ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

?7-pragmata-google

7 Λ?θη Αντι-SEO που μπορε?τε να αποφ?γετε

Μ?θετε ποια ε?ναι και πω? δεν θα τα επαναλ?βετε γλιτ?νοντα? απ? τον εαυτ? σα? πολ? κ?πο και χρ?νο!

Γεια σα? φ?λοι μου, μετ? απ? μια πολ? κουραστικ? εβδομ?δα επιτ?λου? μπορ? να βρω χρ?νο να γρ?ψω αποκλειστικ? για σα? του? φανατικο?? αναγν?στε? μου ?λλο ?να εκπληκτικ? ?ρθρο. Σκ?φτηκα να γρ?ψω σ?μερα για τα λ?θη anti SEO που π?ρα πολλο? κ?νετε στα site σα? καθημεριν?.

Ε?χα ανακ?ψει την τρελ? μου συγγραφικ? πορε?α για μια εβδομ?δα για προσωπικο?? λ?γου?. Πρ?τον γιατ? αναρρ?νω απ? ?να διαζ?γιο μετ? απ? τρεισ?μισι π?τρινα χρ?νια γ?μου. Ναι πλ?ον ε?μαι εργ?νη? και ?τσι ?χω ?να τερ?στιο φ?ρτο εργασ?α? και οικιακ?ν θελημ?των να κ?νω.

Δε?τερον γιατ? ?χω παρατηρ?σει ?τι πολλο? απ? εσ?? και ειδικ? οι ν?οι αναγν?στε? δεν μπορο?ν να αντεπεξ?λθουν στον τερ?στιο ?γκο δεδομ?νων και πληροφορι?ν που ?χει το site μου με περισσ?τερα απ? 330 ?ρθρα και π?νω απ? 2.000, 166 β?ντεο και μερικ?? δεκ?δε? podcasts.

Επ?ση? ?χω παρατηρ?σει ?τι πολλ? ?ρθρα και β?ντεο παραμ?νουν θαμμ?να μ?σα στο blog μου και ελ?χιστοι τα διαβ?ζουν ? τα ?χουν διαβ?σει γιατ? δεν του? ?χει τ?χει η αν?λογη προβολ? που του? αρμ?ζει. ?τσι σκ?φτηκα ?τι θα πρ?πει να επικεντρ?σω αυτ? την περ?οδο τι? προσπ?θειε? μου στο να αυξ?σω το traffic και την αναγνωσιμ?τητα και να μει?σω τον ρυθμ? παραγωγ?? περιεχομ?νου για λ?γε? εβδομ?δε?.

Σα? υπ?σχομαι να επαν?λθω συχν?τερα με περισσ?τερα ?ρθρα και β?ντεο για το SEO γιατ? πραγματικ? το αξ?ζετε.

?μα θ?λετε λοιπ?ν να μ?θετε ποια ε?ναι τα βασικ?τερα λ?θη anti SEO και πω? να τα αποφ?γετε, θα πρ?πει να διαβ?σετε παρακ?τω το ?ρθρο!

?H Anti SEO προπαγ?νδα τη? Google και τα θ?ματα τη?

Μετ? απ? εντατικ? ?ρευνα στο ?ντερνετ, π?ρα πολλο? ομ?λογοι μου στην Αμερικ? μιλ?νε για μια κλιμακο?μενη προπαγ?νδα anti SEO τη? Google. Και αυτ? ε?ναι απ?λυτα λογικ? γιατ? στην Google δεν αρ?σει το SEO.

Η Google ?χει π?σει θ?μα τη? ?δια τη? τη? επιτυχ?α?, αφο? ολο?να και περισσ?τεροι ?νθρωποι εμπιστε?ονται παγκοσμ?ω? τα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση?, εν? βλ?πουνε με καχυποψ?α τα πληρωμ?να αποτελ?σματα και τι? διαφημ?σει? απ? το δ?κτυο προβολ?? τη? Google.

?μω? τα ?σοδα τη? Google προ?ρχονται κατ? 95% απ? διαφημ?σει?. ?τσι ω? ιδιωτικ? εταιρε?α θα πρ?πει με κ?θε τρ?πο να αυξ?σει τα διαφημιστικ? τη? ?σοδα και να τρομοκρατ?σει τη βιομηχαν?α του SEO με κ?θε τρ?πο και με κ?θε ευκαιρ?α. Τελευτα?ο τη? κατ?ρθωμα ε?ναι η εισαγωγ? του disavow tool για την αποτροπ? του περ?φημου negative SEO και των κακ?ν backlinks.

