Το WordPress υπερφαλαγγ?ζει το Joomla και σα? δ?νει μια ασφ?λεια και σιγουρι? για το μ?λλον και την επ?μενη δεκαετ?α.

4. Το WordPress ε?ναι το πιο ασφαλ?? λογισμικ? στο ?ντερνετ

Πολλ?? κριτικ?? και παραφων?ε? ακο?γονται σχετικ? με το WordPress και την ασφ?λεια. Στο παρελθ?ν ?χουνε παρατηρηθε? σημαντικ?? διαρρ?ξει? ασφαλε?α? απ? επ?δοξου? hackers σε πολλ?? εγκαταστ?σει? WordPress. Αυτ? οφε?λεται σε δ?ο βασικο?? λ?γου?:

 • Το WordPress ε?ναι το δημοφιλ?στερο CMS οπ?τε ?χει και το μεγαλ?τερο ενδιαφ?ρον των hacker που εξειδικε?ονται τ?ρα στο WordPress hacking αποκλειστικ?.
 • Υπ?ρχουν π?ρα πολλο? αρχ?ριοι στο WordPress που ?θελα του? αφ?σανε πολλ?? π?ρτε? ανοιχτ?? ? δεν δ?σανε σημασ?α στην ασφ?λεια του WordPress.

Αυτ? η παραφιλολογ?α σχετικ? με το ?τι το WordPress δεν ε?ναι ασφαλ?? ε?ναι ?να? μ?θο?. Δεν ε?ναι δικαιολογ?α για να μην φτι?ξετε WordPress site. Το WordPress σ?μερα ε?ναι το ασφαλ?στερο παγκοσμ?ω? γιατ? ?χει ?λα τα εργαλε?α που χρει?ζεστε για να αυξ?σετε την ασφ?λεια του.

Καν?να ?λλο λογισμικ?, ο?τε τα Windows δεν ?χουν τ?σα διαθ?σιμα πρ?σθετα ασφαλε?α?, τ?σο σε επ?πεδο server, σε επ?πεδο εγκατ?σταση? και σε επ?πεδο χρ?στη.

5. To WordPress ε?ναι το ταχ?τερο CMS παγκοσμ?ω?

Η ταχ?τητα ε?ναι παρ?γοντα? SEO και απ? ?ποψη ταχ?τητα?, το WordPress ε?ναι πρωταθλητ??. Η αρχιτεκτονικ? του και η δομ? του ε?ναι κορυφα?α. Η ταχ?τητα φ?ρτωση? του ξεπερν?ει ?λα τα προηγο?μενα CMS, εν? υπ?ρχουν χιλι?δε? Plugins και τρ?ποι να γ?νει το WordPress ταχ?τερο. Δε?τε περισσ?τερα: Aυξ?στε την ταχ?τητα του WordPress site σα? με 15 τρ?που?.

Σε αντ?θεση με το Joomla, η μηχαν? του WordPress ε?ναι ταχ?τερη γιατ? ε?ναι φτιαγμ?νο να δ?χεται πολλο?? διαχειριστ?? και πολλο?? συντ?κτε? περιεχομ?νου και ?ρθρων ταυτ?χρονα.

Το Joomla ?χει πιο αργ? δομ? και ε?ναι για πιο στατικ? site.

Απ? ?ποψη servers, το WordPress ?χει κ?νει ?να ?λμα στην τεχνολογ?α και στην ταχ?τητα με του? ν?ου? nginx servers. Οι Nginx βασ?ζονται π?νω στον Apache με τη μ?νη διαφορ? ?τι χρησιμοποιο?ν μ?νο εκε?νε? τι? διεργασ?ε? που χρει?ζονται παραλε?ποντα? ?λα τα ?λλα. Ε?ναι πιο γρ?γοροι, ?χουν χαμηλ?τερο φ?ρτο εργασ?α? και ε?ναι πιο οικονομικο?.

Αυτ? τη στιγμ? τα περισσ?τερα site μου τρ?χουν σε τεχνολογ?α NginX μ?σω τη? TopHost.

