ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO-SYMVOULES-TIPS-2018

15 Χρυσ?? συμβουλ?? SEO για το 2018

Περιεχ?μενα

Γει? σα? φ?λοι μου, θα ?θελα αρχικ? να σα? συγχαρ? ?λου? εσ?? που διαβ?ζετε κ?θε εβδομ?δα το site μου γιατ? πραγματικ? εκτ?? απ? τι? πολ? χρ?σιμε? αλλ? και πραγματικ?? εφαρμοσμ?νε? γν?σει? που ?χει για το SEO, μου δ?νετε τη δ?ναμη να συνεχ?σω να γρ?φω ν?α και πρωτ?τυπα ?ρθρα, απ? εδ? απ? τι? επ?λξει? και την πρ?τη γραμμ? του SEO.

Θα ?θελα λοιπ?ν να σα? δ?σω μερικ?? σ?ντομε? συμβουλ?? οι οπο?ε? αν και εξειδικευμ?νε?, ε?ναι εναρμονισμ?νε? με τον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google ?πω? αυτ?? ?χει διαμορφωθε? το 2018.

1. Emoji λ?ξει? κλειδι?

Η Google θα αρχ?σει να δε?χνει στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? Emojis ? Emoticons, πρ?γμα που σημα?νει ?τι πλ?ον μπα?νουμε στην εποχ? του Emoji SEO. Καλ? θα ?ταν να αρχ?σετε να χρησιμοποιε?τε και τα Emojis σαν σ?μβολα για να προωθ?σετε την ιστοσελ?δα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Αυτ? σημα?νει ?τι τα Emojis θα γ?νουν και αυτ? λ?ξει? κλειδι?.

2. Μην χρησιμοποιε?τε το σ?μβολο # στα URLs

Μην χρησιμοποιε?τε το σ?μβολο # στα URLs, γιατ? το Googlebot δεν υποστηρ?ζει ταξιν?μηση σε URLs που εμπερι?χουν το σ?μβολο #.

3. Μην αλλ?ζετε περιεχ?μενο ?ταν αλλ?ζετε το HTTP σε HTPPS

?ταν αλλ?ζουμε το site μα? απ? HTTP σε HTTPS, καλ? θα ?ταν να μην κ?νουμε πολλ?? αλλαγ?? στην ιστοσελ?δα μα?. Με αυτ?ν τον τρ?πο η Google αλλ? και οι ?λλε? βασικ?? μηχαν?? αναζ?τηση? θεωρο?νε ?τι τ?ποτε ?λλο δεν ?χει αλλ?ξει στην ιστοσελ?δα μα? και ?τσι συνεχ?ζει αυτ? να διατηρε? τι? θ?σει? του στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση?. Αν αλλ?ξετε περισσ?τερα απ? ?να πρ?γμα π?ρα απ? το HTTP και την εγκατ?σταση του SSL, τ?τε η Google ?σω? να σα? αλλ?ξει την κατ?ταξη μ?χρι να αντιληφθε? ?τι πρ?κειται για το ?διο site.

4. Ελ?ξτε τα backlinks σα? κ?θε μ?να

Απ? τη στιγμ? που το Google Penguin λειτουργε? σε πραγματικ? χρ?νο, ε?ναι σημαντικ? να ελ?γχετε τα backlinks σα? μ?σα απ? το Google Search Console και να προσπαθε?τε να μην αποκτ?σετε τοξικ? ? περ?εργα backlinks.

Στοχε?ετε στην ποι?τητα και ?χι στην ποσ?τητα.

5. Τα directories παρ?χουν μηδενικ? σχεδ?ν αξ?α

Τα backlinks απ? ιντερνετικ? directories δ?νουν ελ?χιστη αξ?α στην κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? και θα χρειαστε?τε τερ?στια ποσ?τητα backlinks απ? οδηγο?? που δυστυχ?? δεν υπ?ρχουν για να βγε?τε στην Google.

