ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ηλεκτρονικ?-εμπ?ριο-3

7 Μυστικ? επιτυχ?α? στο ηλεκτρονικ? εμπ?ριο

1. Αποκτ?στε πολλ? καν?λια πωλ?σεων

?να ?σον καν?να, οπ?τε περισσ?τερα απ? ?να καν?λια πωλ?σεων στο ηλεκτρονικ? εμπ?ριο ε?ναι το ζητο?μενο. Το καν?λι πωλ?σεων ε?ναι το ?διο με το καν?λι διανομ??. Για να πετ?χετε στο ?ντερνετ και στο ηλεκτρονικ? επιχειρε?ν πρ?πει να ε?στε παντο?. Στα social media, στο δικ? σα? site, στο ebay, στο Amazon και ?που αλλο? μπορε?τε.

Σ?μερα υπ?ρχουν πολλ?? επιλογ?? για να πουλ?σετε τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? ηλεκτρονικ? ξεκιν?ντα? πρ?τα απ? την ιστοσελ?δα σα?. Στην ιστοσελ?δα σα? μπορε?τε να προσθ?σετε ?να e-shop ε?ν δεν ?χετε ?δη e-shop. Μετ? υπ?ρχει το facebook-commerce, το ebay και ?λλε? πλατφ?ρμε? ηλεκτρονικο? εμπορ?ου.

Παρακ?τω θα σα? περιγρ?ψω μερικ??:

Shopify

Η συνεργατικ? πλατφ?ρμα ηλεκτρονικο? εμπορ?ου ?που ?χει ?ντω? υψηλ? επισκεψιμ?τητα.

Magento

Η συνεργατικ? ?κδοση του magento e-shop.

JamJar

Μ?α απ? τι? φρ?σκε? ελληνικ?? πλατφ?ρμε? ηλεκτρονικο? εμπορ?ου για τα χειροπο?ητα προ??ντα.

Etsy

Μια απ? τι? μεγαλ?τερου? χ?ρου? συν?ντηση? αγοραστ?ν και κατασκευαστ?ν προ??ντων στον πλαν?τη.

Easysocialshop

Τελικ? το facebook commerce ζει και βασιλε?ει!

Υπ?ρχουν αμ?τρητε? ?λλε? πλατφ?ρμε? και προγρ?μματα για ηλεκτρονικ? εμπ?ριο. Η β?ση ?μω? παραμ?νει το δικ? σα? ιδι?κτητο e-shop σε WordPress π?ντα.

2. Το live chat μπορε? να διπλασι?σει ? και να πολλαπλασι?σει τι? πωλ?σει? σα?

Η προσθ?κη εν?? live chat στην ιστοσελ?δα σα?, σ?γουρα θα αυξ?σει τι? πωλ?σει? σα? ? και θα τι? πολλαπλασι?σει. Η αμεσ?τητα ε?ναι πολ? σημαντικ?. Σ?μφωνα με το Cluetrain Manifesto, οι αγορ?? ε?ναι συνομιλ?ε?, συνομιλ?ε? μεταξ? των ανθρ?πων που ακο?γονται απ? ?νθρωπο. ?χουν διεξαχθε? σε μια ανθρ?πινη φων? και σε ?ναν ανθρ?πινο τ?νο.

Οτιδ?ποτε απρ?σωπο στο ?ντερνετ ε?ναι καταδικασμ?νο να πεθ?νει, οι εταιρε?ε? επενδ?ουν εκατομμ?ρια για να κ?νουν τα brands του? προσωπικ? γιατ? το μυστικ? τη? επιτυχ?α? στο ?ντερνετ ε?ναι το Personal Branding, ? η εξανθρωπο?ηση των ηλεκτρονικ?ν μ?σων.

Μην φτι?χνεται απρ?σωπα e-shop, δημιουργ?στε ηλεκτρονικ? μαγαζι? με το προσωπικ? σα? στυλ και προσθ?στε και μια εφαρμογ? live chat.

3. Ποτ? μην σταματ?τε να μαθα?νεται

Υπ?ρχουν π?ρα πολλ? ν?α πρ?γματα στο ?ντερνετ που μπορε?τε να μ?θετε για τον τομ?α σα?. Προσωπικ? παρακολουθ? μερικ? podcasts για το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο που ακ?μα ε?ναι αγγλ?φωνα.

Μερικ? απ? τα καλ?τερα ε?ναι τα παρακ?τω:

Για να δε?τε περισσ?τερα, μια αναζ?τηση στη google με τη λ?ξη κλειδ? e-commerce podcasts θα σα? επιστρ?ψει πολ? περισσ?τερα αποτελ?σματα για να αρχ?σετε το ταξ?δι σα? στον κ?σμο τη? ηλεκτρονικ?? μ?θηση? και του ?ντερνετ.

