ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

5 Τ?σει? στη Google μετ? το SEO Conference 2019 Chiang Mai

Μ?θετε τι πρ?πει να κ?νετε για να ε?στε την πρ?τη θ?ση τη? Google το 2020!

Γεια σα? φ?λοι μου, αυτ? την φορ? απ? την Chiang Mai, μια π?λη β?ρεια τη? Τα?λ?νδη? με μεγ?λη ιστορ?α και πολ? καλ? κλ?μα, ?που κ?θε χρ?νο μαζε?ονται οι κορυφα?οι ειδ?μονε? του SEO για να ανταλλ?ξουν απ?ψει? σχετικ? με το τι θα γ?νει στον χ?ρο μα? την επ?μενη χρονι?, το 2020.

Μπορε? για του? περισσ?τερου? αυτ? να μοι?ζει λ?γο εξωτικ? και μυθικ?, αλλ? η πραγματικ?τητα του SEO ε?ναι ?δια για ?λου?, γιατ? ?λοι μα? ?χουμε να αντιμετωπ?σουμε ?ναν κοιν? σ?μμαχο και ?ναν κοιν? εχθρ?, την Google.

Για να μην π?σετε στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, το 2019 και να διατηρ?σετε τι? θ?σει? σα? και το 2020 και να αυξ?σετε την οργανικ? σα? επισκεψιμ?τητα, θα πρ?πει να διαβ?σετε αυτ? το το ?ρθρο.

Πριν ?μω? προχωρ?σετε παρακ?τω, θα σα? συμβο?λευα να εγγραφε?τε στο SEO Newsletter μου που ε?ναι εντελ?? δωρε?ν και να αποκτ?σετε τον οδηγ? SEO.

1 Η Google ?χει μετατραπε? σε μηχαν? απαντ?σεων

google-answering-machine

?μα ?χετε παρατηρ?σει κ?νοντα? μια αναζ?τηση στη Google, θα π?ρετε π?σω και κ?ποιε? ?λλε? συναφε?? αναζητ?σει? που παρουσι?ζονται ω? ερωτ?σει?.

Για παρ?δειγμα ?μα κ?νω μια αναζ?τηση με τον ?ρο backlinks, λ?γο πιο κ?τω απ? το πεδ?ο αναζ?τηση? θα δω και τι? ?λλε? ερωτ?σει? χρηστ?ν που εμφαν?ζονται σαν καρτ?λε? με παρ?μοιε? αναζητ?σει?.

Αν και κ?θε κλικ π?νω στην καρτ?λα δεν μα? πηγα?νει πλ?ον στην ιστοσελ?δα που ?χει αυτ? την απ?ντηση, αλλ? ανο?γει μια καρτ?λα στη Google, αυτ? πι?νεται ω? κλικ και ω? επ?σκεψη στην ιστοσελ?δα.

Η Google προσπαθε? με κ?θε τρ?πο να κρατ?σει τον χρ?στη σε αυτ?ν ?στε να μεγιστοποι?σει τα ?σοδα τη? απ? την προβολ? των διαφημ?σεων στα πληρωμ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Και επιτυγχ?νει αυτ?ν τον στ?χο τη? προβ?λλοντα? ερωτ?σει? που ?σω? σα? ενδιαφ?ρουν σχετικ? με το θ?μα που αναζητ?τε.

Το ερ?τημα τ?ρα ε?ναι:

Π?? θα αυξ?σετε τι? θ?σει? σα? και την οργανικ? σα? επισκεψιμ?τητα απ? τη Google;

Η απ?ντηση ε?ναι απλ?:

Δομ?στε το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα? σε μορφ? ερωτ?σεων, σε μορφ? FAQ δηλαδ?. Το FAQ για ?σου? δεν το γνωρ?ζουν ε?ναι οι Συχν?? ερωτ?σει?.

