ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

21 SYMBOYLES XTISETE LISTA EMAIL-1

21 ?ξυπνε? Ιδ?ε? Για Να Χτ?σετε Τη Λ?στα Σα?

Περιεχ?μενα

Πω? να αξιοποι?σετε τη δ?ναμη του μ?ρκετινγκ ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου για να αυξ?σετε τα ?σοδα σα?

Ξ?ρω ?τι ακ?μα και τ?ρα που ?χω καλ?ψει το θ?μα λ?στα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου πολλ?? φορ?? σε αυτ? το blog, για π?ρα πολλο?? απ? εσ?? θα ε?ναι ?γνωστη λ?ξη.

Για να σα? δ?σω να καταλ?βετε π?σο σημαντικ? ε?ναι η λ?στα σα?, σε μια πρ?σφατη συν?ντευξη ρ?τησαν ?ναν εκατομμυριο?χο το ?ντερνετ, για την ακρ?βεια ?τανε ο Rob Fore νομ?ζω, το εξ??:

?μα ?χανε? τα π?ντα την ?λλη μ?ρα, το site σου, τα λεφτ? σου, το σπ?τι και ?λα ?σα ε?χε? δημιουργ?σει ?λα αυτ? τα χρ?νια, αλλ? σου ?φηναν μ?νο ?να πρ?γμα για να ξεκιν?σει? απ? την αρχ?, ποιο θα ?τανε αυτ?;

Ξ?ρω ?τι οι πιο πολλο? θα θεωρο?σανε αυτ? το μοναδικ? πρ?γμα να ?τανε κ?μποσα λεφτ? για να ξεκιν?σει? την δικ? σου επιχε?ρηση απ? την αρχ?, ?ναν υπολογιστ? ? ?να blog. ?μω? η απ?ντηση του Rob Fore ?τανε καταπ?λτη?:

Την email list θα κρατο?σα απ? ?λα τα ?λλα που θα ?χανα! Γιατ? η λ?στα ε?ναι το νο?μερο ?να ενεργητικ? κ?θε ιστοσελ?δα? και ηλεκτρονικ?? επιχε?ρηση?!

?μα θ?λετε λοιπ?ν να δε?τε πω? να καλλιεργ?σετε το νο?μερο ?να ενεργητικ? τη? επιχε?ρηση? σα?, θα πρ?πει να διαβ?σετε παρακ?τω αυτ? το ?ρθρο.

1. Δημιουργ?στε ?να β?ντεο παρουσ?αση?

Το 65% των ανθρ?πων ε?ναι οπτικο? τ?ποι, που σημα?νει ?τι μαθα?νουν και επικοινωνο?ν καλ?τερα μ?σω εικ?να?. ?λλωστε μια εικ?να χ?λιε? λ?ξει?. Σ?μφωνα λοιπ?ν με αυτ? την μελ?τη για το ποσοστ? μετατροπ?ν, μπορε? να δε?τε μ?χρι και α?ξηση τη? τ?ξεω? του 33% στη δημιουργ?α τη? λ?στα? σα? μ?σω β?ντεο.

?να πολ?τιμο, αλλ? πληρωμ?νο εργαλε?ο για τη δημιουργ?α σελ?δων lead pages ε?ναι το Wistia και το leadpages.

Και τα δ?ο ?ρχονται με πληρωμ? αλλ? ?χουνε την μοναδικ? δυνατ?τητα να συλλ?γουν email μ?σω εν?? πεδ?ου στο β?ντεο.

Ακ?μη δεν τα ?χω δοκιμ?σει λ?γω κ?στου? για την ελληνικ? αγορ?. ?μω? στο εγγ?? μ?λλον μπορε? να τα δοκιμ?σω και να σα? πω την ?ποψ? μου για αυτ?.

2. Μην αναφ?ρετε τη λ?ξη SPAM!

Δεν πρ?πει να αναφ?ρετε πουθεν? και για καν?να λ?γο τη λ?ξη SPAM. Αμ?σω? οι εγγραφ?? σα? θα π?σουν στο μηδ?ν ? στο με?ον ?πειρο!

Ο εγκ?φαλο? μα? λειτουργε? περ?πλοκα και μον?δρομα. ?μα σα? πω δηλαδ? μην σκ?φτεστε το κ?κκινο, ποιο χρ?μα θα σκ?φτεστε; Το κ?κκινο!

