ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

7 DO IT Yourself SEO Tips – Συμβουλ?? για να κ?νετε μ?νοι σα? SEO στην ιστοσελ?δα? σα?!

Το SEO δεν ε?ναι δ?σκολο, απλ? ε?ναι πολλ? πρ?γματα μαζ?. ?λλα ε?ναι εξειδικευμ?να και ?λλα ?χι τ?σο πολ?, ?μω? αν δεν με?νουμε στα βασικ? ε?ναι πολ? δ?σκολο να ευδοκιμ?σει η ιστοσελ?δα μα? και να βγο?με στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Σκ?φτηκα λοιπ?ν να αναφερθ? σε ?λα τα βασικ? πρ?γματα που μπορε? ?να? ν?ο? χρ?στη? του ?ντερνετ να κ?νει μ?νο? του χωρ?? πολ?πλοκε? τεχνικ?? γν?σει? προγραμματισμο? και SEO. Β?βαια η λ?στα ξεπερνο?σε σε αριθμ? και την ποιο λακωνικ? προσδοκ?α ?τσι αποφ?σισα να περιορ?σω τα βασικ? πρ?γματα του SEO σε 7.

Ο αριθμ?? 7 ε?ναι συμβολικ?? αριθμ?? και στο DO IT Yourself SEO θα σα? βοηθ?σει να εστιαστε?τε στα βασικ?. ?μα θ?λετε να μ?θετε ποια ε?ναι τα 7 βασικ? β?ματα που θα πρ?πει π?ντα να ε?στε εστιασμ?νοι, τ?τε συνεχ?στε να διαβ?ζετε παρακ?τω.

1. Κ?ντε ?ρευνα των λ?ξεων κλειδι?ν σα?

Το μυστικ? ε?ναι να μην γρ?φετε μ?νο για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?, αλλ? και για του? ανθρ?που? σα?, για το κοιν? σα? δηλαδ?. ?σο πιο φανατικ? και πιστ? ε?ναι το κοιν? σα? τ?σο μεγαλ?τερη επιτυχ?α θα ?χετε στην αγορ? σα?. Τ?σο πιο πολλ?? μετατροπ?? θα ?χετε απ? επισκ?πτε? σε πελ?τε? και τ?σο πιο πολλ?? πωλ?σει?.

Π?ρα πολλο? προτε?νουν δι?φορα εργαλε?α για την ε?ρεση των πραγματικ?ν λ?ξεων κλειδι?ν. Το να ?χετε πολλ? εργαλε?α ε?ναι καλ? και θα σα? βοηθ?σει, ?μω? θα σα? διασπ?σει την προσοχ? στο να μ?θετε πολ? καλ? ?να εργαλε?ο και αυτ? ε?ναι το Google Keyword Tool που υπ?ρχει στο Google AdWords και ε?ναι δωρε?ν. Δε?τε το παρακ?τω β?ντεο: SEO: Βρε?τε τι? κατ?λληλε? λ?ξει? κλειδι?!

2. Εγκαταστ?στε στο WordPress το RankMath SEO

Παλι?τερα σ?στηνα να εγκαταστ?σετε το Yoast SEO ? το All In One SEO πρ?σθετο, αλλ? σ?μερα το Rank Math SEO, στην δωρε?ν του μ?λιστα ?κδοση, σα? δ?νει ?τι σα? δ?νει το Yoast SEO Premium και ακ?μα περισσ?τερα χωρ?? καμ?α επιβ?ρυνση, επ?ση? μπορε?τε με το Rank Math SEO να αντικαταστ?σετε τρ?α ?λλα πρ?σθετα ?πω? το Redirection και ?ποια ?λλα προσθ?τουν αυτ?ματα το Alt text στι? εικ?νε? ?μα το ?χετε ξεχ?σει να το κ?νετε μ?νοι σα?.

Παρ?λληλα ?χει 40% λιγ?τερο κ?δικα και κ?νει το site σα? ταχ?τερο απ? πριν.

?λλη μια λανθασμ?νη ?ποψη ε?ναι ?τι το πρ?σθετο Rank Math SEO και κ?θε πρ?σθετο SEO στο WordPress, θα σα? ανεβ?σει στη Google αυτ?ματα λε? και δημιουργε? μ?νο του backlinks για το site σα?.

