ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Τα 20 ε?δη των backlinks για να ανεβε?τε στη Google

Υπ?ρχουν π?ρα πολλο? επικριτ?? του SEO και τη? βελτιστοπο?ηση? μ?σω backlinks, ?να? απ? του? μεγαλ?τερου? επικριτ?? του χτισ?ματο? συνδ?σμων ε?ναι και η Google, καθ?? και ?λοι οι δορυφ?ροι τη?, οι μεταπωλητ?? του Google Ads ? πρ?ην Google Adwords.

Δεν ?χω κ?τι με του? επαγγελματ?ε? του Google Ads, απλ? επειδ? η δημιουργ?α backlink ε?ναι η πιο δ?σκολη και ο πιο σωστ?? τρ?πο? για να παρακαμφθε? το Google Ads (αφο? βγα?νει η ιστοσελ?δα σα? πρ?τη στη Google), για αυτ? και γρ?φονται τ?σα για να συμπαρασ?ρουν ?λου? ?χουν ιστοσελ?δε? στο να την αποφ?γουν.

Τι ε?ναι χτ?σιμο συνδ?σμων (backlinks building);

paramarketing-20-backlinks-lowΗ δημιουργ?α συνδ?σμων ? το link building ε?ναι η διαδικασ?α του να δημιουργ?σουμε συνδ?σμου? με κ?ποια λ?ξη κλειδ? οι οπο?οι ?μα π?τε το ποντ?κι επ?νω σε αυτ? την λ?ξη ? το χ?ρι σα? στο κινητ? σα?, σα? πηγα?νουν σε μια ?λλη ιστοσελ?δα.

Αυτ? η ιστοσελ?δα λ?γεται και ιστοσελ?δα προορισμο?, money site, landing page ? σελ?δα προορισμο?.

Τι ε?ναι τα white hat backlinks;

Τα white hat backlinks ε?ναι σ?νδεσμοι που ?χουν δημιουργηθε? με τη χρ?ση τεχνικ?ν White Hat SEO. ?λε? οι τεχνικ?? λευκο? SEO ?χουν να κ?νουν με τι? μεθ?δου? δημιουργ?α? που επικροτε? η Google και δεν αντιβα?νουν του? καν?νε? ποι?τητα? για του? Webmasters.

Με ?λλα λ?για πρ?κειται για τεχνικ?? φυσικ?? δημιουργ?α? συνδ?σμων που δεν αποβλ?πουν στην χειραγ?γηση του αλγορ?θμου κατ?ταξη? τη? Google.

Σχεδ?ν καθημεριν? δ?χομαι ?λο και κ?ποιο email απ? κ?ποιον blogger ? διαχειριστ? μια? ιστοσελ?δα? η οπο?α ?χει καταπληκτικ? περιεχ?μενο και με προτε?νει να συνδ?σω την ιστοσελ?δα μου με τη δικ? του ? να β?λω παραπομπ? σε κ?ποιο ?ρθρο που ?χει γρ?ψει και χρ?ζει αναφορ??.

Ο blogger αποσκοπε? στο να αποκτ?σει δεκ?δε? ποιοτικ? backlinks με φυσικ? τρ?πο που θα ανεβ?σουν την ιστοσελ?δα του στη Google.

Αυτ? ε?ναι η φυσικ? διαδικασ?α δημιουργ?α? συνδ?σμων η οπο?α ?πω? καταλαβα?νετε ε?ναι χρονοβ?ρα, κοστοβ?ρα και κοπιαστικ?.

Τι ε?ναι τα black hat backlinks;

Τα black hat backlinks ε?ναι τα backlinks που ?χουν δημιουργηθε? σ?μφωνα με τι? τεχνικ?? του Black Hat SEO και θεωρο?νται παρ?νομε?, μη φυσικ?? και ?χι σωστ?? γιατ? προσπαθο?ν να χειραγωγ?σουν τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google και τον αλγ?ριθμο τη?.

Καθημεριν? δεκ?δε? ιστοσελ?δε? ανεβα?νουν και κατεβα?νουν στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση? και η ομ?δα ποι?τητα? τη? Google που αποτελε?ται απ? περισσ?τερου? απ? 20.000 προγραμματιστ?? που μιλ?νε κ?θε γλ?σσα προσπαθο?νε να καταπολεμ?σουν ?λα τα sites που χρησιμοποιο?ν ανορθ?δοξε? μεθ?δου?.