Χιλι?δε? τα θ?ματα που ?πεσαν στην παγ?δα τη? Google και αφα?ρεσαν τα κακ?βουλα spam backlinks με αποτ?λεσμα να χ?σουν χιλι?δε? θ?σει? απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Στην προσπ?θεια τη? Google να αυξ?σει τα διαφημιστικ? τη? ?σοδα ?χει καταστ?σει τι? καμπ?νιε? στο AdWords ασ?μφορε? με πολλ?? λ?ξει? κλειδι? να αγγ?ζουν τα 2,5 ευρ? στην ελληνικ? αγορ?. Επ?ση? ?χει ξεσκιστε? να αλλ?ζει τον αλγ?ριθμο τη? κ?θε μ?να. Ειδικ? φ?το?, το 2014 δηλαδ?, οι αλλαγ?? του αλγορ?θμου ?χουν ξεπερ?σει κ?θε προηγο?μενο και κανε?? δεν ξ?ρει τι θα ξημερ?σει α?ριο.

Το συμπ?ρασμα ε?ναι ?τι θα πρ?πει ο κ?θε ιδιοκτ?τη? ιστοσελ?δα? ? e-shop μ?νο? του να αναζητ?σει του? κατ?λληλου? επαγγελματ?ε? του SEO και να αποφ?γει τα μοιρα?α antiSEO λ?θη που θα ρ?ξουν το site του.

Παρακ?τω ε?ναι τα επτ? σημαντικ?τερα που ?χω παρατηρ?σει μ?χρι στιγμ??. ?μα ?χετε παρατηρ?σει κ?ποιο ?λλο, μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μου για να το αναλ?σω σε επ?μενη δημοσ?ευση.

1. Custom CMS ? Custom E-shop

?να απ? τα σπουδαι?τερα λ?θη για κ?θε επιχειρηματ?α του ?ντερνετ ε?ναι να ξεκιν?σει με μια custom εφαρμογ? το πρ?το του site στο ?ντερνετ. Και λ?ω το πρ?το site γιατ? συν?θω? τα custom sites καταλ?γουν στην αφ?νεια λ?γω πολλ?ν προβλημ?των τ?σο στο SEO ?σο και στην διαχε?ριση του?.

Στα 14 χρ?νια που ασχολο?μαι με το ?ντερνετ, την κατασκευ? ιστοσελ?δων και το SEO επαγγελματικ? ?χω δει π?ρα πολλ? custom sites. Τα ?χω κατηγοριοποι?σει σε τρει? κατηγορ?ε?.

1. Custom e-shop

2. Custom CMS

3. Custom Εφαρμογ??

Τα custom e-shops ε?ναι συν?θω? μεγ?λα e-shop και διαθ?τουν πολ? μεγ?λο προ?πολογισμ? για SEO, για διαφ?μιση και για branding, συν?θω? π?νω απ? 20.000€ το μ?να. Ω? αποτ?λεσμα ?χουν πολ? καλ? SEO. ?μω? το να βλ?πω custom e-shops σε e-shop χαμηλο? προ?πολογισμο? ε?ναι ?να πολ? μεγ?λο λ?θο?.

Τα custom e-shops και γενικ? οι custom εφαρμογ?? ε?ναι απ? μ?νε? του? anti SEO. Για να τι? φ?ρει? να ε?ναι SEO θα πρ?πει να ξοδ?ψει? πολ? χρ?νο και πολλ? χρ?ματα τη στιγμ? που μπορε?? να λ?σει? τα προβλ?ματα σου με ?να site σε WordPress.

?λα τα custom sites θα πρ?πει να στ?νονται σε WordPress και να παραμετροποιο?νται π?νω σε αυτ?ν την συγκεκριμ?νη αρχιτεκτονικ? που ε?ναι σχεδιασμ?νη για SEO.

2. www στην αρχ? του URL σα?