Το Rank Math SEO δεν κ?νει κ?τι απ? μ?νο του, απλ? παρ?χει ?να μπο?σουλα για το SEO που θα σα? βοηθ?σει να μετρ?σετε την αποδοτικ?τητα του SEO εντ?? σελ?δα?. θα σα? βοηθ?σει να μετρ?σετε την πυκν?τητα των λ?ξεων κλειδι?ν, το μ?γεθο? του κειμ?νου, να διορθ?σετε τα εσωτερικ? σα? Links και να δημιουργ?σετε ?να XML sitemap για να το υποβ?λετε στη Google.

Σ?γουρα το καλ?τερο και το αποτελεσματικ?τερο SEO plugin για WordPress παγκοσμ?ω? το οπο?ο παρ?χεται δωρε?ν. Δε?τε πω? να ρυθμ?σετε το WordPress SEO by Yoast στο παρακ?τω β?ντεο: WordPress SEO, με τον ?διο τρ?πο ρυθμ?ζεται περ?που και το Rank Math SEO.

3. Γρ?φετε ?να ?ρθρο τη μ?ρα για το blog σα?

DOIT-yourself-SEO-paramarketing-low

Το blogging ε?ναι η νο?μερο ?να στρατηγικ? SEO, αυτ? εξηγ? και στο ομ?νυμο ?ρθρο μου. Για ποιο λ?γο συμβα?νει ?μω? αυτ?;

Η απ?ντηση βρ?σκεται στον τρ?πο λειτουργ?α? τη? Google. Η Google αναζητ? και ταξινομε? στου? τερ?στιου? servers τη? το περιεχ?μενο που βρ?σκει στο ?ντερνετ. Μετ? ?ταν π?με στο πεδ?ο αναζ?τηση? τη? Google, στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? εμφαν?ζονται ?λε? οι αποθηκευμ?νε? και ταξινομημ?νε? αν?λογα με την σχετικ?τητα και τη σημαντικ?τητα ιστοσελ?δε?.

?σο πιο πολ? περιεχ?μενο ?χετε δημιουργ?σει για το blog σα?, τ?σε? ποιο πολλ?? λ?ξει? και φρ?σει? κλειδι? ?χετε χρησιμοποι?σει και τ?σο πιο πολλ?? φορ?? θα εμφαν?ζεται το site σα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google ? SERPS.

H κ?νηση ξεκιν?ει απ? το μοναδικ? και ποιοτικ? περιεχ?μενο που δημιουργε?τε απ? το καθημεριν? blogging, τουλ?χιστον για τι? πρ?τε? 100 ημ?ρε?!

Επ?ση? με το blogging θα ?χετε και κ?ποια ?λλα παρ?πλευρα πλεονεκτ?ματα:

  1. Με το blogging αποκτ?τε εφ?δια ζω?? γιατ? μαθα?νεται να αξιοποιε?τε ?λε? τι? ν?ε? τεχνολογ?ε? για να επιτ?χετε κ?ποιο σκοπ?.
  2. Βγα?νετε στην πρ?τη σελ?δα τη? google με τη δημιουργ?α περιεχομ?νου.
  3. Δημιουργε?τε μια κοιν?τητα στο ?ντερνετ γ?ρω απ? την αγορ? σα? και συνομιλε?τε με τον κ?σμο και ?σου? ?χουνε κοιν? ενδιαφ?ροντα επιδι?ξει? και σκοπο??.
  4. Γ?νεστε γνωστο? με το personal branding
  5. Διευρ?νεται τη λ?στα email marketing
  6. Αποκτ?τε ν?ου? πελ?τε? και αποκτ?τε εισ?δημα μ?σω ?ντερνετ ?
  7. ενισχ?ετε το εισ?δημα σα?, το SEO σα? ε?ν ?χετε ?δη ?να site, ?να e-shop ? οτιδ?ποτε ?λλο στο ?ντερνετ.

4. Προωθ?στε το ?ρθρο σα? στα social media

google-paketa-seo

Το social media ε?ναι σχεδ?ν αυτον?ητα σ?μερα στη εποχ? του Facebook και του twitter. ?μω? ?χω εντοπ?σει π?ρα πολλ? ?τομα ακ?μα που ? δεν ?χουν Facebook ? ?χουν αλλ? δεν το χρησιμοποιο?ν.

