ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

7 Growth hacks στο SEO που θα αυξ?σουν του? πελ?τε? σα? κατ? 100%!

Τι ε?ναι αυτ? που θα δ?σει την μεγαλ?τερη ?θηση στην ιστοσελ?δα σα? ? στην ηλεκτρονικ? σα? επιχε?ρηση σ?μερα; Αλλ? και τον επ?μενο χρ?νο ? και την επ?μενη δεκαετ?α;

Μα το αναπτυξιακ? SEO, το σωστ? SEO που γ?νεται με β?ση το τι ζητ?νε οι πελ?τε? σα? σ?μερα. Αυτ? τη στιγμ? που μιλ?με.

Θε?ρησα σωστ? λοιπ?ν να σα? δ?σω 7 growth hacks ? συμβουλ?? για τερ?στια αν?πτυξη για να διπλασι?σετε το πελατολ?γιο και την κ?νηση σα? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

1 Εστιαστε?τε σε ?να πρ?γμα κ?θε φορ?

?μα ε?στε καλ?? στο περιεχ?μενο και στην συγγραφ? ?ρθρων, καλ? ε?ναι να ξεκιν?σετε με το να γρ?ψετε μερικ? ?ρθρα, ?μα ε?στε καλ?? με τα backlinks, ξεκιν?στε με αυτ?, εν? ?μα ε?στε καλ?? με τα β?ντεο και το YouTube, ξεκιν?στε με το να κ?νετε β?ντεο στο YouTube.

Ωστ?σο θα πρ?πει να ξ?ρετε ?τι πριν ξεκιν?σετε με την δημιουργ?α δεκ?δων ποιοτικ?ν backlinks, θα πρ?πει να ?χετε δημιουργ?σει κ?ποιο περιεχ?μενο και μετ? να κ?νετε backlinks σε αυτ? για να κερδ?σετε τι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google.

Καν?να site δεν ?χει καμ?α ελπ?δα να βγει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ?μα δεν υπ?ρχει περιεχ?μενο το οπο?ο θα βοηθ?σει τον τελικ? χρ?στη τη? ιστοσελ?δα? σα? που θα γ?νει και ο επ?μενο? πελ?τη? σα?.

2 Κ?ντε πρ?γματα με προοπτικ? δεκαετ?α?

Σκεφτε?τε με προοπτικ? δεκαετ?α? σε ?τι και ?μα κ?νετε. Εστιαστε?τε στο κλασικ?, επικ? περιεχ?μενο γιατ? ?μα δημιουργε?τε μ?νο περιεχ?μενο που ε?ναι μ?νο τ?ση ? trend, τ?τε θα αναγκαστε?τε να ξαναδημιουργε?τε κ?θε μ?να ? κ?θε χρ?νο ν?ο περιεχ?μενο γιατ? το παλι? θα ε?ναι εκτ?? εποχ?? και ντεμοντ?.

Π?ρτε για παρ?δειγμα το Covid και το lockdown, ?μα γρ?ψατε περιεχ?μενο για αυτ? ? κ?νατε κ?ποιο β?ντεο για αυτ?, μ?λλον την ?χετε πατ?σει, γιατ? το lockdown και ο covid ε?ναι προσωριν?? και μετ? απ? ?να χρ?νο καν?να? δεν θα τον θυμ?ται ? δεν θα θ?λει να ασχοληθε? με αυτ?ν.

Το growth hacking ?χει να κ?νει με επαναστατικ? αν?πτυξη η οπο?α θα πρ?πει να ?χει προοπτικ? δεκαετ?α? για να ε?ναι συνεχε?? και να μην ανακοπε?.

Πριν κ?νετε οτιδ?ποτε, πριν ανεβ?σετε ?να ν?ο προ??ν, δημιουργ?σετε ?να καινο?ριο site, γρ?ψετε ?να ν?ο ?ρθρο ? κ?νετε ?να β?ντεο αναρωτηθε?τε:

Αυτ? που κ?νω θα αντ?ξει στην επ?μενη δεκαετ?α;

?χω ?ρθρα και β?ντεο σε αυτ? το site τα οπο?α ?χουν αντ?ξει χρ?νια και παραμ?νουν επ?καιρα παρ? ποτ? και ακ?μα και σ?μερα μου φ?ρνουν χιλι?δε? επισκ?πτε? απ? τη Google και απ? το ?ντερνετ γενικ?.