Τα τρ?α w αν και ε?ναι πολ? δημοφιλ? στην αρχ? τη? εισαγωγ?? του ?ντερνετ στη ζω? μα?, πλ?ον ε?ναι περιττ? και χ?ριν ευκολ?α? δεν χρει?ζονται πλ?ον. Τα λεγ?μενα real canonical URLS δεν χρει?ζονται τα τρ?α W και ε?ναι πραγματικ? anti SEO να τα ?χετε ακ?μη στην ιστοσελ?δα σα?.

Οι σημερινο? χρ?στε? του ?ντερνετ ζητ?νε την ευκολ?α και οτιδ?ποτε μοι?ζει δ?σκολο ? πολ?πλοκο θα πρ?πει να αποφε?γεται. ‘Ετσι ε?ναι και τα τρ?α w. Με μια απλ? ρ?θμιση μπορε?τε να τα ξεφορτωθε?τε για π?ντα απ? την ιστοσελ?δα σα? και να κ?νετε το site σα? φιλικ?τερο προ? τον χρ?στη και τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

3. Λ?ξη κλειδ? που δεν ε?ναι στο πρ?το συνθετικ? του domain name

Οι λ?ξει? κλειδι? ε?ναι το δυνατ?τερο σ?μα σχετικ?τητα? για κ?θε ιστοσελ?δα. Η στρατηγικ? του? τοποθ?τηση μ?σα στην ιστοσελ?δα θα πρ?πει να ε?ναι ?να απ? τα σημαντικ?τερα μελ?ματα κ?θε webmaster και κ?θε ειδικο? στο SEO.

Για να καταλ?βετε περισσ?τερα για την αξ?α των λ?ξεων κλειδι?ν θα πρ?πει να μ?θετε πω? δουλε?ει η Google.

Η Google ω? μηχαν? αναζ?τηση? δουλε?ει σε τ?σσερα στ?δια:

 • Ανακαλ?πτω Discovering
 • Σκαν?ρω Crawling
 • Αρχειοθετ? Indexing
 • Ταξινομ? και Εξυπηρετ?-Ranking and Serving

Ο στ?χο? τη? ε?ναι να ταξινομ?σει τι? ιστοσελ?δε? που ανακαλ?πτει, σκαν?ρει και αρχειοθετε? με β?ση την σχετικ?τητα και την σημαντικ?τητα του.

Οπ?τε η λ?ξη κλειδ? στο πρ?το συνθετικ? του domain name σα?, δ?νει το ισχυρ?τερο σ?μα σχετικ?τητα? στη Google.

Β?βαια θα μου πε?τε τ?σα site με παρ?ξενα ον?ματα ? με ον?ματα που δεν περι?χουν τη λ?ξη κλειδ?, δεν θα εμφαν?ζονται αυτ? στη Google; Η απ?ντηση ε?ναι ?τι σαφ?? και θα εμφαν?ζονται.

?μω? σε αυτ? το site και στο συγκεκριμ?νο ?ρθρο κοιτ?με πω? να κ?νουμε τη ζω? μα? ευκολ?τερη, απλο?στερη και με το μικρ?τερο δυνατ? κ?στο?. Εδ? η ζω? μα? ε?ναι το SEO.

Δε?τε περισσ?τερα: SEO tip 5: ?νομα χ?ρου-λ?ξη κλειδ?

4. ?σχετο Περιεχ?μενο

?πω? αν?φερα και στο anti SEO λ?θο? 3, η σχετικ?τητα τον?ζεται εκτ?? απ? τη λ?ξη κλειδ? στο domain name, απ? το συνολικ? περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? μου.

Το ?σχετο περιεχ?μενο το μ?νο που μπορε? να κ?νει ε?ναι να βλ?ψει την ιστοσελ?δα σα? και να αποπροσανατολ?σει τη Google και τον επισκ?πτη. Για παρ?δειγμα, ?μα διατηρε?τε ?να e-shop με κτηνιατρικ? ε?δη, τ?τε δεν ε?ναι σωστ? να γρ?ψετε ?ρθρα για τα social media. Μπορε? τα social media και το facebook να ε?ναι πολ? δημοφιλ? σ?μερα αλλ? θα π?ρετε ?σχετη και αστ?χευστη επισκεψιμ?τητα που δεν θα μετατραπε? ποτ? σε πελ?τε?.