Ποιο? ε?ναι ο σωστ?? τρ?πο? δημιουργ?α? backlink σ?μφωνα με τη Google

Σ?μφωνα με τη Google ο σωστ? τρ?πο? δημιουργ?α? συνδ?σμων ε?ναι να παρ?γετε μοναδικ?, ξεχωριστ?, επικ? περιεχ?μενο ?στε τα ?λλα site να σα? θεωρ?σουν σημε?ο αναφορ?? και να θ?λουν να συνδεθο?ν με το δικ? σα?.

Θα πρ?πει να αφιερ?σετε χρ?νο ?στε να γρ?ψετε οδηγο?? που θα ε?ναι σημε?α αναφορ?? για τον κλ?δο σα? ?πω? ?χω γρ?ψει κι εγ? μ?σα στο site μου, το www.richwerk.com τον οδηγ? SEO. Να κ?νετε β?ντεο με οδηγο?? αγορ?? και δι?φορα ?λλα τ?τοια πρ?γματα που μ?νο ?μα ?σασταν μια μεγ?λη εταιρε?α με πολυψ?φιου? προ?πολογισμο?? μ?ρκετινγκ θα μπορο?σε να διαθ?σει τα χρ?ματα για να το κ?νει.

Επειδ? ?μω? φ?λοι μου δεν ε?στε η Cosmote, η Mercedes και η Coca Cola, μ?λλον δεν θα τα π?τε καλ? με τη Google και την φιλοσοφ?α τη?.

Η δικ? μου στρατηγικ? δημιουργ?α? backlink

20-BACKLINKS-ANEVEITE-GOOGLE-1

Στο ξεκ?νημα τη? δικ?? μου ηλεκτρονικ?? επιχε?ρηση? κατασκευ?? ιστοσελ?δων και προ?θηση? ιστοσελ?δων, δι?θεσα π?ρα πολ? χρ?νο στην παραγωγ? περιεχομ?νου, ?ρθρων και β?ντεο καθ?? και στην δημιουργ?α χρ?σιμων ?ρθρων για τον τελικ? χρ?στη.

Αυτ? ε?ναι αναγκα?ο ακ?μα και ?μα ?χετε eshop, η δημιουργ?α εγχειριδ?ων για τα προ??ντα σα? ? η δημιουργ?α χρ?σιμων ?ρθρων για να εκπαιδε?σετε του? υποψ?φιου? πελ?τε? σα?. Το εταιρικ? σα? blog ? το blog απ? το eshop σα? θα πρ?πει στην αρχ? ?μα δεν ?χει π?ρει ακ?μα, να π?ρει φωτι?.

?τσι δημιο?ργησα π?νω απ? 1000 ?ρθρα μ?χρι σ?μερα σε δι?φορα blogs και sites και τα περισσ?τερα μ?νουν θαμμ?να εδ? και χρ?νια εν? περιμ?νουν να τα ανακαλ?ψετε.

Για να διαφημ?σω και να προωθ?σω τη δουλει? μου που ?ντω? ε?ναι πολ? σπουδα?α και ?χει βοηθ?σει π?ρα πολ? κ?σμο να φτι?ξει σωστ?? ιστοσελ?δε? και να βγει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, ?πρεπε να το ρ?ξω και λ?γο ?ξω.

Λ?γη εξωστρ?φεια χρει?ζεται. Με την ?ννοια ?τι θα ?πρεπε να δημιουργ?σω περισσ?τερα backlinks και πιο επιθετικ? ?στε να μην περιμ?νω σ?μφωνα με τη Google τα επ?μενα χρ?νια να με βρουν οι πελ?τε? απ? μ?νοι του?.

Θα περ?μενα αρκετ? καιρ? και ?τσι ε?πα να δρ?σω και για αυτ? π?ρα απ? το email marketing και το Newsletter που στ?λνω κ?θε εβδομ?δα σε ?λου? του? ?μεσα ενδιαφερ?μενου?, πελ?τε?, υποψ?φιου? πελ?τε?, φοιτητ??, και εραστ?? τη? τ?χνη? του SEO ( κοιν?? ερασιτ?χνε?), τι? ενημερ?σει? στον browser, ε?πα να φτι?ξω και μερικο?? συνδ?σμου? με του? 20 και πλ?ον παρακ?τω τρ?που?.