Για παρ?δειγμα ?μα αυτ? τη στιγμ? το ?ρθρο μα? ε?ναι το SEO Conference Chiang Mai 2019, θα πρ?πει να ?χω μια κεφαλ?δα H1 με αυτ?ν τον τ?τλο, μια φωτογραφ?α και στη συν?χεια να δομ?σω τι? παραγρ?φου? με με κεφαλ?δα H2 και να ε?ναι ω? εξ??:

Τι ε?ναι το SEO Conference Chiang Mai;

Π?? θα π?ω στο SEO Conference Chiang Mai;

Γιατ? να π?τε στο SEO Conference Chiang Mai;

Π?σο σημαντικ? ε?ναι το SEO Conference Chiang Mai;

Τι θα δε?τε στο SEO Conference Chiang Mai;

Γιατ? μου ?ρεσε ? δεν μου ?ρεσε το SEO Conference Chiang Mai

Φροντ?στε να απαντ?σετε στι? πιο καλ?? ερωτ?σει? που θ?τουν οι χρ?στε? στη Google, και που μπορε?τε να τι? βρε?τε κ?νοντα? μια αναζ?τηση στη Google με την λ?ξη κλειδ?.

Για παρ?δειγμα στον ?ρο αναζ?τηση? backlinks στην εικ?να μα? δ?νει η Google 4 προτειν?μενε? ερωτ?σει?:

What is a backlink on a website?
What are SEO backlinks examples?
What does backlinks mean in SEO?
How do I get seo backlinks?

Απλ? δεν ε?ναι; Μετ? θα πρ?πει να γρ?ψετε ?να επικ? ?ρθρο 2.000 λ?ξεων που θα απαντ?τε σε αυτ?? τι? 4 ερωτ?σει? με τον καλ?τερο δυνατ? τρ?πο.

2 Τα backlinks θα εξακολουθο?ν να ε?ναι ο νο?μερο ?να παρ?γοντα? κατ?ταξη?

Και μια και μιλ?ντα? για backlinks, θα πρ?πει να επισημ?νουμε ?τι ?σε? προσπ?θειε? και αν ?χει κ?νει η Google για να απομον?σει τον αλγ?ριθμο τη? απ? τα backlinks, ?λλο τ?σο τα χρησιμοποιε? ω? πρωτε?ον σ?μα κατ?ταξη?.

Σ?μφωνα με τον Β?κτωρ Καρπ?νκο, μετ? απ? το χτ?σιμο εν?? εκατομμυρ?ου και πλ?ον backlinks στον κλ?δο του online casino, θεωρε? ?τι τα backlinks παραμ?νουν ω? η νο?μερο ?να στρατηγικ? SEO εφ?σον ?λα τα ?λλα παραμ?νουν σταθερ? (ceteris paribus) και θεωρε? ?τι αυτ? δεν θα αλλ?ξει στη Google τ?σο για το 2019 ?σο και για το 2020.

Θ?λετε λοιπ?ν να πετ?χετε στο SEO και να βγε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google; Δεν ?χετε παρ? να ζητ?σετε μια προσφορ? για υπηρεσ?ε? SEO, εκτ?? και ?μα θ?λετε να περ?σετε μ?νοι σα? ατ?λειωτε? ν?χτε? ψ?χνοντα? να βρε?τε ν?ε? ιστοσελ?δε? για να δημιουργ?σετε ποιοτικ? backlinks.

Τ?ρα το ερ?τημα ε?ναι; Ε?ναι ?λα τα backlink ?δια για τη Google;

Η απ?ντηση ε?ναι ?χι.

?σο πιο ποιοτικ? ε?ναι τα backlink που χτ?ζετε τ?σο πιο λ?γα θα χρειαστε?τε για να βγε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google.

3 Το τεχνικ? SEO ε?ναι απαρα?τητο πριν ξεκιν?σετε το link building

Και π?με σε μια συμβουλ? που μα? την ?δωσε στο εκπληκτικ? συν?δριο στην Chiang Mai, ο βασιλι?? του τεχνικο? SEO, ο Barry Adams.

Ο Barry λοιπ?ν ?χει καταφ?ρει να διορθ?σει ανεξ?γητα σφ?λματα στη Google απ? μεγ?λε? ιστοσελ?δε? ?πω? τη? Deutche Welle που την ?ριξαν στη Google και να καταφ?ρει να ανακτ?σει την χαμ?νη οργανικ? επισκεψιμ?τητα σε χρ?νο ρεκ?ρ.

Β?βαια δεν χρει?ζεται να ε?στε σο?περ ειδικ?? στο τεχνικ? SEO για να καταλ?βετε τι πρ?πει να κ?νετε για να μην π?σετε στη Google μετ? απ? μια αλλαγ? που ?σω? να κ?νετε στην ιστοσελ?δα σα?, αρκε? να ?χετε στ?σει τη? ιστοσελ?δα? σα? σ?μφωνα με τι? βασικ?? αρχ?? του τεχνικο? SEO και να μην ?χετε μπλοκ?ρει τι? αρ?χνε? τη? Google απ? το να δουν την ιστοσελ?δα σα?.