 

4. Στο ηλεκτρονικ? εμπ?ριο η εξυπηρ?τηση πελατ?ν πρωτε?ει

ηλεκτρονικ?-εμπ?ριο-4

?μα δεν ?χετε πελ?τε? να εξυπηρετ?σετε, τ?τε πρ?πει να βρε?τε πελ?τε? γιατ? αλλι?? η επιχε?ρησ? σα? κινδυνε?ει. Οι πελ?τε? δεν αγορ?ζουν μ?νο ?να προ??ν ? υπηρεσ?α, αλλ? τα οφ?λη που ?χει αυτ? το προ??ν ? υπηρεσ?α. Επ?ση? αγορ?ζουν εξυπηρ?τηση, after sale service και προσωπικ? επαφ?.

?μα η εξυπηρ?τησ? σα? ε?ναι χ?λια, οι πελ?τε? σα? θα το θυμο?νται και θα φ?γουν μακρι? σα? στον ανταγωνισμ?. Η αξ?α εν?? πελ?τη σ?μερα ε?ναι μεγαλ?τερη απ? κ?θε ?λλο ενεργητικ? τη? επιχε?ρησ?? σα?.

5. Η τεχνολογ?α οδηγε? το εμπ?ριο, ν?ε? αλλαγ?? στο προσκ?νιο

Μην ξεχν?τε ποτ? πω? η τεχνολογ?α ε?ναι αυτ? που οδηγε? το εμπ?ριο και αυτ? συν?βαινε απ? τον καιρ? του Ν?ε. Οι ανακαλ?ψει? και εφευρ?σει? τη? ιστιοπλο?α? και τη? ουρανοθεσ?α? εξ?πλωσαν το εμπ?ριο σε ?λο τον γνωστ? αρχα?ο κ?σμο! Επ?ση? οι ανακαλ?ψει? στη ναυσιπλο?α και στην τεχνολογ?α κατασκευ?? των πλο?ων, εν?πνευσαν τον Χριστ?φορο Κολ?μβο για το ταξ?δι του στην Αμερικ?.

Σ?μερα το εμπ?ριο μετατοπ?ζεται απ? τα φυσικ? στα ηλεκτρονικ? μ?σα. Σε ποια μ?σα; Σε ?λα τα ηλεκτρονικ? μ?σα, στο ?ντερνετ, στο κινητ?, στο tablet, στο facebook, παντο?! Μην μ?νετε π?σω, φροντ?στε να αποκτ?σετε τι? τεχνικ?? δεξι?τητε? για να μην με?νετε στην εποχ? των δεινοσα?ρων!

 

6. Το κινητ? εμπ?ριο m-commerce, αποτελε? το 20% του ηλεκτρονικο? εμπορ?ου στην Αμερικ?

Μπορε? η ιστοσελ?δα σα? να ε?ναι σο?περ για τον υπολογιστ? σα?, αλλ? π?σο γρ?γορα τρ?χει στο κινητ? σα?; Μ?πω? χ?νετε το 20% των πελατ?ν σα? που χρησιμοποιο?ν κινητ?? συσκευ??; Τον προηγο?μενο μ?να μ?νο απ? το κινητ? στο facebook και μετ? στο site μου μπ?καν 382 απ? του? 5.167 επισκ?πτε?. Και αυτ? το νο?μερο αυξ?νεται καθημεριν?.

Δεν επαρκε? μ?νο το responsive design, το οπο?ο σημειωτ?ον δεν αποτελε? παρ?γοντα SEO, μετρ?ει και η ταχ?τητα φ?ρτωση? μια? ιστοσελ?δα?. Δε?τε π?σο αργ? ε?ναι η δικ? σα? : tools.pingdom.com

Κ?ψτε τα γραφικ? απ? τι? σελ?δε? σα? που δεν ?χουν καν?να ν?ημα και προσθ?στε περιεχ?μενο. Ε?δατε ποτ? το facebook ? η αρχικ? σελ?δα τη? google να ?χει περιττ? γραφικ?;

7. Η δημιουργ?α? λ?στα? με email πελατ?ν το νο?μερο ?να ενεργητικ? κ?θε e-shop

Π?λι το νο?μερο ?να ενεργητικ? τη? ιστοσελ?δα? σα? ? τη? ηλεκτρονικ?? σα? επιχε?ρηση? ε?ναι η λ?στα σα?, και ?ταν λ?με λ?στα εννοο?με την λ?στα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου στην οπο?α ?χουνε εγγραφε? με την θ?λησ? του? οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα?. Αν σ?μερα κρ?σαρε ο σκληρ?? δ?σκο? σα? και o server που φιλοξενε?τε την ιστοσελ?δα σα?, τ?τε θα μπορο?σατε την επ?μενη μ?ρα να ξεκιν?σετε ?να καινο?ριο site εφ?σον ?χετε λ?στα.

Η ?λλειψη λ?στα? ε?ναι η ρ?ζα ?λων των κακ?ν και των δειν?ν στο ?ντερνετ και στο μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ!

Η ?λλειψη λ?στα? ε?ναι η ρ?ζα ?λων των κακ?ν και των δειν?ν στο ?ντερνετ και στο μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ!

?μα δεν ?χετε λ?στα, ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου, ε?ναι καιρ?? να αποκτ?σετε μια. Προσωπικ? προτε?νω την εταιρε?α Aweber απ? χιλι?δε? ?λλε?!

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

1 Σχ?λιο. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看