ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

social-media-tools

27 Top Social Media Tools

?λα τα εργαλε?α που χρει?ζεστε για να γ?νετε πετυχημ?νο? στα κοινωνικ? δ?κτυα και να αντλ?σετε ?πειρη επισκεψιμ?τητα στην ιστοσελ?δα σα?.

Καλημ?ρα φ?λοι μου, μετ? απ? μια πολ? κουραστικ? εβδομ?δα που δεν μπορο?σα να γρ?ψω καν?να ν?ο ?ρθρο λ?γω μεγ?λου φ?ρτου εργασ?α?, ?θελα να συνεχ?σω το σερ? με τα πολ? χρ?σιμα ?ρθρα για πολλ? θ?ματα ?πω? το SEO, το περιεχ?μενο, τη Google και το traffic.

Πολλο? θα με ρωτ?σετε ποια ε?ναι η δουλει? μου και δεν ε?χα ελε?θερο χρ?νο. Για ?σου? δεν το ξ?ρετε ασχολο?μαι με το web design και ειδικ?τερα με το SEO Web Design.

Σ?μερα Σ?ββατο αφο? ηρ?μησα λ?γο απ? τα πολλ? τηλ?φωνα αποφ?σισα να γρ?ψω για ?να αγαπημ?νο θ?μα ?λων, τα social media και το social media marketing (SEM) που πολλ?? φορ?? ε?ναι εξ?σου σημαντικ? και με το SEO, στο ?διο στυλ με τα προηγο?μενα ?ρθρα.

Με ποια μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση? θα ασχοληθο?με

Μπορε? να υπ?ρχουν χιλι?δε? social media και κ?θε μ?ρα να ξεπετ?γονται και ?λλα σαν τα μανιτ?ρια ?μω? εμε?? θα ασχοληθο?με με τα τ?σσερα βασικ?τερα social media απ? ?ποψη SEO και δημοτικ?τητα?. Αυτ? ε?ναι:

Επ?ση?, για κ?θε δημοφιλ?? μ?σο κοινωνικ?? δικτ?ωση?, υπ?ρχουν και βγα?νουν καθημεριν? π?ρα πολλ? ν?α εργαλε?α για να τα αξιοποι?σετε καλ?τερα. Θα ασχοληθ? και θα σα? συστ?σω μ?νο μερικ? απ? ?λα αυτ? τα social media για λ?γου? οικονομ?α? και θα σα? αναφ?ρω τα σημαντικ?τερα.

Στο χ?ρι σα? ε?ναι να τα αξιοποι?σετε ? να βρε?τε ?λλα ν?α εργαλε?α που βγα?νουν καθημεριν? στο ?ντερνετ.

Social Media Εργαλε?α

1. BufferApp – ?να πολ? χρ?σιμο εργαλε?α για να προγραμματ?ζετε τι? δημοσιε?σει? σα? στα social media. Το BufferApp σα? επιτρ?πει να προγραμματ?σετε τι? δημοσιε?σει? σα? στο Twitter, Facebook, Linkedin, και Google Plus.

2. HootSuite – Το ?λα σε ?να κ?ντρο διαχε?ριση?, σα? επιτρ?πει να διαχειριστε?τε π?νω απ? 35 social networks. Μπορε?τε να δε?τε μετρ?σιμα στατιστικ? και να προγραμματ?σετε δημοσιε?σει? για ?λε? τι? ?ρε? και μ?ρε? τη? εβδομ?δα?.

3. Social Oomph – Προγραμματ?στε τα tweets, τα Facebook posts, τα LinkedIn updates, και πολλ? ?λλα. Κρατ?στε αρχε?α. Ελ?γξτε ?λη τη δραστηρι?τητα στα? social media και βρε?τε ?τομα επιρρο?? για να σα? βοηθ?σουν να αυξ?σετε το κοιν? σα?.

4. EveryPost.me – Μια απ? τι? πιο δημοφιλ?? εφαρμογ?? για κινητ? τηλ?φωνα για να δημοσιε?ετε το περιεχ?μενο σα? στο Facebook, Twitter, Google Plus, Pinterest, LinkedIn and Tumblr. Χρησιμοποιε?τε απ? πολ? γνωστο?? stars των social media Guy Kawasaki και Ian Cleary.

5. Sprout Social – Η ?λο σε ?να? social media platform που σα? επιτρ?πει να ελ?γξετε και να διαχειριστε?τε ?λα τα social media προφ?λ σα?. Προγραμματ?στε δημοσιε?σει? και δε?τε τα στατιστικ? σε β?θο?.

6. AddThisΚαι τ?λο? το σημαντικ?τερο εργαλε?ο ?λων που το χρησιμοποι? κ?θε μ?ρα ευλαβικ? και με ?χει ανεβ?σει π?ρα πολ? στο SEO ε?ναι η μπ?ρα διαμοιρασμο? για Firefox addthis.

