ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ASFALEIA WORDPRESS MYTHOI-3

7 Δημοφιλε?? μ?θοι ασφαλε?α? στο WordPress

Περιεχ?μενα

Η μυθοπλασ?α γ?ρω απ? πρ?σωπα και καταστ?σει? ε?ναι μια προσφιλ?? συν?θεια και ειδικ? στα πολ? πετυχημ?να πρ?γματα ?πω? το WordPress η μυθοπλασ?α οργι?ζει ακ?μα περισσ?τερο.

Το WordPress ?ντα? το πιο πετυχημ?νο CMS, στα ελληνικ? σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου, παγκοσμ?ω? ?χει την μεγαλ?τερη κοιν?τητα προγραμματιστ?ν που το υποστηρ?ζουν και τι? περισσ?τερε? εγκαταστ?σει? εν? αντιπροσωπε?ει το 25% περ?που ?λων των ιστοσελ?δων.

Ε?κολα κ?ποιο? σ?μερα μπορε? να βρει πληροφορ?ε? για το πω? γ?νεται κ?τι στο WordPress και υπ?ρχουν δεκ?δε? blog και sites που παρ?χουν δωρε?ν συμβουλ?? και β?ντεο ακ?μα για το πω? μπορε?τε να κ?νετε τι με το WordPress. Μια πολ? καλ? σειρ? μαθημ?των ε?ναι και η δικ? μου, τα μαθ?ματα WordPress σε 24 ?ρε?.

Η μεγ?λη δι?δοση τη? χρ?ση? του WordPress οδ?γησε σε μια ακ?μα μεγαλ?τερη παραφιλολογ?α γ?ρω απ? αυτ? και ειδικ?τερα γ?ρω απ? την ασφ?λεια του WordPress.

Και επειδ? η ασφ?λεια τη? ιστοσελ?δα? σα? ? του eshop σα? ε?ναι φλ?γον θ?μα, αποφασ?σαμε να ασχοληθο?με λ?γο παραπ?νω με αυτ? για να διαλ?σουμε του? μ?θου? περ? ασφ?λεια?.

?μα και εσε?? ζε?τε μ?σα στην αμφιβολ?α ? δεν ε?στε απ?λυτα σ?γουρο? για τον προγραμματιστ? σα? ? τον Web Designer σα?, διαβ?στε παρακ?τω.

Η Google αφαιρε? απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τα χακαρισμ?να sites

Σ?μφωνα με την ?δια τη Google, ?λα τα sites που ?χουν χακαριστε? ? ?χουν π?σει θ?ματα κακ?βουλου λογισμικο? (bots) αφαιρο?νται αυτομ?τω? απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Ακ?μα και ?μα τα καθαρ?σετε και τα ξαναστ?σετε, θα πρ?πει να κ?νετε α?τημα στη Google μ?σα απ? τα Webmaster Tools?και να περιμ?νετε ξαν? να ταξινομηθε?τε.

?τσι ?μω? θα ?χετε χ?σει πολ?τιμο χρ?νο και πολ?τιμε? θ?σει? στα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη στιγμ? που οι ανταγωνιστ?? σα? θα βρ?σκονται στην πρ?τη θ?ση αυτ?ν.

1 Μεταφ?ροντα? ? κρ?βοντα? το wp-admin θα σταματ?σει τι? Brute Force Attacks

Αρχικ? θα πρ?πει να εξηγ?σουμε τι ε?ναι τα brute force attacks. Τα brute force attacks ε?ναι επιθ?σει? που δ?χεται το site σα? και ειδικ? η σελ?δα σ?νδεση?, η login page στο WordPress που συν?θω? βρ?σκεται κ?τω απ? την ηλεκτρονικ? διε?θυνση /wp-admin.

Τα brute force attacks δεν γ?νονται απ? ανθρ?πινο χ?ρι αλλ? απ? κακ?βουλα botakia τα οπο?α προσπαθο?ν να μαντ?ψουν το username (?νομα χρ?στη) και το password (κωδικ?? πρ?σβαση?) σα? για να μπορ?σουν να αποκτ?σουν πρ?σβαση διαχειριστ? στο κ?ντρο διαχε?ριση? του WordPress ? στον Π?νακα ελ?γχου.