Δεν λ?ω πω? και το Joomla μπορε? να χρησιμοποιε? και αυτ? την τεχνολογ?α NginX ?πω? και πολλ? ?λλα λογισμικ? ανοιχτο? κ?δικα καθ?? και custom CMS.

Το ν?ημα ?μω? ε?ναι ?να, το WordPress ε?ναι φτιαγμ?νο για ταχ?τητα. Η εγκατ?σταση του WordPress ε?ναι σαφ?? ελαφρ?τερη και ταχ?τερη απ? εκε?νη του Joomla.

6. To WordPress ?χει την μεγαλ?τερη δυνατ? επεκτασιμ?τητα

Ε?ναι σημαντικ? η διαφορ? ?ταν το Joomla αριθμε? μ?νο 6.000 επεκτ?σει? και πρ?σθετα τη στιγμ? που για το WordPress υπ?ρχουν π?νω απ? 24.000 στο επ?σημο site του WordPress. Δεν ?χω υπολογ?σει τι? μερικ?? χιλι?δε? premium plugins που κ?θε μ?ρα δημοσιε?ονται εκτ?? WordPress Repository (Αποθετ?ριο Προσθ?των του WordPress).

Με ?λλα λ?για το WordPress υπερτερε? ?ναντι του Joomla γιατ?:

 • ?χει μεγαλ?τερη γκ?μα και επιλογ?? επεκτ?σεων
 • Πιο καλογραμμ?νο απ? ?ποψη κ?δικα και αποτελεσματικ? πρ?σθετα
 • Ευκολ?τερη και απλο?στερη εγκατ?σταση με μερικ? κλικ

 

7. Δ?χεται τη μεγαλ?τερη παραμετροπο?ηση και μπορε?? να φτι?ξει? χιλι?δε? διαφορετικ? site

Στο ?ρθρο μου 12 site που μπορε?τε να φτι?ξετε με το WordPress, αναφ?ρω μερικ? απ? τα 12 κοιν?τερα ?πω?:

 • Squeeze Pages
 • Membership Site
 • Review Site
 • Video Blog
 • Portfolio
 • Forum
 • e-Commerce Store
 • Wiki
 • Social Network
 • Business Directory
 • Job Board
 • Daily Deal Site

Στην ουσ?α δεν αναφ?ρω τα δεκ?δε? ?λλα παρακλ?δια απ? αυτ?, καθ?? και το π?σε? επιλογ?? θεμ?των και προσθ?των ?χω στη δι?θεση μου με το WordPress για να φτι?ξω το καθ?να. Μ?νο για εγκυκλοπαιδικο?? λ?γου? υπ?ρχουν π?νω απ? 10 εφαρμογ?? e-shop για WordPress, π?νω απ? 10 θ?ματα και πρ?σθετα για Business Directory και π?νω απ? 15 plugins που μετατρ?πουν το WordPress σε Forum.

Για κ?θε τι που θ?λετε να κ?νετε υπ?ρχουν και οι αντ?στοιχε? επιλογ?? κ?θε φορ?.

Δεν θ?λω να αδικ?σω το Joomla. Και αυτ? ?χει επεκτ?σει? για e-shop και πολλ? ?λλα καλο?δια, αλλ? τι να το κ?νει? ?ταν ε?ναι λιγ?τερε? οι επιλογ?? σου και περιορισμ?νε?.

Α? μην ξεχν?με ?τι οι New York Times χρησιμοποιο?ν WordPress και ?χι Joomla. Αυτ? σημα?νει ?πειρη επεκτασιμ?τητα, παραμετροπο?ηση και ?πειρε? δυνατ?τητε?.

Με το WordPress σ?μερα ?χει? ?λα τα εργαλε?α και τι? δυνατ?τητε? να φτι?ξει? ?ποιο τ?πο site θελ?σει? πολ? πιο γρ?γορα και ε?κολα απ? ?λα τα ?λλα CMS και το Joomla.

Πω? να μεταφ?ρετε το Joomla site σα? σε WordPress σε 3 β?ματα:

Πολλο? απ? εσ?? θα αναρωτι?στε τι θα κ?νετε με το παλι? σα? site σε Joomla. Π?? θα το μεταφ?ρετε σε WordPress. Η λ?ση υπ?ρχει και λ?γεται Joomla Migration to WordPress.