?ρα ?μα σα? πω δεν κ?νω SPAM, ?λοι οι υποψ?φιοι συνδρομητ?? θα σκ?φτονται ?τι κ?νετε SPAM και δεν θα δ?σουν το email του?.

Επ?ση?, καμ?α σοβαρ? εταιρε?α δεν αναφ?ρετε σε πρ?γματα που δεν κ?νει. Παρ?δειγμα η COSMOTE δεν αναφ?ρει στο slogan τη?: Δεν ?χουμε κρυφ?? χρε?σει?! – ?σχετα ?μα ?χουν.

3. Δοκιμ?στε το SPLIT Testing

Το split testing ε?ναι μια τεχνικ? μ?ρκετινγκ που θα σα? βοηθ?σει να επιλ?ξετε απ? δυο σελ?δε? εγγραφ?? ? και περισσ?τερε? ποια δουλε?ει καλ?τερα. Για παρ?δειγμα η σελ?δα εγγραφ?ν Α ?χει απ?δοση 15%, εν? η σελ?δα εγγραφ?ν Β ?χει απ?δοση 20%.

Θα πρ?πει να κρατ?σετε την σελ?δα εγγραφ?ν Β και να προσπαθ?σετε να τη βελτι?σετε ?σο περισσ?τερο γ?νεται.

4. Δ?στε λιγ?τερε? επιλογ??

Οι πολλ?? επιλογ?? παραλ?ουν το νευρικ? μα? σ?στημα και το αποσυντον?ζουν απ? το στ?χο. Θα πρ?πει να δ?νετε μ?νο μια επιλογ? απ? το αυτον?ητο στ?χο που ε?ναι η εγγραφ? στη λ?στα σα?. Και τ?ποτα ?λλο.

Φανταστε?τε τα δι?φορα ερασιτεχνικ? blog που με τα τ?σα αναδυ?μενα παρ?θυρα και τι? διαφημ?σει? να γ?νεται χ?ο? που αλλο? πατ?? και αλλο? βρ?σκεσαι. Η πρ?τη σα? εικ?να με τ?σε? πολλ?? επιλογ?? ε?ναι να φ?γετε απ? το site. Ε?ναι σαν τον θηριοδαμαστ? και το λιοντ?ρι.

Αρκε? ?να αναποδογ?ρισμα τη? καρ?κλα? με τα τ?σσερα π?δια για να χ?σει την εστ?αση και να π?θει κοκομπλ?κο το λιοντ?ρι.

Θα πρ?πει μ?σα στη σελ?δα σα? να θεωρε?τε αυτον?ητο απ? τα συμφραζ?μενα να εγγραφε? ο επισκ?πτη? στη λ?στα σα?.

Δεν σημα?νει ?τι δεν θα το αναφ?ρετε, αλλ? θα το λ?τε με τ?τοια σιγουρι? που θα το θεωρε?τε δεδομ?νο.

5. Βελτι?στε τη σελ?δα με το προφ?λ σα?

Δημιουργ?στε μια σελ?δα προφ?λ που να ?χει τα π?ντα για σα? για να μπορε?τε να κερδ?σετε την εμπιστοσ?νη του ?λλου ε?κολα. ?μα η σελ?δα προφ?λ σα? ε?ναι 3 γραμμ??, δ?σκολα οι ?λλοι θα σα? εμπιστευτο?ν. Δε?τε τη δικ? μου αναλυτικ? σελ?δα με το προφ?λ και το βιογραφικ? μου.

Μια αναλυτικ? σελ?δα για το ποιο? ε?στε με πολλ?? προσωπικ?? φωτογραφ?ε? θα σα? βοηθ?σει να αποκτ?σετε κ?ρο? και να προβ?λλεται τον εαυτ? σα? και τι? ιδ?ε? σα?. ?χει αποδειχτε? ?τι το Personal Branding αυξ?νει δραματικ? το ποσοστ? εγγραφ?ν στη λ?στα σα?.

6. Γρ?ψτε καθημεριν? ?ρθρα στο blog σα?

To καθημεριν? blogging ε?ναι η καλ?τερη πηγ? traffic και η καλ?τερη στρατηγικ? SEO. Μπορε?τε να δε?τε τα πλεονεκτ?ματα του blogging στο ?ρθρο μου Blogging Marathon: Τι ?μαθα μετ? απ? 100 μ?ρε? blogging.

