ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

learn-wordpress

38 Πηγ?? για να γ?νετε ?να? WordPress Expert!

Μοναδικ?? πηγ?? για να γ?νετε ?να? μ?γο? του WordPress και να αναδε?ξετε το ταλ?ντο σα?!

Γεια σα? φ?λοι μου, μια βροχερ? μ?ρα στη Λ?ρισα και σε ?λη την Ελλ?δα π?λι και ε?πα να γρ?ψω ?να επικ? ?ρθρο απ? αυτ? που σα? αρ?σουν με τι? ατ?λειωτε? παραπομπ?? και πηγ?? που χ?νει η μ?να το παιδ? και το παιδ? τη μ?να.
?μω? για ?λου? εσ?? που θ?λετε να κ?νετε τη διαφορ? και να μ?θετε WordPress γρ?γορα και ε?κολα, αφο? γραφτε?τε στο δωρε?ν μ?θημα WordPress, μπορε?τε να επεκτε?νετε και να εφαρμ?σετε τι? γν?σει? σα? παραπ?ρα με αυτ?? τι? πολ?τιμε? πηγ?? για WordPress.
Εμπρ?? λοιπ?ν φανατικο? μου αναγν?στε?, γιρ?σκω αε? διδασκ?μενο?!
Πριν προχωρ?σουμε παρακ?τω, θα ?θελα να σα? πω μερικ? λ?για για το WordPress. Το WordPress ε?ναι η πιο δημοφιλ?? πλατφ?ρμα αν?πτυξη? ιστοσελ?δων, αλλ? και e-shop. Μ?λιστα ε?ναι η πιο δημοφιλ?? πλατφ?ρμα e-shop με το 19% των παγκ?σμιων ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των να ε?ναι σε Woocommerce! Αυτ? σημα?νει ?τι τα e-shop σε WordPress ξεπερν?νε το 22% και αποτελο?ν πλειοψηφ?α.
Για να μην με?νετε λοιπ?ν π?σω σε αυτ?ν την ηλεκτρονικ? επαν?σταση, θα σα? δ?σω ?λα τα εφ?δια που χρει?ζεστε για να γ?νεται ?να? ειδικ?? στο WordPress!

Themes, Theme Templates, και Theme Frameworks

To WordPress μπορε? να αποκτ?σει ?πειρε? μορφ?? και σχεδιασμο?? π?νω του. Τα Θ?ματα μπορο?ν να ε?ναι απ? πολ? απλ? ?ω? πολ?πλοκα και απ? δωρε?ν ω? τα πιο ακριβ? πληρωμ?να θ?ματα απαιτ?σεων.

1. WordPress PSD Framework – ?να δωρε?ν? PSD template με τα πιο κοιν? στοιχε?α για να σχεδι?σετε το δικ? σα? WordPress site.

2. WordPress Theme Generator – Μια εφαρμογ? που παρ?γει θ?ματα online χωρ?? τη χρ?ση ? τη γν?ση κ?δικα.

3. Solostream – ?σω? η καλ?τερη εταιρε?α θεμ?των σε WordPress, απ? ?ποψη αρχιτεκτονικ?? και SEO.

4. Teslathemes -Μια απ? τι? προτειν?μενε? εταιρε?ε? ποιοτικ?ν θεμ?των

5. Easier Theme Development with Sample WordPress Content – ?να πακ?το αρχε?ων και πληροφορι?ν που μπορε?τε να κατεβ?σετε στον υπολογιστ? σα?.

6. Thematic – ?να απ? τα πιο εξελιγμ?να theme frameworks.

7. Carrington – ?να δωρε?ν WP CMS theme framework που περιλαμβ?νει δ?ο κανονικ?? και μ?α ?κδοση για κινητ?.

8. Free HTML 5 WordPress Theme – ?να δωρε?ν template που εκμεταλλε?εται τα χαρακτηριστικ? τη? γλ?σσα? προγραμματισμο? HTML 5.

WordPress Tutorials και συμβουλ??

Τα παρακ?τω tutorials ? μαθ?ματα στα ελληνικ? καλ?πτουν ?λο το ε?ρο? του WP. Απ? την αρχικ? εγκατ?σταση μ?χρι τα πιο εξεζητημ?να θ?ματα ?πω? αν?πτυξη θεμ?των, αν?πτυξη plugin και εξειδικευμ?νε? λειτουργ?ε? και χαρακτηριστικ? του WP που δεν ξ?ρατε ?τι υπ?ρχουν.

9. How to Create a WordPress Theme: The Ultimate WordPress Theme Tutorial

10. How to Edit WordPress Themes Using Dreamweaver – Για του? νοσταλγο?? του Dreamweaver.

11. WordPress as a CMS – ?να β?ντεο δι?ρκεια? 27 λεπτ?ν σχετικ? με το πω? θα μπορ?σετε να χρησιμοποι?σετε το WordPress ω? σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου.