Να ξ?ρετε ?τι δεν ε?στε οι μ?νοι γιατ? η τ?ση στο ?ντερνετ ε?ναι να μεταφ?ρονται ?λο και πιο πολλ? site απ? Joomla σε WordPress.

Η διαδικασ?α ε?ναι απλ? και μπορε? να γ?νει μ?σα σε τρ?α β?ματα:

Β?μα #1 Αγορ?στε ?να ν?ο Hosting και εγκαταστ?στε το WordPress

Καλ? θα ?τανε να αγορ?σετε ?να αξι?πιστο πακ?το hosting και ειδικ? για το WordPress προτε?νω την TopHost. H TopHost σα? δ?νει τη δυνατ?τητα τη? εγκατ?σταση? με ?να κλικ την οπο?α δεν προτε?νω για πολλο?? λ?γου?.

Στο β?ντεο ελληνικ? εγκατ?σταση Woocommerce σα? δε?χνω ακριβ?? πω? να κ?νετε μια ν?α καθαρ? ελληνικ? εγκατ?σταση WordPress σε λ?γα λεπτ?.

?μα π?λι δεν τα καταφ?ρνετε με το WordPress μπορε?τε να επιλ?ξετε ?να πακ?το WordPress Redesign ? να με καλ?σετε στο 6972.364.387 για να σα? δ?σω μια προσφορ?.

Β?μα #2 Εγκαταστ?στε και ενεργοποι?στε το πρ?σθετο FG Joomla to WordPress

Αυτ? τη στιγμ? υποθ?τουμε ?τι ?χετε εγκαταστ?σει το WordPress και τρ?χει σωστ?. Το επ?μενο β?μα ε?ναι να εγκαταστ?σετε το FG Joomla to WordPress plugin. Π?τε στην καρτ?λα με τα Plugins, επιλ?ξτε και εγκαταστ?στε το FG Joomla to WordPress plugin.

JOOMLA-WORDPRESS-MIGRATION-1

Β?μα #3 Κ?ντε Import το Joomla Website στο WordPress

Μετ? απ? αυτ? θα π?τε στο μενο? Εργαλε?α -> Εισαγωγ?. Συγγν?μη για τη γλ?σσα, κ?ποιοι θα το βλ?πουν στα ελληνικ? και κ?ποιοι στα αγγλικ?. Οπ?τε π?τε στα Tools -> Import, και επιλ?γετε το Joomla (FG) το οπο?ο θα μεταφ?ρει ?λα τα αρχε?α σα?, τα ?ρθρα και τα κε?μενα στο WordPress.

JOOMLA-WORDPRESS-MIGRATION-2

Τ?ρα θα πρ?πει να β?λετε τα απαρα?τητα στοιχε?α τη? παραμετροπο?ηση? τη? εγκατ?σταση? του Joomla ?πω?: URL, Joomla version, hostname, port, database, username, password, Joomla table prefix, κτλ.

JOOMLA-WORDPRESS-MIGRATION-3

Αν δεν ?χετε τι? πληροφορ?ε? τη? εγκατ?σταση? και τη? β?ση? δεδομ?νων για το Joomla, μπορε?τε να τι? βρε?τε στο Joomla website’s admin area, στην καρτ?λα Global Configuration-server. Επ?ση? ε?ναι αποθηκευμ?νε? στο αρχε?ο configuration.php που βρ?σκεται στο root τη? εγκατ?σταση? του Joomla website. Μπορε?τε να το ανο?ξετε και να αντιγρ?ψετε τι? πληροφορ?ε? που χρει?ζεστε με το notepad++.

joomla-db-settings

Αφο? συμπληρ?σετε τα στοιχε?α τη? β?ση? δεδομ?νων, μπορε?τε να κατεβε?τε στην επιλογ? Behavior. Υπ?ρχουν τ?σσερι? επιλογ??, προσωπικ? θα τι? επ?λεγα ?λε?. Τ?ρα μπορε?τε εσε?? να επιλ?ξετε τι θ?λετε να π?ρετε.