Απλ? θα ?θελα να μην το πε?τε στη Google ?τι τα ?χω κ?νει και εγ? αυτ?! Smiley!!! (Δεν ?χω β?λει ακ?μα emoticons στο WordPress μου)

1 Σ?νδεσμοι στα ?ρθρα-Blogging

Ο πρ?το? τ?πο? των backlinks δεν ε?ναι ?λλο? απ? του? συνδ?σμου? στα ?ρθρα τη? ιστοσελ?δα? σα?, το λεγ?μενο blogging ? οι εσωτερικο? σ?νδεσμοι.

Στα αγγλικ? οι εσωτερικο? σ?νδεσμοι λ?γονται internal links και ?χουν την ?δια αξ?α με τα εξωτερικ? backlinks που αποκτ?τε απ? τρ?τα sites. Οι εσωτερικο? σ?νδεσμοι ε?ναι εντελ?? απαρα?τητοι να υπ?ρχουν σε κ?θε ιστοσελ?δα που θ?λετε να φα?νεται ψηλ? στη Google.

Παλι?τερα δι?φοροι τεχνικο? του SEO ε?χαν αναφερθε? στο ?τι η Google ?χει θ?σει ?να ?ριο, των 100 εξερχ?μενων links απ? μια σελ?δα ?στε να μην χαρακτηριστε? αυτ? η σελ?δα ω? spam. Αυτ? ?μω? δεν ευσταθε? απ? μ?νο του.

Π?ρτε για παρ?δειγμα τη WikiPedia, η οπο?α ?χει πλ?γμα δεκ?δων μην πω εκατοντ?δων εσωτερικ?ν και εξωτερικ?ν backlinks, ?μω? ποτ? δεν ?χει χαρακτηριστε? ω? spam απ? τη Google.

Το αντ?θετο μ?λιστα, σχεδ?ν σε ?ποια αναζ?τηση κ?νετε, βλ?πετε και την Wikipedia να ?χει και αυτ? το σχετικ? λ?μμα στην αν?λογη σελ?δα προορισμο?.

Το συμπ?ρασμα ε?ναι ?τι ?χετε αν?γκη και τα εσωτερικ? links.

2 Backlinks στα σχ?λια

Οι ιστοσελ?δε? ? τα blogs που ?χουν ανοιχτ? σχ?λια συχν? π?φτουν θ?μα των επ?δοξων spammers που προσπαθο?ν με δι?φορε? μεθ?δου? να γεμ?σουν με παρε?σακτα backlinks ?λα αυτ? τα ανοιχτ? στο κοιν? site.

Παρ?λα αυτ?, π?ντα υπ?ρχουν ευκαιρ?ε? για να δημιουργ?σετε backlinks σε ιστοσελ?δε? που μπορε?τε με ?να σχ?λιο σα? να απαντ?σετε μια ερ?τηση στον ανοιχτ? δι?λογο ? να προσφ?ρετε κ?τι. Κ?ντε το με φρ?νηση και ?χι με μ?νο σκοπ? να π?ρετε backlink.

3 Σ?νδεσμοι σε directories

Τα business directories, οι επαγγελματικο? οδηγο? ?πω? ο Χρυσ?? Οδηγ??, το Vrisko και δι?φοροι ?λλοι επαγγελματικο? οδηγο? σα? δ?νουν ?ναντι κ?ποια? αμοιβ?? ?να backlink προ? την ιστοσελ?δα σα?.

Εκτ?? απ? μερικ? κλικ και τηλ?φωνα που θα κερδ?σετε απ? την καταχ?ρηση σα?, θα κερδ?σετε και μερικ? high authority backlinks ( σ?νδεσμοι μεγ?λη? αξ?α?) που θα σα? βοηθ?σουν να κερδ?σετε θ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

4 Σ?νδεσμοι σε authority blogs

Τα high authority blogs δεν ε?ναι ?λλα απ? ιστοσελ?δε? που ?χουν μεγ?λη κυκλοφορ?α ?ρθρων, ?πω? τα μεγ?λα ενημερωτικ? blogs ? οι κλαδικ?? ιστοσελ?δε? που ?χουν ?μεση σχ?ση με το αντικε?μενο σα? ?πω? το Tripadvisor και ?λλα.

Συν?θω? αυτο? οι σ?νδεσμοι πηγα?νουν πακ?το με κ?ποιο ?ρθρο παρουσ?αση? ? με κ?ποιο διαφημιστικ? banner και ε?ναι επ? πληρωμ?.