Μ?σα απ? τον Π?νακα ελ?γχου θα μπορ?σουν να σα? κλειδ?σουν ?ξω αλλ?ζοντα? password και να υποκλ?ψουν ? να διαγρ?ψουν τα αρχε?α σα? ? ακ?μα και να σα? ρ?ξουν το site.

Το περισσ?τερα απ? αυτ? τα κακ?βουλα bots χρησιμοποιο?ν κοιν? ον?ματα χρ?στη ?πω? το admin σε συνδυασμ? με χιλι?δε? υποτιθ?μενου? κωδικο?? πρ?σβαση? στην προσπ?θεια του? να μαντ?ψουν κ?ποιον σωστ? συνδυασμ?.

Επειδ? λοιπ?ν αυτ? τα bot ?χουν ω? στ?χο την σελ?δα σ?νδεση? τη? ιστοσελ?δα? σα?, το επ?μενο λογικ? θα ?λεγε κανε?? β?μα ?μυνα? ε?ναι κ?ποιο? να προσπαθ?σει να βρει ?ναν τρ?πο για να κρ?ψει τον φ?κελο ?wp-admin του WordPress ? τουλ?χιστον την login page.

Υπ?ρχουν δεκ?δε? πρ?σθετα στο αποθετ?ριο του WordPress που προσπαθο?ν να κρ?ψουν το login page, ?μω? στην ουσ?α δεν παρ?χουν κ?ποια ιδια?τερη ασφ?λεια.

?μω??π?ρα πολλ? πρ?σθετα του WordPress και πολλ?? επιμ?ρου? λειτουργ?ε??του κ?δικα του βασ?ζονται σε ποια θ?ση βρ?σκεται ο φ?κελο? με τα στοιχε?α του wp-admin. Οποιαδ?ποτε αλλαγ? στο path του φακ?λου και τ?τε το πρ?σθετο ? οι επιμ?ρου? λειτουργ?ε? απλ?? σπ?νε.

Συγγν?μη για την υπερβολικ? πολ? αγγλικ? και τεχνικ? ορολογ?α σε αυτ? το ?ρθρο αλλ? αυτο? οι ?ροι ?χουν επικρατ?σει διεθν?? και πιθαν?? ο μ?σο? χρ?στη? που δεν ?χει επαφ? με την πληροφορικ? τεχνολογ?α και την κατασκευ? ιστοσελ?δων να αισθ?νεται λ?γο ?βολα.

Τι προτε?νουμε ω? λ?ση για να προστατ?ψετε το wp-admin;

Παρ?λα αυτ? υπ?ρχει λ?σει για να προστατ?ψετε το wp-admin, ο καλ?τερο? τρ?πο? ε?ναι να θ?σετε ?να password για την σελ?δα?wp-login.php, μ?νο ?ταν οι χρ?στε? την καλο?νε ? ζητ?νε να αποκτ?σουν πρ?σβαση σε αυτ?ν.

Θα πρ?πει να πο?με ?τι ?ποια απ?πειρα απ?κρυψη? γενικ? τη? σελ?δα??wp-login.php απ? του? επ?δοξου? χ?κερ? μοι?ζει αστε?α (αυτ? η λογικ? β?βαια προτε?νεται στην ασφ?λεια ιστοσελ?δων με την ονομασ?α?security through obscurity) γιατ? κ?θε σωστ?? χ?κερ, ξ?ρει με ποιον τρ?πο και ?χει και τα κατ?λληλα επαγγελματικ? εργαλε?α για να εντοπ?σει την σελ?δα?wp-login.php, ?σο καλ? και ?μα την κρ?ψετε.

Επ?ση? θα πρ?πει ακ?μα να σα? κ?νω γνωστ? ?τι οι περισσ?τερε? επιθ?σει? απ? κακ?βουλου? χ?κερ? και κακ?βουλα bots δεν γ?νονται απευθε?α? στην σελ?δα?wp-login.php αλλ? μ?σω του?XMLRPC.

Για ?σου? δεν το ξ?ρουν το?XMLRPC ε?ναι η π?λη με την οπο?α ?λλε? εφαρμογ?? επικοινωνο?ν με την ιστοσελ?δα σα?.

