ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

7 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΥΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΑΣ

Γεια σα? φ?λοι μου! Σε αυτ? το unedited, ανεπεξ?ργαστο β?ντεο θα μιλ?σουμε για 7 εργαλε?α για να κατασκοπε?σετε του? ανταγωνιστ?? σα?!

Σο?περ β?ντεο για να μ?θετε τι κ?νουν οι ανταγωνιστ?? σα? και σα? κερδ?ζουν ?χι μ?νο σε επ?πεδο site αλλ? και σε επ?πεδο καναλιο? στο YouTube. Εκτ?? απ? το site, ?χουμε και το καν?λι στο YouTube σ?μερα.

Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ειδικ?? στο SEO και ιδιοκτ?τη? αυτο? του καναλιο? στο YouTube που μιλ?ει για το SEO, το Affiliate Marketing, το Internet Marketing, π?? να βγ?λετε λεφτ? απ? το Internet, π?? να κερδ?σετε τον ανταγωνισμ? και ?λλα χρ?σιμα θ?ματα επιχειρηματικ?τητα? στο Internet.

Βοηθ?στε μα? να φτ?σουμε του? 10.000 συνδρομητ??. Ξ?ρουμε ?τι ζητιανε?ουμε το like σα?, το subscribe και το σχ?λιο, γιατ? ?τσι μα? βοηθ?τε να ανεβο?με και να εξελιχθο?με στην Google και στο YouTube κι ?λλο.

Κερδ?στε 50% ?κπτωση στο hosting!

Λ?γα λ?για για τον χορηγ? τη? εκπομπ??, την εταιρε?α hosting Myip. Ε?ναι απ? τι? καλ?τερε? και ταχ?τερε? εταιρε?ε? hosting. Το λ?ω εγ?, γιατ? ?χω δοκιμ?σει π?νω απ? 70 εταιρε?ε? hosting. Αυτ? τη στιγμ? λειτουργ? π?νω απ? 100 hosting σε διαφορετικ?? εταιρε?ε?.

Με τον κωδικ? ?κπτωση? PARAMARKETING50 κερδ?στε 50% ?κπτωση εφ’ ?ρου ζω?? web hosting σε ταχ?τατου? light speed server ?που ευθ?νονται και για τα Web Core Vitals.

?σοι δεν ξ?ρετε τι ε?ναι τα Web Core Vitals, ε?ναι το επικε?μενο update τη? Google που θα γ?νει στι? 6 Μα?ου του 2021 και ?χει να κ?νει με τα Web Core Vitals που ε?ναι η ταχ?τητα φ?ρτωση? πρ?τη? σελ?δα?, ?μα σπ?ει, ?μα ?χει δι?φορα γραφικ? που μπορο?ν να κ?νουν κλικ οι χρ?στε? κ.λ.π.

Το hosting ε?ναι βαρ?μετρο. Αν π?τε σ?μερα απ? την εταιρε?α που δεν ε?στε ευχαριστημ?νοι στη Myip, σ?γουρα θα βελτι?σετε τα Web Core Vitals και τη θ?ση σα? στην Google.

Ποια ε?ναι τα 7 εργαλε?α για να κατασκοπε?σετε του? ανταγωνιστ?? σα?

7-ERGALEIA-KATASKOPEYSETE-ANTAGONISTES-SAS-LOWΚαι π?με κατευθε?αν στο ψητ?. 7 μοναδικ? εργαλε?α, που τα χρησιμοποι? κι εγ? γι’ αυτ? σα? τα συστ?νω, ?χι ?σχετα, για να κατασκοπε?σετε τον ανταγωνισμ? και του? ανταγωνιστ?? σα?.

Λοιπ?ν, π?ντα στο Internet υπ?ρχει η κατασκοπε?α, γιατ? ?σα site ε?ναι ψηλ? αντιγρ?φονται, κατασκοπε?ονται και προσπαθο?ν ?λοι οι ?λλοι να τα φτ?σουν.

