ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

stratigikes-marketing-internet

3 Βασικ?? Στρατηγικ?? Μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ

Δεν θα ?τανε υπ?ροχο ?μα μπορο?σατε να πε?σετε οποιονδ?ποτε υποψ?φιο πελ?τη σα? στο ?ντερνετ, οπουδ?ποτε και οποτεδ?ποτε για οτιδ?ποτε;

(Μην κρ?βεστε, το ξ?ρω ?τι η απ?ντηση ε?ναι ναι. )

Τ?ρα θα μου πε?τε ?τι αυτ? που λ?ω ε?ναι ρητορικ? και αστε?ο. ?μω? η αλ?θεια ε?ναι μ?α: ?λε? οι στρατηγικ?? μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ και μη ?χουνε ω? στ?χο να πε?σουν τον πελ?τη για κ?τι.

?μω? θα ?ταν σωστ? να πο?με ?τι μ?χρι σ?μερα δεν ?χει ανακαλυφθε? κ?ποιο τ?τοιο ?πλο μαζικ?? προπαγ?νδα? τ?σο αποτελεσματικ?. Τουλ?χιστον απ? ?σο ξ?ρω ?χι ακ?μα. ?μα ε?χα ανακαλυφθε? και ?πεφτε στα λ?θο? χ?ρια, τ?τε καταλαβα?νετε ?τι θα ε?χαμε δυσ?ρεστε? συν?πειε?.

?μω? τα τελευτα?α χρ?νια ?χει γ?νει μια τερ?στια στροφ? απ? την επιστ?μη αλλ? και το ?ντερνετ στο να αναλυθε? και να ερευνηθε? η ανθρ?πινη καταναλωτικ? συμπεριφορ? με στ?χο την χαλιναγ?γηση τη?.

?μα θ?λετε να μ?θετε περισσ?τερα για το πω? θα μπορ?σετε να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? σα? στο ?ντερνετ με τρει? απλ?? στρατηγικ?? μ?ρκετινγκ, τ?τε διαβ?στε παρακ?τω.

Η επιστημονικ? β?ση τη? καταναλωτικ?? συμπεριφορ??

Η συμπεριφορ? του καταναλωτ? ε?ναι η μελ?τη για το π??, πο?, π?τε και γιατ? αγορ?ζουν ? δεν αγορ?ζουν οι ?νθρωποι ?να προ??ν. Συνδυ?ζει στοιχε?α απ? την ψυχολογ?α, την κοινωνιολογ?α, την κοινωνικ? ανθρωπολογ?α και τα οικονομικ?.

Ο παραπ?νω ορισμ?? δ?νεται απ? τη Wikipedia.

Επ?ση? η ψυχολογ?α, μα? βοηθ? να καταλ?βουμε και να αποκωδικοποι?σουμε τη συμπεριφορ? του καταναλωτ? κατ? τη διαδικασ?α αγορ??. Επειδ? το ?χουν κ?νει ?δη οι ειδικο? για εσ?? και δεν χρει?ζεται να το αναλ?σουμε περαιτ?ρω ? να σα? β?λω να διαβ?σετε τερ?στιε? μελ?τε? που ?χουν γ?νει στο ?ντερνετ για αυτ? τον σκοπ?, θα σα? δ?σω τα τρ?α σημαντικ?τερα συμπερ?σματα αυτ?ν των μελετ?ν.

1. Επαν?ληψη

Καθημεριν? ο ανθρ?πινο? εγκ?φαλο? βομβαρδ?ζεται με διαφημιστικ? μην?ματα και πληροφορ?ε? απ? παντο?. Ραδι?φωνο, τηλε?ραση, ?ντερνετ, facebook, twitter, Youtube.

Πολλο? καταλαβα?νουν ?τι η επαν?ληψη ε?ναι η μητ?ρα τη? μ?θηση?, αλλ? δεν ?χουν πραγματικ? συνειδητοποι?σει π?σο δουλε?ει η τεχνικ? τη? επαν?ληψη? και π?σο αποτελεσματικ? ε?ναι στο μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ.

Μια σειρ? απ? πειρ?ματα που ?γιναν απ? κ?ποια ?γκυρη ομ?δα ερευνητ?ν και δημοσιε?τηκαν στο Journal of Personality and Social Psychology, το αποδυκνε?ουν.