2 Αλλ?ζοντα? το πρ?θεμα του WordPress Table θα βελτι?σει την ασφ?λεια

ASFALEIA WORDPRESS MYTHOI-1

Πριν απ? μερικ? χρ?νια ε?δαμε ?τι δι?φορα σημαντικ? blogs και εταιρε?ε? hosting, νομ?ζω η WPengine και η Bluehost, σε δι?φορα ?ρθρα του? ?καναν παραιν?σει? στου? χρ?στε? και διαχειριστ?? ιστοσελ?δων σε WordPress να αλλ?ξουν το πρ?θεμα τη? β?ση? τη? εγκατ?σταση? του WordPress ?στε να αποτρ?ψουν επιθ?σει? με SQL?injection.

Στι? επιθ?σει? τ?που?SQL?injection, ο επιτιθ?μενο? αξιοποιε? κ?ποιο κεν? ασφαλε?α? ? ατ?λεια εν?? WordPress Plugin ? εν?? WordPress Theme?για να αποκτ?σει πρ?σβαση στη β?ση δεδομ?νων σα?.

Μπορε?τε να διαβ?σετε περισσ?τερα για το τι ακριβ?? ε?ναι το SQL injection στο παρακ?τω ?ρθρο ? σε μια αναζ?τηση σα? στη Google:

SQL Injection Attacks by Example

Η μ?θοδο? ?μυνα? που προτειν?ταν τ?τε απ? τα?SQL injection ε?ναι να αλλ?ξετε το πρ?θεμα του π?νακα απ? τι? αρχ?? μαν?τε? ρυθμ?σει??wp_ σε κ?τι ?λλο, ?στε να αποτρ?ψετε τ?τοιου ε?δου? επιθ?σει?.

Στην πρ?ξη ?μω? δεν ?χει αποδειχθε? ?τι η αλλαγ? του προθ?ματο? τη? β?ση? δεδομ?νων θα σα? σ?σει απ? επιθ?σει? τ?που?SQL injection και μ?λλον η αλλαγ? του προθ?ματο? γ?νεται περισσ?τερο για ψυχολογικο?? λ?γου? παρ? για πραγματικ? ασφ?λεια.

Ε?ναι σαν να διπλοκλειδ?νεται την εξ?πορτα η οπο?α δεν ε?ναι π?ρτα ασφαλε?α??και ο?τω? ? ?λλω? διαρρηγν?εται.

Ο πιο σωστ?? τρ?πο? για να εξασφαλ?σετε ?τι η ιστοσελ?δα σα? δεν θα π?σει θ?μα επ?θεση? SQL injection ε?ναι:

  • Να κρατ?σετε ενημερωμ?να ?λα τα πρ?σθετα και τα θ?ματα που ?χετε στο WordPress
  • Να εγκαταστ?σετε κ?ποιο ε?δου? WordPress firewall ?πω? το WordFence ? κ?ποιο παρ?μοιο

Πολλ?? φορ?? η εταιρε?α hosting ?χει προνο?σει η ?δια για την πιθαν? ασφ?λεια απ??SQL injections και ?χει η ?δια εγκατεστημ?νο firewall σε επ?πεδο server. ?μω? επειδ? αυτ? δεν το γνωρ?ζετε ? δεν το γνωρ?ζουμε απ?λυτα, καλ? θα ?ταν να επικοινων?σετε με την εταιρε?α hosting που ?χετε ?στε να σα? ενημερ?σει η ?δια επ?σημα τι μ?τρα ασφαλε?α? διαθ?τει για να σα? προστατ?ψει απ? τ?τοιου ε?δου? επιθ?σει?.

3 Με ?να πολ?πλοκο ?νομα χρ?στη και password θα ασφαλιστο?με απ? του? hackers

Φυσικ? και ?να δυνατ? και πολ?πλοκο ?νομα χρ?στη και ?να password θα σα? βοηθ?σει να αποφ?γετε ερασιτεχνικ?? επιθ?σει? στην ιστοσελ?δα σα? απ? ανταγωνιστ?? και δι?φορου? περ?εργου? που θα θελ?σουν να δουν τι κρ?βεται π?σω απ? το site σα?.

Το να μην ?χετε ?νομα χρ?στη το admin απ? μ?νο του ε?ναι πολ? μεγ?λη πρ?οδο? ?μω? ακ?μα και τα πολ?πλοκα ον?ματα χρ?στη και passwords δεν πρ?κειται να σα? παρ?χουν την απ?λυτη ασφ?λεια που ζητ?τε.