Με την μπ?ρα διαμοιρασμο? add this μπορε?τε να διαμοιρ?σετε το περιεχ?μενο σα? απ? την ιστοσελ?δα ? το site σα? μ?σα σε λ?γα λεπτ? σε περισσ?τερα απ? 25 γνωστ? και δημοφιλ? social media.

Top Twitter Tools

7. Riffle – Μπορε?τε να δε?τε με αυτ? το εργαλε?ο κατ? μ?σο ?ρο π?σα retweets ?χει κ?θε χρ?στη? στο twitter για κ?θε post. Χρησιμοποι?στε το για να δε?τε του? κορυφα?ου? σε κ?θε αγορ?.

8. MyTopTweet.com – Βρε?τε το 10 πιο δημοφιλ? tweets απ? οποιονδ?ποτε χρ?στη.

9. Favstar.fm– Βρε?τε τα πιο δημοφιλ? tweets για κ?θε χρ?στη του twitter. Απλ?? εισ?γετε το ?νομα του στο twitter και το? Favstar θα σα? δε?ξει τα κορυφα?α tweets απ? τη στιγμ? που ξεκ?νησε με το twitter. Το favstar μπορε?τε να το χρησιμοποι?σετε για να βρε?τε ?τομα με παρ?μοια ενδιαφ?ροντα στο twitter και να ακολουθ?σετε ο ?να? τον ?λλο.

10.Twitonomy – ?μορφα στατιστικ? στο twitter. Θα μπορο?σα ε?κολα να χαθ? στην αν?λυση για ?ρε? ψ?χνοντα? και σκ?βοντα? για ν?α στοιχε?α και δεδομ?να. Χρησιμοποι?στε για να αποφασ?σετε ποιο ε?δου? περιεχομ?νου ζητ?ει το κοιν? σα? στο ?ντερνετ.

Με το Twitonomy, μπορε?τε να βρε?τε για κ?θε χρ?στη τα πιο? retweeted tweets, τα πιο αγαπημ?να tweets, και τα πιο δημοφιλ? hashtags.

11. Tweriod – Βρε?τε τι? καλ?τερε? ημ?ρε? και ?ρε? για να δημοσιε?ετε στο Twitter. Το Tweriod αναλ?ει τα tweets σα?, καθ?? και τα tweets των ακολο?θων σα? για να αναγνωρ?σει π?τε τα tweets σα? θα πετ?χουν την μ?γιστη ?κθεση. Μπορε?τε να το χρησιμοποι?σετε σε συνδυασμ? με το BufferApp για να προγραμματ?σετε τι? δημοσιε?σει? σα?.

12. Tweepi – Μεγαλ?στε και διαχειριστε?τε του? ακολο?θου? σα? με το Tweepi.

13. RiteTag – Ανακαλ?ψτε τα καλ?τερα hashtags για να προσεγγ?σετε ?λο και περισσ?τερου? χρ?στε? στο twitter.

14. JustunfollowΤο αγαπημ?νο μου εργαλε?ο για να αυξ?σω του? ακολο?θου? μου στο Twitter. Το χρησιμοποι? καθημεριν? για να αφαιρ?σω ?σου? δεν με ακολουθο?νε και στην συν?χεια να π?ω στο twitter και να προσθ?σω καινο?ριου?. ?τσι ξεπ?ρασα του? 5.000 followers μ?σα σε λ?γου? μ?νε? χρ?ση?.

15. Commun.it – Μια πολ? ε?χρηστη πλατφ?ρμα για να διαχειριστε?τε την κοιν?τητα σα? στο Twitter.

16. Twazzup – Βρε?τε το πιο πρ?σφατο περιεχ?μενο για κ?θε θ?μα. Αναγνωρ?στε του? κορυφα?ου? γ?ρω απ? κ?θε αντικε?μενο καθ?? και ?τομα επιρρο??.

Top Google Plus Tools

17 .Circloscope – Ε?ν χρησιμοποιε?τε το Google Plus για την επιχε?ρηση σα?, αυτ? ε?ναι το νο?μερο ?να εργαλε?ο που συνιστ? για να αυξ?σετε του? ακολο?θου? σα? και να διαχειριστε?τε την ηλεκτρονικ? σα? κοιν?τητα.

Γλιτ?στε πολ? χρ?νο διαχε?ριση? και εστιαστε?τε μ?νο στο χτ?σιμο τη? εικ?να? και τη? κοιν?τητα? σα? στην διαχε?ριση των κ?κλων σα?.

18.CircleCount.com – Βρε?τε τα πιο δημοφιλ? ?ρθρα, χρ?στε? και κοιν?τητε? στο? Google Plus. Το CircleCount σα? επιτρ?πει να αναγνωρ?σετε τι? πιο κορυφα?ε? δημοσιε?σει? ?λων των χρηστ?ν στο Google Plus. Οπ?τε μπορε?τε να ανακαλ?ψετε κ?θε μ?ρα ν?ο ελκυστικ? περιεχ?μενο? και να αντλ?σετε ιδ?ε? για να δημιουργ?σετε το δικ? σα? περιεχ?μενο.

