ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

 3-SYMVOULES-ORGANIKA-GOOGLE-KLIK

3 Συμβουλ?? για αυξ?σετε κατ? 400% τα κλικ στα οργανικ? αποτελ?σματα τη? Google

Γεια σα? φ?λοι μου, σ?μερα θα ασχοληθο?με με τρει? πολ? γρ?γορε? συμβουλ?? για το SEO και για το πω? να αυξ?σετε τα κλικ στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Αυτ? το ?ρθρο απευθ?νετε και σε αρχ?ριου? στο SEO και ?τσι μπορε? ο καθ?να? απ? εσ?? να το κ?νει και μ?νο? του ? να το αναθ?σει στον προγραμματιστ? του ? στον ειδικ? στο SEO που ?χει αναλ?βει την συντ?ρηση ? την ενημ?ρωση του site του να το κ?νει.

?μα ?χετε ?ρεξη για μικρ?? διορθ?σει? στην βελτιστοπο?ηση τη? ιστοσελ?δα? σα?, που ?μω? μπορο?ν να σα? επιφ?ρουν μεγ?λα αποτελ?σματα, τ?τε διαβ?στε παρακ?τω.

1 Αφαιρ?στε τι? ημερομην?ε? απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google

Τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google ε?ναι αυτ? που εμφαν?ζονται ?ταν κ?νουμε μια αναζ?τηση για μια λ?ξη κλειδ? για παρ?δειγμα:

SERP-GOOGLE-KLIK

?ταν κ?νουμε μια αναζ?τηση στη Google με τον ?ρο αναζ?τηση? Εγκατ?λειψη καλαθιο? αγορ?ν, μα? εμφαν?ζει ( το Google.gr ) δι?φορα αποτελ?σματα αναζ?τηση? που ε?τε ?λλα ε?ναι ?ρθρα ε?τε σταθερ?? σελ?δε? απ? sites με σχετικ? περιεχ?μενο.

Βλ?πετε ?τι το ?ρθρο που ε?ναι πρ?το ε?ναι το Εγκατ?λειψη καλαθιο? αγορ?ν: 14 τρ?ποι ?μεση? αντιμετ?πιση?, που ?χει την ημερομην?α δημοσ?ευση? π?νω του, εν? απ? κ?τω ακολουθο?ν κ?ποια αποτελ?σματα αναζ?τηση? χωρ?? καθ?λου την ημερομην?α δημοσ?ευση?. Σ?μφωνα με σχετικ?? ?ρευνε? η απ?κρυψη την ημερομην?α? βοηθ?ει στο να αυξ?σετε την οργανικ? επισκεψιμ?τητα κατ? 40%.

Δηλαδ? ?μα ?χετε 1000 επισκ?πτε? την ημ?ρα απ? τη Google, θα π?τε αυτομ?τω? στου? 1400.

Ο τρ?πο? που γ?νεται αυτ? η αλλαγ? ε?ναι με κ?δικα προσθ?τοντα? αυτ? τη μικρ? γραμμ? κ?δικα στο CSS στο child theme του WordPress site σα?:

1
2
3
.entry-date {
display: none;
}

Σε περ?πτωση π?λι που ?χετε το Yoast SEO, μπορε?τε να κ?νετε τη ρ?θμιση μ?σα απ? την επιλογ?:

YOAST-SEO-ΑΦΑΙΡΕΣΗ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Yoast SEO-Titles & Metas-Post Types και μετ? στην επιλογ? Date in Snippet Preview πατ?με Hide.

Β?βαια, την αλλαγ? αυτ?ν για να την πι?σει η Google χρει?ζεται μερικ?? μ?ρε? ?ω? και δ?ο εβδομ?δε? οπ?τε θα πρ?πει αφο? την κ?νετε να ?χετε και την αν?λογη υπομον? μ?χρι να δε?τε τα αποτελ?σματα. Σε περ?πτωση που δεν πι?σει η αλλαγ? στι? ημερομην?ε?, ?πω? στην δικ? μου περ?πτωση, θα πρ?πει να κοιτ?ξετε να κ?νετε τι? διορθ?σει? στον κ?δικα που χρει?ζονται.

2 Γρ?ψτε ελκυστικο?? τ?τλου?