?ταν θεωρο?με γενικ? του? εαυτο?? μα? ανενημ?ρωτου? ? ?σχετου? για ?να θ?μα, τε?νουμε να υιοθετο?με την ?ποψη τη? πλειοψηφ?α?. Αυτ? ε?ναι στη φ?ση του ανθρ?που να αισθ?νεται μ?ρο? τη? ομ?δα? και γενικ? τη? πλειοψηφ?α?.

Το πρ?βλημα ε?ναι ?τι σπ?νια καταβ?λουμε κ?ποια προσπ?θεια για να εξακριβ?σουμε ποια ?ντω? ε?ναι η γν?μη τη? πλειοψηφ?α?. ?τσι, ?μα ακο?σουμε χιλι?δε? φορ?? ?να πρ?γμα και συν?μα δεν ακο?με κ?τι διαφορετικ? απ? κ?ποιον ?λλο, τ?τε αυτον?ητα θεωρο?με ?τι αυτ? η ?ποψη που ακο?με συνεχ?? ε?ναι και η γν?μη τη? πλειοψηφ?α?.

Αποτ?λεσμα; ?ταν θεωρο?με του? εαυτο?? μη καλ? ενημερωμ?νου?, τε?νουμε να υιοθετο?με την ?ποψη που ?χουμε ακο?σει περισσ?τερε? φορ??.

Το ψυχολογικ? πε?ραμα τη? ερευν?τρια? Kim Weaver αποκ?λυψε ?να πρ?γμα εκπληκτικ? για εμ??. Αν ?να ?τομο σε μια ομ?δα επαναλ?βει μια ?ποψη τρι? φορ??, ε?ναι το ?διο αποτελεσματικ? αν ε?χανε πει το ?διο πρ?γμα τρ?α διαφορετικ? ?τομα.

Αν δηλαδ? κ?ποιο? επαναλ?βει ?να πρ?γμα τρει? φορ??, θα πε?σει το 90 τοι? εκατ? των ανθρ?πων που θα ?πειθαν τρει? ?διε? γν?με? απ? διαφορετικο?? ανθρ?που?.

Π?? μπορο?με λοιπ?ν να χρησιμοποι?σουμε αυτ? το ψυχολογικ? ε?ρημα για δικ? μα? ?φελο?;

1. Η αποτελεσματικ?τητα τη? επαν?ληψη? μει?νεται ?ταν ε?ναι προφαν?? ?τι ο σκοπ?? μα? ε?ναι ιδιοτελ??.

Το να επαναλαμβ?νετε συνεχ?? ?τι το προ??ν σα? ε?ναι το καλ?τερο ?σω? να μην καταφ?ρει να πε?σει και πολλο?? ανθρ?που?. ?μω? ?σο πιο πολ? εξειδικε?εστε και υποστηρ?ζετε την ?ποψη σα? με γεγον?τα και στοιχε?α, ?λλο τ?σο αυξ?νετε τι?? πιθαν?τητε? να σα? π?ρουν στα σοβαρ?.

2. Επαν?ληψη δεν σημα?νει να επαναλαμβ?νετε ?να σλ?γκαν σε κ?θε ευκαιρ?α.

Η επαν?ληψη του μην?ματο? χρει?ζεται και χ?ρο για να αναπτυχθε? η νοητικ? σ?νδεση με τον εγκ?φαλο. Αυτ?? ε?ναι και ?να? απ? του? βασικο?? λ?γου? που το content marketing δουλε?ει τ?σο καλ?, εφ?σον στοχε?ει στην επαν?ληψη. Σα? επιτρ?πει να επαναλ?βετε το μ?νυμα σα? αρκετ?? φορ?? μ?σα στο ?ρθρο ? στο β?ντεο.

3. Η επαν?ληψη ε?ναι πολ? πιο αποτελεσματικ? ?ταν χρησιμοποιε?τε σε διαφορετικ? ?ρθρα με διαφορετικ?? διατυπ?σει? και ?ταν συσχετ?ζεται με διαφορετικ?? ιδ?ε?.

?χετε λιγ?τερε? πιθαν?τητε? να αγνο?σετε μια ιδ?α ?ταν βλ?πετε και ?να καινο?ριο παρακλ?δι τη? κ?θε φορ?. Το α?τιο κρ?βεται π?σω απ? τον ανθρ?πινο εγκ?φαλο. Ο ανθρ?πινο? εγκ?φαλο? βαρι?ται την επαν?ληψη απ? μ?νο? του και αναζητ? την αλλαγ? και το ν?ο συνεχ??.

4. Χρησιμοποι?στε την επαν?ληψη για λιγ?τερου? προφαν?? σκοπο?? που σχετ?ζονται με την π?ληση.