3 Κ?ντε στο SEO ομαδικ? επ?θεση – Μην πα?ρνετε αιχμαλ?του?

Το μυστικ? για να κερδ?σετε στο SEO, εκτ?? απ? την σκληρ? δουλει? ε?ναι κ?νετε κατ? μ?τωπο επ?θεση σε ?λου? του? τομε??, και να μην κ?νετε ?μυνα προσπαθ?ντα? να διατηρ?σετε θ?σει? και κατατ?ξει?.

Η απλ? συντ?ρηση θα σα? ρ?ξει στη Google λ?γω φθορ?? και μ?νο, φθορ?? χρ?νου, φθορ?? backlink αλλ? και γιατ? καινο?ριοι ανταγωνιστ?? θα βγουν στο κατ?φλι με ν?ε? ιστοσελ?δε? που θα σα? κλ?ψουν την κ?νηση και τι? θ?σει? απ? τη Google.

Η εαριν? επ?θεση των Γερμαν?ν τον Απρ?λιο του 1941 ν?κησε του? ?λληνε? γιατ? κ?νανε μ?νο ?μυνα και δεν υπ?ρχε καν?να σχ?διο επ?θεση?, σε αντ?θεση με την επ?θεση στο Αλβανικ? μ?τωπο που απ?θησε του? Ιταλο??.

Σκεφτε?τε το ?να λεπτ?, το SEO ?χει να κ?νει με την επ?θεση και μ?νο, με το π?σο επιθετικο? ε?στε στην παραγωγ? περιεχομ?νου, στην εγγραφ? ατ?μων στη λ?στα και στο Newsletter σα?, στην παραγωγ? ν?ων β?ντεο και στην απ?κτηση ν?ων backlinks.

4 Δεν υπ?ρχει Plan B στο SEO

Το να ?χετε Plan B ε?ναι σαν να προετοιμ?ζετε τον εγκ?φαλο σα? να αποτ?χει. Μην προγραμματ?ζετε την αποτυχ?α, προγραμματ?στε τον εγκ?φαλο σα? για την επιτυχ?α.

?σω? το σημαντικ?τερο growth hack στο SEO να ε?ναι αυτ?, πω? να κ?νετε τον εγκ?φαλο σα? και το μυαλ? σα? να πιστ?ψει ?τι δεν υπ?ρχει ?λλη επιλογ? απ? το SEO για να βρε?τε ν?ου? πελ?τε? και να αυξ?σετε τα εισοδ?ματα σα? σ?μερα, αυτ? τη στιγμ? αλλι?? θα πεθ?νετε τη? πε?να?.

5 Γ?νετε εσε?? το μ?τρο στην κατηγορ?α σα?

Με το παραπ?νω SEO growth hack θ?λω να σα? πω ?τι πρ?πει να γ?νεται το σ?μα κατατεθ?ν το brand name για τον χ?ρο σα? και να ?χετε αναγνωρισιμ?τητα για αυτ? που κ?νετε ? εμπορε?εστε.

?πω? το Paramarketing ε?ναι συν?νυμο του SEO ?τσι και το δικ? σα? site ? το δικ? σα? brand θα πρ?πει να γ?νει το μ?τρο και το σταθμ? για την κατηγορ?α του ? την αγορ? του.

Κ?ντε ?τι χρει?ζεται για να εδραι?σετε το brand name σα? στην αγορ? και να το χτ?σετε ?σο περισσ?τερο γ?νεται.

6 Κ?θε μ?ρα, ξεκιν?στε σαν την πρ?τη μ?ρα στο SEO

?ταν ε?στε σε φ?ση ταχε?α? αν?πτυξη? στην επιχε?ρηση σα?, στο ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα ? στην ιστοσελ?δα σα?, κ?θε μ?ρα ε?ναι σαν να ε?στε στην μ?ρα νο?μερο 1, ?που θα πρ?πει να κ?νετε τα βασικ? πρ?γματα που θα σα? φ?ρουν την αν?πτυξη.

Για την ιστοσελ?δα σα? αυτ? σημα?νει ?τι θα πρ?πει να δημιουργ?σετε περιεχ?μενο, κε?μενα και β?ντεο χρ?σιμα για τον υποψ?φιο πελ?τη σα? ?που θα τα αναζητ?σει οργανικ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και θα βγει η ιστοσελ?δα σα? στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google.