Αν και η Google τιμωρε? τα πληρωμ?να backlinks, τα backlinks που προ?ρχονται απ? διαφημιστικ? sites δεν τα τιμωρε? ?ταν αυτ? διαθ?τουν μοναδικ? περιεχ?μενο και παρ?χουν μοναδικ?? πληροφορ?ε? στον τελικ? χρ?στη, για παρ?δειγμα η ιστοσελ?δα τη? Καθημεριν??.

Το πρ?βλημα με τα authority links ε?ναι ?τι ε?ναι συν?θω? ακριβ? και ε?ναι πολ? δ?σκολο με ?να ? π?ντε backlinks να δε?τε αποτελ?σματα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

5 Image backlinks (Σ?νδεσμοι εικ?νων)

Οι σ?νδεσμοι εικ?νων ε?ναι εικον?δια που ?ταν τα πατ?σετε σα? οδηγο?ν σε κ?ποια ?λλη σελ?δα τη? ?δια? ιστοσελ?δα? ? μια? τρ?τη? εξωτερικ?? ιστοσελ?δα?. Τα banners θεωρο?νται και αυτ? σ?νδεσμοι εικ?νων.

Ε?ναι απ?λυτα υγι?? να ?χετε εκτ?? απ? του? δεκ?δε? ?λλου? συνδ?σμου?, συνδ?σμου? κειμ?νου και ο?τε καθεξ?? και συνδ?σμου? απ? εικ?νε?. Μετρ?ει το συνολικ? backlink profile στη Google και ?χι οι μεμονωμ?νοι σ?νδεσμοι μ?νο.

Που σημα?νει ?τι ?να backlink μ?νο του δεν μπορε? να σα? βλ?ψει, ?μω? δεν μπορε? και να φ?ρει την ?νοιξη ? να κ?νει την αλλαγ? για την ιστοσελ?δα σα?.

6 Document sharing backlinks

Τα document sharing backlinks ε?ναι backlinks που δημιουργο?νται συν?θω? σε pdf αρχε?α τα οπο?α διαμοιρ?ζονται σε δι?φορα pdf sharing sites. Το πρ?βλημα ε?ναι ?τι τα pdf αρχε?α δεν ανιχνε?ονται απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και απ? τη Google, οπ?τε ο ρ?λο? του ε?ναι επικουρικ?? για να ρ?ξουν στ?χτη στα μ?τια τη? ?δια? τη? Google.

Γ?νονται για να δε?ξουν ?τι το site σα? ε?ναι τ?σο καλ? που κερδ?ζει backlinks τα οπο?α δεν ταξινομο?νται καν, backlinks απ? τον γ?μο του Καραγκι?ζη, απ? το καφενε?ο τη? γειτονι??, απ? το τοπικ? κωλ?μπαρο στον παρ?δρομο του χωριο? κτλ.

?τσι δε?χνετε ?τι δεν ?χετε backlinks μ?νο απ? Υπουργε?α και η δημιουργ?α backlinks δεν ε?ναι αυτοσκοπ?? σα?.

7 Forum links

Τα forum ε?ναι μ?ρη που ?χουν δεχτε? επιθ?σει? απ? spammers και bots εδ? και χρ?νια και ?τσι οι διαχειριστ?? του? ε?ναι υποψιασμ?νοι και ?χουν λ?βει τα μ?τρα του?. Για αυτ? και δεν επιτρ?πουν ε?κολα σε κ?ποιον να τοποθετ?σει το link του εκτ?? απ? το προφ?λ του ? το επιτρ?πουν αφο? κ?νει μερικ?? δημοσιε?σει? χωρ?? backlinks.

?μω? μερικ? forums ?χουν πολ? καλ? κατ?ταξη στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και αρκετ? υψηλ? domain authority. Η Google τα θεωρε? ποιοτικ? γιατ? ?χουν πλο?σιο περιεχ?μενο που παρ?γεται απ? του? χρ?στε?.

Αξ?ζει λοιπ?ν τον κ?πο και τον χρ?νο να τοποθετ?σετε ?μορφα το backlinks σα? εκε?, αφο? προσφ?ρεται κ?ποιε? γν?σει? ? συμβουλ??.

8 Guest post backlinks

Τα guest posts ? το guest blogging ε?ναι η αρθογρ?φηση σε τρ?τα blogs με μοναδικ? φυσικ? ?ρθρα και με στ?χο την απ?κτηση εν?? backlink στο site σα?.