1 Social Blade

Π?με στο πρ?το εργαλε?ο που χρησιμοποι? κι εγ? συχν? πυκν? και ε?ναι το Social Blade.

Το Social Blade ε?ναι για ?σου? ?χουν καν?λι στο YouTube, ?πω? εγ? αυτ? τη στιγμ?.

Ε?ναι σχεδ?ν δωρε?ν και β?ζω το καν?λι μου στο YouTube μ?σα, ?πω? επ?ση? μπορε?τε να δε?τε ?λλε? social πλατφ?ρμε?, ?πω? το Twitch, Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok, StoryFire ?Mixer,?DLive, και Dailymotion.

Τι μα? αναλ?ει; Αναλ?ει τα β?ντεο που ?χουμε αυτ? τη στιγμ?, π?σα ?σοδα ?χουμε απ? το Google AdSends π.χ. στον λογαριασμ? στο YouTube, π?σου? συνδρομητ?? ?χουμε, π?σε? προβολ?? ?χουμε και κ?νει και future projections, δηλαδ? μελλοντικ?? προβολ??, μελλοντικο?? συνδρομητ??.

Β?βαια μην τα πα?ρνετε 100% γιατ? ?λα αυτ? αλλ?ζουν με β?ση π?σα β?ντεο βγ?ζετε τη μ?ρα και για μ?να λ?ει ?τι σε 12 μ?νε? θα φτ?σω 5.299 συνδρομητ?? που ε?ναι ?να γελο?ο νο?μερο. Πιστε?ω ?τι θα ?πρεπε να ε?χα λ?γο παραπ?νω, αλλ? τι να κ?νουμε, ?τσι ε?ναι η ζω?.

Το Social Blade ε?ναι ?να πολ?τιμο εργαλε?ο για ?σου? ε?ναι influencers, για ?σου? ασχολο?νται με τα Social Media και θ?λουν να αυξ?σουν τον ανταγωνισμ? και θ?λουν να δουν τι κ?νουν οι ?λλοι και σε τι φ?ση βρ?σκονται.

2 Ahrefs

Π?με στο δε?τερο εργαλε?ο που χρησιμοποι? συχν? πυκν? και ?χω κ?νει β?ντεο γι’ αυτ?, το οπο?ο ε?ναι συνδρομητικ?.

Ωστ?σο, ?χει 7 ευρ? συνδρομ? για μια εβδομ?δα που μπορε?τε να γραφτε?τε και να κρατ?σετε τα site τα οπο?α διαχειρ?ζεστε που ?χετε δηλαδ? πρ?φαση σαν Webmaster στο Google Search Console και ε?ναι το Ahrefs.

Το Ahrefs ε?ναι το πιο ?γκριτο εργαλε?ο για να δε?τε τα backlink τα δικ? σα?, των ανταγωνιστ?ν σα?, να κ?νετε αν?λυση ανταγωνισμο? με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι?.

Για ποιον λ?γο ε?ναι το πιο ?γκριτο εργαλε?ο;

Γιατ? ?χει την πιο μεγ?λη β?ση δεδομ?νων πιο κοντ? στην Google.

Υπ?ρχουν κι ?λλα εργαλε?α εκε? ?ξω ?λλα οι β?σει? του? δεν φτ?νουν να καλ?ψουν την αγορ? τη? Ελλ?δα?, τι? εθνικ?? αγορ??, τα backlink. ?λα αυτ? δεν καλ?πτονται με τα εργαλε?α που ε?ναι εκε? ?ξω.

Υπ?ρχει και το Google Search Console θα μου πε?τε, αλλ? το Google Search Console δεν ε?ναι τ?σο καλ? ?σο το Ahrefs γιατ? δεν ?χει τ?σα πρ?γματα και φυσικ? δεν μπορε?τε να δε?τε του? ανταγωνιστ?? σα?.