Μετ? απατ?στε το κουμπ? που λ?ει? Import content from Joomla to WordPress.

JOOMLA-WORDPRESS-MIGRATION-4

Αυτ? τη στιγμ? ?λο το περιεχ?μενο σα? θα μεταφερθε? αυτ?ματα απ? το Joomla στο WordPress. Θα χρειαστο?ν κ?μποσα λεπτ? για να ολοκληρωθε? η διαδικασ?α, αν?λογα με τον ?γκο περιεχομ?νου που ?χετε. ?ταν τελει?σει η μεταφορ? θα δε?τε την παρακ?τω σελ?δα.

joomla-import-success

Κατ? τη δι?ρκεια του migration, ? τη? μεταφορ?? τα? prefixes ?χουνε προστεθε? στα categories slugs για να αποφευχθε? η δημιουργ?α διπλ?ν κατηγορι?ν. ?μα θ?λετε να απαλε?ψετε τα prefixes που ε?ναι ?ντω? ?χρηστα μετ? τη μεταφορ? επιλ?ξτε το κουμπ? Remove the prefixes from the categories.

JOOMLA-WORDPRESS-MIGRATION-5

?ν ?χετε links αν?μεσα στα ?ρθρα σα? ?πω? και εγ?, θα πρ?πει να επιλ?ξετε το κουμπ? Modify internal links.

Πιθαν? προβλ?ματα και λ?σει?

Η διαδικασ?α ε?ναι απλ?, δεν πετυχα?νει π?ντα ?μω?. Πολλ?? φορ?? ?σω? να παρουσιαστο?ν προβλ?ματα κατ? την μεταφορ? ?πω?:

 • Το κυρι?τερο πρ?βλημα που αντιμετωπ?ζουν οι χρ?στε? κατ? την μεταφορ? ε?ναι το Fatal error: Allowed memory size of ****** bytes exhausted. θα πρ?πει να ανο?ξετε το αρχε?ο wp-config.php που βρ?σκετε στο root WordPress directory, και να προσθ?σετε την επιλογ?? “define(‘WP_MEMORY_LIMIT’, ’64M’); “ μ?σα στο βασικ? inside the main php tag. Αυτ? μπορε?τε να το κ?νετε και μ?σα απ? το control panel τη? TopHost αλλ? και απ? το Notepad++.
 • Αν υπ?ρχουν προβλ?ματα στη διασ?νδεση με τη β?ση δεδομ?νων σα?, θα πρ?πει να την ελ?γξετε αυτ?ν και τα database settings.

Μια εναλλακτικ? λ?ση ε?ναι η χρ?ση του plugin CMS2CMS που υπ?σχεται να αυτοματοποι?σει τη διαδικασ?α μεταν?στευση? ? μεταφορ?? δεδομ?νων απ? το Joomla στο WordPress.

Δεν το ?χω δοκιμ?σει ακ?μα ?μω? και το αναφ?ρω εντελ?? πληροφοριακ?. ?μω? σε επ?μενο ?ρθρο ? β?ντεο υπ?σχομαι να τα κ?νω και να σα? μεταφ?ρω την εμπειρ?α μου. Για να με?νετε λοιπ?ν συντονισμ?νοι με το blog μου και να μην χ?νετε ο?τε μια ν?α ενημ?ρωση, γραφτε?τε στι? αυτ?ματε? ανανε?σει?.

Αλλαγ? απ? Joomla σε WordPress πηγ??:

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το πω? λειτουργε? το SEO:

WORDPRESS Vs JOOMLA
WORDPRESS Vs JOOMLA

 

