ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Συμβουλ??-τερ?στια-κ?νηση-seo-1

17 Συμβουλ?? για τερ?στια κ?νηση στο site σα?

Εδ? ε?ναι μερικ?? συμβουλ?? για να δημιουργ?σετε τερ?στια κ?νηση στο site σα?! Θα δε?τε τα google analytics να εκτοξε?ονται και τα στατιστικ? σα? να χτυπ?νε κ?κκινο. ?μα ε?χατε πρ?βλημα με το να προσελκ?σετε επισκ?πτε?? στη σελ?δα σα?, σ?γουρα τ?ρα θα εκπλαγε?τε με τα αποτελ?σματα.

1. Προσθ?στε ?να blog στην ιστοσελ?δα σα?

Ε?ν η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι στατικ?, τ?τε θα πρ?πει να εξετ?σετε την επιλογ? να προσθ?σετε ?να blog.

2. Φιλοξενε?στε Guest Posts

Μπορε?τε να βρε?τε ?ναν φ?λο blogger για να ξεκιν?σετε την ανταλλαγ? υπηρεσι?ν blogging. Αυτ? λ?γεται Guest Blogging. Αυτ? θα πολλαπλασι?σει το περιεχ?μεν? σα? και τα? backlink σα?. Περισσ?τερα backlink σημα?νει υψηλ?τερη κατ?ταξη στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και υψηλ?τερη κατ?ταξη στι? μηχαν?? αναζ?τηση? σημα?νει πιο πολλο?? επισκ?πτε? στην ιστοσελ?δα σα?.

3. Αφ?στε σχ?λια σε ?λλα blogs

Αφ?στε σχ?λια σε ?λλα blogs χρησιμοποι?ντα? την προσωπικ? σα? σφραγ?δα. Να ε?στε προσεκτικο?, μπορε? να σα? θεωρ?σουν ω? spammer. Μπορε?τε να π?ρετε και απ? το δικ? μου blog backlinks απλ?? αφ?νοντα? σχ?λια στα ?ρθρα μου.

4. Δημιουργ?στε ?να email newsletter

Μπορε?τε να π?ρετε email επιλογ? συνδρομ? σα? ?να β?μα παραπ?ρα και να δημιουργ?σετε ?να ενημερωτικ? δελτ?ο ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου . Φροντ?στε να ε?ναι απλ? και να μην ξεπερνο?ν του? συνδρομητ?? σα? με ανοησ?ε? . Χρησιμοποι?στε Aweber να χτ?σει τον κατ?λογο ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου σα? .

5. Δημιουργ?στε ?να RSS feed

Μ?λι? δημοσιε?σετε ?να ν?ο ?ρθρο, τ?τε οι αναγν?στε? που ε?ναι συνδρομητ?? στο RSS Feed θα μπορο?ν να διαβ?σουν αυτ?ματα το ?ρθρο.

6. Το περιεχ?μενο ε?ναι ο βασιλι??

Δημιουργ?στε? 100 % υψηλ?? ποι?τητα? περιεχ?μενο.

7. Γρ?ψτε ?ναν απ?στευτο οδηγ? αναφορ?? για κ?τι

Για παρ?δειγμα, γρ?ψει ?ναν οδηγ? για κ?τι που γνωρ?ζετε καλ? στον τομ?α σα? και που σα? αρ?σει πολ?.

8. Γρ?ψτε μια λ?στα Top 10 για κ?τι

Οι χρ?στε? του ?ντερνετ και γενικ? ο κ?σμο? αγαπ?νε τι?? Top 10 λ?στε? , επειδ? ε?ναι αστε?ε? και ε?κολε? να τι? διαβ?σετε.

9. Δημοσιε?στε μια συν?ντευξη

Δημοσ?ευση και συν?ντευξη εν?? προσ?που που σα? αρ?σει ?? θαυμ?ζετε και εειδ? ?χει τα διαπιστευτ?ρια και τη φ?μη για την α?ξηση τη? κυκλοφορ?α? στη σελ?δα σα?.

10. Δημιουργ?στε μια ?ρευνα

Μπορε?τε να επιλ?ξετε μια δωρε?ν υπηρεσ?α ?πω? η το Poll Daddy? ? κ?ποια ?λλη παρ?μοια ιστοσελ?δα που μπορε?τε να βρε?τε στο διαδ?κτυο.

11. Ξεκιν?στε ?να διαγωνισμ? κυκλοφορ?α?