Με περισσ?τερα απ? 350 κοινωνικ? δ?κτυα και συνεχ?? περισσ?τερα να ξεφυτρ?νουν σαν τα μανιτ?ρια καθημεριν? ε?στε αδικαιολ?γητοι ε?ν δεν τα χρησιμοποι?σετε για να π?ρετε backlinks, traffic και γενικ? να βελτι?σετε το SEO σα?.

Στο ?ρθρο μου “Πω? να γ?νετε ?να? μεγιστ?να? των Social Media” σα? δ?νω μια ν?α δι?σταση για την ?ννοια τη? δικτ?ωση?. Εντ?ξει δεν λ?ων να γ?νετε και ?να? βασιλι?? των social media που προσωπικ? επιδι?κω, ?μω? καλ? θα ?ταν να αλλ?ξετε κατε?θυνση και να αρχ?σετε να χρησιμοποι?τε μερικ? απ? αυτ? καθημεριν?.

Αυτ? που προτε?νω για καθημεριν? χρ?ση και που ?χουν την μεγαλ?τερη ισχ? στη Google ε?ναι:

1. Facebook

2. Twitter

3. LinkedIn

4. Pinterest

5. YouTube

Ε?ναι συνετ? και καλ? να δημιουργ?σετε προφ?λ σε ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερα social media γ?νεται. Με τη δημιουργ?α του προφ?λ σα?, προσθ?τετε και το site σα? και πα?ρνετε και ?να backlink π?σω σε αυτ?.

Στη συν?χεια μπορε?τε να εγκαταστ?σετε τη μπ?ρα διαμοιρασμο? Alternative Digg ? το Share buttons by Addthis ? το Cresta socail share, ?πω? ?χω και γω στο site μου για να ενθαρρ?νετε τον κ?σμο σα? να μοιραστε? το περιεχ?μενο σα? με του? φ?λου? του.

5. Διαβ?στε καθημεριν? για το SEO

Τον?ζω τη λ?ξη διαβ?στε γιατ? ?σοι δεν διαβ?ζουν ε?ναι επικ?νδυνοι κατ? τη γν?μη μου. Το μυαλ? σα? πα?ζει ?σχημα παιχν?δια ?ταν δεν το καλλιεργε?τε, ?πω? και το σ?μα σα? ?ταν δεν γυμν?ζεστε. ?ταν δεν γυμν?ζεστε κινδυνε?ετε απ? π?ρα πολλ?? ασθ?νειε? και αυξ?νετε τον κ?νδυνο εγκεφαλικ?ν και καρδιακ?ν επεισοδ?ων.

?ταν δεν διαβ?ζετε, το μυαλ? σα? αποσυντον?ζεται και ε?ναι δ?σκολο να εστιαστε? και να π?ρει αποφ?σει? για κ?τι. Παρατηρ?στε ανθρ?που? τελε?ω? αμ?ρφωτου?. Δεν μπορο?ν να καταλ?βουν τι συμβα?νει στον κ?σμο ε?κολα. ?γονται και φ?ρονται απ? του? ?λλου? και δυσκολε?ονται στο να π?ρουν αποφ?σει? για θ?ματα που δεν ε?ναι στη δουλει? του?.

Για να αποκτ?σετε ευρ?τερη γν?ση και παιδε?α στο SEO και για να μπορ?σετε να αφομοι?σετε ταχ?τερα αυτ? τη γν?ση θα πρ?πει να μελετ?τε καθημεριν? ?στω και ?να ?ρθρο, ?να β?ντεο ? ?να podcast.

Σε αυτ? το SEO blog που βλ?πετε ?χω μ?νο 600 ?ρθρα περ?που σε μερικ? συν 230 β?ντεο στο καν?λι μου στο YouTube. Για να τα γρ?ψω ?χω μελετ?σει ατ?λειωτε? ?ρε? για το SEO και τη Google. Για να γρ?ψω μ?α σελ?δα απ? ?να ?ρθρο μου θα χρειαστ? και κ?μποσε? ?ρε? πειραματισμ?ν, ?ρευνα? και δοκιμ?ν.