4 Σχ?λια. Leave new

 • Θα συμφωνισω με τον παραπ?νω φ?λο. Το θ?μα ε?ναι το τι θ?λει? να κ?νει?. Εαν θ?λει? να δημιουργησει? ενα blog και να το χειρ?ζεσαι εσ? και κ?να 2-3 ακ?μα καλ? το wordpress, εαν θ?λει? να δημιουργησει? ενα portal με δεκ?δε? αρθρογρ?φου? με ξεχωριστ? ρολο και λειτουργιε? στον καθ?να νομιζω οτι το joomla με το k2 και το drupal ε?ναι μον?δρομο?. Η ταχ?τητα εξαρταται απο πολλου? παρ?γοντε? και η cache του joomla για shared hosting ε?ναι εαν ?χι η καλ?τερη απο τι? καλ?τερε?. Οσον αφορα το seo δεν βρ?σκω δι?φορε? τα ?δια πραγματα μπορε?? να τα κανει? και στα 3 πιο δημοφιλ? cms. Αυτ? που δεν βλ?πω να λ?γετε και να γ?νετε ε?ναι γιατ? δεν χρησιμοποιο?νται php frameworks για ? custom cms για δημιουργ?α απλ?ν ιστοσελ?δων που σε σχ?ση με τα cms εχει? πολλ? πλεον?κτημα…

  Απ?ντηση
  • Πολ? σωστ?, ?ταν οι New York Times χρησιμοποιο?ν WordPress μ?λλον το joomla δεν ?ταν ικαν? για να στεγ?σει 10.000 δημοσιογρ?φου? και ?να εκατομμ?ριο επισκ?πτε?. ?λοι ξ?ρουν ποιο CMS ε?ναι καλ?τερο και ποιο ?χει καλ?τερο SEO. Μια ?ρευνα στα πρ?τα αποτελ?σματα τη? Google και θα το δει? ?τι κυριαρχε?τε απ? το WordPress και πουθεν? δεν υπ?ρχει πουθεν? λ?γο? για το Joomla.

   Η παραπληροφ?ρηση και εδ? σπ?ει κ?καλα. Το WordPress δεν ε?ναι καλ?τερο γιατ? το θ?λω εγ?. Ε?ναι καλ?τερο β?σει αποτελ?σματο?, αλλι?? θα ?κανα SEO με joomla και θα το ?λεγα σαν επαγγελματ?α? ?τι το joomla ε?ναι καλ?τερο απ? το WordPress ? το Drupal.

   Απ?ντηση
 • Αδερφ? νομ?ζω ?τι ε?σαι ολ?γον τι υπερβολικ??.

  Δεν υπ?ρχει καλ? και κακ? CMS. ?λα ε?ναι σε συν?ρτηση του τι θ?λει? να κ?νει? αλλ? και του τι ξ?ρει? να κ?νει? καλ?.

  Σεβαστ?? οι απ?ψει? σου αλλ? θα διαφων?σω. ?χω χειριστε? – δημιουργ?σει eshop σε Joomla και μια χαρ? ε?ναι και μπορ? να σου πω οτι αναζητ?ντα? τα προι?ντα που πουλ?ει, το Site βγα?νει πιο π?νω απ? πολλ? “mainstream” eshops του χ?ρου στην πρ?τη σελ?δα.

  Δεν ξ?ρω τι εμπειρ?α ε?χε? με το Joomla και σε τι ?κδοση αλλ? πε? μου αν θε? ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ τι δεν μπορε?? να κ?νει? και να σου πω αν ?χει? δικιο ? οχι.

  Μην ξεχν?με δε οτι η ?κδοση 3.3 και μετα χρησιμοποιε? εγγεν?? το schema structual data που προτε?νει η ?δια η google.

  Σε αυτ? που θα συμφων?σω απ?λυτα μαζ? σου ε?ναι οτι για την κατασκευ? του χρει?ζεται γν?σει? και δεν ε?ναι τ?σο…”plug n play” ?πω? το wordpress. Αλλ? με την ?δια λογικ? ακ?μη πιο ε?κολο απ? το wordpress ε?ναι το google blogger που μπορε?? να το χειριστε?? στο 100% του ακ?μη και αν δεν ?χει? πι?σει mouse στα χ?ρια σου ποτε (που λ?ει ο λ?γο?…).

  Αυτ? που θ?λω να τον?σω ε?ναι οτι ?λα ε?ναι σχετικ? με το project που θε? να κ?νει? και οχι τ?σο με το ?διο το CMS.

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看