Οι χ?κερ? π?ντα ?χουν και ?λλου? τρ?που? και λ?σει? για να σα? κατεβ?σουν το site βρ?σκοντα? τα στοιχε?α σ?νδεση?. Ε?τε μ?σω κεν? ασφαλε?α?, παλι? πρ?σθετα ? ακ?μα και phising.

Χρησιμοποι?στε διπλ? ταυτοπο?ηση στοιχε?ων

Ο απ?λυτο? τρ?πο? για να ?χετε 100% ασφ?λεια στην πρ?σβαση τη? ιστοσελ?δα? σα? απ? τρ?του? ε?ναι να ?χετε ενεργοποι?σει τη λεγ?μενη two-factor authentication η οπο?α σα? στ?λνει ?ναν κωδικ? στο κινητ? σα? τηλ?φωνο κ?θε φορ? που συνδ?εστε ω? διαχειριστ??.

Αν και ε?ναι ο ασφαλ?στερο? τρ?πο? για να αποφ?γετε ?λου? του? παρε?σακτου? που ?χουν αποκτ?σει πρ?σβαση διαχειριστ? στο WordPress site σα? κρ?νεται ιδια?τερα κουραστικ?? ?μα ?χετε να διαχειριστε?τε αρκετ? sites.

4 To site μου ε?ναι ασ?μαντο?για να κιν?σει την περι?ργεια των hackers

WORDPRESS-HACKING-HACKERS-1

Παλαι?τερα το π?στευα και εγ? ?τι ?ντω? η ιστοσελ?δα μου ε?ναι υπερβολικ? ασ?μαντη για να προσελκ?σει το ενδιαφ?ρον των επ?δοξων χ?κερ. ?μω? αυτ? η ?ποψη δεν ?χει κ?ποια β?ση γιατ? ο τρ?πο? που λειτουργο?ν οι χ?κερ? σ?μερα ε?ναι αυτοματοποιημ?νο? και επιτ?θενται ανεξαιρ?τω? σε ?λα τα sites μαζικ?.

Αυτ? συμβα?νει γιατ? οι επιθ?σει? γ?νονται απ? αυτ?ματα bots που προσπαθο?ν να βρουν λ?θη και παραλε?ψει? ασφαλε?α? στην ιστοσελ?δα σα? ?σο μικρ? και αν ε?ναι.

Μπορε? οι πολ? μεγαλ?τερε? επιχειρ?σει? να διατρ?χουν μεγαλ?τερο κ?νδυνο ασφαλε?α? απ? τι? μικρ?? γιατ? ε?ναι πολ? μεγ?λε? και ?χουν πρ?γματα αξ?α? και σημαντικ?? πληροφορ?ε? να καλ?ψουν ?μω? οι μελ?τε? σχετικ? με την ασφ?λεια των εταιρικ?ν ιστοσελ?δων δε?χνουν ?λλα πρ?γματα.

Σ?μφωνα με μια μελ?τη του 2014, το 60% ?λων των ηλεκτρονικ?ν επιθ?σεων στο ?ντερνετ ε?χε ω? στ?χο μικρ?? και μικρομεσα?ε? επιχειρ?σει?. Ο λ?γο? αυτ?? τη? στ?χευση? ?ταν προφαν??. Επειδ? οι μικρ?? επιχειρ?σει? δεν ?χουν του? π?ρου? για να ?χουν καλ?τερη ασφ?λεια και προστασ?α απ? αυτ?? τι? επιθ?σει? θεωρο?νται ε?κολα θ?ματα.

Μια ακ?μα ?ρευνα σε αυτ?ν τον τομ?α τη? ασφ?λεια? ιστοσελ?δων στο ?ντερνετ ?δειξε ?τι το 60% π?λι των επιθ?σεων γιν?ταν τον πρ?το χρ?νο λειτουργ?α? τη? ιστοσελ?δα? ?σω? απ? υποψ?α ?τι μ?λλον θα ε?χε κ?ποιο κεν? ασφαλε?α? ? θα ε?χε πλημμελ?? ασφ?λεια.

Το συμπ?ρασμα λοιπ?ν φ?λοι μου ε?ναι απλ?. Δεν χρει?ζεται η ιστοσελ?δα σα? να φτ?σει στο μ?γεθο? του Facebook ? τη? Bmw για να αποκτ?σει την ασφ?λεια που τη? χρει?ζεται.