Στο Google Search Console μπορε?τε να δε?τε μ?νο τι κ?νει το δικ? σα? το site, εν? με το Ahrefs μπορε?τε να δε?τε τι κ?νουν οι ανταγωνιστ?? σα?.

Π?σα backlinks ?χουν, π?σα referring domains ?χουν, π?σα dofollow links, π?σα nofollow links, σε ποιε? λ?ξει? κλειδι? βγα?νουν πρ?τοι, σε ποιε? λ?ξει? κλειδι? βγα?νουν τρ?τοι και ?λη την κατ?ταξη για ?λα τα site που υπ?ρχουν στην κατηγορ?α σα?.

Πολ?τιμο εργαλε?ο, β?βαια λ?γο ακριβο?τσικο, βγα?νει 90 ευρ? το μ?να αλλ? τ?ποτα καλ? δεν ε?ναι δωρε?ν στο Internet σ?μερα.

3 Majestic SEO

Και μετ? θα π?με στο τρ?το εργαλε?ο που χρησιμοποι? κι εγ? συχν? πυκν? για να βρω το Trust Flow των sites που ε?ναι το Majestic SEO. Κι αυτ? πληρωμ?νο εργαλε?ο, μπορε?τε να δε?τε 2-3 site την ημ?ρα μ?νο και μ?νο αν κ?νετε μια μικρ? εγγραφ? γιατ? ?χει και δωρε?ν πακ?το.

Το Majestic SEO σα? βρ?σκει το Trust Flow.

Τι ε?ναι το Trust Flow;

Ε?ναι ?ταν μεν ?χουμε backlinks αλλ? αυτ? τα backlinks ε?ναι spam, μουσαντ?νια, δηλαδ? κακ? ? καλ? backlinks που μπορε?τε να τα εμπιστευτε?τε και ε?ναι απ? ?γκριτε? πηγ?? και ε?ναι πραγματικ?.

Αυτ? κοιτ?ει το Majestic SEO και ?χει το λεγ?μενο Trust Rank.

Πρ?πει το site σα? να ?χει ?να Trust Rank ?νω του 10. Και ειδικ? αν θ?λω να αγορ?σω ?να παλαιωμ?νο domain, πρ?πει να ?χω Trust Rank ?νω του 10. ?σο πιο μεγ?λο το Trust Rank, τ?σο καλ?τερα.

Θα κ?νω μια μικρ? αναζ?τηση για το Paramarketing. Αργε? λ?γο γιατ? κι αυτ? ?χει πολ? μεγ?λη β?ση δεδομ?νων. Ε?ναι το πιο ?γκριτο εργαλε?ο για να βρε?τε το Trust Rank και το Trust Flow σ?μερα. Μπορε?τε να το δοκιμ?σετε κι εσε??.

Θα σα? δ?σω μια συμβουλ?, ?να μικρ? tip.

?λα αυτ? τα εργαλε?α μ?λι? τα αναφ?ρουμε ε?ναι καλ? να τα δοκιμ?σετε στον υπολογιστ? σα?, ?χω τα Link μ?σα στο site μου και θα δε?τε ακριβ?? ?να ?να τα εργαλε?α τι κ?νουν και να αρχ?σετε να τα χρησιμοποιε?τε για να μ?θετε περισσ?τερα πρ?γματα για του? ανταγωνιστ?? σα?.

Σ?γουρα υπ?ρχει περι?ργεια για του? ανταγωνιστ?? σα?, πω? τα π?νε, αν ε?ναι δυνατο?. Φαντ?ζομαι ?λοι ?χετε το ?γχο? και ?λοι θ?λετε να μ?θετε περισσ?τερα απ? περι?ργεια.