Αν και το guest blogging ?χει ατροφ?σει τα τελευτα?α χρ?νια λ?γω δ?ο βασικ?ν παραγ?ντων:

  • Η Google ?χει χαμηλ?σει την αξ?α των guest posts
  • Απαιτο?ν πολ? χρ?νο για να βρεθο?ν τα blog που θ?λουν guest post και για να γραφο?ν τα ?ρθρα.

Σαν μ?θοδο? τοποθ?τηση? backlink δεν ε?ναι και η καλ?τερη, ?μω? σα? δ?νει την ευκαιρ?α να γ?νετε γνωστ?? με τον χ?ρο σα? και να αποκτ?σετε πρ?σβαση σε μια ν?α αγορ? στ?χο.

9 Indexer links

Indexer links γενικ? θεωρο?νται ?λα τα backlinks που ?χουν ω? στ?χο να κ?νουν ορατ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?να ν?ο backlink.

Τα indexer links ε?ναι συν?θω? σ?νδεσμοι χαμηλ?? αξ?α? που προ?ρχονται απ? url shorteners ?πω? το goo.gl, το bitly και ?λλα. Σκοπ?? των indexing links ε?ναι να ταξινομηθο?ν τα καινο?ρια σα? backlinks στην Google.

Για να τα ανακαλ?ψει το Google bot, θα πρ?πει να γ?νει το σωστ? indexing ? αλλι?? να δημιουργηθο?ν backlinks δε?τερου επιπ?δου που θα δε?χνουν στα backlinks πρ?του επιπ?δου τα οπο?α δε?χνουν στο site σα?.

10 Image comments links

?πω? ?χουμε του? συνδ?σμου? εικ?νων και τα σχ?λια στα ?ρθρα εν?? blog, ?τσι υπ?ρχουν και τα σχ?λια στι? εικ?νε? συν?θω? απ? τι? online galleries των ιστοσελ?δων. Τα σχ?λια στι? εικ?νε? λαμβ?νονται κανονικ? υπ?ψιν ω? περιεχ?μενο απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και ταξινομο?νται κανονικ?.

11 Micro blogging links

Τα micro blogging links ε?ναι σ?νδεσμοι απ? συν?θω? συγχ?ονται με τα social media signals ? τα social bookmarking tools. Τ?τοιοι σ?νδεσμοι ε?ναι αυτο? του Twitter, του Instapaper και πολλ?ν ?λλων.

Και εδ? η αξ?α αυτ?ν των micro blogging backlinks ε?ναι δευτερε?ουσα και επικουρικ? και ?χουν ω? στ?χο να κ?νουν indexing σε φρ?σκο, ν?ο περιεχ?μενο ? να κ?νουν indexing σε ν?α backlinks.

12 Pingback links

To pingback ε?ναι ?να τεχνικ? link το οπο?ο ?πω? και το trackback link που θα δο?με παρακ?τω επιτρ?πει στο site μα? να δεχθε? τα links των ?λλων site που ?χουν συνδεθε? με εμ??.

Το Pingback ε?ναι ιδια?τερο χαρακτηριστικ? των WordPress sites και ενεργοποιε?τε απ? τον Π?νακα Ελ?γχου του WordPress, στο μενο? συζ?τηση και επιλ?γοντα?: “Να επιτρ?πονται οι ειδοποι?σει? συνδ?σμων απ? ?λλα ιστολ?για (παραθ?ματα και παραπομπ??) σε ν?α ?ρθρα.”

Τα pingback links ε?ναι κανονικ? links.

13 Referrer links

Τα referrer links ε?ναι το κλασικ? ε?δο? συνδ?σμων που ?να ?λλο site σα? αναφ?ρει με μια λ?ξη κλειδ? κ?που. Μπορε?τε να δε?τε στα Google analytics στην απ?κτηση τη? επισκεψιμ?τητα? τα referrer links.

Στην προκειμ?νη περ?πτωση ?μω? referre links θεωρο?νται links απ? ιστοσελ?δε? που ?χουν δημιουγ?σει αυτ?ματα περιεχ?μενο με το link μα? ?πω? ιστοσελ?δε? με στατιστικ? ?πω? το awstats και το plesk stats, και ?λλε? ιστοσελ?δε? ?πω? το Waybackmachine που ?χουν χρ?σιμο περιεχ?μενο.