18.DoShare – Προγραμματ?στε τι? δημοσιε?σει? στο Google Plus μ?ρε? πριν. Το?DoShare ε?ναι το μοναδικ? εργαλε?ο που βρ?κα μ?χρι στιγμ?? που σα? επιτρ?πει να το κ?νετε για το Google Plus.

19.GPlusData.com – ?να κατανοητ? εργαλε?ο για το? Google Plus για να ανακαλ?ψετε τ?σει? και στατιστικ??.

20.Timing+ – ?χετε ποτ? αναρωτηθε? ποιε? ε?ναι οι καταλληλ?τερε? ?ρε? για να ποστ?ρετε στο Google Plus; Καλ?, πολλο? απ? σα? θα μου πε?τε σε τι χρησιμε?ει το Google Plus που ε?ναι σε πρωτ?γονη φ?ση ακ?μα.

?μω? ?σοι απ? εσ?? αντιληφθε?τε ?τι το Google Plus αποτελε? ?ναν απ? του? σημαντικ?τερου? παρ?γοντε? SEO για τη Google, τ?τε ?σω? να αλλ?ξετε γν?μη ειδικ? αν θ?λετε να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Top Facebook Tools

21. Facebook Post Planner – Προγραμματ?στε τι? δημοσιε?σει? σα? στο Facebook για ολ?κληρη την εβδομ?δα. Το Post Planner σα? επιτρ?πει να προγραμματ?σετε τι? δημοσιε?σει? σα? στι? σελ?δε? και στι? ομ?δε? του Facebook. ?μω? τα καλ?τερα χαρακτηριστικ? του? Post Planner ε?ναι ?τι μπορε? να σα? βοηθ?σει να βρε?τε τι? τ?σει? και τι? πιο δημοφιλ?? δημοσιε?σει? στο Facebook.

Με μερικ? κλικ μπορε?τε να φορτ?σετε το περιεχ?μενο σα? και να αυξ?σετε το traffic, τα like, τα share και να βρε?τε ν?ου? πελ?τε? για τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? σα?.

Ε?ναι σαν να ?χετε μια ολ?κληρη ομ?δα Facebook marketing.

22. AdEspresso – Μια πολ? καλ? ?λα σε ?να πλατφ?ρμα για να διαχειριστε?τε τι? διαφημιστικ?? καμπ?νιε? στο Facebook. Το AdEspresso σα? επιτρ?πει να δημιουργ?σετε και να κ?νετε δοκιμ?? (split test) πολλ?? καμπ?νιε? στο Facebook στον ?διο χρ?νο. Να τρ?χουν δηλαδ? παρ?λληλα και σε ?να κλ?σμα του χρ?νου σε σ?γκριση με τη δημιουργ?α του? στο Facebook.

Το AdEspresso? μετατρ?πει το κ?ντρο διαχε?ριση? διαφημ?σεων του Facebook σε μια ε?κολη στη διαχε?ριση πλατφ?ρμα που ε?ναι κατανοητ?? και γρ?γορη στη διαχε?ριση ακ?μα και για το αρχ?ριο χρ?στη.

23. Likealyzer – Αναλ?στε κ?θε σελ?δα στο Facebook και λ?βετε ?μεσε? οδηγ?ε? για το πω? μπορε?τε να βελτι?σετε το ποσοστ? κ?λυψη? και αν?δραση? του χρ?στη.

24. PostAcumen – Προσφ?ρει σε β?θο? Facebook analytics με πολλ? στατιστικ?. Το PostAcumen σα? επιτρ?πει να κ?νετε μια σε β?θο? αν?λυση στη σελ?δα σα? στο Facebook και να βρε?τε ποιε? δημοσιε?σει? ?τανε οι πιο καλ?? για του? χρ?στε? σα? και την αγορ? στ?χο. ?σω? το καλ?τερο εργαλε?ο για να διαμορφ?σετε την στρατηγικ? σα? στο Facebook.

Top Pinterest Tools

25. ViralWoot.com – Προγραμματ?στε τα Pinterest pins, αποκτ?στε ν?ου? Followers, και π?ρτε περισσ?τερα repins.

26. PinAlerts – Λ?βετε ειδοποι?σει? στο email σα? ?ταν κ?ποιο? κ?νει pin κ?τι απ? την ιστοσελ?δα σα? στο Pinterest. Σα? βοηθ?ει να δε?τε ποιο? διαμοιρ?ζεται το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα? ?στε να μπορ?σετε να συν?ψετε σχ?σει? μαζ? του.

27. Piqora – Μια πλ?ρη σου?τα μ?ρκετινγκ για τα? Pinterest, Instagram, και Tumblr. Λεπτομερ?? και αναλυτικ? σα? βοηθ?ει να προγραμματ?σετε τι? δημοσιε?σει? σα? στο Pinterest και να μετρ?σετε την απ?δοση των Pins σα?. Πολ? χρ?σιμη για του? λ?τρει? του Pinterest.

Μ?θετε περισσ?τερα για τα social media:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看