4 Spyfu

Θα π?με στο επ?μενο εργαλε?ο που ε?ναι το Spyfu. Το Spyfu ε?ναι και αυτ? ?να εργαλε?ο κατασκοπε?α? του ανταγωνισμο? και ?να εργαλε?ο εποπτε?α? του δικο? μα? του site. Δυστυχ??, δεν καλ?πτει την ελληνικ? αγορ?, καλ?πτει μ?νο την αγορ? τη? Αμερικ?? και την αγορ? του Ηνωμ?νου Βασιλε?ου, τη? Αγγλ?α? δηλαδ? και σα? δε?χνει ?λου? του? ανταγωνιστ?? για το SEO και το PPC.

?σοι ασχολο?νται με το Google Ads μπορο?ν να δουν τι λ?ξει? κλειδι? χρησιμοποιο?ν οι ανταγωνιστ?? του? και τι κ?νει ο καθ?να?.

Στο πεδ?ο μπορε?τε να β?λετε το site των ανταγωνιστ?ν σα? και να αρχ?σει να τρ?χει και να σα? δε?ξει το overview απ? το domain, π?σα clicks πα?ρνει, π?σα clicks πα?ρνει απ? τη διαφ?μιση, π?σα απ? τα Google Ads, π?σα πα?ρνει απ? τα οργανικ? clicks, αν ?χει π?σει απ? τη λ?ξη κλειδ?, απ? ποιε? λ?ξει? κλειδι? βγα?νει στην πρ?τη σελ?δα, σε ποιε? ?χει π?σει.

Γενικ? για την κατ?ταξη και σα? στ?λνει για να σα? ενημερ?σει τι γ?νεται με το δικ? σα? site κ?θε μ?να.

Επ?ση?, υπ?ρχει και το Export σε PDF.

Δεν το χρει?ζεστε αλλ? ?μα θ?λετε να το στε?λετε σε κ?ποιον πελ?τη, μπορε?τε να το κ?νετε απ? δω.

?χει π?ρα πολλ? χρ?σιμα πρ?γματα μ?σα και να βρε?τε λ?ξει? κλειδι? και να αντιγρ?ψετε επακριβ?? τι? λ?ξει? κλειδι? που χρησιμοποιο?ν οι ανταγωνιστ?? σα? στα οργανικ? αλλ? και στα πληρωμ?να αποτελ?σματα τη? Google. Πολ? δυνατ? εργαλε?ο.

Να δο?με το explorer του Majestic. Πρ?πει να β?λετε σε επ?πεδο domain το fresh index, δηλαδ? να μην ε?ναι ?λο το URL, https αλλ? να β?λετε μ?νο το www.richwerk.com το οπο?ο μα? το προτε?νει το ?διο γιατ? μα? βγ?ζει Trust Flow 26 και Citation Flow 39.

Ε?ναι λ?γο διαφορετικ? το route domain, εν? ?μα β?λω σε Path URL ?ταν καλ?τερα τα αποτελ?σματα. Το πιο σωστ? ε?ναι να το κοιτ?ξετε σε επ?πεδο domain.

5 TubeBuddy

Αφ?νουμε ?λα τα παραπ?νω και π?με στο TubeBuddy.

?λλο ?να εργαλε?ο που ε?ναι add on στο Firefox και στο Chrome, πρ?σθετο δηλαδ? και σα? μετρ?ει κ?ποια σημαντικ? στατιστικ? για το καν?λι σα? στο YouTube. Π?λι μιλ?με για το YouTube SEO γιατ? ε?ναι κι αυτ? εξ?σου σημαντικ?, ?σο το Google SEO.

Το YouTube εκτ?? απ? Social Media platform και πλατφ?ρμα β?ντεο, ε?ναι η δε?τερη μηχαν? αναζ?τηση? παγκοσμ?ω? μετ? τη Google.

Ε?ναι μηχαν? αναζ?τηση? και βγα?νει και στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

?μα ψ?ξω τι ε?ναι SEO εκτ?? απ? τα site βγα?νουν και τα β?ντεο στην Google, οπ?τε καλ? ε?ναι να πι?σω και αναζ?τηση απ? εκε?.