Για να αυξ?σετε τον αριθμ? εγγραφ?ν σα? χρει?ζεται απλ?? ? να αυξ?σετε την κ?νηση προ? το site σα? ? να αυξ?σετε τον ρυθμ? μετατροπ?ν απ? 5% σε 10% για παρ?δειγμα.

?μω? η βασικ? αρχ? ε?ναι το traffic και χωρ?? αρκετ? κ?νηση, το blog σα? δεν θα π?ρει ποτ? σ?ρκα και οστ? και ποτ? δεν θα αναπτ?ξετε μια λ?στα με χιλι?δε? συνδρομητ??!

7. Δημιουργ?στε και βελτι?στε το κλασικ? σα? περιεχ?μενο

Το κλασσικ? περιεχ?μενο ε?ναι η θεμ?λιο? λ?θο? του blog σα?. Ε?τε ?χετε ηλεκτρονικ? κατ?στημα, ε?τε ιστοσελ?δα στο ?ντερνετ, θα πρ?πει να ?χετε μ?σα σε αυτ? μοναδικ?, κλασικ? περιεχ?μενο.

Μπορε?τε να δε?τε το δικ? μου κλασικ? περιεχ?μενο παρακ?τω:

Αναθεωρ?στε τακτικ? το κλασικ? σα? περιεχ?μενο και αναβαθμ?στε το. Το κλασικ? περιεχ?μενο ε?ναι αυτ? που θα σα? φ?ρει την πιο σταθερ? κ?νηση και πελατε?α στο ηλεκτρονικ? μαγαζ? σα?.

8. Στε?λτε την κ?νηση απ? το Slideshare σε μια σελ?δα εγγραφ??

To Slideshare ε?ναι ?να WEB 2.0 site ?που μπορε?τε να διαμοιραστε?τε παρουσι?σει? και κε?μενα σε PDF. Σε κ?θε upload που κ?νετε σε μια παρουσ?αση, δ?στε ?να backlink με την σελ?δα εγγραφ?ν σα? ? opt-in page.

?τσι αυξ?νεται τι? πιθαν?τητε? να εγγραφο?ν οι επισκ?πτε? που προ?ρχονται απ? το Slideshare στη λ?στα σα?. Το ?διο μπορε?τε να κ?νετε και ?ταν ?χετε ανεβ?σει κ?ποιο β?ντεο στο YouTube ? στο Vimeo.

Δε?τε ?να παρ?δειγμα απ? ?να δικ? μου β?ντεο στο YouTube. Σε ?λα περιλαμβ?νω σε περ?οπτη θ?ση ?να backlink στο ?ρθρο μου και π?νω απ? αυτ? βρ?σκεται π?ντα μια φ?ρμα εγγραφ?? στη λ?στα μου.

9. Βγε?τε στην τηλε?ραση

Το πιο απλ? πρ?γμα για να γ?νετε γνωστ?? και να αυξ?σετε την κ?νηση και τι? εγγραφ?? στη λ?στα σα? ε?ναι να βγε?τε στην τηλε?ραση και να δ?σετε μια συν?ντευξη για παρ?δειγμα.

?να καν?λι με μεγ?λη δημοσι?τητα και τηλεθ?αση θα μπορ?σει να σα? φ?ρει χιλι?δε? ?τομα απ? στοχευμ?νη επισκεψιμ?τητα που σ?γουρα θα θελ?σουν να σα? γνωρ?σουν περισσ?τερο. Το ?διο μπορε?τε να κ?νετε με ?να podcast σε μεγ?λα sites, σε εφημερ?δε? και σε περιοδικ? ? ακ?μα και στο ραδι?φωνο, αρκε? το μ?σο να ?χει κοιν?.

10 Δημοσιε?στε ?να βιβλ?ο

Το να δημοσιε?σετε ?να βιβλ?ο δεν ε?ναι σ?μερα με την τεχνολογ?α και τη μεγ?λη πρ?σβαση σε πληροφ?ρηση που υπ?ρχει δ?σκολο.

Με το Amazon Kindle μπορε?τε να δημοσιε?σετε ?να βιβλ?ο μ?σα σε 24 ?ρε? σε ηλεκτρονικ? μορφ?!