Για αυτ? στο τ?λο? κ?θε ?ρθρου μου σα? παραθ?τω π?ντα και σχετικ?? πηγ?? συν?θω? απ? ξ?να site για να μ?θετε και να δε?τε περισσ?τερα.

6. Κ?ντε ευρ?τερη ?ρευνα για την αγορ? σα?

Το β?μα 3 απ? τα 8 στα β?ντεο μαθ?ματα ε?ναι το να κ?νετε ?ρευνα αγορ??. Ο λ?γο? που κ?νουμε ?ρευνα αγορ?? ε?ναι να αναγνωρ?σετε μια ανθρ?πινη αν?γκη με επαρκ? ζ?τηση ο?τω? ?στε να ε?ναι βι?σιμη η αγορ? στ?χο? ? το μικρομερ?διο ? μικροτμ?μα τη? εν λ?γω αγορ??. (market niche)

Μετ? θα πρ?πει να αναπτ?ξετε μια υπηρεσ?α ? ?να προ??ν για να καλ?ψετε αυτ?ν την ανθρ?πινη αν?γκη και να βγ?λτε λεφτ?. Ε?ν κατανο?σετε το συγκεκριμ?νο β?μα λ?θο?, δυστυχ?? ?λο το blog σα? θα ?χει ?σχημη κατ?ληξη. Θα ?χετε δημιουργ?σει μια ιστοσελ?δα που δεν θα ?χει καθ?λου επισκ?πτε? ? θα ?χετε επισκ?πτε? αλλ? καν?να? του? δεν θα αγορ?ζει αυτ? που πουλ?τε, οπ?τε θα ε?ναι ακατ?ρθωτο ? εξαιρετικ? δ?σκολο να βγ?λτε λεφτ?.

Το επ?μενο β?μα ε?ναι η δημιουργ?α του περιεχομ?νου και για να γ?νει αυτ? θα πρ?πει να ε?ναι το περιεχ?μενο σα? ποιοτικ? και να απευθ?νεται στη σωστ? αγορ? στ?χο.

Θα πρ?πει να μ?θετε και να γνωρ?σετε την αγορ? σα? πολ? καλ? για να φτ?σετε στο σημε?ο να γρ?φετε ?νετα για θ?ματα που την απασχολο?ν.

Προσωπικ? ?χω αφιερ?σει τ?σο πολ? χρ?νο στην αγορ? στ?χο μου που ξ?ρω απ? πριν τι ε?ναι το ιδανικ? για κ?θε πελ?τη ακ?μα και ?ταν αυτ?? δεν το ξ?ρει. Ε?μαι σαν το καρδιολ?γο, ο γιατρ?? σα? ξ?ρει πω? θα πρ?πει να ε?ναι το κυκλοφορικ? σα? στην ιδανικ? υγι?? κατ?σταση ακ?μα και αν εσε?? δεν το ξ?ρετε.

7. Σκοτ?στε οτιδ?ποτε περιττ? στο site σα?

Μετ? απ? πολλ? πειρ?ματα το blog σα? μπορε? να συσσωρε?σει π?ρα πολλ? ?χρηστα plugins, θ?ματα WordPress, υπερβολικ? φορτωμ?να μενο? και ?χρηστα κουμπ?κια που αποσπο?ν την προσοχ? του επισκ?πτη.

Πω? το ξ?ρω; Γιατ? και εγ? ?μουνα σε αυτ?ν την φ?ση ειδικ? στην αρχ? τη? δημιουργ?α? του blog μου. Δεν ε?χα και πολ? περιεχ?μενο και ?θελα να φα?νεται το blog μου γεμ?το. ?πρεπε να καλ?ψω αυτ? το κεν? με δι?φορα πρ?γματα, ?πω? φορτωμ?να μενο?, διαφημιστικ? banner και δι?φορα ?λλα ?χρηστα πρ?γματα.

Μ?χρι σ?μερα ?χω κ?νει δ?αιτα στο blog μου αρκετ?? φορ?? και ?χω ξεφορτωθε? ?λα τα ?χρηστα πρ?γματα π?νω απ? 6 φορ??.