Επ?ση?, το κ?στο? ε?ναι ?δη απαγορευτικ? και ?τσι δεν θεωρε?ται value for money επ?νδυση για την ιστοσελ?δα σα?. Παρ?λα αυτ?, οι οδηγο? στο ?ντερνετ και οι τοπικο? οδηγο? σα? δ?νουν αρκετο?? π?ντου? σχετικ?τητα? στην κατ?ταξη και για αυτ? θα πρ?πει να μπε?τε ?στω και σε μερικο??.

6. Τα widget links ? τα footer links δουλε?ουν ακ?μα

?μω? τα καλ?τερα backlinks θεωρο?νται τα contextual links που ε?ναι μ?σα στο κυρ?ω? σ?μα του ?ρθρου ? του κειμ?νου μια? ιστοσελ?δα?. Προτιμ?στε τα contextual backlinks και ?μα δεν γ?νεται να αποκτ?σετε τ?τοιου ε?δου? συνδ?σμου?, μετ? προχωρ?στε σε widget links.

7 Διατηρ?στε μια καθαρ? δομ? συνδ?σμων στο site σα?

seo-tips-2018

?σο πιο ε?κολη ε?ναι η δομ? και το μενο? στο site σα? τ?σο καλ?τερα. Για αυτ? το λ?γο π?ρα πολλ? site ?χουν εσωτερικ? footer links ?στε να μπορε? με ?να κλικ ο επισκ?πτη? να π?ει σχεδ?ν παντο?.

Παρ?λληλα, η εσωτερικ? διασ?νδεση θα πρ?πει να υπ?ρχει στι? σελ?δε? σα? αλλ? και στα ?ρθρα σα?.

8. Συνεχ?στε να δημιουργε?τε σταθερ? White Hat Backlinks

Μην το β?ζετε κ?τω, τα white hat backlinks δ?νουν τα πιο σταθερ? και αξι?πιστα αποτελ?σματα στην κατ?ταξη και σα? κρατ?νε ασφαλ?. Ε?ναι τα φρ?να σα? σε κ?θε αλλαγ? του αλγορ?θμου τη? Google και τ?λο? κρατ?νε την ισορροπ?α μεταξ? καλ?ν και κακ?ν backlinks.

9. Το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι?? και τα backlinks η βασ?λισσα

Μην σταματ?τε να δημιουργε?τε επικ? περιεχ?μενο γιατ? το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι?? και τα backlinks η βασ?λισσα.

Θα πρ?πει να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου σα? στη δημιουργ?α περιεχομ?νου σε ?να ?ριμο site και το 80% του χρ?νου στην δημιουργ?α backlinks.

?πω? και να το κ?νουμε το περιεχ?μενο ε?ναι η β?ση, αλλ? χωρ?? backlinks δεν θα π?τε πουθεν? ?σο καλ? και ?μα ε?ναι το site σα?.

10. Δημιουργ?στε τουλ?χιστον ?να β?ντεο

Το β?ντεο θα σα? δ?σει πρ?σβαση σε sites που δεν ε?χατε πριν για να αποκτ?σετε μεγαλ?τερη ακ?μα διασπορ? στα backlinks σα?. Υπ?ρχουν δεκ?δε? β?ντεο ιστοσελ?δε? στο ?ντερνετ που διψ?νε για ν?α και χρ?σιμα β?ντεο.

11. Διατηρ?στε την ταχ?τητα φ?ρτωση? κ?τω απ? 2 δευτερ?λεπτα

Η ταχ?τητα φ?ρτωση??ε?ναι σημαντικ?τατο? παρ?γοντα? SEO και θα σα? βοηθ?σει να ανεβε?τε γρ?γορα θ?σει? και να κερδ?σετε του? ανταγωνιστ?? σα?. Μπορε?τε να ελ?γξετε την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα? στο Google Site Speed.

12. Διατηρ?στε ?να υγι?? link profile

Το να ?χετε και μερικ? ?χρηστα ? κακ? backlinks δεν σημα?νει και κ?τι γιατ? ?λα τα μεγ?λα site ?χουν spam backlinks ακ?μα και τα site τη? ?δια? τη? Google. Το συνολικ? backlink profile ε?ναι που μετρ?ει και ?σο πιο υγι?? και φυσικ? ε?ναι, τ?σο το καλ?τερο για εσ?? και την ιστοσελ?δα σα?.