Το θετικ? με τα οργανικ? αποτελ?σματα ε?ναι και την κ?νηση που προ?ρχεται απ? αυτ? ε?ναι ?τι ε?ναι στοχευμ?νη. Ε?ναι σχετικ? κ?νηση, υψηλ?? αξ?α? και απ? εκε? θα π?ρετε πολλο?? υποψ?φιου? πελ?τε? σα?. Σκεφτε?τε το ξαν? πριν γρ?ψετε οτιδ?ποτε ?σχετο με το αντικε?μενο σα?.

5. ?λλειψη Backlinks

Π?ρα πολλο? φ?λοι και αναγν?στε? του blog μου με στ?λνουνε τα sites του? για να μια δωρε?ν αξιολ?γηση SEO και με ρωτ?νε γιατ? δεν βγα?νουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google με τι? λ?ξει? κλειδι? ? γιατ? δεν βγα?νουν καθ?λου στη Google.

Με ?κπληξη μετ? την αξιολ?γηση διαπιστ?νω ?τι τα περισσ?τερα απ? αυτ? ?χουν ελ?χιστα ? καθ?λου backlinks. Μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε το εργαλε?ο Ahrefs για να μετρ?σετε τα backlinks και το contextual text τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Το βασικ? συστατικ? του αλγορ?θμου τη? Google ε?ναι τα backlinks ακ?μα και σ?μερα το 2014 που γρ?φω αυτ? το ?ρθρο. Μπορε? ο αλγ?ριθμο? τη? Google να ?χει περ?σει απ? το 1998 που ε?χε κυκλοφορ?σει εμπορικ? απ? σαρ?ντα κ?ματα και να ?χει αλλ?ξει 600 περ?που φορ?? ?μω? στον πυρ?να του αλγορ?θμου παραμ?νουν τα backlinks.

Μετ? τη σχετικ?τητα, η Google προσπαθε? να σταθμ?σει τη σημαντικ?τητα των ιστοσελ?δων στο ?ντερνετ και αυτ? επιτυγχ?νεται μ?σω των backlinks.

Δεν θα πρ?πει να το ξεχν?τε αυτ? και να δημιουργε?τε backlinks κ?θε μ?ρα.

off-page-seo-classical

Τα backlinks ε?ναι το αθ?ατο κομμ?τι του Off page SEO και ε?ναι κρ?σιμο για την απ?δοση τη? ιστοσελ?δα σα? στη Google. Θα πρ?πει να χτ?ζετε backlinks απ? τη μ?ρα 1 που ξεκιν?σατε το site σα? και να συνεχ?σετε να το κ?νετε με σωστ? τρ?πο.

Δε?τε περισσ?τερα:

6. ?σκοπη χρ?ση του disavow tool

Το εργαλε?ο disavow ?χει αποδειχθε? δ?κοπο μαχα?ρι απ? τη στιγμ? τη? εισαγωγ?? του μ?χρι σ?μερα. Στον βωμ? τη? εξιλ?ωση? και τη? ακ?ρωση? των κακ?ν backlinks ?χουν θυσιαστε? π?ρα πολλ? sites. Το ζητο?μενο ε?ναι γιατ? να το χρησιμοποι?σετε και γιατ? να εξαπολ?σει η Google τ?τοια προπαγ?νδα που να φτ?σει στο σημε?ο να τρομοκρατ?σει π?ρα πολλ? sites χωρ?? λ?γο.

Το εργαλε?ο disavow δεν θα πρ?πει να χρησιμοποιε?τε σχεδ?ν καθ?λου απ? ?σου δεν ?χουν βαθι? γν?ση του SEO. Επ?ση?, για τα ελληνικ? δεδομ?να ε?ναι σχεδ?ν ?χρηστο.

Ποια ε?ναι ?μω? η αληθιν? χρησιμ?τητα του disavow tool;

Η αληθιν?? χρησιμ?τητα του disavow tool ε?ναι ?ταν το site σα? ?χει δεχθε? επ?θεση με negative SEO. To negative SEO ε?ναι ακριβ?? το αντ?θετο του SEO και περιλαμβ?νει ?λου? αυτο?? του? τρ?που? που ρ?χνουν αντ? να ανεβ?ζουν την ιστοσελ?δα σα? στη Google. Θα πρ?πει να χρησιμοποιε?τε μ?νο με φειδ? και αφο? ?χετε αντιληφθε? κ?ποιο ε?δο? επ?θεση? απ? αντιπ?λου? ? απ? spammers.