?χω παρακολουθ?σει πολλ? σεμιν?ρια για αυτ? το θ?μα, ?δη το blog μου ?χει περ?που 2.000 σελ?δε? και αυξ?νεται εκθετικ? κ?θε μ?να το περιεχ?μενο του. ?δη ?χω το περιεχ?μενο για να δημιουργ?σω ?χι ?να αλλ? περισσ?τερα βιβλ?α στο ?ντερνετ.

Ξ?ρω ?τι σαν και μ?να ε?στε αρκετο? στο ?ντερνετ που σα? λε?πει ? η θ?ληση ? τα τεχνικ? μ?σα για να το κ?νετε. ?μω? αν το προσπαθ?σετε θα πετ?χετε πολλ? πρ?γματα μαζ?.

θα ?χετε αποκτ?σει μεγαλ?τερη αξιοπιστ?α ω? ειδικ?? στον τομ?α σα? και θα π?ρετε πολ? κ?νηση στο site σα? μ?νο και μ?νο απ? την δημοσι?τητα του ν?ου σα? βιβλ?ου. Επ?ση? ο τ?τλο? του συγγραφ?α που θα σα? συνοδε?ει, θα σα? δ?σει το αν?λογο κ?ρο? και θα σα? ανο?ξει πολλ?? π?ρτε?.

11. Μιλ?στε σε ?να event

Χιλι?δε? events γ?νονται κ?θε μ?ρα για την ηλεκτρονικ? επιχειρηματικ?τητα, για το WordPress, για το internet marketing, τα Social media και πολλ? ?λλα.

Μιλ?στε σε ?να event και θα δε?τε την επισκεψιμ?τητα απ? το site σα? να αυξ?νεται δραματικ?. Το ?διο θα γ?νει με τη λ?στα σα? γιατ? απλ?? ?λοι θα θ?λουν να μ?θουν περισσ?τερα για εσ?? για τον ομιλητ?, ειδικ? ?μα καταφ?ρετε να μαγ?ψετε τα πλ?θη.

Αρκε? β?βαια να αναφ?ρετε για την ιστοσελ?δα σα? και να πε?τε το τι κ?νετε και το τι προσφ?ρεται σε αντ?λλαγμα το email του?.

12. Χρησιμοποι?στε το ενοχλητικ? pop-up

Αυτ? το ενοχλητικ? pop-up που χρησιμοποι? και γω κατ? περι?δου?, μπορε? να αυξ?σει τι? εγγραφ?? στη λ?στα σα? μ?χρι και 1.375%!

Αυτ? ισχυρ?ζεται η εν λ?γω ?ρευνα του Aweber.

Προσωπικ? ?χω δει μια α?ξηση τη? τ?ξεω? του 300% με 400% με τη χρ?ση του Welcome Popup και θα συνεχ?σω να το χρησιμοποι? για να θυμ?ζω στου? επισκ?πτε? να εγγραφο?ν στη λ?στα μου.

13. Δημοσιε?στε στα Facebook Groups

facebook

Το Facebook ακ?μα και μετ? την αναβ?θμιση του αλγορ?θμου του ε?ναι μια απ? τι? βασικ?τερε? πηγ?? επισκεψιμ?τητα? για πολλ?? ιστοσελ?δε?. Η δημοσ?ευση στα facebook Groups μπορε? να σα? φ?ρει πολλ?? χιλι?δε? επισκεπτ?ν και να σα? βοηθ?σει να αναπτ?ξετε τη λ?στα σα?.

Απλ?? γ?νεστε μ?λη σε 50 με 100 ομ?δε? στο facebook, αποστ?λλεται τα ?ρθρα σα? ? τα διαφημιστικ? απ? τη σελ?δα σα? σε 50 με 100 ομ?δε? κ?θε φορ? οι οπο?ε? πρ?πει να ε?ναι σχετικ?? με το θ?μα σα? και μπαμ! Η επισκεψιμ?τητα χτυπ?ει κ?κκινο! Μ?νο με αυτ? τη στρατηγικ? τριπλασ?ασα την κ?νηση στο blog μου και βρ?κα αρκετο?? ν?ου? πελ?τε?!