13. Εμπλουτ?στε το λεπτ? περιεχ?μενο

Το λεπτ? περιεχ?μενο σα? ρ?χνει στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Εμπλουτ?στε την ιστοσελ?δα σα? με σωστ? πλο?σιο και χρ?σιμο περιεχ?μενο για να πετ?χετε καλ?τερα μακροπρ?θεσμα αποτελ?σματα στη Google.

14. Σκοτ?στε το διπλ? περιεχ?μενο ? αλλ?ξτε το

Σελ?δε? που ?χουν παρ?μοιο ? ?διο περιεχ?μενο δεν σα? βοηθ?νε στην κατ?ταξη σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Προσπαθ?στε να αλλ?ξετε αυτ? το περιεχ?μενο με καινο?ριο χρ?σιμο και γεμ?το ν?ημα για τον τελικ? χρ?στη.

?λλωστε ?λε? οι ανανε?σει? που κ?νετε στην ιστοσελ?δα σα? ε?ναι ευπρ?σδεκτε? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

15. Βρε?τε ποιε? σελ?δε? ?χουν το υψηλ?τερο ποσοστ? εγκατ?λειψη?

Το υψηλ? ποσοστ? εγκατ?λειψη?, αν?τερο του 50% σημα?νει ?τι κ?τι δεν π?ει καλ? σε μια σελ?δα προορισμο?. Ε?τε ?χετε λ?θο? λ?ξει? κλειδι? ? βγα?νετε στι? μηχαν?? αναζ?τηση? με λ?θο? λ?ξει? κλειδι? ε?τε ?χετε το λ?θο? περιεχ?μενο.

Ο τελικ?? χρ?στη? δεν βρ?σκει στην ιστοσελ?δα σα? αυτ? που ψ?χνει και ?τσι την εγκαταλε?πει πριν ακ?μα αυτ? φορτ?σει.

Βρε?τε τι φτα?ει και αλλ?ξτε το για να μει?σετε τι? απ?λειε? και την αιμορραγ?α.

Γραφτε?τε στο καν?λι μου και στο Newsletter μου

GRAFTEITE-KANALI-YOUTUBE-1

Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ιδιοκτ?τη? του Paramarketing blog, www.richwerk.com, γραφτε?τε στο newsletter ?που κ?θε 15 μ?ρε? στ?λνουμε ?να πολ?τιμο newsletter σχετικ? με το SEO, το Amazon SEO, το affiliate marketing, π?? να βγ?λετε λεφτ? απ? το internet, π?? να αυξ?σετε την οργανικ? επισκεψιμ?τητα.

Επ?ση?, μπορε?τε να κ?νετε like στο β?ντεο, share στο β?ντεο, να αφ?σετε σχ?λιο και να γραφτε?τε στο καν?λι μου για να μαθα?νετε πρ?τοι απ’ ?λου? ?λα αυτ? τα χρ?σιμα που λ?με, κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 το πρω? με την αυγο?λα! Γεια σα?!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO τ?ρα:

 

2 Σχ?λια. Leave new

 • Γεια σου Γιαννη. Πραγματικα το περιεχομενο του site σου και τα newsletter ειναι οτι καλυτερο υπαρχει. Φαινεται οτι εχει? ξοδεψει απειρε? ωρε?
  α)Εχω διαβασει οτι πλεον η Google δεν μετρα τοσο πολυ την ελληνικη ip επειδη στοχευει στο περιεχομενο κυριω? , αληθευει?
  Εαν εχει? πολυ καλο content και ενα φιλικο σε κινητε? συσκευε? site ποσο θα σε βοηθησει μια ελληνικη ip . Λιγο πολυ η καθολου ?
  β) Γιατι το google pagespeed δειχνει τετοια διαφορα στα αποτελεσματα απο το pingdom πχ στην ταχυτητα φορτωση? ενο? site ?
  Θα πρεπει να λαμβανουμε υποψιν τετοια page speed sites η η αποκλιση εναι τετοια που περισσοτερο μα? μπερδευουν παρα μα? βοηθ?νε ?
  Να σαι καλα!

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看