Ο ελκυστικ?? τ?τλο? του ?ρθρου ?χει δε?ξει εμπειρικ? ?τι μπορε? να αυξ?σει τον αριθμ? των κλικ ? το Click Through Rate απ? 10% ?ω? και 1200%.

Οι τ?τλοι σα? θα πρ?πει να ε?ναι ελκυστικο? ?στε να κεντρ?ζουν το ενδιαφ?ρον του επισκ?πτη για να κ?νει κλικ στο δικ? σα? site ακ?μα και αν αυτ? δεν βρ?σκεται στην πρ?τη θ?ση των αποτελεσμ?των τη? Google.

Για παρ?δειγμα αντ? να γρ?ψετε: Facebook και διαφημ?σει?

?μα θ?λετε να γρ?ψετε ?να ?ρθρο σχετικ? με την διαφ?μιση στο Facebook θα ?ταν καλ?τερα να το κ?νετε πιο πιπερ?το του στυλ:

Πω? να κ?νετε ελκυστικ?? διαφημ?σει? στο Facebook με μικρ? κ?στο? ?

Πω? να αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα απ? το Facebook.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για το πω? να γρ?φετε ελκυστικο?? τ?τλου? στα ?ρθρα:

Προσοχ? ?μω? να μην φτ?σουμε στα ?ρια του spam, χρησιμοποι?ντα? ρηχο?? τ?τλου? ? ?σχετου? τ?τλου? με το θ?μα μα? για να προσελκ?σουμε το ενδιαφ?ρον των επισκεπτ?ν.

Οι στατιστικ?? δε?χνουν ?τι ακ?μα και αν η ιστοσελ?δα σα? δεν βγα?νει πρ?τη στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google, μπορε? να π?ρει περισσ?τερα κλικ απ? τι? ?λλε? που βρ?σκονται πιο π?νω απ? την δικ? σα? ?ταν ?χει ελκυστικο?? τ?τλου? αλλ? και ελκυστικ? meta description.

3 Γρ?ψτε ελκυστικ? meta description

Τα meta descriptions ? αλλι?? rich snippets ? microdata ? microformats ε?ναι τα μικρ? κειμεν?κια που εμφαν?ζονται στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google κ?τω απ? το permalink τη? ιστοσελ?δα? σα? και που μπορε?τε να τα αλλ?ξετε και να τα προσαρμ?σετε ε?κολα ε?τε απ? την επιλογ? Edit snippet ?ταν ?χετε ιστοσελ?δα σε WordPress και το πρ?σθετο Yoast SEO.

YOAST-SEO-RICH-SNIPPET-EDITOR-1

Θα πρ?πει τα meta description και τα rich snippet μα? να ε?ναι απολ?τω? σχετικ? με το θ?μα τη? σελ?δα? ? του ?ρθρου μα? και να εμπερι?χουν την λ?ξη κλειδ? για την οπο?α θ?λουμε να βγο?με στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Στο rich snippet, θα πρ?πει να χρησιμοποιο?με ?ω? και 160 χαρακτ?ρε? και να ε?μαστε και σε αυτ? καλο? στην συγγραφ? τ?τλων και call to action.

?σο πιο ελκυστικο?? τ?τλου? και rich snippets δημιουργ?σετε, τ?σο πιο πολ? επισκεψιμ?τητα θα λ?βετε απ? την ?δια τη Google και απ? τι? ?λλε? μεγ?λε? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Ο αριθμ?? των κλικ μα? ανεβ?ζει στη Google

Τ?λο? θα ?θελα να αναφ?ρω ?τι ο αριθμ?? των κλικ που πα?ρνουμε απ? τα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google μα? ανεβ?ζει στην ?δια την Google και σταδιακ? κερδ?ζουμε ανοδικ? θ?σει? προ? τα επ?νω.

Ακ?μα και αν ε?μαστε στην 10η θ?ση και δεν ?χουμε τ?σα backlinks ?σα ?χουν οι ανταγωνιστ?? μα?, μπορο?με ?μω? να ανεβο?με θ?σει? λαμβ?νοντα? απλ?? περισσ?τερα κλικ απ? ?σου? ε?ναι π?νω απ? εμ??.

Το ctr ? ο αριθμ?? των κλικ στα οργανικ? αποτελ?σματα αποτελε? απ? μ?νο? του παρ?γοντα κατ?ταξη? στη Google.

Δε?τε περισσ?τερα για να αυξ?σετε τα κλικ στη Google:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看