14 RSS Feeds links

Τα RSS Feed links ε?ναι σ?νδεσμοι που εμπερι?χονται (embedded) σε τρ?τα sites που αντλο?νε το RSS Feed απ? την ιστοσελ?δα μα?. Μπορε?τε να δε?τε πολλ? ενημερωτικ? site που ανανε?νουν το περιεχ?μενο του? με αναδημοσιε?σει? και μ?νο απ? ?λλα site που αποτελο?ν τι? πηγ??.

Το RSS Feed δημιουργε? αυτ?ματα backlinks που ανανε?νονται καθημεριν? και αφορο?ν κυρ?ω? ειδησεογραφικ? περιεχ?μενο.

Αυτ? τα ε?δη των backlinks β?βαια, τα rss feed links ε?ναι λ?γο δ?σκολο να τα αποκτ?σετε εκτ?? και ?μα ε?στε το Αθηνα?κ? Πρακτορε?ο Ειδ?σεων.

15 Social bookmarking links

Τα social bookmarking links ε?ναι σ?νδεσμοι που αποκτο?νται απ? social bookmarking sites. Η διαδικασ?α δημιουργ?α του? ε?ναι απλ? και ε?κολη. Δημιουργ?στε ?ναν λογαριασμ? στα social bookmarking sites και μετ? χρησιμοποι?στε τα κουμπι? κοινοπο?ηση? που ?χετε στο site σα? ? αντιγρ?ψτε το link που θ?λετε να κ?νετε bookmark και επικολλ?στε το.

Μερικ? social bookmarking sites ε?ναι τα παρακ?τω:

  • Pinterest
  • Digg
  • Pocket
  • We Heart It

16 Social media links

Τα social media links ε?ναι τα links που π?ρνουμε απ? τα μεγ?λα social media sites ?πω? το Facebook, το Instagram, το Twitter, το Google Plus και η λ?στα του? δεν ?χει τελειωμ?. Δεν μιλ?με για social media signals που ε?ναι τα likes και τα shares, αλλ? για backlinks τα οπο?α οδηγο?ν στο site μα?.

Αν και τα περισσ?τερα απ? τα social media links ε?ναι nofollow ε?ναι πολ? χρ?σιμα για να μα? ανεβ?σουν στη Google, ειδικ? οι σ?νδεσμοι απ? το Google Plus και το YouTube.

17 Trackback links

Τα trackback links ε?ναι τα ?δια με τα pingback links που μα? ενημερ?νουν ?τι ?να ?λλο WordPress site ?χει συνδεθε? με το δικ? μα? site ? ?χει β?λει ω? πηγ? ?να ?ρθρο μα?.

18 Url shortener links

?πω? αναφ?ραμε και παραπ?νω τα Url Shortener links ε?ναι σ?νδεσμοι που προ?ρχονται απ? Url shorteners ?πω? το goo.gl και λαμβ?νονται κανονικ? ω? backlinks απ? τη Google.

19 Redirection links- Domain parking links

Τα redirection links ε?ναι σ?νδεσμοι που προ?ρχονται απ? ?λλα domain names (ον?ματα χ?ρου) που ?χουμε στην κατοχ? μα? τα οπο?α ?χουν backlinks και περν?νε αξ?α κατ?ταξη? ( link juice) και στο δικ? μα? site μ?σω τη? ανακατε?θυνση? του? προ? αυτ?.

Αυτ? η τεχνικ? λ?γεται και αγορ? παλι?ν domain names τα οπο?α ?χουν backlinks και ?χουν εγκαταλειφθε? απ? του? ιδιοκτ?τε? του?.

Η σημαντικ?τερη αξ?α αυτ?ν των backlinks ε?ναι ?τι σα? ανεβ?ζουν κατακ?ρυφα το PageRank και το domain authority τη? ιστοσελ?δα? σα?.

20 Wiki links

Τα Wiki links ε?ναι ειδικ? κατηγορ?α συνδ?σμων που προ?ρχονται απ? ιστοσελ?δε? υψηλ?? αξ?α? ?πω? η Wikipedia. Τα wiki links θεωρο?νται απ? τη Google αξι?πιστα και η απ?κτηση του?, ειδικ? απ? τη Wikipedia ε?ναι εξαιρετικ? δ?σκολη.

Ωστ?σο, υπ?ρχουν και πολλ? ?λλα wiki sites που μπορε?τε να ανο?ξετε λογαριασμ?, να γρ?ψετε κ?ποιο ?ρθρο και φυσικ? να κερδ?σετε μια παραπομπ? ? ?να backlink.