Ε?ναι σε πιο εμβρυακ? στ?διο απ? ?τι ε?ναι η Google αυτ? τη στιγμ?, δηλαδ? ε?μαστε 7 χρ?νια πιο π?σω σε ανταγωνισμ? που σημα?νει ?τι μπορε?τε κ?νοντα? β?ντεο μπορε?τε να ανταγωνιστε?τε με τι? ?διε? λ?ξει? κλειδι? του? ανταγωνιστ?? σα? και να κερδ?σετε πελατολ?γιο.

Ποια ε?ναι τα καλ?τερα καν?λια σε ποσοστ? μετατροπ??;

Θ?λω να πω κ?τι σημαντικ? για τα β?ντεο, ?τι πρ?πει να κ?νουμε β?ντεο.

?σοι δεν κ?νετε και μπορε?τε, να κ?νετε, γιατ? μπορε?τε να γ?νεται influencers και να κερδ?σετε πολ? μεγ?λο μερ?διο αγορ??, γιατ? το νο?μερο 1 σε ποσοστ? μετατροπ?? σε πελ?τε? ε?ναι το newsletter και το email list, email marketing και το δε?τερο ε?ναι το video marketing και το καν?λι σα? στο YouTube.

Σκεφτε?τε το και ξεκιν?στε σ?μερα το καν?λι σα? στο YouTube. Τι περιμ?νετε;

Στο δικ? μου το καν?λι υπ?ρχει μια μπ?ρα ?μα εγκαταστ?σω το TubeBuddy στο Firefox και μου εμφαν?ζει stats. Total lifetime, δηλαδ? π?σα views ?χω π?ρει αυτ? την εβδομ?δα π?σα video ?χουν οι ανταγωνιστ?? μα?, τι keywords χρησιμοποι? εγ? και ?λλα στατιστικ?.

Το ?διο γ?νεται και σε ?λλο β?ντεο που ?χω γυρ?σει.

6 SEOquake

Φε?γουμε απ? το TubeBuddy και π?με στο SEOquake.

Πολ? χρ?σιμο εργαλε?ο, εντελ?? δωρε?ν, ε?ναι ?να πρ?σθετο που μπα?νει στο Firefox αυτ? τη στιγμ? και ε?ναι και για το Chrome, το Opera και το Internet Explorer.

?μα κ?νω μια αναζ?τηση στη Google και πατ?σω SEO, εμφαν?ζεται εδ? π?ρα δ?πλα ενεργ? και απ? κ?τω μου βγ?ζει π?ρα πολλ? χρ?σιμα δεδομ?να, ?πω? τα εξερχ?μενα link, τα εισερχ?μενα, το Alexa Rank, την ηλικ?α του domain, ποιο? το ?χει κ.λ.π.

Ε?ναι πολ? σημαντικ? για να τα μετρ?με με μια ματι? χωρ?? να χρει?ζεται να ψ?χνουμε επιμ?ρου? ?να ?να κ?θε ?να site, γιατ? τα ?χει ?λα συγκεντρωμ?να.

Π?σα backlink ?χει, σε τι κατ?ταξη ε?ναι στην Bing. Εγ? το χρησιμοποι? συν?χεια το SEOquake, επειδ? ε?ναι δωρε?ν μπορε? να το χρησιμοποι?σει ο καθ?να? και χρει?ζεται αρκετ? εξ?σκηση για να π?ρετε το κολ?ι και να μ?θετε σε τι χρησιμε?ει.

7 Rank Tracker

Και π?με στο τελευτα?ο εργαλε?ο για σ?μερα που ε?ναι το Rank Tracker.

Δυστυχ?? ? ευτυχ?? ?χουν κ?ποια δωρε?ν ?κδοση 30 ημερ?ν νομ?ζω, αλλ? πρ?πει να πληρ?σετε και ?χει κ?ποιο κ?στο? το πακ?το του Rank Tracker . Ε?ναι ?να κομμ?τι απ? τη σου?τα SEO PowerSuite, ?χω ξανακ?νει σχετικ? β?ντεο και ?ρθρο.