?σο μικρ? και αν ε?ναι το site σα? ?σο μικρ? και αν ε?ναι η ιστοσελ?δα σα?, π?λι θα αποτελε? λε?α για ?ναν χ?κερ που απλ?? θ?λει να επιβεβαιωθε? ?τι μπορε? να ρ?ξει το site σα?.

Κυβερνοεπιθ?σει? με στ?χο την φ?τευση backlink

Nα θυμ?στε καν?να site δεν ε?ναι μικρ? για να ε?ναι ασφαλ?? απ? μαζικ?? κυβερνοεπιθ?σει?. Και αυτ? γιατ? π?ρα πολλ? κακ?βουλα bots και spambot προσπαθο?ν με αθ?μιτο τρ?πο να φυτε?σουν links στο site σα? εκμεταλλευ?μενα κ?ποια πιθαν? κεν? ασφαλε?α? ? κ?ποιε? τρ?πε? ? ρυθμ?σει? που ?χετε ξεχ?σει ανοικτ?? στο WordPress site σα?.

Η απ?κτηση εν?? backlink ? η εμφ?τευση δεκ?δων backlinks στο site σα? θα ?χει ω? αποτ?λεσμα αρνητικ? SEO στη Google και πιθαν?ν να σα? χαρακτηρ?σει ω? spam site ? και ω? χακαρισμ?νο site και να σα? αφαιρ?σει απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

 

5 To site μου ε?ναι ασφαλ?? γιατ? ?χει ?να Πιστοποιητικ? SSL

?να πιστοποιητικ? SSL το οπο?ο μεταφρ?ζεται σε https:// αντ? για http:// για την ιστοσελ?δα σα? προσφ?ρει ?να επιπλ?ον επ?πεδο ασφαλε?α? μεταξ? τη? ιστοσελ?δα? σα? και των επισκεπτ?ν σα?.

Ειδικ? ?μα ?χετε κ?ποιο eshop ? οι χρ?στε? σα? στ?λνουν ευα?σθητα προσωπικ? δεδομ?να μ?σω τη? ιστοσελ?δα? σα? τ?τε το SSL κρ?νεται απαρα?τητο και σα? δ?νει και μερικο?? ?ξτρα π?ντου? στο SEO τη? ιστοσελ?δα? σα?.

?μω? απ? ?ποψη ασφ?λεια? στο ?ντερνετ και προστασ?α? απ? του? χ?κερ? ?να SSL δεν κ?νει απολ?τω? τ?ποτα γιατ? ?χει ω? μοναδικ? σκοπ? την κρυπτογρ?φηση των στοιχε?ων επικοινων?α? μεταξ? τη? ιστοσελ?δα? σα? και των επισκεπτ?ν σα?.

?τσι δεν ενισχ?ει καθ?λου τη? ασφ?λεια ?ναντι των spammers ? των χ?κερ?.

6 Το site μου χρησιμοποιε? ?να CDN ? ?να Cloud based Firewall που προστατε?ει απ?λυτα

Τα CDN ? τα Content delivery networds και τα cloud firewalls ?πω? αυτ? που η Cloudflare ? η GoDaddy προσφ?ρει και μ?λιστα εντελ?? δωρε?ν ε?ναι για να προστατε?ουν του? δικο?? του? servers απ? κυβερνοεπιθ?σει? και τ?ποτα παραπ?νω.

Τα CDN ?μω? καθ?? και οι υπηρεσ?ε? τ?που cloudflare δεν προσφ?ρουν καμ?α ασφ?λεια γιατ? ακ?μα και να αποκρ?πτουν το IP του server σα?, ακ?μα και ο πιο απλ?? χ?κερ με τα κατ?λληλα εργαλε?α θα μπορ?σει να τον εντοπ?σει ε?κολα και θα μπορ?σει και π?λι να επιτεθε? στο site σα?.

Η απ?κρυξη τη? διε?θυνση? IP του server σα? ε?ναι εξαιρετικ? δ?σκολη και πολλ?? φορ?? ?χει ω? αποτ?λεσμα να ?χετε και ποιν? απ? τη Google η οπο?α θ?λει να υπ?ρχει απ?λυτη διαφ?νεια για τον ιδιοκτ?τη τη? ιστοσελ?δα? και τα στοιχε?α του Web Whois.