21 Video links

VIDEO-LINKS-YOUTUBE-1

Τα video links ε?ναι σ?νδεσμοι οι οπο?οι προ?ρχονται απ? ιστοσελ?δε? των β?ντεο sites ?πω? το YouTube, Vimeo, Dailymotion κτλ. Αν και αυτ? τα sites θεωρο?νται ?τι ε?ναι περισσ?τερο social media sites, η Google τα κατατ?σσει ξεχωριστ? σε video sites και τα links του? σε video links αντ?στοιχα.

Μπορε?τε να τοποθετ?σετε το links σα? κ?τω απ? το β?ντεο, στην περιγραφ? του. Πολλ?? φορ?? αντ? για σ?νδεσμο με λ?ξη κλειδ? θα πρ?πει να τοποθετο?με και σ?νδεσμο με γυμν? URL (naked URL link) το οπο?ο χρει?ζεται και αυτ?.

22 Web 2.0 links

Τα web 2.0 links ε?ναι σ?νδεσμοι που προ?ρχονται απ? Web 2.0 sites ?πω? τα Blogspots, WordPress.com, Tumblr και ?λλα πολλ? Web 2.0 properties που ε?ναι ?ντω? δεκ?δε? σ?μερα.

Για π?ρα πολλο?? ειδικο?? τη? προ?θηση? ιστοσελ?δων, τα Web 2.0 links ε?ναι τα σημαντικ?τερα γιατ?

  1. Δ?νουν ισχυρ? σ?μα κατ?ταξη?
  2. Χειραγωγο?νται ε?κολα
  3. Και μπορε? κ?ποιο? να β?λει συνδ?σμου? κειμ?νου με την λ?ξη κλειδ? που τον ενδιαφ?ρει

23 Ανταλλαγ? backlinks

Η ανταλλαγ? backlinks ε?ναι μια μ?θοδο? δημιουργ?α? συνδ?σμων που ε?ναι τεχνητ?, θεωρε?ται black hat SEO και ?τσι ?χει υποβαθμιστε? απ? τη Google ?πω? και ?λοι οι αμφ?δρομοι σ?νδεσμοι.

Οι αμφ?δρομη σ?νδεση θεωρε?ται τεχνητ? μ?θοδο? δημιουργ?α? συνδ?σμων και κατ? συν?πεια πα?ρνει χαμηλ?τερη αξιολ?γηση απ? τη Google, αλλ? αυτ? δεν σημα?νει ?τι δεν μετρ?ει ?να? σ?νδεσμο? που ε?ναι προ??ν ανταλλαγ??.

Ο?τω? ? ?λλω? ?να backlink ε?ναι ?να backlink

Τι ε?πα π?λι; (?γραψα)

Ε?τε ε?ναι καλ? ε?τε ε?ναι κακ? δεν πα?ει να ε?ναι ?να backlink και να ?χει τη δικ? του εσωτερικ? αξ?α, μην το παραβλ?πεται και μην εφησυχ?ζεστε και μην ε?στε ψε?ρε? σε αυτ?.

Τι ε?ναι καλ?τερο; Να ε?στε στι? επ?λξει? του SEO και να δημιουργε?τε backlinks καθημεριν? ? να ε?στε στα ?δυτα του κ?στρου, στο απυρ?βλητο και να τα ξεψειρ?ζετε;

Σκεφτε?τε το ξαν?, καν?να? π?λεμο? δεν κερδ?σετε χωρ?? επ?θεση, καν?να site δεν ανεβα?νει στη Google χωρ?? περιεχ?μενο και χωρ?? backlinks.

24 Σ?νδεσμοι απ? Google Properties

Οτιδ?ποτε ε?ναι ιδιοκτησ?α τη? Google ?χει ισχυρ? αποτ?πωμα στο SEO και υψηλ? authority, Google Properties θεωρο?νται αρχε?α δημ?σια? πρ?σβαση? στο Google Drive, Google Sites, links απ? το Google My Business, Blogspots κτλ.

Καλ? θα ?ταν να αποκτ?σετε συνδ?σμου? απ? ?λα τα παραπ?νω για να βελτι?σετε το συνολικ? σα? backlink profile, μια και οι πιο ασφαλε?? σ?νδεσμοι ε?ναι αυτο? που προ?ρχονται απ? την ?δια τη Google.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων:

 

1 Σχ?λιο. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看