Ε?ναι το εργαλε?ο που χρησιμοποι? σ?μερα για να μετρ?σω την κατ?ταξη μια? ιστοσελ?δα? ?ναντι των ανταγωνιστ?ν με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι?, δηλαδ? σα? δε?χνει το Rank Tracker σε ποια θ?ση ε?στε σ?μερα, σε ποια θ?ση ε?ναι οι ανταγωνιστ?? και με ποιε? λ?ξει? κλειδι? ?χουν μεταβληθε? π?νω και κ?τω.

Αυτ? φορτ?νεται στο desktop, πρ?πει να κατεβ?σετε το πρ?γραμμα, δεν ε?ναι web based στο Internet.

Κατεβ?ζετε το πρ?γραμμα στον υπολογιστ? σα? και κ?νετε δι?φορα updates για ?λου? του? αλγορ?θμου? και ?λε? τι? αγορ?? τη? Google, γιατ? η Google ?χει εθνικ? αλγ?ριθμο για την Ελλ?δα, αλγ?ριθμο για το εξωτερικ? .com, αλγ?ριθμο για την Αμερικ?, αλγ?ριθμο για το Μεξικ?, αλγ?ριθμο για την Γερμαν?α κ.λ.π και πι?νει ?λα τα σχετικ? updates.

Για μ?να ε?ναι π?ρα πολ? χρ?σιμο εργαλε?ο, μπορε?τε να κ?νετε Export σε PDF ? σε HTML κ?θε φορ? και να βλ?πετε που ?χετε κ?νει πρ?οδο και που ?χετε π?σει κ?θε φορ? αν? μ?να.

Δοκιμ?στε αμ?σω? τα παραπ?νω εργαλε?α SEO για να τα αφομοι?σετε

Αυτ? για τα 7 εργαλε?α για να κατασκοπε?σετε του? ανταγωνιστ?? σα?.

Πολ? χρ?σιμο β?ντεο, το μ?νο που ?χετε να κ?νετε αυτ? τη στιγμ? ε?ναι να σηκωθε?τε απ? τον υπολογιστ? ? απ? το κινητ? σα? και να χρησιμοποι?σετε ?να ?να τα εργαλε?α, να δε?τε ξαν? το β?ντεο? απ? την αρχ? και να μ?θετε περισσ?τερα πρ?γματα για του? ανταγωνιστ?? σα? και τι πρ?πει να κ?νετε για να βελτι?σετε τα site σα?.

Αφο? ε?δατε αυτ? το β?ντεο και θ?λετε να μ?θετε SEO, κ?ντε binge watch. Δε?τε ?λα τα β?ντεο στο καν?λι μου, ε?ναι π?ρα πολλ? και πολ? σημαντικ? για το τι ε?ναι SEO. Θα μ?θετε πολλ? πρ?γματα.

Βοηθ?στε μα? να φτ?σουμε του? 10.000 συνδρομητ??

GRAFTEITE-KANALI-YOUTUBE-2

Επ?ση?, μην ξεχ?σετε να κ?νετε εγγραφ? ?μα σα? ?ρεσε το καν?λι μου, να κ?νετε like στο β?ντεο, να αφ?σετε το σχ?λιο σα? και να κ?νετε εγγραφ? και στο newsletter.

Θ?λετε να με?νετε σο?περ ενημερωμ?νοι με τι? τελευτα?ε? εξελ?ξει? στο SEO; Γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube και δε?τε πρ?τοι κ?θε εβδομ?δα τα ν?α μου β?ντεο για το SEO, την προ?θηση ιστοσελ?δων, το Amazon FBA και πολλ? ?λλα θ?ματα.

Αυτ? για σ?μερα και θα τα πο?με στο επ?μενο β?ντεο. Γεια σα?!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και τη Google:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看