Η συμβουλ? το να σκοτ?στε οτιδ?ποτε περιττ? στο site σα? ε?ναι διπλ?. Να σκοτ?στε οτιδ?ποτε δεν δουλε?ει στο SEO και οτιδ?ποτε δεν σα? βοηθ?ει στο να δημιουργ?σετε ν?ου? πελ?τε? ?τσι θα καταφ?ρετε να μεγαλ?σετε τη λ?στα σα? και να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? σα? στο site σα?.

Η φιλοσοφ?α ?τι ?χω β?λλει πολλ? για να τον πι?σω απ? κ?που ε?ναι σαν να ?χω φτι?ξει ?να site πανηγ?ρι με ?χρηστα πρ?γματα και τελικ? δεν θα π?ρει τ?ποτα ο επισκ?πτη?.

Θα πρ?πει να ρ?ξετε το μ?γεθο? τη? πρ?τη? σα? σελ?δα? κ?τω απ? το 1MB και τον χρ?νο φ?ρτωση? κ?τω απ? 3 δευτερ?λεπτα. Μπορε?τε να δε?τε την ταχ?τητα φ?ρτωση? στο tools.pingdom.com

Απλοποι?στε τη διαδικασ?α π?ληση? στην ιστοσελ?δα σα? και κρατ?στε μ?νο τα τελε?ω? απαρα?τητα. Τα πολ? φορτωμ?να site μπλοκ?ρουν τον ανθρ?πινο εγκ?φαλο και οδηγο?ν σε παρ?λυση.

Ξ?χασα κ?τι; Σ?γουρα, μην διστ?σετε να αφ?σετε κ?ποιο σχ?λιο στο blog μου κ?τω απ? το ?ρθρο και να κ?νετε τα απαρα?τητα share, like και tweet. Σα? ευχαριστ? πολ?.

Κερδ?στε 50% ?κπτωση στο hosting με την Myip

Επ?ση?, η εταιρε?α Myip για ?σου? δεν ?χουν site ? για ?σου? ?χουν αργ? site δ?νει hosting ?με 50% ?κπτωση σε light speed servers. Ο light speed server ξεκιν?ει απ? 200 ευρ?, ?χει τερ?στιε?? ταχ?τητε? και χωρ?ει π?νω απ? 1 site, μπορε?τε να β?λετε περισσ?τερα.

Με τον κωδικ? ?κπτωση? paramarketing50 ξεκιν?τε να π?ρετε light speed server με 100 ευρ?. Πιστ?ψτε με, ε?ναι ευκαιρ?α και ε?ναι εφ’?ρου ζω?? γι’ αυτ? σηκωθε?τε να κ?νετε την εγγραφ? σα? στην εταιρε?α Myip και να π?ρετε την προσφορ?.

Οι 5 πρ?τοι κερδ?ζουν? 50% ?κπτωση με τον κωδικ? paramarketing50.

Αυτ? φ?λοι μου, θα τα πο?με τη ?λλη Δευτ?ρα στι? 9 με την αυγο?λα ? και νωρ?τερα,? γιατ? ανεβ?ζουμε ενδι?μεσα β?ντεο. Γεια σα?!

Γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube!

GRAFTEITE-KANALI-YOUTUBE-1

Θ?λετε να με?νετε σο?περ ενημερωμ?νοι με τι? τελευτα?ε? εξελ?ξει? στο SEO; Γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube και δε?τε πρ?τοι κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 με την αυγο?λα το ν?ο μου β?ντεο για το SEO, την προ?θηση ιστοσελ?δων, το Amazon FBA και πολλ? ?λλα θ?ματα.

Ξ?ρω ?τι το θ?μα δεν ?χει εξαντληθε? και θα μπορο?σα να μιλ?ω για το SEO και τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?ρε?. Επειδ? θα πρ?πει να παραδ?σω και μερικ?? ιστοσελ?δε? που φτι?χνω παρ?λληλα, θα πρ?πει να σα? αφ?σω. Γραφτε?τε στο newletter και με?νετε συντονισμ?νοι στα επ?μενα εκπληκτικ? ?ρθρα για το SEO, τη Google και την κατασκευ? ιστοσελ?δων.

Σα? ευχαριστ? πολ?!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Δε?τε περισσ?τερα για το do it yourself SEO:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看