Ξ?ρω ?τι σ?γουρα κ?ποιοι απ? εσ?? θα αναρωτηθε?τε αν ?ντω? υπ?ρχει negative SEO ? αρνητικ? SEO. Η αλ?θεια ε?ναι ?τι ?ντω? υπ?ρχει. ?μω? θα το καλ?ψουμε σε ?να επ?μενο post αυτο? του blog. Για να μην χ?σετε καμ?α αναν?ωση, απλ?? γραφτε?τε στο site μου και κατεβ?στε τον οδηγ? SEO Google εντελ?? δωρε?ν!

7. SEO παραπληροφ?ρηση

Σε ?να προηγο?μενο ?ρθρο με τ?τλο SEO Β?λτε τ?λο? στην Παραπληροφ?ρηση, ε?χα αναφερθε? στην τερ?στια παραφιλολογ?α που καλλιεργε?τε γ?ρω απ? το SEO.

Γιατ? ?μω? να υπ?ρχει μια τ?τοια παραπληροφ?ρηση στο SEO; Πω? ?να site ξεκιν?ει να ε?ναι SEO και μετ? την καταιγισμ? πυρ?ν που δ?χεται απ? του? δ?θεν ειδικο?? στο SEO να καταλ?γει να ε?ναι antiSEO;

Η παραπληροφ?ρηση στο SEO βασ?ζεται στο φ?βο και στην χειραγ?γηση των ανθρ?πινων συναισθημ?των. Ξεκ?νησε να εξαπλ?νετε ο φ?βο? τη? Google μετ? την επιβολ? ποιν?ν σε δι?φορα site του εξωτερικο? και τη? Ελλ?δο? για προσπ?θεια χειραγ?γηση? των αποτελεσμ?των τη? Google.

?μω? η πραγματικ? πηγ? τη? παραπληροφ?ρηση? στο SEO ?χει και πραγματικ?? αιτ?ε?. Αυτ?? ε?ναι:

 • Η συχν? αλλαγ? του αλγορ?θμου τη? Google. ?ντω?, η συχν? αλλαγ? του αλγορ?θμου τη? Google ?χει δημιουργ?σει ?να μικρ? χ?ο? στο SEO. Τεχνικ?? που ?σχυαν μ?χρι χτε?, σ?μερα τιμωρο?νται ? δεν δουλε?ουν πια. Ο πολ?? κ?σμο? δεν μπορε? να παρακολουθ?σει τι? τελευτα?ε? αλλαγ?? και τι? εξελ?ξει? στο χ?ρο του SEO και ?τσι μ?νουν π?σω. Αντ?θετα ρωτ?νε τον οποιονδ?ποτε που μπα?νει στο ?ντερνετ για το SEO.
 • Η ?λλειψη ολοκληρωμ?νη? γν?ση? για το SEO. Η ημιμ?θεια ε?ναι χειρ?τερη τη? αμ?θεια?. Οι πιο πολ? που ξεκιν?νε με το θ?μα SEO αρχ?ζουνε την ?ρευνα του? στο ?ντερνετ μελετ?ντα? δι?φορα site και blogs προσπαθ?ντα? να βγ?λουν ?κρη για το τι γ?νεται. Χρει?ζεται αρκετ?? χρ?νο? για να εφαρμ?σει? αυτ? που ?μαθε? για να καταλ?βει? τι δουλε?ει και τι ?χι και για να αποκτ?σει? κ?ποια γν?ση για το SEO. Θ?τω αυτ?ν το χρ?νο στο τρ?μηνο για αρχ?.
 • Η απ?τομη α?ξηση των ειδικ?ν στο SEO και στην προ?θηση ιστοσελ?δων. ?λα ?τανε μ?λι γ?λα και ξαφνικ? μπαμ, το ?ντερνετ γ?μισε ειδικο?? και γκουρο? του SEO που χωρ?? καν?να υπ?βαθρο ?ρχισαν να μιλ?νε απ?τομα για ?γνωστε? λ?ξει? μ?χρι χτε?. Οι πιο πολ? απ? αυτο?? δεν ?χουν κ?ποιο υπ?βαθρο στο SEO, στην κατασκευ? ιστοσελ?δων και στην τεχνολογ?α ειδικ?τερα. Π?? γ?νεται κ?ποιο? που δεν ?χει σχ?ση με την πληροφορικ?, το ?ντερνετ και το web design ξαφνικ? να αναδ?εται ω? ο πλ?ον ειδικ??; Συν?θω?, οι τεχνικ?? των μη ειδικ?ν για το SEO μετριο?νται στα δ?χτυλα και ο καλ?τερο? τρ?πο? για να του? ανακαλ?ψετε ε?ναι ?τι δεν ?χουν ολοκληρωμ?νη και συνεκτικ? ?ποψη για το SEO. Συχν? πηδ?νε απ? το ?να θ?μα στο ?λλο και μπερδε?ουν το SEO με τα social media, το joomla, το ραδι?φωνο και το rss feed.
 • Υπ?ρχει σ?γχυση μεταξ? white hat seo και black hat seo. Πολλ?? φορ?? δεν υπ?ρχει διαχωρισμ?? και στα μ?τια των αδα?ν ?λα φα?νονται ?δια. ?λα ?μω? που η ομ?δα καταπολ?μηση? του spam τη? Google δεν κοιμ?ται μ?σα στα χαμομ?λια και δεν συγχωρε? λ?θη, ακ?μα και αν ε?στε πρωτ?ρη?. Δεν ε?ναι ?τι δεν σα? συμπαθε?, απλ? δεν σα? ξ?ρει και δεν τη? ενδιαφ?ρει ποιο? ε?στε.
 • Γενικ? το SEO ε?ναι ?να? τερ?στιο? κλ?δο? με χιλι?δε? περιπτ?σει? και τεχνικ??. Μ?νο ο αλγ?ριθμο? τη? Google ?χει π?νω απ? 200 παρ?γοντε? και ?χει σχεδιαστε? απ? ανθρ?που? που ?χουν διδακτορικ? στον τομ?α του ?ντερνετ. Δεν λ?ω ?τι χρει?ζεστε doctora για να κ?νετε SEO, αν και θα σα? βοηθο?σε, αλλ? δεν ε?ναι και ?να? περ?πατο? με τρ?α β?ματα.

Καταρχ??, ?μα αισθ?νεστε μπερδεμ?νοι απ? το SEO, θα πρ?πει να ηρεμ?σετε και να επιλ?ξετε να μελετ?τε μ?νο blogs που ε?ναι εμπεριστατωμ?να και αξι?πιστα και ε?ναι γραμμ?να απ? επαγγελματ?ε? του χ?ρου. Δεν θ?λω να φωτογραφ?σω το δικ? μου blog, αλλ? υπ?ρχουν αρκετ? SEO blogs στο ?ντερνετ που ε?ναι ?ντω? σοβαρ? και σωστ?.

Μερικ? απ? αυτ? ε?ναι:

 • Google Webmaster Central Blog – Το επ?σημο Google blog για ?λα ?σα συμβα?νουν στην μεγαλ?τερη μηχαν? αναζ?τηση? παγκοσμ?ω?. Φροντ?στε να γραφτε?τε στι? ενημερ?σει? με το email σα?.
 • Google Algorithm Changelog – Μια καλ?, ανεπ?σημη πηγ? με ?λε? τι? ανανε?σει? και αναβαθμ?σει? του αλγορ?θμου τη? Google απ? τη στιγμ? τη? δημιουργ?α? του.
 • Google Webmaster YouTube Channel – Σχεδ?ν εβδομαδια?ε? ενημερ?σει? με ερωτ?σει? και απαντ?σει? απ? τον υπε?θυνο τη? ομ?δα? antispam τη? Google Matt Cutts. ?σω? τα καλ?τερα και πιο γραφικ? SEO β?ντεο απ? τον πιο δι?σημο υπ?λληλο τη? Google!
 • Moz Blog – Μια πολ? μεγ?λη ποικιλ?α θεμ?των γ?ρω απ? την βελτιστοπο?ηση των μηχαν?ν αναζ?τηση?. Μεγ?λη συμμετοχ? και πακτωλ?? ?ρθρων απ? guest bloggers.
 • KISSmetrics SEO posts – Μια μοναδικ? συλλογ? απ? SEO ?ρθρα δημοσιευμ?να στο KISSmetrics blog.
 • Search Engine Land – Η αρχικ? σελ?δα ε?ναι φορτωμ?νη με πολλ? ?ρθρα για το SEO.
 • Dave Naylor – Ο Dave Naylor ε?ναι πολ? γνωστ?? στην βιομηχαν?α του SEO industry.
 • ?HubSpot SEO Posts –Μια μοναδικ? συλλογ? απ? τα καλ?τερα ?ρθρα του HubSpot σχετικ? με το SEO.
 • SEO Book Blog – Ο Aaron Wall ε?ναι φ?ρμα στην παγκ?σμια κοιν?τητα του SEO community. Το blog του ε?ναι ?να μ?ρο? απ? το site του.
 • Search Engine Journal –Σχολιασμ??, ν?α και ?ρθρα απ? την επικαιρ?τητα του SEO,
 • SEO Roundtable – Παρ?χει μια πολ? καλ? σειρ? απ? SEO news και θρυλικ? παρασκεβι?τικα β?ντεο φτιαγμ?να στο π?δι.
 • YouMoz – ?ρθρα απ? την κοιν?τητα του Moz.
 • Search Engine Guide – ?χει πολλ? διφορο?μενα ?ρθρα και ν?α για το θ?μα μα?.
 • Alltop SEO – Μια συλλογ? τελευτα?ων ενημερ?σεων και δημοσιε?σεων απ? πολλ? SEO blogs.

Δε?τε περισσ?τερα: 60 SEO Resources για να κ?νετε το site σα? π?ραυλο!

Με τι ασχολο?μαι πραγματικ?

Δεν υπ?ρχει δωρε?ν παιδε?α και αυτ? το blog για να λειτουργ?σει και να συντηρηθε? χρει?ζεται και κ?μποσα χρ?ματα. Για να κρατ?σω λοιπ?ν ?λο αυτ? το απ?στευτο περιεχ?μενο δωρε?ν και να συνεχ?σω να γρ?φω ?ρθρα και να γυρν?ω β?ντεο για ?λου? εσ?? που ζητ?τε και ?λλο περιεχ?μενο, παρ?χω τι? υπηρεσ?ε? μου ?ναντι αμοιβ??.

Αυτ?? ε?ναι:

Yπηρεσ?ε? SEO και

Υπηρεσ?ε? Web Design

?μα ενδιαφ?ρεστε να κατασκευ?σετε ?να ν?ο site ? ?χετε ?δη κ?ποιο και χρει?ζεστε τη βο?θεια κ?ποιου ειδικο? στο SEO, τ?τε μπορε?τε να με καλ?σετε στο 6972.364.387 για να σα? δ?σω μια προσφορ?.

Δε?τε περισσ?τερα για το Αντι-SEO

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

3 Σχ?λια. Leave new

 • ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
  22 Απριλ?ου 2015 1:42 πμ

  Αγαπητ? Γι?ννη αυτ? που γρ?φετε σε ?λα τα ?ρθρα ε?ναι εκπληκτικ? για κ?ποιον που ?χει eshop και δεν ειχα ιδ?α πω? λειτουργε? η Google και το SEO.
  Διαβ?ζω εδ? και 1 ?ρα και οι πληροφορ?ε? που εδ? συλλ?ξει ε?ναι απ?στευτε? . Δεν σκ?φτομαι να σε ενοχλ?σω στο τηλ?φωνο, ?χω κ?μποσε? μ?ρε? να τα διαβ?σω ολα αυτ? και τα εφαρμ?σω μ?νο? μου στην επιχε?ρηση μου, ?τσι και αλλι?? αυτ? που αναφ?ρει? ε?ναι απλο?κ? γραμμ?να, κ?νει τον καθ?να να τα καταλ?βει , και κυρ?ω? ΔΩΡΕΑΝ !

  Απ?ντηση
 • ?πω? π?ντα καταπληκτικ? ?ρθρο!
  Συν?χισε αυτ? που κ?νει? με την ?δια θ?ρμη.ΣΕ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ??

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看