Π?λι πριν βγε?τε στον α?ρα με ?να ν?ο site, θα πρ?πει να ?χετε ελ?γξει το τεχνικ? σα? SEO με κ?ποιο ειδικ? λογισμικ? ?πω? το Website Auditor τη? SEO Powersuite.

?μα π?λι σα? φα?νεται η διαδικασ?α βουν?, καλ? θα ?ταν να ζητ?σετε την συνδρομ? εν?? ειδικο? στο SEO.

Μην ξεχν?τε ?τι ?να λ?θο? στο τεχνικ? SEO τη? ιστοσελ?δα? σα? θα σα? στοιχ?σει χιλι?δε? ευρ?, εν? μια μικρ? επ?νδυση θα σα? γλιτ?σει απ? τα χειρ?τερα.

4 To Blogger Outreach σαν στρατηγικ? SEO δεν αποδ?δει πλ?ον

Εντ?πωση μου ?κανε μια κυρ?α απ? την Αγγλ?α, η Stacey MacNaught, που αν?βηκε στο β?μα για να μα? εξηγ?σει πω? δουλε?ει για αυτ?ν η στρατηγικ? του blogging outreach.

?σοι δεν το ξ?ρετε, το blogging outreach ε?ναι να βρ?σκω ?λλου? bloggers στο ?ντερνετ και να του? στ?λνω email με στ?χο να δημοσιε?ουν κ?ποιο ?ρθρο μου με στ?χο την απ?κτηση κ?ποιου backlink προ? το site μου.

Η ?δια η Stacey ακολουθε? αυτ?ν την στρατηγικ? SEO με επιτυχ?α τα τελευτα?α 10 χρ?νια με μεγ?λο κ?στο? ?μω?, αφο? κατ? μ?σο ?ρο χρει?ζεται 71 ?ρε? εργασ?α? για 41 backlinks!

Καθ?λου αποδοτικ? στρατηγικ? και μ?λλον ακριβ?, αφο? αν? π?σα στιγμ? κινδυνε?ετε να χ?σετε τα backlinks που ?χετε με τ?σο κ?πο και τ?ση δυσκολ?α αποκτ?σει μια και τα blogs που τα φιλοξενο?ν μπορο?ν να τα κ?ψουν αν? π?σα στιγμ?.

Και πιστ?ψτε με δεν υπ?ρχει χειρ?τερο πρ?γμα στην κατ?ταξη μια? ιστοσελ?δα? απ? το να χ?σει τα backlinks που ?χει με ρυθμ? μεγαλ?τερο απ? ?τι μπορε? να τα ανακτ?σει.

Πραγματικ? δεν ενθουσι?στηκα καθ?λου και το το blogger outreach ε?ναι μια μ?θοδο? που δεν την συστ?νω σε καν?ναν.

5 Η Google δεν μπορε? να διαβ?σει το περιεχ?μενο μια? ιστοσελ?δα? ακ?μα και με την τεχνητ? νοημοσ?νη

Τ?λο? μια απ? τι? πιο αστε?ε? παρουσι?σει? στο CMSEO 2019 ?ταν του Kyle Roof, πρ?την δικηγ?ρου στο Λο? ?ντζελε? ο οπο?ο? εγκατ?λειψε την μ?λλον ανιαρ? σταδιοδρομ?α του για να ασχοληθε? με το SEO ανο?γοντα? ?να SEO Agency.

Στην παρουσ?αση του ο Kyle μα? ?δειξε πω? αν?βηκε στην πρ?τη θ?ση τη? Google με μια ιστοσελ?δα που ε?χε ω? περιεχ?μενο τα Lorem Ipsum. Τα αλαμπουρν?ζικα που χρησιμοποιο?με πολλ?? φορ?? για να γεμ?σουμε ?να ?δειο site με περιεχ?μενο.

Τα lorem ipsum ε?ναι το dummy content που χρησιμοποιε?ται στην τυπογραφε?α και στην κατασκευ? ιστοσελ?δων εδ? και 2.000 χρ?νια. Τ?σπα.