WordPress Tutorials και συμβουλ?? ParaMarketing Productions

Απ? τη δικ? μα? εγχ?ρια παραγωγ? του WordPress στην ελληνικ? γλ?σσα, δεκ?δε? β?ντεο και ?ρθρα με μοναδικ?? συμβουλ?? για να αξιοποι?σετε τα μ?γιστα απ? το WordPress.

12. Πω? να κ?νετε BackUp και Restore σε μια παλαι?τερη ?κδοση του WordPress

13. Εισαγωγ? στο WordPress Blogging

14. WordPress – Ο απ?λυτο? οδηγ?? ασφαλε?α?

15. WordPress E-shop Χαμ?νοι στην Μετ?φραση

16. Εργαλε?α WordPress – 60+ εργαλε?α και π?ροι για του? ν?ου? χρ?στε?

WordPress Plugins

Τα Plugins και τα πρ?σθετα επεκτε?νουν τι? λειτουργ?ε? του WP. Με π?νω απ? 24.000 πρ?σθετα και χιλι?δε? ?λλα να βγα?νουν στην αγορ? καθημεριν?, ε?ναι σχεδ?ν ακατ?ρθωτο να μην βρε?τε κ?ποιο να σα? ταιρι?ζει. Τα πρ?σθετα θα σα? βοηθ?σουν να γλιτ?σετε πολ?τιμο χρ?νο απ? το να προγραμματ?σετε την ιστοσελ?δα σα? και θα εκτοξε?σουν το site σα? στα ουρ?νια.

30. BuddyPress – ?να πρ?σθετο που κ?νει το WordPress social network απ? την WordPress MU.

31. bbPress – Μια εφαρμογ?? forum για WordPress που μπορε? πολ? ε?κολα να ενσωματωθε? σε ?λα τα WP sites.

Μαγικ? Κ?λπα, Παραμετροπο?ηση και Σχεδιασμ??

Οι πηγ?? που παρατ?θενται παρακ?τω περιλαμβ?νουν παραμετροποι?σει? και σχεδιασμο?? για να αλλ?ξετε τελε?ω? το WP. Ανακαλ?ψτε τελε?ω? ν?ε? εφαρμογ?? τη? ιστοσελ?δα? σα? με αυτ? τα μαγικ? κ?λπα!

32. 13 Vital Tips and Hacks to Protect Your WordPress Admin Area – Η ασφ?λεια του WordPress π?νω απ? ?λα!

33. WordPress Hack: Opening Links in New Windows

Galleries και πηγ?? ?μπνευση?

Αν ?χετε καλλιτεχνικ?? ανησυχ?ε? και αναζητ?τε κ?ποιε? πηγ?? ?μπνευση? για το ν?ο σα? site σε WordPress, τ?τε οι παρακ?τω πηγ?? και ?ρθρα ε?ναι για εσ?? φ?λοι μου!

34. 218 Unique WordPress Themes

35. 11 Non-Traditional Uses of WordPress

36. WPLuxe –Μια πολ? ?μορφη WP gallery που περιλαμβ?νει και ?να blog με ν?α και πηγ?? για το WordPress.

37. Gallerific – ?κθεση ιστοσελ?δων σε WP.

Blogs, ?ρθα και ?λλε? Πηγ??

Οτιδ?ποτε δεν ταξινομε?τε στι? παραπ?νω κατηγορ?ε? το ?βαλα εδ?. ?χι ?τι δεν ε?ναι σημαντικ?, μια και θα βρε?τε πολ? χρ?σιμε? γν?σει? και παραδε?γματα απ? δι?σημου? επαγγελματ?ε? του WordPress. WordPress designers και developers θα σα? βοηθ?σουν να κ?νετε την κατασκευαστικ? δουλει? ευκολ?τερη.

38. Adii Rockstar – Το blog απ? τον αυτοαποκαλο?μενο “WP Rockstar” και theme developer Adii, που καλ?πτει μια μεγ?λη θεματολογ?α γ?ρω απ? το blogging, development, και τα WP themes.

39. Brian Gardner – Το προσωπικ? blog απ? το WP theme designer Brian Gardener.

Ποιε? απ? τι? πηγ?? θεωρε?τε καλ?τερε? και μοναδικ??; ?χετε βρει κ?τι που σα? κατ?πληξε και ξ?χασα να το αναφ?ρω; Απλ?? αφ?στε το μ?νυμα σα? κ?τω στα σχ?λια! Λατρε?ω τα σχ?λια γιατ? προ?γουν τη συζ?τηση μεταξ? μα?!?

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看