 

7? Το WordPress απ? μ?νο του ε?ναι μια πλατφ?ρμα με προβλ?ματα ασφαλε?α?

Το WordPress ?ε?ναι πρ?το σε δημοτικ?τητα και στι? προτιμ?σει? των χρηστ?ν πρ?γμα που σημα?νει ?τι ?ντω? η εταιρε?α που το διαχειρ?ζεται, η Automattic δεν ?χει καν?να κεν? ασφαλε?α? γιατ? ?μα ε?χε απλ?? το 25% των ιστοσελ?δων του ?ντερνετ θα σταματο?σε να λειτουργε? σ?μερα κι?λα?.

Οπ?τε ?λη αυτ? η παρ?λογη παραφιλολογ?α γ?ρω απ? την ασφ?λεια του WordPress πρ?πει να σταματ?σει τ?ρα.

Το 25% των συνολικ?ν ιστοσελ?δων στο ?ντερνετ ε?ναι σε WordPress που ε?ναι 4 φορ?? περισσ?τερο απ? ?λα τα sites σε Drupal και Joomla μαζ?. Και επειδ? ε?ναι το δημοφιλ?στερο πρ?γραμμα κατασκευ?? ιστοσελ?δων παγκοσμ?ω? ?χει την μεγαλ?τερη ενεργ? κοιν?τητα ?μπειρων χρηστ?ν και προγραμματιστ?ν οι οπο?οι εργ?ζονται?24/7/365 για να ανιχνε?σουν πιθαν? προβλ?ματα ασφαλε?α? και να τα επιλ?σουν με ν?α updates στον πυρ?να του κ?δικα του ?διου του WordPress.

Καν?να ?λλο πρ?γραμμα κατασκευ?? ιστοσελ?δων, καμ?α ?λλη εφαρμογ? eshop δεν ?χει τ?σου??πολλο?? ?τεχνικο?? ασφαλε?α? και προγραμματιστ?? που να ασχολο?νται με το αυτον?ητο.

Ακ?μα και να υπ?ρχουν π?ρα πολλ?? περιπτ?σει? για διαρρ?ξει? ασφαλε?α? ιστοσελ?δων σε WordPress, το 80% ?λων αυτ?ν των περιστατικ?ν οφε?λεται σε παλι?? εκδ?σει? WordPress που δεν ?χουν ανανεωθε? και σε πρ?σθετα που και αυτ? δεν ?χουν ανανεωθε?.

Κρατ?στε ενημερωμ?νο το WordPress site σα?

Το συμπ?ρασμα και εδ? ε?ναι ?να: Κρατ?στε π?ντα ανανεωμ?να ?λα τα πρ?σθετα, τα θ?ματα και την ?κδοση του WordPress στην πιο πρ?σφατη ?κδοση τη?. Επ?ση? για λ?γου? ταχ?τητα?, ασφ?λεια? και οικονομ?α? χ?ρου και χρ?νου καλ? θα ?ταν να απεγκαταστ?σετε ?λα τα πρ?σθετα που δεν χρησιμοποιε?τε καθ?? και ?λα τα θ?ματα που δεν χρει?ζεστε.

Συμπερ?σματα για την ασφ?λεια στο WordPress

Φαντ?ζομαι ?τι φτ?σατε να διαβ?ζετε μ?χρι εδ? θα ?χετε καταλ?βει ?μα το WordPress τελικ? ε?ναι ασφαλ?? ω? πρ?γραμμα διαχε?ριση? ιστοσελ?δων ? ?χι. Επ?ση? θα ?χετε καταλ?βει ?τι απ? μ?νο του τ?ποτα δεν ε?ναι ασφαλ?? ε?τε ε?ναι σε WordPress ε?τε σε Joomla ε?τε σε κ?τι ?λλο.

Θα πρ?πει σε συνεργασ?α με μια ?μπειρη εταιρε?α κατασκευ?? ιστοσελ?δων να χαρ?ξετε την δικ? σα? στρατηγικ? ασφαλε?α? στο ?ντερνετ για να κοιμ?στε ?συχοι τα βρ?δια.

Δε?τε περισσ?τερα για την ασφ?λεια στο WordPress:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ιστοσελ?δα??? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για web design?? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看