14. Αναδημοσιε?στε τα ?ρθρα σα? σε ?λλα blog

?χω αναδημοσιε?ει αρκετ?? φορ?? τα καλ?τερα ?ρθρα μου αυτο?σια ? με μικρ?? παραλλαγ?? σε ?λλα blog. Το μυστικ? ε?ναι αυτ? τα blog:

  • να ?χουνε κ?νηση τουλ?χιστον μεγαλ?τερη απ? το δικ? σα?,
  • να ε?ναι ?σο το δυνατ?ν πιο σχετικ? με το δικ? σα?,
  • να ?χουνε υψηλ?τερο PageRank απ? το δικ? σα? και φυσικ?
  • να σα? δ?σουνε μερικ? backlinks στην ιστοσελ?δα σα?.

Το να αναδημοσιε?σετε αδ?σποτα σε blog απ? δω και απ? κει απλ?? χ?νετε τον χρ?νο σα? και δημιουργε?τε πολ? διπλ? περιεχ?μενο. καλ? θα ?τανε να κ?νατε κ?ποιε? αλλαγ?? στο ?ρθρο σα? ? να δημοσιε?ατε μια Δημοσ?ευση Τ?που. Π?λι το αποτ?λεσμα εξαρτ?ται απολ?τω? απ? το traffic και το κοιν? του blog που κ?νετε την αναδημοσ?ευση.

15. Β?λτε τουλ?χιστον ?να καλ? Call To Action στην αρχ? και στο τ?λο? κ?θε ?ρθρου

Το Call To Action ? η ?κκληση σε δρ?ση μπορε? να ε?ναι σαν αυτ?ν? με φωτογραφ?α και σ?νδεσμο για να σα? π?ει στη φ?ρμα εγγραφ??. Αυτ? ε?ναι μια φ?ρμα εγγραφ?? σε δ?ο στ?δια και ε?ναι πολ? αποτελεσματικ? μ?χρι σ?μερα. Δε?τε την:

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-lefta-wordpress

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

16. Χρησιμοποι?στε μια σοβαρ? υπηρεσ?α email marketing

Λ?γοντα? σοβαρ?, εννο? πληρωμ?νη. Μ?χρι σ?μερα ?χω δοκιμ?σει στην προσπ?θεια μου να χτ?σω τη λ?στα μου π?νω απ? 11 υπηρεσ?ε? δωρε?ν και πληρωμ?νε? email marketing. Κατ?ληξα να χρησιμοποι? μ?νο μ?α την οπο?α συστ?νω, την Aweber. Μπορε?τε να ξεκιν?σετε με 1 ευρ? τον πρ?το μ?να για να την δοκιμ?σετε.

Θυμηθε?τε ?τι ?σο καθυστερε?τε την υπηρεσ?α email marketing, χ?νετε εγγραφ?? και υποψ?φιου? πελ?τε? που δεν θα ξαν?ρθουν στην ιστοσελ?δα σα? εκτ?? και ?μα γραφτο?ν στη λ?στα σα? και του? φ?ρετε π?σω.

Οι τεχνικ?? retargeting που ?σω? δο?λευαν παλι? σ?μερα δεν ε?ναι τ?σο αποδοτικ??, τ?σο οικονομικ?? ?σο η αν?πτυξη μια? λ?στα? και δεν ε?ναι αξι?πιστε?.

17. Β?λτε παντο? τι? φ?ρμε? εγγραφ?? στη λ?στα σα?

?ταν λ?με παντο?, εννοο?με παντο?. Θα πρ?πει οι φ?ρμε? εγγραφ?? να ε?ναι περ?οπτε? και να ξεχωρ?ζουν. Ε?ναι απλ? να το κ?νετε και μπορε?τε να ζητ?σετε τη συνδρομ? απ? το γραφ?στα σα? για να φτι?ξετε μια ελκυστικ? φ?ρμα εγγραφ??.

Ακ?μη δεν ?χω αξιοποι?σει τον γραφ?στα μου, ?μω? δοκιμ?ζω μερικο?? τι? τελευτα?ε? ημ?ρε? στο Fiverr.com και σ?ντομα θα β?λω πιο ?μορφε? φ?ρμε? εγγραφ??.

?πω? ?χετε παρατηρ?σει η φ?ρμα εγγραφ?? μου ε?ναι παντο? στην ιστοσελ?δα μου και ?τσι θα πρ?πει να κ?νετε και εσε?? στη δικ? σα? ιστοσελ?δα.

Αν?πτυξη λ?στα? email- Πηγ??:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看