Α? π?με στο δια τα?τα, ο Kyle Roof κατ?φερε να ξεγελ?σει την Google και να βγει στην πρ?τη θ?ση τη? Google σε μια εξαιρετικ? ανταγωνιστικ? αγορ? στην Αμερικ? με τοπικ? SEO, και να με?νει εκε? μ?χρι που ?να? δημοσιογρ?φο? τον ανακ?λυψε και ?γραψε για αυτ?ν σε μια ενημερωτικ? ιστοσελ?δα και η Google τον απ?κλεισε απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? σχεδ?ν ?μεσα (manual action).

Το συμπ?ρασμα ε?ναι ?τι ο αλγ?ριθμο? τη? Google ε?ναι απλ?? ?να? αλγ?ριθμο? και δεν μπορε? να εξομοι?σει την ανθρ?πινη νοητικ? ικαν?τητα. Επ?ση? ?χει αρκετ? κεν? και τρ?πε? που μ?λλον αναμ?νεται η Google να καλ?ψει μ?σω των συχν?ν τη? αναβαθμ?σεων.

Η Google κ?νει αναβ?θμιση του αλγορ?θμου σχεδ?ν κ?θε μ?να. Μιλ?με για μεγ?λε? αναβαθμ?σει? και ?χι για τι? εβδομαδια?ε? αναβαθμ?σει? τη? Δευτ?ρα?.

Τ?ρα θα μου πε?τε ?λοι εσε?? που ασχολε?στε με το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα? καθημεριν? και εντατικ? ?τι ?χετε λ?γο ξενερ?σει με την παραπ?νω ιστορ?α. ?μω? φανταστε?τε να βγα?νετε στην πρ?τη θ?ση τη? Google με μια ιστοσελ?δα χωρ?? περιεχ?μενο;

Σ?γουρα δεν θα βρε?τε καν?ναν καινο?ριο πελ?τη.

?ρα και το περιεχ?μενο μετρ?ει για να πετ?χετε κατ?ταξη στα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google αλλ? και να αποκτ?σετε καινο?ριου? πελ?τε?.

Chiang Mai SEO Conference Highlights

SEO-CONFERENCE-2019-CHIANG-MAI-3-SMALL

Γιατ? το SEO θ?λει και τον κιν?ζο του

Ο φ?λο? μου ο Κλ?ρκ, δεν ε?ναι το πραγματικ? του ?νομα αυτ? ε?ναι ειδικ?? στο SEO για μια μεγ?λη εταιρε?α παραγωγ?? φωτοβολταικ?ν και ε?ναι ο μοναδικ?? που ?ξερε λ?γα ελληνικ? σε ?λο το συν?δριο!

Μ?λιστα μου εκμυστηρε?τηκε ?τι τα ελληνικ? ε?ναι ε?κολα γιατ? τα ?μαθε μ?σα απ? του? μαθηματικο?? τ?που? που διδ?χτηκε στο Πανεπιστ?μιο στην Shandong.

SEO-CONFERENCE-2019-CHIANG-MAI-2-SMALL

Με τα κουνελ?κια του CMSEO

Και φυσικ? ?πω? σε κ?θε μεγ?λο συν?δριο, δεν ?λειπαν και οι αιθ?ριε? υπ?ρξει?. Τοπικ?? καλλον?? απ? την Chiang Mai με το βελο?δινο δ?ρμα λευκ? σαν πορσελ?νη, τα σχιστ? μ?τια του? και τη? πολ? ευγενικ? συμπεριφορ? του?.

Για ?σου? δεν το ξ?ρουν ακ?μα, ο πραγματικ?? λ?γο? που επισκ?φτηκα το συν?δριο ?ταν αυτ? τα 8 μικρ? και παν?μορφα γκομεν?κια.

Φ?λοι μου σα? ευχαριστ? που με διαβ?σατε ?λλη μια φορ?. Θα ?θελα να σα? γρ?ψω περισσ?τερα για να σα? δ?σω περισσ?τερε? πολ?τιμε? πληροφορ?ε? για το πω? να νικ?σετε τον ανταγωνισμ? αλλ? δεν υπ?ρχει χρ?νο?. Υπ?σχομαι την επ?μενη φορ? να γρ?ψω περισσ?τερα.

Με?νετε συντονισμ?νοι και μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο SEO Newsletter για να αποκτ?σετε πρ?σβαση σε μια πηγ? πληροφορι?ν για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-PARAMARKETING

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων:

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看