?πω? ε?πα νωρ?τερα οι ?νθρωποι τε?νουν να υιοθετο?ν την δικ? σα? ?ποψη ?ταν ξ?ρουν ?τι δεν θα βγ?λετε λεφτ? απ? αυτ?ν. Αυτ? δεν συμβα?νει π?ντα, αλλ? η ανιδιοτ?λεια επιβραβε?εται.

Για παρ?δειγμα, υπ?ρχουν μακροπρ?θεσμα αποτελ?σματα το να πε?σετε του? ανθρ?που? για κ?τι που δεν ?χετε ?μεσο ?φελο? γιατ? ?τσι χτ?ζετε την προσωπικ?τητα και το brand σα?. Δε?τε περισσ?τερα στην κατηγορ?α personal branding.

2. Δ?στε ?να καλ? λ?γο

Οι ?νθρωποι τε?νουν να αποφασ?ζουν με το συνα?σθημα και να αιτιολογο?ν μετ? με τη λογικ?. Για παρ?δειγμα, αγορ?ζουμε το κ?κκινο mercedes Α class και μετ? αρχ?ζουμε να ψ?χνουμε αφορμ?? για να αιτιολογ?σουμε την αγορ? μα?.

Αυτ? η διαδικασ?α συμβα?νει πολ? πριν φτ?σουμε στο ταμε?ο και παραλ?βουμε το αυτοκ?νητο και πολλ?? φορ?? πριν επισκεφτο?με την ?κθεση αυτοκιν?των και τον τοπικ? αντιπρ?σωπο. Το αμ?ξι ?χει ?δη πουληθε? ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΑ απ? την πρ?τη στιγμ? ? σε κ?ποια ?λλη φ?ση τη? επαν?ληψη? του σε κ?ποια διαφ?μιση.

Ο πραγματικ?? σκοπ?? του φυλλαδ?ου ε?ναι απλ?? να μα? δ?σει πληροφορ?ε? για να τεκμηρι?σουμε και εγκεφαλικ? την επιλογ? μα? και να εκμηδεν?σουμε τι? τ?ψει? μα?.

Οι τ?ψει? του αγοραστ? ε?ναι π?ντα ?να κλασικ? φαιν?μενο στην αγοραστικ? ψυχολογ?α. ?τσι για να ακυρ?σουμε ?λε? τι? αμφιβολ?ε? και τα αρνητικ? συναισθ?ματα που ?σω? ξεκιν?σουν απ? τι? τ?ψει? του αγοραστ? θα πρ?πει να δ?νουμε π?ντα ?να καλ? λ?γο για να αιτιολογ?σουμε τι? πρ?ξει? μα? ακ?μα και τι? ποιο μικρ??.

?ταν κ?νουμε τα απλ? καθημεριν? πρ?γματα εμε?? οι ?νθρωποι λειτουργο?με στον αυτ?ματο πιλ?το. Ο ?να? καλ?? λ?γο? ε?ναι π?ντα αυτ? που μα? αιτιολογε? τη ρουτ?να μα? και μα? κ?νει να πιστε?ουμε ?τι ε?μαστε υγι??.

?να παρ?δειγμα με τον καλ? λ?γο θα σα? δ?σω ?ταν ε?μαστε στην ουρ? του σο?περ μ?ρκετ. Ε?ναι μπροστ? σα? μια ?γκυο? με ?να πλ?θο? πραγμ?των για το ταμε?ο και π?σω σα? ?ρχεται ?να? κ?ριο? με ?να μ?νο πρ?γμα.

Ο κ?ριο? σα? ρωτ?ει ευγενικ?: Να περ?σω πρ?το?; ?χω μ?νο ?να πρ?γμα; Το ?τι ?χει μ?νο ?να πρ?γμα ε?ναι ?να? καλ?? λ?γο? που σημα?νει ?τι ?χω μ?νο ?να πρ?γμα ?ρα ε?ναι κρ?μα να περιμ?νω εσ?? που ?χετε 30!

Εκε?νη τη στιγμ?, αντιδρ?ει η ταμ?α? και του λ?ει: Μα η κυρ?α ε?ναι ?γκυο?! ?τσι αυτ?? υποχωρε? και περιμ?νει γιατ? βρ?θηκε ?να? καλ?τερο? λ?γο? να ακυρ?σει τον καλ? λ?γο.

Πιστε?ω να καταλαβαιν?μαστε.