Μην ησυχ?ζεστε και μην νομ?ζετε ?τι τ?ρα ?ρθε η ?ρα να χαλαρ?σετε. Το ακριβ?? αντ?θετο, ?μα επιδι?κετε την αν?πτυξη και την α?ξηση του πελατολογ?ου σα? ? του τζ?ρου σα? κατ? 100%, θα πρ?πει να μπε?τε σε διαδικασ?α να βρε?τε ποιε? αναζητ?σει? δεν πι?νετε στη Google και να τι? καλ?ψετε με ν?α ?ρθρα και σελ?δε?.

Το SEO ε?ναι μαραθ?νιο? και ?χι αγ?να? ταχ?τητα?, ?ρα θα πρ?πει να εξοικονομ?σετε δυν?μει? για να τερματ?σετε και για να νικ?σετε.

?μα χαλαρ?σετε λ?γο το β?μα σα?, θα σα? περ?σει ο ανταγωνισμ?? σα? και η αγορ? σα? καθ?? και οι σελ?δε? αναζ?τηση? τη? Google θα καλυφθο?ν απ? ?λλε? ιστοσελ?δε? που ?χουν κ?νει την δουλει?.

7 Ανακαλ?ψτε ν?α πρ?γματα και ιδ?ε? για να υπερφαλαγγ?σετε τον ανταγωνισμ?

Και το πιο σημαντικ? πρ?γμα καθ?? και το πιο δημιουργικ? ε?ναι να γενν?σετε ν?ε? ιδ?ε? για να υπερφαλαγγ?σετε τον ανταγωνισμ?. Γρ?ψτε το πρ?βλημα που σα? απασχολε? σε ?να χαρτ? και αφ?στε το δ?πλα στο κομοδ?νο πριν κοιμηθε?τε.

Το υποσυνε?δητο σα? ?χει ?δη την λ?ση.

Δε?τε τι ?χουν κ?νει οι ?λλε? μεγ?λε? εταιρε?ε? και μπε?τε και εσε?? στην θ?ση του?, π?ρτε ιδ?ε? και προσπαθ?στε να κ?νετε ν?α πρ?γματα που θα αλλ?ξουν την αγορ? σα? προ? το καλ?τερο και θα σα? φ?ρουν ν?ου? υποψ?φιου? πελ?τε?.

Μην κονταροχτυπι?στε κατ?μουτρα με τα μεγ?λα site για λ?ξει? κλειδι? που δεν θα μπορ?σετε να πι?σετε ποτ?. Βρε?τε φρ?σει? κλειδι? με χαμηλ? ανταγωνισμ? στη Google ?που θα σα? φ?ρουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ε?κολα και χωρ?? να δημιουργ?σετε καν?να backlink.

Πι?στε πρ?τα τι? ε?κολε? αναζητ?σει? και μετ? βρε?τε ν?α καν?λια και ν?ου? τρ?που? για να αυξ?σετε την κ?νηση σα?. Γ?νεται ?να? influencer στην κατηγορ?α σα? και δημιουργ?στε το κοιν? σα?.

?μα ?χετε καν?λι στο YouTube, δουλ?ψτε π?νω σε αυτ?, ακ?μα και 2.000 συνδρομητ?? ?σω? να ε?ναι επαρκε?? για να σα? φ?ρουν του? λ?γου? φανατικο?? πελ?τε? που θ?λετε για το site σα?.

Γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube

Και μην ξεχ?σετε να κ?νετε εγγραφ? στο καν?λι μου καθ?? και like, ?μα σα? ?ρεσε κ?ποιο β?ντεο.

Αυξ?στε τα ?σοδα τη? ιστοσελ?δα? σα? με την Ezoic, δωρε?ν εγγραφ?:
https://ezoic.com/?tap_a=6182-5778c2&tap_s=820231-d9897b

Επ?ση?, μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο Newsletter μου για να κατεβ?σετε τον οδηγ? SEO.
http://www.richwerk.com/seo-newsletter/

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το σωστ? SEO (αυτ? που κ?νουμε εδ? και 8 χρ?νια με επιτυχ?α):

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看