Αν η κ?νηση ε?ναι αυτ? που θ?λετε, γιατ? να μην το ζητ?σετε απευθε?α?; Μπορε?τε να ξεκιν?σετε ?να διαγωνισμ? ?που οι ?νθρωποι πρ?πει να στε?λουν? κ?νηση σε μ?α συγκεκριμ?νη σελ?δα μ?σα στο website σα? για να κερδ?σουν κ?τι!

12 . Ξεκιν?στε ?να διαγωνισμ? και προσφ?ρετε ?να iPhone !

Θα μπορο?σε να ε?ναι ?να? διαγωνισμ?? α?ξηση? κ?νηση?, αλλ? θα μπορο?σε να ε?ναι μια συνδρομ? κ?που ? ?να κου?ζ στο ?ντερνετ !

13. Δημιουργ?στε ?να προφ?λ για τα περισσ?τερα κοινωνικ? δ?κτυα

?ταν δημιουργε?τε ?να προφ?λ σε ?να κοινωνικ? δ?κτυο,? συν?θω? συμπεριλαμβ?νετε το URL τη? ιστοσελ?δα? σα?. Υπ?ρχουν π?νω απ? 350 κοινωνικ? δ?κτυα σ?μερα και μπορε?τε ?μα το επιδι?ξετε να εξελιχθε?τε σε ?ναν Μεγιστ?να των κοινωνικ?ν δικτ?ων!

14. Αρχ?στε να χρησιμοποιε?τε εργαλε?α σαν το AddThis

Η καλ?τερη δωρε?ν πλατφ?ρμα κοινωνικ?? δικτ?ωση? ε?ναι το addthis για τον Firefox, που το χρησιμοποι? καθημεριν? για να δημιουργ?σω συνδ?σμου? και να στε?λω δημοσιε?σει? σε π?νω απ? 30 κοινωνικ? μ?σα και π?νω απ? 20 σελ?δε? και ομ?δε? στο Facebook.

15. Δημιουργ?στε μια σελ?δα του Facebook

?να? ?λλο? πολ? καλ?? τρ?πο?? μ?χλευση? του Facebook ε?ναι να δημιουργ?σει μια σελ?δα στο Facebook. Οι σελ?δε? του Facebook? δεν ?χουν καν?να περιορισμ? στα μ?λη, ?τσι ?στε να μπορο?ν να ξεπερ?σουν το ?ριο των 5.000 που ?χει το προφ?λ σα?. Μπορε?τε να επεκταθε?τε και να δημιουργ?σετε π?νω απ? μ?α σελ?δα στο Facebook ? π?νω απ? ?να group.

16. Προσαρμ?στε τη? σελ?δα 404

Ε?τε σα? αρ?σει ε?τε ?χι οι ?νθρωποι θα κ?νουν κ?ποιο λ?θο? πλο?γηση? στην ιστοσελ?δα σα?. ?σω? να γρ?ψουν λ?θο? τη διε?θυνση, ?σω? να υπ?ρχει κ?ποιο broken link. Μια σελ?δα σφ?λματο? 404 σαν τη δικ? μου θα του? βοηθ?σει να ξαναβρο?ν το δρ?μο του?.

Ε?ν χρησιμοποι?τε WordPress, τ?τε το θ?μα σα? ?σω? να υποστηρ?ζει την αυτ?ματη δημιουργ?α τη? σελ?δα? 404, αλλι?? θα πρ?πει να τη δημιουργ?σετε μ?νοι σα?.

17. Δημιουργ?στε μοναδικ? επικ? περιεχ?μενο

Δημιουργ?στε μοναδικ? επικ? περιεχ?μενο με ?ρθρα πυλ?νε?. Ε?ν θ?λετε να κερδ?σετε επισκεψιμ?τητα απ? τι?? μηχαν?? αναζ?τηση? και ?χετε μ?νο χρ?νο για να εστιαστε?τε σε ?να πρ?γμα, θα πρ?πει να εστιαστε?τε? στη δημιουργ?α μοναδικο? περιεχ?μενου για την ιστοσελ?δα σα? . Αυτ? ε?ναι ?, τι η Google και οι μηχαν?? αναζ?τηση? τιμο?ν περισσ?τερο. ?σο πιο μοναδικ? περιεχ?μενο ?χετε? και ?σο πιο συχν? θα δημοσιε?σετε ν?α πρ?γματα, τ?σο το καλ?τερο για την κ?νηση προ? την ιστοσελ?δα σα?.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα:

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看