Τι σημα?νει ?μω? αυτ? για το μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ;

Θα σα? πω παρακ?τω:

  • Δ?στε π?ντα ?ναν καλ? λ?γο για να επισκεφτο?ν οι ?νθρωποι την ιστοσελ?δα σα?. Ο λ?γο? λειτουργε? σαν δικλε?δα ασφαλε?α? και σαν κ?νητρο.
  • Δ?στε ?ναν καλ? λ?γο για να γραφτο?ν οι επισκ?πτε? στη λ?στα σα?.
  • ?ταν λ?τε το καλ?τερο στην κατηγορ?α του, τεκμηρι?στε γιατ?.
  • Τεκμηρι?στε γιατ? ?ταν ?χετε κ?ποιο τεχνικ? πρ?βλημα και δημιουργε?τε κ?ποια αναστ?τωση.

3. Αφ?στε το δικα?ωμα τη? ελε?θερη? επιλογ??

Εντελ?? παρ?δοξα, το ευκολ?τερο τρυκ στην ανθρ?πινη ψυχολογ?α ε?ναι ?να απ? τα δυσκολ?τερα απ? του? μαρκετ?στε? να καταλ?βουν. ?μα δεν δ?σετε στου? υποψ?φιου? πελ?τε? σα? το δικα?ωμα τη? επιλογ??, τ?τε κινδυνε?ετε να του? χ?σετε για π?ντα.

Ο πελ?τη? δεν θ?λετε να αισθ?νεται ?τι τον εκμεταλλε?ονται και ?τι τον χειρ?ζονται. Θα πρ?πει να επαναλαμβ?νεται εσε?? στου? πελ?τε? σα? ?τι αυτο? ?χουν την τελικ? επιλογ? και το δικα?ωμα τη? ελε?θερη? επιλογ?? χωρ?? να του? πι?ζετε.

Μια ?ρευνα? περασμ?νων ερευν?ν (λ?γεται και meta analysis) που βασ?στηκε σε 42 ?ρευνε? και 22,000 συμμετ?χοντε?, ?δειξε ?τι οι ?νθρωποι ?χουνε τι? διπλ?σιε? πιθαν?τητε? να πο?νε ναι σε κ?τι ?ταν του? υπενθυμ?ζετε ?τι αυτο? ?χουν το δικα?ωμα τη? ελε?θερη? επιλογ??.

Ο τρ?πο? διατ?πωση? τη? ελε?θερη? επιλογ?? στο μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ δεν πα?ζει και πολ? μεγ?λο ρ?λο αρκε? να περν?ει το μ?νυμα ξεκ?θαρο.

Το μ?νυμα τη? ελε?θερη? επιλογ?? λειτουργε? σ?μφωνα με του? ειδικο?? ?ψογα και στι? καμπ?νιε? με email marketing.

?ταν οι ?νθρωποι πι?ζονται να λ?βουν μια απ?φαση ? να κ?νουν κ?τι, ξυπν?ει το αμυντικ? σ?στημα του ανθρ?που μ?σα του?. Ενστικτωδ?? λαμβ?νουν την αντ?θετη θ?ση ? ?ποψη απλ?? και μ?νο για να αμυνθο?ν απ? φ?βο μ?πω? και π?σουν θ?μα εκμετ?λλευση? ? χειραγ?γηση?.

Μ?χρι και οι πρωτ?πλαστοι ο Αδ?μ και η Ε?α ε?χανε το δικα?ωμα τη? ελε?θερη? επιλογ??: Αμαρτ?α ? Αθανασ?α;

Ξ?χασα κ?τι;

Ξ?χασα κ?τι; Σ?γουρα, ?μα ?χετε κ?τι να ρωτ?σετε ? να προσθ?σετε, μπορε?τε να το κ?νετε, αφ?νοντα? κ?ποιο σχ?λιο κ?τω απ? το ?ρθρο.

Επ?ση?, ?μα ?χετε κ?ποια ερ?τηση ? θα θ?λατε να καλ?ψουμε κ?ποιο θ?μα, μην διστ?σετε να το κ?νετε στα σχ?λια ? να επικοινων?σετε μαζ? μου.

Πηγ??:

  1. The 9 Psychological Tricks That Make Visitors Convert
  2. 3 Psychological Marketing Tricks You’ve Already Fallen For (and How You Can Use Them Yourself)
  3. Psychological Tricks That Persuade Your Brain to Buy
  4. Six Tips for Using Psychology in Online Marketing

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看